[tor-commits] [translation/gettor_completed] Update translations for gettor_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Tue Oct 7 12:45:12 UTC 2014


commit 69783cd468af9cd03d168ea6c133fc7a1f3fef44
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:  Tue Oct 7 12:45:13 2014 +0000

  Update translations for gettor_completed
---
 ca/gettor.po | 511 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 file changed, 511 insertions(+)

diff --git a/ca/gettor.po b/ca/gettor.po
new file mode 100644
index 0000000..261a06c
--- /dev/null
+++ b/ca/gettor.po
@@ -0,0 +1,511 @@
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
+# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+# 
+# Translators:
+# Albert <provisionalib at hotmail.com>, 2013
+# Aleix Vidal i Gaya <aleix.vidal at gmail.com>, 2014
+# Assumpta Anglada <assumptaanglada at gmail.com>, 2014
+# Eloi García i Fargas, 2014
+# Humbert <humbert.costas at gmail.com>, 2014
+# Jacob Appelbaum <jacob at appelbaum.net>, 2009
+# laia_ <laiaadorio at gmail.com>, 2014
+# Roger Esteve <r.esteve021 at gmail.com>, 2013
+# Xavier Romero Aguadé <xromeva at gmail.com>, 2014
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2013-01-19 13:40+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-10-07 12:31+0000\n"
+"Last-Translator: laia_ <laiaadorio at gmail.com>\n"
+"Language-Team: Catalan (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/ca/)\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: ca\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:27
+msgid "Hello, This is the \"GetTor\" robot."
+msgstr "Hola, aquest es el robot \"GetTor\""
+
+#: lib/gettor/i18n.py:29
+msgid "Thank you for your request."
+msgstr "Moltes gràcies per la vostra solicitud."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:31
+msgid ""
+"Unfortunately, we won't answer you at this address. You should make\n"
+"an account with GMAIL.COM, YAHOO.COM or YAHOO.CN and send the mail from\n"
+"one of those."
+msgstr "Desafortunadament, nosaltres no responem a aquesta adreça de correu.\nHas de crear-te un compte amb GMAIL.COM, YAHOO.COM o YAHOO.CN i enviar\nel correu amb una d'elles."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:35
+msgid ""
+"We only process requests from email services that support \"DKIM\",\n"
+"which is an email feature that lets us verify that the address in the\n"
+"\"From\" line is actually the one who sent the mail."
+msgstr "Només s'accepten peticions de serveis de correu que suporten \"DKIM\",\nuna característica de correu que permet de verificar que l'adreça al camp \"De\"\nés realment des d'on sha enviat el correu."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:39
+msgid ""
+"(We apologize if you didn't ask for this mail. Since your email is from\n"
+"a service that doesn't use DKIM, we're sending a short explanation,\n"
+"and then we'll ignore this email address for the next day or so.)"
+msgstr "(Demanem disculpes si no ha demanat aquest correu: com que el seu correu electrònic \nprové d'un servei de missatgeria que no utilitza \"DKIM\", li enviarem una breu explicació \ni ignorarem l'adreça d'aquest email per el dia d'avui.)"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:43 lib/gettor/i18n.py:135
+msgid ""
+"If you have any questions or it doesn't work, you can contact a\n"
+"human at this support email address: help at rt.torproject.org"
+msgstr "Si tens qualsevol pregunta o no funciona, podeu contactaramb\nuna persona amb aquest email de suport: help at rt.torproject.org"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:46
+msgid ""
+"I will mail you a Tor package, if you tell me which one you want.\n"
+"Please select one of the following package names:\n"
+"\n"
+"  windows\n"
+"  macos-i386\n"
+"  macos-ppc\n"
+"  linux-i386\n"
+"  linux-x86_64\n"
+"  obfs-windows\n"
+"  obfs-macos-i386\n"
+"  obfs-macos-x86_64\n"
+"  obfs-linux-i386\n"
+"  obfs-linux-x86_64\n"
+"  source"
+msgstr "Us enviaré un paquet de Tor, si em dieu quin voleu.\nSeleccioneu un dels següents noms de paquet:\n\nwindows\nmacos-i386\nmacos-ppc\nlinux-i386\nlinux-x86_64\nobfs-windows\nobfs-macos-i386\nobfs-macos-x86_64\nobfs-linux-i386\nobfs-linux-x86_64\nsource"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:61
+msgid ""
+"Please reply to this mail, and tell me a single package name anywhere \n"
+"in the body of your email."
