[tor-commits] [translation/tor-launcher-network-settings] Update translations for tor-launcher-network-settings

translation at torproject.org translation at torproject.org
Tue Oct 7 14:45:44 UTC 2014


commit a3e810eeaf3e7d0eb9643616ed0cc6b447f7097f
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Tue Oct 7 14:45:45 2014 +0000

    Update translations for tor-launcher-network-settings
---
 ca/network-settings.dtd |   12 ++++++------
 1 file changed, 6 insertions(+), 6 deletions(-)

diff --git a/ca/network-settings.dtd b/ca/network-settings.dtd
index 0572a94..82fdc43 100644
--- a/ca/network-settings.dtd
+++ b/ca/network-settings.dtd
@@ -8,8 +8,8 @@
 <!ENTITY torSettings.no "No">
 
 <!ENTITY torSettings.firstQuestion "Quina de les següuens descriula teva situació?">
-<!ENTITY torSettings.configurePrompt1 "This computer's Internet connection is censored or proxied.">
-<!ENTITY torSettings.configurePrompt2 "I need to configure bridge or proxy settings.">
+<!ENTITY torSettings.configurePrompt1 "La connexió a internet d'aquest ordinador està censurada o configurada amb un proxy. ">
+<!ENTITY torSettings.configurePrompt2 "Necessito configurar ajustos de pont o de proxy">
 <!ENTITY torSettings.configure "Configura">
 <!ENTITY torSettings.connectPrompt2 "M'agradaria conectar-me directament a la xarxa Tor.">
 <!ENTITY torSettings.connectPrompt3 "Això funciona en la majoria dels casos.">
@@ -20,7 +20,7 @@
 <!ENTITY torSettings.proxyHelp "Si no estas segur de com respondre a aquesta pregunta, observa els paràmetres d'Internet en un altre navegador per veure si està configurat per utilitzar un proxy.">
 <!ENTITY torSettings.enterProxy "Introdueix les opcions del proxy.">
 <!ENTITY torSettings.bridgeQuestion "El vostre proveïdor d'Internet (ISP) bloqueja o censura les connexions a la Xarxa Tor?">
-<!ENTITY torSettings.bridgeHelp "If you are not sure how to answer this question, choose No.  If you choose Yes, you will be asked to configure Tor Bridges, which are unlisted relays that make it more difficult to block connections to the Tor Network.">
+<!ENTITY torSettings.bridgeHelp "Si no esteu segurs de com respondre a aquesta pregunta, escolliu  No.  Si escolliu Sí, se us demanarà que configureu Ponts Tor, que són relés no llistats que fan més dificil de bloquejar les connexions a la Xarxa Tor">
 <!ENTITY torSettings.bridgeSettingsPrompt "Hauries d'utilitzar el set de repetidors provist o customitzar el teu propi.">
 
 <!-- Other: -->
@@ -45,15 +45,15 @@
 <!ENTITY torsettings.firewall.allowedPorts "Ports permesos:">
 <!ENTITY torsettings.useBridges.checkbox "El meu proveidor d'internet (ISP) bloqueja les conexions a la xarxa Tor">
 <!ENTITY torsettings.useBridges.default "Connectar amb els repetidors porvistos.">
-<!ENTITY torsettings.useBridges.type "Transport type:">
+<!ENTITY torsettings.useBridges.type "Tipus de transport:">
 <!ENTITY torsettings.useBridges.custom "Entra als repetidors customitzats.">
 <!ENTITY torsettings.useBridges.label "Entra en un o més repetidors (un per linia).">
 <!ENTITY torsettings.useBridges.placeholder "introdueix adreça:port">
 
 <!ENTITY torsettings.copyLog "Copiar el Log al portapapers">
 <!ENTITY torsettings.bridgeHelpTitle "Ajuda Repetidors">
-<!ENTITY torsettings.bridgeHelp1 "If you are unable to connect to the Tor network, it could be that your Internet Service Provider (ISP) or another agency is blocking Tor.  Often, you can work around this problem by using Tor Bridges, which are unlisted relays that are more difficult to block.">
-<!ENTITY torsettings.bridgeHelp1B "You may use the preconfigured, provided set of bridge addresses or you may obtain a custom set of addresses by using one of these three methods:">
+<!ENTITY torsettings.bridgeHelp1 "Si no sóu capaçps de connectar-vos a la xarxa Tor, pot ser que el vostre proveidor d'internet (ISP) o alguna altra agència estigui bloquejant Tor.  normalment, podeu evitar aquest problema usant Ponts Tor, que son relés no llistats més difícils de bloquejar. ">
+<!ENTITY torsettings.bridgeHelp1B "Podeu usar el conjunt d'adreces pont preconfigurades o podeu obtenir un conjunt personalitzat d'adreces usant un d'aquests tres mètodes: ">
 <!ENTITY torsettings.bridgeHelp2Heading "A través del web">
 <!ENTITY torsettings.bridgeHelp2 "Utilitza un navegador web o vés a: https://bridges.torproject.org">
 <!ENTITY torsettings.bridgeHelp3Heading "A través del mail d'autorresposta.">More information about the tor-commits mailing list