[tor-commits] [translation/tor-launcher-network-settings_completed] Update translations for tor-launcher-network-settings_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Tue Oct 7 15:15:54 UTC 2014


commit b55a5c486a39d86f9322fe2c637f7a361049006b
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Tue Oct 7 15:15:55 2014 +0000

    Update translations for tor-launcher-network-settings_completed
---
 ca/network-settings.dtd |   63 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 file changed, 63 insertions(+)

diff --git a/ca/network-settings.dtd b/ca/network-settings.dtd
new file mode 100644
index 0000000..0d8fea2
--- /dev/null
+++ b/ca/network-settings.dtd
@@ -0,0 +1,63 @@
+<!ENTITY torsettings.dialog.title "Configuració Xarxa Tor">
+
+<!-- For "first run" wizard: -->
+
+<!ENTITY torsettings.prompt "Abans de connectar-te a la xarxa Thor, necessites introduir informació sobre el ordinador que fas servir per la connexió a internet.">
+
+<!ENTITY torSettings.yes "Sí">
+<!ENTITY torSettings.no "No">
+
+<!ENTITY torSettings.firstQuestion "Quina de les següuens descriula teva situació?">
+<!ENTITY torSettings.configurePrompt1 "La connexió a internet d'aquest ordinador està censurada o configurada amb un proxy. ">
+<!ENTITY torSettings.configurePrompt2 "Necessito configurar ajustos de pont o de proxy">
+<!ENTITY torSettings.configure "Configura">
+<!ENTITY torSettings.connectPrompt2 "M'agradaria conectar-me directament a la xarxa Tor.">
+<!ENTITY torSettings.connectPrompt3 "Això funciona en la majoria dels casos.">
+<!ENTITY torSettings.connect "Conectar">
+
+<!ENTITY torSettings.proxyQuestion "Necessita aquest ordinador usar un proxy per accedir a internet?">
+<!-- see https://www.torproject.org/docs/proxychain.html.en -->
+<!ENTITY torSettings.proxyHelp "Si no estas segur de com respondre a aquesta pregunta, observa els paràmetres d'Internet en un altre navegador per veure si està configurat per utilitzar un proxy.">
+<!ENTITY torSettings.enterProxy "Introdueix les opcions del proxy.">
+<!ENTITY torSettings.bridgeQuestion "El vostre proveïdor d'Internet (ISP) bloqueja o censura les connexions a la Xarxa Tor?">
+<!ENTITY torSettings.bridgeHelp "Si no esteu segurs de com respondre a aquesta pregunta, escolliu  No.  Si escolliu Sí, se us demanarà que configureu Ponts Tor, que són relés no llistats que fan més dificil de bloquejar les connexions a la Xarxa Tor">
+<!ENTITY torSettings.bridgeSettingsPrompt "Hauries d'utilitzar el set de repetidors provist o customitzar el teu propi.">
+
+<!-- Other: -->
+
+<!ENTITY torsettings.startingTor "Esperant a Tor per començar...">
+<!ENTITY torsettings.restartTor "Reinicia Tor">
+
+<!ENTITY torsettings.optional "Opcional
+">
+
+<!ENTITY torsettings.useProxy.checkbox "Aquest ordinador ha de fer servir un proxy per accedir a Internet">
+<!ENTITY torsettings.useProxy.type "Tipus de Proxy:">
+<!ENTITY torsettings.useProxy.address "Adreça:">
+<!ENTITY torsettings.useProxy.address.placeholder "Direcció IP o nom del host">
+<!ENTITY torsettings.useProxy.port "Port:">
+<!ENTITY torsettings.useProxy.username "Nom d'usuari:">
+<!ENTITY torsettings.useProxy.password "Contrasenya:">
+<!ENTITY torsettings.useProxy.type.socks4 "SOCKS 4">
+<!ENTITY torsettings.useProxy.type.socks5 "SOCKS 5">
+<!ENTITY torsettings.useProxy.type.http "HTTP / HTTPS">
+<!ENTITY torsettings.firewall.checkbox "Aquest ordinador va a través d'un proxy que només permet connexions a certs ports">
+<!ENTITY torsettings.firewall.allowedPorts "Ports permesos:">
+<!ENTITY torsettings.useBridges.checkbox "El meu proveidor d'internet (ISP) bloqueja les conexions a la xarxa Tor">
+<!ENTITY torsettings.useBridges.default "Connectar amb els repetidors porvistos.">
+<!ENTITY torsettings.useBridges.type "Tipus de transport:">
+<!ENTITY torsettings.useBridges.custom "Entra als repetidors customitzats.">
+<!ENTITY torsettings.useBridges.label "Entra en un o més repetidors (un per linia).">
+<!ENTITY torsettings.useBridges.placeholder "introdueix adreça:port">
+
+<!ENTITY torsettings.copyLog "Copiar el Log al portapapers">
+<!ENTITY torsettings.bridgeHelpTitle "Ajuda Repetidors">
+<!ENTITY torsettings.bridgeHelp1 "Si no sóu capaçps de connectar-vos a la xarxa Tor, pot ser que el vostre proveidor d'internet (ISP) o alguna altra agència estigui bloquejant Tor.  normalment, podeu evitar aquest problema usant Ponts Tor, que son relés no llistats més difícils de bloquejar. ">
+<!ENTITY torsettings.bridgeHelp1B "Podeu usar el conjunt d'adreces pont preconfigurades o podeu obtenir un conjunt personalitzat d'adreces usant un d'aquests tres mètodes: ">
+<!ENTITY torsettings.bridgeHelp2Heading "A través del web">
+<!ENTITY torsettings.bridgeHelp2 "Utilitza un navegador web o vés a: https://bridges.torproject.org">
+<!ENTITY torsettings.bridgeHelp3Heading "A través del mail d'autorresposta.">
+<!ENTITY torsettings.bridgeHelp3.emailDesc "Envieu un e-mail a bridges at torproject.org només amb el text 'get bridges' al cos del missatge.  No obstant, per a fer més difícil per a l'atacant d'aprendre moltes adreces pont, heu d'enviar aquesta petició des d'un dels proveïdors de correu següents (llistats en ordre de preferència):">
+<!ENTITY torsettings.bridgeHelp3.emailList "https://www.riseup.net, https://mail.google.com, o https://mail.yahoo.com">
+<!ENTITY torsettings.bridgeHelp4Heading "A través del Escriptori d'Ajuda">
+<!ENTITY torsettings.bridgeHelp4 "Com a última opció, pots demanar adreces de repetidors enviant un missatge a help at rt.torproject.org.  siusplau recorda que serà una persona qui et respondrà, siguis pacient i amable.">More information about the tor-commits mailing list