+msgstr "Si us plau, respon aquest correu, i diguem només el nom del paquet en qualsevol\nlloc en el cos del correu electrònic."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:64
+msgid ""
+"OBTAINING LOCALIZED VERSIONS OF TOR\n"
+"==================================="
+msgstr "OBTENINT VERSIONS LOCALITZADES DE TOR\n==================================="
+
+#: lib/gettor/i18n.py:67
+msgid ""
+"To get a version of Tor translated into your language, specify the\n"
+"language you want in the address you send the mail to:\n"
+"\n"
+"  gettor+fa at torproject.org"
+msgstr "Per obtenir la versió de Tor traduida al teu idioma, especifica\nl'idioma que desitges en l'adreça que envies el correu a:\n\ngettor+fa at torproject.org"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:72
+msgid ""
+"This example will give you the requested package in a localized\n"
+"version for Farsi (Persian). Check below for a list of supported language\n"
+"codes. "
+msgstr "Aquest exemple et donarà el paquet demanat en la versió\nlocalitzada per Farsi (Persa). Comprova més abaix per una llista de codi de suport a idiomes."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:76
+msgid " List of supported locales:"
+msgstr "Llista de localitzacions actuals:"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:78
+msgid "Here is a list of all available languages:"
+msgstr "Llistat de totes les llengües disponibles:"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:80
+msgid ""
+"  gettor+ar at torproject.org:   Arabic\n"
+"  gettor+de at torproject.org:   German\n"
+"  gettor+en at torproject.org:   English\n"
+"  gettor+es at torproject.org:   Spanish\n"
+"  gettor+fa at torproject.org:   Farsi (Iran)\n"
+"  gettor+fr at torproject.org:   French\n"
+"  gettor+it at torproject.org:   Italian\n"
+"  gettor+nl at torproject.org:   Dutch\n"
+"  gettor+pl at torproject.org:   Polish\n"
+"  gettor+ru at torproject.org:   Russian\n"
+"  gettor+zh at torproject.org:   Chinese"
+msgstr "gettor+ar at torproject.org: Àrab⏎\ngettor+de at torproject.org: Alemany⏎\ngettor+en at torproject.org: Anglès⏎\ngettor+es at torproject.org: Castellà⏎\ngettor+fa at torproject.org: Farsi (Iran)⏎\ngettor+fr at torproject.org: Francès⏎\ngettor+it at torproject.org: Italià⏎\ngettor+nl at torproject.org: Holandès⏎\ngettor+pl at torproject.org: Polonès⏎\ngettor+ru at torproject.org: Rus⏎\ngettor+zh at torproject.org: Xinès"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:92
+msgid "If you select no language, you will receive the English version."
+msgstr "Si no es tria llengua, s'aplicarà l'anglès."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:94
+msgid ""
+"SMALLER SIZED PACKAGES\n"
+"======================"
+msgstr "PACKS MÉS PETITS\n================="
+
+#: lib/gettor/i18n.py:97
+msgid ""
+"If your bandwith is low or your provider doesn't allow you to\n"
+"receive large attachments in your email, GetTor can send you several\n"
+"small packages instead of one big one."
+msgstr "Si la teva connexió a internet és baixa o el teu proveïdor d'internet no et permet\nrebre grans packs en el teu mail, GetTor t'ho pot oferir en diversos\npaquets petits en lloc d'un gran."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:101
+msgid ""
+"Simply include the keyword 'split' in a new line on its own (this part\n"
+"is important!) like so: \n"
+"    \n"
+"  windows\n"
+"  split"
+msgstr "Simplement inclou la paraula clau \"dividit\" en una nova línia (això és\nimportant) com per exemple:\n\nwindows\ndividir"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:107
+msgid ""
+"Sending this text in an email to GetTor will cause it to send you \n"
+"the Tor Browser Bundle in a number of 1,4MB attachments."
