[tor-commits] [translation/bridgedb_completed] Update translations for bridgedb_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Mon Apr 20 17:45:11 UTC 2015


commit 8248c19c602cdd009a7320944c0c63c135f58591
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Mon Apr 20 17:45:08 2015 +0000

    Update translations for bridgedb_completed
---
 ca/LC_MESSAGES/bridgedb.po |   48 ++++++++++++++++++++++----------------------
 1 file changed, 24 insertions(+), 24 deletions(-)

diff --git a/ca/LC_MESSAGES/bridgedb.po b/ca/LC_MESSAGES/bridgedb.po
index ebf752f..2b9376b 100644
--- a/ca/LC_MESSAGES/bridgedb.po
+++ b/ca/LC_MESSAGES/bridgedb.po
@@ -8,15 +8,14 @@
 # Eloi García i Fargas, 2014
 # Humbert <humbert.costas at gmail.com>, 2014
 # isis <isis at torproject.org>, 2015
-# laia_ <laiaadorio at gmail.com>, 2014-2015
+# laia_, 2014-2015
 # Toni Hermoso Pulido <toniher at softcatala.cat>, 2012
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: 'https://trac.torproject.org/projects/tor/newticket?component=BridgeDB&keywords=bridgedb-reported,msgid&cc=isis,sysrqb&owner=isis'\n"
-"POT-Creation-Date: 2015-02-03 03:24+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-03-21 22:22+0000\n"
-"Last-Translator: isis <isis at torproject.org>\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: 'https://trac.torproject.org/projects/tor/newticket?component=BridgeDB&keywords=bridgedb-reported,msgid&cc=isis,sysrqb&owner=isis'POT-Creation-Date: 2015-03-19 22:13+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-04-20 17:44+0000\n"
+"Last-Translator: laia_\n"
 "Language-Team: Catalan (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/ca/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -36,13 +35,13 @@ msgstr ""
 #. "fteproxy"
 #. "Tor"
 #. "Tor Browser"
-#: lib/bridgedb/HTTPServer.py:122
+#: lib/bridgedb/HTTPServer.py:107
 msgid "Sorry! Something went wrong with your request."
-msgstr "Perdoni! Quelcom ha anat malament amb la seva petició."
+msgstr "Quelcom ha anat malament amb la petició."
 
 #: lib/bridgedb/strings.py:18
 msgid "[This is an automated message; please do not reply.]"
-msgstr "[Aquest es un missatge automàtic; si us plau, no respongui.]"
+msgstr "[Aquest és un missatge automàtic, no el respongui.]"
 
 #: lib/bridgedb/strings.py:20
 msgid "Here are your bridges:"
@@ -53,7 +52,7 @@ msgstr "Els vostres ponts: "
 msgid ""
 "You have exceeded the rate limit. Please slow down! The minimum time between\n"
 "emails is %s hours. All further emails during this time period will be ignored."
-msgstr "Has superat el límit. Siusplau baixa el ritme! El mínim de temps entre\nels correus és de %s hores. La resta de correus durant aquest període de temps seran ignorats."
+msgstr "Heu superat el límit. El mínim de temps entre\nels correus és de %s hores. La resta de correus durant aquest període de temps seran ignorats."
 
 #: lib/bridgedb/strings.py:25
 msgid ""
@@ -73,7 +72,7 @@ msgstr "Actualment suportant transport TYPEs:"
 #: lib/bridgedb/strings.py:31
 #, python-format
 msgid "Hey, %s!"
-msgstr "Ei, %s!"
+msgstr "Hola, %s!"
 
