[tor-commits] [translation/tor-launcher-network-settings] Update translations for tor-launcher-network-settings

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sun Apr 5 15:15:41 UTC 2015


commit f0e245fc731cf9fcfdc48469ed66421bee670022
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sun Apr 5 15:15:33 2015 +0000

    Update translations for tor-launcher-network-settings
---
 bg/network-settings.dtd |    4 ++--
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/bg/network-settings.dtd b/bg/network-settings.dtd
index e3dc878..6b1c255 100644
--- a/bg/network-settings.dtd
+++ b/bg/network-settings.dtd
@@ -9,7 +9,7 @@
 
 <!ENTITY torSettings.firstQuestion "Кое от следните описва най-добре вашата ситуация?">
 <!ENTITY torSettings.configurePrompt1 "Интернет връзката на този компютър е цензурирана или минава през proxy сървър.">
-<!ENTITY torSettings.configurePrompt2 "I need to configure bridge or local proxy settings.">
+<!ENTITY torSettings.configurePrompt2 "Трябва да конфигурирам bridge или proxy настройки.">
 <!ENTITY torSettings.configure "Конфигурирай">
 <!ENTITY torSettings.connectPrompt2 "Бих искал да се свържа директно към Tor мрежата.">
 <!ENTITY torSettings.connectPrompt3 "Това ще работи при повечето ситуации.">
@@ -17,7 +17,7 @@
 
 <!ENTITY torSettings.proxyQuestion "Този компютър използва ли локално прокси за достъп до Интернет?">
 <!-- see https://www.torproject.org/docs/proxychain.html.en -->
-<!ENTITY torSettings.proxyHelp "If you are not sure how to answer this question, look at the Internet settings in another browser to see whether it is configured to use a local proxy.">
+<!ENTITY torSettings.proxyHelp "Ако не сте сигурни как да отговорите на този въпрос проверете интернет настройките на друг браузър,за да видите дали е настроен да използва прокси.">
 <!ENTITY torSettings.enterProxy "Въведете настройките за прокси.">
 <!ENTITY torSettings.bridgeQuestion "Блокирани или цензурирани ли са връзките към Tor Мрежата от вашият Интернет Доставчик(ISP)?">
 <!ENTITY torSettings.bridgeHelp "Ако не сте сигурни как да отговорите на този въпрос, изберете No.  Ако изберете Yes, вие ще бъдете помолен да конфигурирате Tor Bridges, непубликувани relays които правят блокирането на връзката към Tor Network по трудна.">More information about the tor-commits mailing list