[tor-commits] [translation/mat-gui] Update translations for mat-gui

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Oct 8 10:16:08 UTC 2014


commit 5b10ff7201aaa90ee9d92549548b7b35feaf9b6b
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed Oct 8 10:16:03 2014 +0000

    Update translations for mat-gui
---
 vi.po |   73 +++++++++++++++++++++++++++++++++--------------------------------
 1 file changed, 37 insertions(+), 36 deletions(-)

diff --git a/vi.po b/vi.po
index 2ce6822..d153643 100644
--- a/vi.po
+++ b/vi.po
@@ -4,13 +4,14 @@
 # 
 # Translators:
 # Translators:
+# Hoang Thu Giang <hoanggiang0811 at yahoo.com>, 2014
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2014-01-19 14:48+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-10-08 09:26+0000\n"
-"Last-Translator: runasand <runa.sandvik at gmail.com>\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-10-08 10:00+0000\n"
+"Last-Translator: Hoang Thu Giang <hoanggiang0811 at yahoo.com>\n"
 "Language-Team: Vietnamese (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/vi/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -20,19 +21,19 @@ msgstr ""
 
 #: mat-gui:61 mat-gui:403 mat-gui:422
 msgid "Ready"
-msgstr ""
+msgstr "Sẵn sàng"
 
 #: mat-gui:128
 msgid "Choose files"
-msgstr ""
+msgstr "Chọn tệp"
 
 #: mat-gui:135
 msgid "All files"
-msgstr ""
+msgstr "Tất cả các tệp"
 
 #: mat-gui:142
 msgid "Supported files"
-msgstr ""
+msgstr "Các tệp được hỗ trợ"
 
 #: mat-gui:157
 msgid "No metadata found"
@@ -40,11 +41,11 @@ msgstr ""
 
 #: mat-gui:158 mat-gui:398 mat-gui:420
 msgid "Clean"
-msgstr ""
+msgstr "Quét sạch"
 
 #: mat-gui:160 mat-gui:400
 msgid "Dirty"
-msgstr ""
+msgstr "Bẩn"
 
 #: mat-gui:165
 #, python-format
@@ -57,23 +58,23 @@ msgstr ""
 
 #: mat-gui:181
 msgid "Website"
-msgstr ""
+msgstr "Trang web"
 
 #: mat-gui:207 data/mat.ui:107
 msgid "Preferences"
-msgstr ""
+msgstr "Cài đặt"
 
 #: mat-gui:220
 msgid "Reduce PDF quality"
-msgstr ""
+msgstr "Giảm chất lượng PDF"
 
 #: mat-gui:223
 msgid "Reduce the produced PDF size and quality"
-msgstr ""
+msgstr "Giảm kích cỡ và chất lượng của sản phẩm PDF"
 
 #: mat-gui:226
 msgid "Add unsupported file to archives"
-msgstr ""
+msgstr "Thêm các tệp không được hỗ trợ vào lưu trữ"
 
 #: mat-gui:229
 msgid "Add non-supported (and so non-anonymised) file to output archive"
@@ -85,7 +86,7 @@ msgstr "Không biết"
 
 #: mat-gui:310
 msgid "Not-supported"
-msgstr ""
+msgstr "Không được hỗ trợ"
 
 #: mat-gui:324
 msgid "Harmless fileformat"
@@ -93,11 +94,11 @@ msgstr ""
 
 #: mat-gui:326
 msgid "Fileformat not supported"
-msgstr ""
+msgstr "Định dạng tệp không được hỗ trợ"
 
 #: mat-gui:329
 msgid "These files can not be processed:"
-msgstr ""
+msgstr "Các tệp này không thể bị xử lý:"
 
 #: mat-gui:334 mat-gui:363 data/mat.ui:292
 msgid "Filename"
@@ -105,11 +106,11 @@ msgstr "Tên tệp"
 
 #: mat-gui:336
 msgid "Reason"
-msgstr ""
+msgstr "Lý do"
 
 #: mat-gui:348
 msgid "Non-supported files in archive"
-msgstr ""
+msgstr "Các tệp không được hỗ trợ ở lưu trữ"
 
 #: mat-gui:349 data/mat.ui:227
 msgid "Scour"
@@ -117,46 +118,46 @@ msgstr ""
 
 #: mat-gui:362
 msgid "Include"
-msgstr ""
+msgstr "Bao gồm"
 
 #: mat-gui:378
 #, python-format
 msgid "MAT is not able to clean the following files, found in the %s archive"
-msgstr ""
+msgstr "MAT không loại bỏ được những tệp sau, tìm thấy ở %s lưu trữ"
 
 #: mat-gui:394
 #, python-format
 msgid "Checking %s"
-msgstr ""
+msgstr "Đang kiểm tra %s"
 
 #: mat-gui:409
 #, python-format
 msgid "Cleaning %s"
-msgstr ""
+msgstr "Đang dọn %s"
 
 #: data/mat.ui:63
 msgid "_File"
-msgstr ""
+msgstr "_Tệp"
 
 #: data/mat.ui:99
 msgid "_Edit"
-msgstr ""
+msgstr "_Chỉnh sửa"
 
 #: data/mat.ui:118 data/mat.ui:253
 msgid "Clear"
-msgstr "Rõ ràng"
+msgstr "Xóa"
 
 #: data/mat.ui:134
 msgid "_Process"
-msgstr ""
+msgstr "_Xử lý"
 
 #: data/mat.ui:168
 msgid "_Help"
-msgstr ""
+msgstr "_Giúp"
 
 #: data/mat.ui:214
 msgid "Add"
-msgstr ""
+msgstr "Thêm vào"
 
 #: data/mat.ui:240
 msgid "Check"
@@ -164,7 +165,7 @@ msgstr "Kiểm Tra"
 
 #: data/mat.ui:309
 msgid "State"
-msgstr ""
+msgstr "Trạng thái"
 
 #: data/mat.ui:347 data/mat.ui:499
 msgid "Metadata"
@@ -172,28 +173,28 @@ msgstr ""
 
 #: data/mat.ui:376
 msgid "Name"
-msgstr "Name"
+msgstr "Tên"
 
 #: data/mat.ui:390
 msgid "Content"
-msgstr ""
+msgstr "Ná»™i dung"
 
 #: data/mat.ui:452
 msgid "Supported formats"
-msgstr ""
+msgstr "Các định dạng được hỗ trợ"
 
 #: data/mat.ui:486
 msgid "Support"
-msgstr ""
+msgstr "Hỗ trợ"
 
 #: data/mat.ui:512
 msgid "Method"
-msgstr ""
+msgstr "Phương pháp"
 
 #: data/mat.ui:525
 msgid "Remaining"
-msgstr ""
+msgstr "Phần còn lại"
 
 #: data/mat.ui:560
 msgid "Fileformat"
-msgstr ""
+msgstr "Định dạng tệp"More information about the tor-commits mailing list