 #: lib/bridgedb/strings.py:32
 msgid "Hello, friend!"
@@ -91,7 +90,7 @@ msgstr "Claus Públiques"
 msgid ""
 "This email was generated with rainbows, unicorns, and sparkles\n"
 "for %s on %s at %s."
-msgstr "Aquest correu va ser creat amb unicorns, arcs de Sant Martí i espurnes\nper %s a %s en %s."
+msgstr "Aquest correu va ser creat amb unicorns, arcs de Sant Martí i espurnes\nper a %s el %s a les %s."
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "BridgeDB".
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Pluggable Transports".
@@ -105,7 +104,7 @@ msgid ""
 "difficult for anyone watching your internet traffic to determine that you are\n"
 "using Tor.\n"
 "\n"
-msgstr "BridgeDB pot proveïr ponts amb diversos %stypes de Pluggable Transports%s,\nque pot provocar ofuscacions a la teva connexió a Tor Network, fent-ho més difícil per a qualsevol veient el teu tràfic de connexió a internet de determinar que estàs\nusant Tor.\n"
+msgstr "BridgeDB pot proveïr ponts amb diversos %stypes de Pluggable Transports%s,\nque poden provocar ofuscacions a la vostra connexió a Tor Network, fent més difícil determinar que esteu usant Tor a qualsevol que vegi el vostre tràfic de connexió a\ninternet \n"
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Pluggable Transports".
 #: lib/bridgedb/strings.py:54
@@ -113,7 +112,7 @@ msgid ""
 "Some bridges with IPv6 addresses are also available, though some Pluggable\n"
 "Transports aren't IPv6 compatible.\n"
 "\n"
-msgstr "També hi ha alguns ponts amb adreces IPv6, tot i que alguns Pluggable\nTransports no són compatibles amb IPv6.\n\n"
+msgstr "També hi ha ponts disponibles amb adreces IPv6, tot i que alguns Pluggable\nTransports no són compatibles amb IPv6.\n\n"
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "BridgeDB".
 #. TRANSLATORS: The phrase "plain-ol'-vanilla" means "plain, boring,
@@ -207,26 +206,27 @@ msgstr "Per començar a utilitzar els ponts"
 #: lib/bridgedb/strings.py:121
 #, python-format
 msgid ""
-"To enter bridges into Tor Browser, follow the instructions on the %s Tor\n"
-"Browser download page %s to start Tor Browser."
-msgstr "Per introduir ponts al Tor Browser, seguiu les instruccions de la pàgina\nde baixada %s del %s Tor Browser per iniciar el Tor Browser."
+"To enter bridges into Tor Browser, first go to the %s Tor Browser download\n"
+"page %s and then follow the instructions there for downloading and starting\n"
+"Tor Browser."
+msgstr "Per introduir ponts al Navegador Tor, primer cal anar a %s de la pàgina de descàrrega\n%s i després seguir les instruccions per descarregar i iniciar\nel Navegador Tor. "
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
-#: lib/bridgedb/strings.py:125
+#: lib/bridgedb/strings.py:126
 msgid ""
 "When the 'Tor Network Settings' dialogue pops up, click 'Configure' and follow\n"
 "the wizard until it asks:"
 msgstr "Quan aparegui el diàleg 'Configuració Xarxa Tor', clica 'Configura' i segueix\nl'auxiliar fins que pregunti:"
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
-#: lib/bridgedb/strings.py:129
+#: lib/bridgedb/strings.py:130
 msgid ""
 "Does your Internet Service Provider (ISP) block or otherwise censor connections\n"
 "to the Tor network?"
 msgstr "El vostre Proveïdor d'Internet (ISP) bloqueja o censura les connexions\namb la xarxa Tor?"
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
-#: lib/bridgedb/strings.py:133
+#: lib/bridgedb/strings.py:134
 msgid ""
 "Select 'Yes' and then click 'Next'. To configure your new bridges, copy and\n"
 "paste the bridge lines into the text input box. Finally, click 'Connect', and\n"
@@ -234,29 +234,29 @@ msgid ""
 "button in the 'Tor Network Settings' wizard for further assistance."
 msgstr "Seleccioneu 'Sí' i després cliqueu 'Següent'. Per configurar els vostres ponts nous, copieu i\nenganxeu les línies del pont al següent quadre d'entrada de text. Finalment, cliqueu 'Connectar', i ja hauria d'estar a punt! Si teniu problemes, intenteu clicar el botó \nd''Ajuda' a l'auxiliar de 'Configuració Xarxa Tor' per més assistència."
 
-#: lib/bridgedb/strings.py:141
+#: lib/bridgedb/strings.py:142
 msgid "Displays this message."
 msgstr "Mostra aquest missatge."
 
 #. TRANSLATORS: Please try to make it clear that "vanilla" here refers to the
 #. same non-Pluggable Transport bridges described above as being
 #. "plain-ol'-vanilla" bridges.
-#: lib/bridgedb/strings.py:145
+#: lib/bridgedb/strings.py:146
 msgid "Request vanilla bridges."
 msgstr "Demanar ponts estàndard."
 
-#: lib/bridgedb/strings.py:146
+#: lib/bridgedb/strings.py:147
 msgid "Request IPv6 bridges."
 msgstr "Demanar ponts IPv6."
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate the word the word "TYPE".
-#: lib/bridgedb/strings.py:148
+#: lib/bridgedb/strings.py:149
 msgid "Request a Pluggable Transport by TYPE."
 msgstr "Demanar un Pluggable Transport per TYPE."
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "BridgeDB".
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "GnuPG".
-#: lib/bridgedb/strings.py:151
+#: lib/bridgedb/strings.py:152
 msgid "Get a copy of BridgeDB's public GnuPG key."
 msgstr "Fer una còpia de la clau pública GnuPG del BridgeDB."
 More information about the tor-commits mailing list