[tor-commits] [translation/tails-persistence-setup_completed] Update translations for tails-persistence-setup_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Tue Dec 30 14:15:29 UTC 2014


commit 3acacffd8ee0acc874f9e33984b84d40613cc438
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Tue Dec 30 14:15:26 2014 +0000

    Update translations for tails-persistence-setup_completed
---
 az/az.po |  315 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 file changed, 315 insertions(+)

diff --git a/az/az.po b/az/az.po
new file mode 100644
index 0000000..43350be
--- /dev/null
+++ b/az/az.po
@@ -0,0 +1,315 @@
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
+# Copyright (C) YEAR Tails developers
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+# 
+# Translators:
+# E <ehuseynzade at gmail.com>, 2014
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: Tails developers <tails at boum.org>\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-12-02 09:42+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-12-30 14:11+0000\n"
+"Last-Translator: E <ehuseynzade at gmail.com>\n"
+"Language-Team: Azerbaijani (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/az/)\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: az\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:48
+msgid "Personal Data"
+msgstr "Şəxsi Məlumat"
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:50
+msgid "Keep files stored in the `Persistent' directory"
+msgstr "Faylları `Davamlı` kataloqda saxla"
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:58
+msgid "GnuPG"
+msgstr "GnuPG"
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:60
+msgid "GnuPG keyrings and configuration"
+msgstr "GnuPG açar üzüyü və konfiqurasiyası"
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:68
+msgid "SSH Client"
+msgstr "SSH Müştəri"
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:70
+msgid "SSH keys, configuration and known hosts"
+msgstr "SSH açarlar, konfiqurasiya və tanınan hostlar"
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:78
+msgid "Pidgin"
+msgstr "Pidgin"
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:80
+msgid "Pidgin profiles and OTR keyring"
+msgstr "Pidgin profillər və OTR açar üzüyü"
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:88
+msgid "Claws Mail"
+msgstr "Claws Mail"
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:90
+msgid "Claws Mail profiles and locally stored email"
+msgstr "Claws Mail profillər və yerli saxlanmış email"
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:98
+msgid "GNOME Keyring"
+msgstr "GNOME Açar üzüyü"
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:100
+msgid "Secrets stored by GNOME Keyring"
+msgstr "Sirrlər GNOME Açar üzüyündə saxlanıb"
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:108
+msgid "Network Connections"
+msgstr "Şəbəkə Əlaqələri"
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:110
+msgid "Configuration of network devices and connections"
+msgstr "Şəbəkə ötürücüsü və əlaqələrinin konfiqurasiyası"
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:118
+msgid "Browser bookmarks"
+msgstr "Brauzer seçilmişləri"
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:120
+msgid "Bookmarks saved in the Tor Browser"
+msgstr "Seçilmişlər Tor Brauzerində saxlanmışdır"
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:128
+msgid "Printers"
+msgstr "Printerlər"
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:130
+msgid "Printers configuration"
+msgstr "Printer konfiqurasiyası"
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:138
+msgid "APT Packages"
+msgstr "APT Paketlər"
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:140
+msgid "Packages downloaded by APT"
+msgstr "APT tərəfindən yüklənmiş paketlər"
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:148
+msgid "APT Lists"
+msgstr "APT Siyahı"
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:150
+msgid "Lists downloaded by APT"
+msgstr "APT tərəfindən yüklənmiş siyahılar"
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:158
+msgid "Dotfiles"
+msgstr "Dotfayllar"
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:160
+msgid ""
+"Symlink into $HOME every file or directory found in the `dotfiles' directory"
+msgstr "`Dotfayl` kataloqunda tapılmış hər fayl və ya kataloq Symlink $HOME daxilinə"
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:227
+msgid "Setup Tails persistent volume"
+msgstr "Tails-in davamlı həcmini quraşdır"
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:307 ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:452
+msgid "Error"
+msgstr "Xəta"
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:339
+#, perl-format
+msgid "Device %s already has a persistent volume."
+msgstr "%s ötürücüsünün artıq davamlı həcmi mövcuddur."
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:347
+#, perl-format
+msgid "Device %s has not enough unallocated space."
+msgstr "%s ötürücüsünün kifayət qədər bölüşdürülməmiş sahəsi yoxdur."
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:355 ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:369
+#, perl-format
+msgid "Device %s has no persistent volume."
+msgstr "%s ötürücüsünün davamlı həcmi yoxdur."
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:361
+msgid ""
+"Cannot delete the persistent volume while in use. You should restart Tails "
+"without persistence."
+msgstr "İstifadə vaxtı davamlı həcmin silinməsi mümkün deyil. Sən Tails-i təkid etmədən yenidən başlatmalısan."
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:380
+msgid "Persistence volume is not unlocked."
+msgstr "Davamlılıq həcmininn kilidi açılmamışdır."
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:385
+msgid "Persistence volume is not mounted."
+msgstr "Davamlılıq həcmi quraşdırılmamışdır."
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:390
