[tor-commits] [translation/bridgedb_completed] Update translations for bridgedb_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Thu Apr 23 13:15:09 UTC 2015


commit 3e4a4065d93bf59f9fd7b494775a2725eb6f89fc
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Thu Apr 23 13:15:06 2015 +0000

    Update translations for bridgedb_completed
---
 sq/LC_MESSAGES/bridgedb.po |   30 +++++++++++++++---------------
 1 file changed, 15 insertions(+), 15 deletions(-)

diff --git a/sq/LC_MESSAGES/bridgedb.po b/sq/LC_MESSAGES/bridgedb.po
index 8bb85b4..707290d 100644
--- a/sq/LC_MESSAGES/bridgedb.po
+++ b/sq/LC_MESSAGES/bridgedb.po
@@ -7,9 +7,8 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: 'https://trac.torproject.org/projects/tor/newticket?component=BridgeDB&keywords=bridgedb-reported,msgid&cc=isis,sysrqb&owner=isis'\n"
-"POT-Creation-Date: 2015-02-03 03:24+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-02-23 22:51+0000\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: 'https://trac.torproject.org/projects/tor/newticket?component=BridgeDB&keywords=bridgedb-reported,msgid&cc=isis,sysrqb&owner=isis'POT-Creation-Date: 2015-03-19 22:13+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-04-23 13:09+0000\n"
 "Last-Translator: Bujar Tafili\n"
 "Language-Team: Albanian (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/sq/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -30,7 +29,7 @@ msgstr ""
 #. "fteproxy"
 #. "Tor"
 #. "Tor Browser"
-#: lib/bridgedb/HTTPServer.py:122
+#: lib/bridgedb/HTTPServer.py:107
 msgid "Sorry! Something went wrong with your request."
 msgstr "Kërkojmë ndjesë! Diçka shkoi keq me kërkesën tuaj."
 
@@ -201,26 +200,27 @@ msgstr "Si të nisni t'i përdorni urat tuaja"
 #: lib/bridgedb/strings.py:121
 #, python-format
 msgid ""
-"To enter bridges into Tor Browser, follow the instructions on the %s Tor\n"
-"Browser download page %s to start Tor Browser."
-msgstr "Për t'i futur urat në Tor Browser, ndiqini instruksionet në %s faqen e shkarkimit të Tor\nBrowser %s, që ta nisni Tor Browser."
+"To enter bridges into Tor Browser, first go to the %s Tor Browser download\n"
+"page %s and then follow the instructions there for downloading and starting\n"
+"Tor Browser."
+msgstr "Për t'i futur urat në Tor Browser, së pari shkoni tek %s faqja e shkarkimit \ntë Tor Browser %s dhe më pas ndiqini instruksionet aty, që ta shkarkoni dhe nisni \nTor Browser."
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
-#: lib/bridgedb/strings.py:125
+#: lib/bridgedb/strings.py:126
 msgid ""
 "When the 'Tor Network Settings' dialogue pops up, click 'Configure' and follow\n"
 "the wizard until it asks:"
 msgstr "Kur dialogu i \"Konfigurimit të Rrjetit Tor\" të kërcejë, klikoni \"Konfiguroni\" dhe ndiqni\nasistentin derisa ta kërkojë ai:"
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
-#: lib/bridgedb/strings.py:129
+#: lib/bridgedb/strings.py:130
 msgid ""
 "Does your Internet Service Provider (ISP) block or otherwise censor connections\n"
 "to the Tor network?"
 msgstr "A i pengon apo i censuron Ofruesi juaj i Shërbimt Internet (ISP) lidhjet\ntek rrjeti Tor?"
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
-#: lib/bridgedb/strings.py:133
+#: lib/bridgedb/strings.py:134
 msgid ""
 "Select 'Yes' and then click 'Next'. To configure your new bridges, copy and\n"
 "paste the bridge lines into the text input box. Finally, click 'Connect', and\n"
@@ -228,29 +228,29 @@ msgid ""
 "button in the 'Tor Network Settings' wizard for further assistance."
 msgstr "Përzgjidhni \"Po\" dhe më pas klikoni \"Tjetri\". Që të konfiguroni urat tuaja të reja, kopjojini dhe\nngjitini linjat e urave në kutinë e futjes së tekstit. Më në fund, klikoni \"Lidhuni\", dhe\ndo të jeni gati për t'ia nisur! Nëse do të përjetoni probleme, përpiquni të klikoni butonin \"Ndihmë\" \ntek asistenti i \"Konfigurimit të Rrjetit Tor\", për më shumë mbështetje."
 
-#: lib/bridgedb/strings.py:141
+#: lib/bridgedb/strings.py:142
 msgid "Displays this message."
 msgstr "Shfaq këtë mesazh."
 
 #. TRANSLATORS: Please try to make it clear that "vanilla" here refers to the
 #. same non-Pluggable Transport bridges described above as being
 #. "plain-ol'-vanilla" bridges.
-#: lib/bridgedb/strings.py:145
+#: lib/bridgedb/strings.py:146
 msgid "Request vanilla bridges."
 msgstr "Kërkoni urat vanilje ose non-Pluggable Transport."
 
-#: lib/bridgedb/strings.py:146
+#: lib/bridgedb/strings.py:147
 msgid "Request IPv6 bridges."
 msgstr "Kërkoni urat IPv6."
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate the word the word "TYPE".
-#: lib/bridgedb/strings.py:148
+#: lib/bridgedb/strings.py:149
 msgid "Request a Pluggable Transport by TYPE."
 msgstr "Kërkoni një Pluggable Transport nëpërmjet TYPE."
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "BridgeDB".
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "GnuPG".
-#: lib/bridgedb/strings.py:151
+#: lib/bridgedb/strings.py:152
 msgid "Get a copy of BridgeDB's public GnuPG key."
 msgstr "Merrni një kopje të kyçit publik GnuPG të BridgeDB."
 More information about the tor-commits mailing list