+msgstr "Enviant aquest text al correu GetTo, rebràs\n el navegador Tor Bundle en forma d'adjunt de 1,4 MB."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:110
+msgid ""
+"After having received all parts, you need to re-assemble them to \n"
+"one package again. This is done as follows:"
+msgstr "Després de rebre totes les parts, les heu d'unir en un\npaquet. Això és fa així:"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:113
+msgid "1.) Save all received attachments into one folder on your disk."
+msgstr "1.) Desau tots els fitxers adjunts en una carpeta o al disc."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:115
+msgid ""
+"2.) Unzip all files ending in \".z\". If you saved all attachments to\n"
+"a fresh folder before, simply unzip all files in that folder. If you don't\n"
+"know how to unzip the .z files, please see the UNPACKING THE FILES section."
+msgstr "2.) Descomprimeix tots els arxius acabats en \".z\". Si has guardat tots els fitxers adjunts en\nuna carpeta nova abans, simplement descomprimeix tots els arxius d'aquella carpeta. Si no \nsaps descomprimir els arxius .z, sisplau consulta la secció DESEMPAQUETANT ELS ARXIUS."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:119
+msgid ""
+"3.) Verify all files as described in the mail you received with \n"
+"each package. (gpg --verify)"
+msgstr "3.) Verifiqueu tots els fitxers com \nes descriu al correu. (gpg--verify)"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:122
+msgid ""
+"4.) Now unpack the multi-volume archive into one file by double-\n"
+"clicking the file ending in \"..split.part01.exe\". This should start the \n"
+"process automatically."
+msgstr "4.) Ara desempaqueta l'arxiu multi-volum en un arxiu fent doble \nclic a l'arxiu acabat en \"..split.part01.exe\". Aquest hauria d'iniciar el procés automàticament."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:126
+msgid ""
+"5.) After unpacking is finished, you should find a newly created \n"
+"\".exe\" file in your destination folder. Simply doubleclick\n"
+"that and Tor Browser Bundle should start within a few seconds."
+msgstr "5.) Un cop descomprimits, hauríeu e trobar un nou arxiu \".exe\" \nal directori destí. Clicau-lo i el navegador Tor Bundle \ns'iniciarà passats uns segons."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:130
+msgid "6.) That's it. You're done. Thanks for using Tor and have fun!"
+msgstr "6.) Procès complet. Gràcies per usar Tor."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:132
+msgid ""
+"SUPPORT\n"
+"======="
+msgstr "AJUDA\n======="
+
+#: lib/gettor/i18n.py:138
+msgid ""
+"Here's your requested software as a zip file. Please unzip the\n"
+"package and verify the signature."
