[tor-commits] [translation/tor-launcher-network-settings_completed] Update translations for tor-launcher-network-settings_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sun Apr 5 15:15:44 UTC 2015


commit 7e38edf0e921daa03372b5e709562aae719217e3
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sun Apr 5 15:15:37 2015 +0000

    Update translations for tor-launcher-network-settings_completed
---
 bg/network-settings.dtd |    4 ++--
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/bg/network-settings.dtd b/bg/network-settings.dtd
index f011cd1..6b1c255 100644
--- a/bg/network-settings.dtd
+++ b/bg/network-settings.dtd
@@ -15,7 +15,7 @@
 <!ENTITY torSettings.connectPrompt3 "Това ще работи при повечето ситуации.">
 <!ENTITY torSettings.connect "Свържи се">
 
-<!ENTITY torSettings.proxyQuestion "Нуждае ли се този компютър от прокси за свързване към Интернет?">
+<!ENTITY torSettings.proxyQuestion "Този компютър използва ли локално прокси за достъп до Интернет?">
 <!-- see https://www.torproject.org/docs/proxychain.html.en -->
 <!ENTITY torSettings.proxyHelp "Ако не сте сигурни как да отговорите на този въпрос проверете интернет настройките на друг браузър,за да видите дали е настроен да използва прокси.">
 <!ENTITY torSettings.enterProxy "Въведете настройките за прокси.">
@@ -30,7 +30,7 @@
 
 <!ENTITY torsettings.optional "Допълнителен">
 
-<!ENTITY torsettings.useProxy.checkbox "Този компютър се нуждае от прокси за да се свърже към Интернет.">
+<!ENTITY torsettings.useProxy.checkbox "Необходимо е използването на локален прокси сървър за достъп до Интернет">
 <!ENTITY torsettings.useProxy.type "Прокси Тип:">
 <!ENTITY torsettings.useProxy.address "Адрес:">
 <!ENTITY torsettings.useProxy.address.placeholder "IP адрес или хост">More information about the tor-commits mailing list