[tor-commits] [translation/tor_animation_completed] Update translations for tor_animation_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Thu Apr 16 07:16:04 UTC 2015


commit e8e280f6f677847b2e312ab1e81161892f6c1492
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Thu Apr 16 07:16:02 2015 +0000

    Update translations for tor_animation_completed
---
 ru.srt |    2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

diff --git a/ru.srt b/ru.srt
index f97e649..4c6c63e 100644
--- a/ru.srt
+++ b/ru.srt
@@ -144,7 +144,7 @@ Tor делает всех своих пользователей
 
 31
 00:01:51,920 --> 00:01:53,920
-кроме случая, когда вы сделаете вход на сайт и этим сообщите о себе.
+кроме случая, когда вы сделаете вход на сайт и сообщите о себе сами.
 
 32
 00:01:56,200 --> 00:01:57,840More information about the tor-commits mailing list