+msgstr "Aquí està el software que has demanat en format zip. Siusplau\ndescomprimeix-ho i comprova la procedència."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:141
+msgid ""
+"VERIFY SIGNATURE\n"
+"================\n"
+"If your computer has GnuPG installed, use the gpg commandline \n"
+"tool as follows after unpacking the zip file:\n"
+"\n"
+"  gpg --verify tor-browser-1.3.24_en-US.exe.asc tor-browser-1.3.24_en-US.exe"
+msgstr "COMPROVA LA SIGNATURA\n================\nSi el teu ordinador té el GnuPG instal·lat, fes servir l'eina de la línia d'ordres \ngpg de la següent manera quan hagis desempaquetat l'arxiu zip:\n\ngpg --verify tor-browser-1.3.24_en-US.exe.asc tor-browser-1.3.24_en-US.exe"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:148
+msgid ""
+"The output should look somewhat like this:\n"
+"\n"
+"  gpg: Good signature from 'Erinn Clark <...>'"
+msgstr "El resultat hauria de ser alguna cosa com:\n\ngpg: Bona signatura de 'Erinn Clark <...>'"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:152
+msgid ""
+"If you're not familiar with commandline tools, try looking for\n"
+"a graphical user interface for GnuPG on this website:\n"
+"\n"
+"  http://www.gnupg.org/related_software/frontends.html"
+msgstr "Si no estàs familiaritzat amb les eines de comandos, prova\namb una interfície gràfica d'usuari per GNuPG en aquest web:\nhttp://www.gnupg.org/related_software/frontends.html"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:157
+msgid ""
+"BLOCKED ACCESS / CENSORSHIP\n"
+"==========================="
+msgstr "ACCÉS BLOQUEJAT/CENSURAT\n==========================="
+
+#: lib/gettor/i18n.py:160
+msgid ""
+"If your Internet connection blocks access to the Tor network, you\n"
+"may need a bridge relay. Bridge relays (or \"bridges\" for short)\n"
+"are Tor relays that aren't listed in the main directory. Since there\n"
+"is no complete public list of them, even if your ISP is filtering\n"
+"connections to all the known Tor relays, they probably won't be able\n"
+"to block all the bridges."
+msgstr "Si el vostre navegador bloqueka l'accés a la xarxa Tor, \nnecessitareu crear un pont. Els Ponts (Bridge Relay)\nno apareixen als llistats del directori principal. \nCom que no existeix un llistat publicat complet, encara que\n el vostre proveïdor filtri conexions conegudes de Tor, \nprobablement no bloquegi tots els ponts."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:167
+msgid ""
+"You can acquire a bridge by sending an email that contains \"get bridges\"\n"
+"in the body of the email to the following email address:\n"
+"\n"
+"  bridges at torproject.org"
+msgstr "Podeu aconseguir un pont enviant un correu electrònic que digui \"get bridges\"\nal cos del missatge a la següent adreça:\n\nbridges at torproject.org"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:172
+msgid ""
+"It is also possible to fetch bridges with a web browser at the following\n"
+"url: https://bridges.torproject.org/"
+msgstr "També es possible trobar més enllaços en el navegador web al següent enllaç\nurl: https://bridges.torproject.org/"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:175
+msgid ""
+"Another censorship circumvention tool you can request from GetTor is\n"
+"the Tor Obfsproxy Browser Bundle. Please read the package descriptions for\n"
+"which package you should request to receive this."
+msgstr "Una altra eina per eludir la censura que podeu sol·licitar a GetTor és\nla Tor Obfsproxy Browser Bundle. Llegiu les descripcions del paquet per\nsaber quin paquet hauríeu de sol·licitar per rebre-la."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:179
+msgid ""
+"IMPORTANT NOTE:\n"
+"Since this is part of a split-file request, you need to wait for\n"
+"all split files to be received by you before you can save them all\n"
+"into the same directory and unpack them by double-clicking the\n"
+"first file."
+msgstr "NOTA IMPORTANT\nJa que demanes una part d'un arxiu partit, hauràs d'esperar a rebre \ntotes les parts de l'arxiu abans que puguis guardar-los en\nel mateix directori i desenpaquetar-los fent dos clicks en\nel primer arxiu"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:185
+msgid ""
+"Packages might arrive out of order! Please make sure you received\n"
+"all packages before you attempt to unpack them!"
+msgstr "Els packs poden arribar incomplets! Siusplau assegura't que has rebut\ntotes les parts abans de probar de desenpaquetar-los!"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:188
+#, python-format
+msgid ""
+"It was successfully understood. Your request is currently being processed.\n"
+"Your package (%s) should arrive within the next ten minutes."
+msgstr "S'ha entés correctament. Actualment s'està processant la seva petició.\nEl seu paquet (%s) ha d'arribar en els propers deu minuts."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:191
+msgid ""
+"If it doesn't arrive, the package might be too big for your mail provider.\n"
+"Try resending the mail from a GMAIL.COM, YAHOO.CN or YAHOO.COM account."
