[tor-commits] [translation/abouttor-homepage] Update translations for abouttor-homepage

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri Oct 24 16:45:58 UTC 2014


commit b8ef502f09ac564ee8fa95dcf09488363c73503e
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Fri Oct 24 16:46:05 2014 +0000

    Update translations for abouttor-homepage
---
 lo/aboutTor.dtd |    2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

diff --git a/lo/aboutTor.dtd b/lo/aboutTor.dtd
index 7128bb8..2c6a367 100644
--- a/lo/aboutTor.dtd
+++ b/lo/aboutTor.dtd
@@ -43,6 +43,6 @@
 <!ENTITY aboutTor.helpInfo5.label "Make a Donation »">
 <!ENTITY aboutTor.helpInfo5.link "https://www.torproject.org/donate/donate.html.en">
 
-<!ENTITY aboutTor.footer.label "The Tor Project is a US 501(c)(3) non-profit dedicated to the research, development, and education of online anonymity and privacy.">
+<!ENTITY aboutTor.footer.label "ໂຄງຫານ Tor ເປັນໂຄງການຂອງ US 501 (c) (3) ບໍ່ສະແຫວງຜົນກຳໄລ ທີ່ອຸທິດຕົນເຂົ້າໃນການວິໄຈ, ພັດທະນາ ແລະ ການສຶກສາ ຂອງຜູ່ທີ່ ອັອນລາຍນ໌ ທີ່ບໍປະສົງອອກຊື່ ແລະ ເປັນສ່ວນໂຕ.">
 <!ENTITY aboutTor.learnMore.label "Learn more about The Tor Project »">
 <!ENTITY aboutTor.learnMore.link "https://www.torproject.org/about/overview.html.en">More information about the tor-commits mailing list