+msgstr "Si no arriba, pot ser per que el paquet es massa gran per el teu proveidor de correu.\nIntenta tornar a enviar el correu des d'un compte GMAIL.COM, YAHOO.CN o YAHOO.COM."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:194
+msgid ""
+"Unfortunately we are currently experiencing problems and we can't fulfill\n"
+"your request right now. Please be patient as we try to resolve this issue."
+msgstr "Malauradament estem tenint problemes i ara per ara no podem respondre\na la teva petició. Siusplau tingues paciència mentre intentem resoldre el problema."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:197
+msgid ""
+"Unfortunately there is no split package available for the package you\n"
+"requested. Please send us another package name or request the same package \n"
+"again, but remove the 'split' keyword. In that case we'll send you the whole \n"
+"package. Make sure this is what you want."
+msgstr "Malauradament, no hi ha un paquet dividit disponible per al paquet que \nheu sol·licitat. Envieu-nos un altre nom de paquet o sol·liciteu el mateix paquet\nun altre cop, però traieu la paraula clau 'dividit'. Aleshores, us enviarem tot el\npaquet. Assegureu-vos que és el que voleu."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:202
+msgid ""
+"UNPACKING THE FILES\n"
+"==================="
+msgstr "DESEMPAQUETANT ELS ARXIUS\n==================="
+
+#: lib/gettor/i18n.py:205
+msgid ""
+"The easiest way to unpack the files you received is to install 7-Zip,\n"
+"a free file compression/uncompression tool. If it isn't installed on\n"
+"your computer yet, you can download it here:\n"
+"\n"
+"  http://www.7-zip.org/"
+msgstr "La millor manera de desenpaquetar els paquets que has rebut es instal·lant 7-Zip,\nque es una eina gratuita per comprimir/descomprimir arxius. Si encara no la tens instal·lada\nen el teu ordinador, pots descarregar-la aqui:\n\nhttp://www.7-zip.org/"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:211
+msgid ""
+"When 7-Zip is installed, you can open the .z archive you received from\n"
+"us by double-clicking on it."
+msgstr "Quan estigui instal·lat el 7-Zip, pots obrir l'arxiu .z que has rebut de nosaltres\nfent doble-click en ell."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:214
+msgid ""
+"An alternative way to get the .z files extraced is to rename them to\n"
+".zip. For example, if you recevied a file called \"windows.z\", rename it to \n"
+"\"windows.zip\". You should then be able to extract the archive with common \n"
+"file archiver programs that probably are already installed on your computer."
+msgstr "Una forma alternativa d'extreure els arxius és reanomenant-los a\n.zip. Per exemple, si has rebut un arxiu anomenat \"windows.z\", reanomena'l a \n\"windows.zip\". Ara hauries de ser capaç d'extreure l'arxiu amb un programa\ncomú de gestió d'arxius que probablement ja vingui instal·lat al teu ordinador."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:219
+msgid ""
+"Please reply to this mail, and tell me a single package name anywhere\n"
+"in your reply. Here's a short explanation of what these packages are:"
+msgstr "Siusplau respon a aquest mail, i digue'm el nom del pac senzill en\nqualsevol lloc de la resposta. Aquí hi ha una petita explicació de com són els arxius:"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:222
+msgid ""
+"windows:\n"
+"The Tor Browser Bundle package for Windows operating systems. If you're \n"
+"running some version of Windows, like Windows XP, Windows Vista or \n"
+"Windows 7, this is the package you should get."
+msgstr "windows\nEl paquet de Tor Browser Bundle per a sistemes operatius Windows. Si utilitza\nalguna versió de Windows, com el Windows XP, Windows Vista o\nWindows 7, és el paquet que hauries de rebre."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:227
+msgid ""
+"macos-i386:\n"
+"The Tor Browser Bundle package for OS X, Intel CPU architecture. In \n"
+"general, newer Mac hardware will require you to use this package."
+msgstr "macos-i386:\nEl paquet de navegació Tor per OS X, arquitectura de CPU Intel. En general, el maquinari més nou de Mac et demanarà d'usar aquest paquet. "
+
+#: lib/gettor/i18n.py:231
+msgid ""
+"macos-ppc:\n"
+"This is an older installer (the \"Vidalia bundle\") for older Macs running\n"
+"OS X on PowerPC CPUs. Note that this package will be deprecated soon."
+msgstr "macos-ppc:\nAquest és un instal·lador antic (el \"paquet Vidalia\") per a Macs més vells usant OS X a CPUs PowerPC. Aquest paquest serà desestimat aviat. "
+
+#: lib/gettor/i18n.py:235
+msgid ""
+"linux-i386:\n"
+"The Tor Browser Bundle package for Linux, 32bit versions."
+msgstr "linux-i386:\nEl paquet de navegació Tor per a versions de Linux de 32bits. "
+
+#: lib/gettor/i18n.py:238
+msgid ""
+"Note that this package is rather large and needs your email provider to \n"
+"allow for attachments of about 30MB in size."
+msgstr "Teniu en compte que aquest paquet és més aviat gran i necessitaràs que \nel teu proveïdor de correu electrònic permeti adjuntar arxius d'aproximadament 30MB."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:241
+msgid ""
+"linux-x86_64:\n"
+"The Tor Browser Bundle package for Linux, 64bit versions."
+msgstr "linux-x86_64:\nEl paquet de navegació Tor per a versions de Linux de 64bits. "
+
+#: lib/gettor/i18n.py:244
+msgid ""
+"obfs-windows:\n"
+"The Tor Obfsproxy Browser Bundle for Windows operating systems. If you need\n"
+"strong censorship circumvention and you are running some version of the \n"
+"Windows, like Windows XP, Windows Vista or Windows 7, this is the package\n"
+"you should get."
+msgstr "obfs-windows:\nEl paquet de navegació Tor Obfsproxy per a sistemes operatius Windows. Si necessiteu \nuna forta evasió de la censura i esteu utilitzant alguna versió de Windows, \ncom Windows XP, Windows Vista o Windows 7, aquest és el paquet que \nheu d'obtenir. "
+
+#: lib/gettor/i18n.py:250
+msgid ""
+"obfs-macos-i386:\n"
+"The Tor Obfsproxy Browser Bundle package for OS X, 32bit Intel CPU \n"
+"architecture."
+msgstr "obfs-macos-i386:\nEl paquet de navegació Tor Obfsproxy per a OS X, amb arquitectura de \nCPU Intel de 32 bits. "
+
+#: lib/gettor/i18n.py:254
+msgid ""
+"obfs-macos-x86_64:\n"
+"The Tor Obfsproxy Browser Bundle package for OS X, 64bit Intel CPU \n"
+"architecture."
+msgstr "obfs-macos-x86_64:\nEl paquet de navegació Tor Obfsproxy per a OS X, amb arquitectura de\nCPU Intel de 64bits."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:258
+msgid ""
+"obfs-linux-i386:\n"
+"The Tor Obfsproxy Browser Bundle package for Linux, 32bit Intel CPU \n"
+"architecture."
+msgstr "obfs-linux-i386:\nEl paquet de navegació Tor Obfsproxy per a Linux, amb arquitectura de\nCPU Intel de 32bits."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:262
+msgid ""
+"obfs-linux-x86_64:\n"
+"The Tor Obfsproxy Browser Bundle package for Linux, 64bit Intel CPU \n"
+"architecture."
+msgstr "obfs-linux-x86_64:\nEl paquet de navegació Tor Obfsproxy per a Linux, amb arquitectura de\nCPU Intel de 64bits. "
+
+#: lib/gettor/i18n.py:266
+msgid ""
+"source:\n"
+"The Tor source code, for experts. Most users do not want this package."
+msgstr "source:\nEl codi font de Tor, per a experts. La majoria d'usuaris no vol aquest paquet. "
+
+#: lib/gettor/i18n.py:269
+msgid ""
+"FREQUENTLY ASKED QUESTIONS\n"
+"=========================="
+msgstr "PREGUNTES FREQÃœENTS\n=========================="
+
+#: lib/gettor/i18n.py:272
+msgid "What is Tor?"
+msgstr "Què és Tor?"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:274
+msgid "The name \"Tor\" can refer to several different components."
+msgstr "El nom \"Tor\" pot fer referència a diversos components."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:276
+msgid ""
+"The Tor software is a program you can run on your computer that helps \n"
+"keep you safe on the Internet. Tor protects you by bouncing your \n"
+"communications around a distributed network of relays run by volunteers \n"
+"all around the world: it prevents somebody watching your Internet connection \n"
+"from learning what sites you visit, and it prevents the sites you visit from \n"
+"learning your physical location. This set of volunteer relays is called the \n"
+"Tor network. You can read more about how Tor works here:\n"
+"\n"
+"  https://www.torproject.org/about/overview.html.en"
+msgstr "El programari de Tor és un recurs que podeu executar al vostre ordinador que ajuda\na mantenir-vos segurs a Internet. Tor us protegeix rebotant les vostres\ncomunicacions al voltant d'una xarxa de relés distribuida executada per voluntaris\nd'arreu del món: això evita que algú que observi la vostra connexió a internet\nsàpigue quins llocs visiteu, i evita que els llocs que visiteu\nsàpiguen la vostra localització física. Aquest conjunt de relés voluntaris s'anomena\nla Xarxa Tor. Podue llegir més de com funciona Tor aquí:\n\nhttps://www.torproject.org/about/overview.html.en"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:286
+msgid "What is the Tor Browser Bundle?"
+msgstr "Què és el navegador \"Tor Bundle\"?"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:288
+msgid ""
+"The Browser Bundle (TBB) is the package we recommend to most users. \n"
+"The bundle comes with everything you need to safely browse the Internet.\n"
+"Just extract it and run."
+msgstr "El navegador Bundle (TBB) és el paquet que recomanem a la majoria dels usuaris. \nEl paquet inclou tot el que necessiteu per a navegar per internet amb seguretat. \nNomés cal extreure'l i executar-lo. "
+
+#: lib/gettor/i18n.py:292
+msgid "What package should I request?"
+msgstr "Quin paquet hauria de demanar?"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:294
+msgid ""
+"This depends on the operating system you use. For instance, if your\n"
+"operating system is Microsoft Windows, you should request \"windows\". Here\n"
+"is a short explanation of all packages to request and what operating \n"
+"systems there are suitable for:"
+msgstr "Això depèn del sistema operatiu que utilitzeu. Per exemple, si el vostre\nsistema operatiu és Microsoft Windows, hauríeu de demanar \"windows\". Aquí\nhi ha una breu explicació de tots els paquets per demanar i quins sistemes\noperatius hi encaixen:"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:299
+msgid "How do I extract the file(s) you sent me?"
+msgstr "Com aconsegueixo els arxiu(s) que m'heu enviat?"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:301
+msgid "QUESTION:"
+msgstr "PREGUNTA:"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:303
+msgid "ANSWER:"
+msgstr "RESPOSTA:"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:305
+#, python-format
+msgid ""
+"Sorry, but the package you requested (%s) is too large for your \n"
+"provider to accept as an attachment. Try using another provider that allows \n"
+"for larger email attachments. Or try one of the following mirrors:\n"
+"\n"
+" https://www.oignon.net/dist/torbrowser/\n"
+" https://tor.beme-it.de/dist/torbrowser/\n"
+" https://www.torservers.net/mirrors/torproject.org/dist/torbrowser/"
+msgstr "Disculpes, però el paquet que has demanat (%s) és massa gran pel teu\nproveïdor per a acceptar-lo com a arxiu adjunt. Prova usant un altre proveïdor que permeti\narxius adjunts més grans. O prova un dels següents miralls:\n\nhttps://www.oignon.net/dist/torbrowser/\nhttps://tor.beme-it.de/dist/torbrowser/\nhttps://www.torservers.net/mirrors/torproject.org/dist/torbrowser/"More information about the tor-commits mailing list