+msgid "Persistence volume is not readable. Permissions or ownership problems?"
+msgstr "Davamlılıq həcmi oxunmur. İcazə və ya sahibkarlıq problemləri?"
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:395
+msgid "Persistence volume is not writable. Maybe it was mounted read-only?"
+msgstr "Davamlılıq həcminə yazı əlavə etmək mümkün deyil. Bəlkə o yalnız oxumaq üçün quraşdırılıb?"
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:404
+#, perl-format
+msgid "Tails is running from non-USB / non-SDIO device %s."
+msgstr "Tails qeyri-USB / qeyri-SDIO ötürücüsü olan %s tərəfindən işlədilir."
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:410
+#, perl-format
+msgid "Device %s is optical."
+msgstr "%s ötürücüsü optikdir."
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:417
+#, perl-format
+msgid "Device %s was not created using Tails Installer."
+msgstr "%s ötürücüsü Tails Quraşdırıcı istifadə edilərək yaradılmamışdır."
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:677
+msgid "Persistence wizard - Finished"
+msgstr "Davamlılıq vizardı - Bitdi"
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:680
+msgid ""
+"Any changes you have made will only take effect after restarting Tails.\n"
+"\n"
+"You may now close this application."
+msgstr "Etdiyin hər hansı dəyişiklik Tails yenidən başladıldıqdan sonra efffekt verəcək.\n\nİndi bu aplikasiyanı bağlaya bilərsən."
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:54
+msgid "Persistence wizard - Persistent volume creation"
+msgstr "Davamlılıq vizardı - Davamlılıq həcminin yaradılması"
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:57
+msgid "Choose a passphrase to protect the persistent volume"
+msgstr "Davamlı həcmi qorumaq üçün şifrə ifadəsi seç"
+
+#. TRANSLATORS: size, device vendor, device model
+#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:61
+#, perl-format
+msgid ""
+"A %s persistent volume will be created on the <b>%s %s</b> device. Data on "
+"this volume will be stored in an encrypted form protected by a passphrase."
+msgstr "%s davamlı həcmi <b>%s %s</b> ötürücüsündə yaradılacaq. Bu həcmin tərkibindəki məlumat şifrə ifadəsi ilə şifrələnmiş şəkildə saxlanacaqdır."
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:66
+msgid "Create"
+msgstr "Yarat"
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:110
+msgid ""
+"<b>Beware!</b> Using persistence has consequences that must be well "
+"understood. Tails can't help you if you use it wrong! See <a "
+"href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/first_steps/persistence.en.html'>Tails"
+" documentation about persistence</a> to learn more."
+msgstr "<b>Ehtiyatı ol!</b> Davamlılığın istifadəsi üçün oxunması vacib olan şərtlər mövcuddur. Sən onu səhv istifadə etsən, Tails sənə kömək edə bilməyəcək! Daha ətraflı məlumat üçün <a href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/first_steps/persistence.en.html'>Davamlılıq haqqında Tails sənədləşməsini</a> oxu."
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:144
+msgid "Passphrase:"
+msgstr "Köməkçi ifadə:"
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:154
+msgid "Verify Passphrase:"
+msgstr "Şifrə İfadəsini Təsdiqlə:"
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:167
+#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:231
+msgid "Passphrase can't be empty"
+msgstr "Şifrə ifadəsi boş ola bilməz"
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:222
+msgid "Passphrases do not match"
+msgstr "Şifrə ifadəsi uyğun deyil"
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:262
+#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Configure.pm:129
+msgid "Failed"
+msgstr "Xəta"
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:271
+msgid "Mounting Tails persistence partition."
+msgstr "Tails davamlılıq bölməsinin quraşdırılması."
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:274
+msgid "The Tails persistence partition will be mounted."
+msgstr "Tails davamlılıq bölməsi quraşdırılacaqdır."
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:283
+msgid "Correcting permissions of the persistent volume."
+msgstr "Davamlı həcmin icazələrinin düzəldilməsi."
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:286
+msgid "The permissions of the persistent volume will be corrected."
+msgstr "Davamlı həcmin icazələri düzəldiləcəkdir."
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:308
+msgid "Creating..."
+msgstr "Yaradılır..."
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:311
+msgid "Creating the persistent volume..."
+msgstr "Davamlı həcm yaradılır..."
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Configure.pm:61
+msgid "Persistence wizard - Persistent volume configuration"
+msgstr "Davamlılıq vizardı - Davamlı həcmin konfiqurasiyası"
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Configure.pm:64
+msgid "Specify the files that will be saved in the persistent volume"
+msgstr "Davamlı həcmdə saxlanacaq faylları göstər"
+
+#. TRANSLATORS: partition, size, device vendor, device model
+#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Configure.pm:68
+#, perl-format
+msgid ""
+"The selected files will be stored in the encrypted partition %s (%s), on the"
+" <b>%s %s</b> device."
+msgstr "Seçilmiş fayllar <b>%s %s</b> ötürücüsünün %s (%s) şifrələnmiş bölməsində saxlanacaqdır."
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Configure.pm:74
+msgid "Save"
+msgstr "Saxla"
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Configure.pm:143
+msgid "Saving..."
+msgstr "Saxlanır..."
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Configure.pm:146
+msgid "Saving persistence configuration..."
+msgstr "Dacamlılıq konfiqurasiyaları saxlanır..."
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Delete.pm:41
+msgid "Persistence wizard - Persistent volume deletion"
+msgstr "Davamlılıq vizardı - Davamlı həcmin silinməsi"
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Delete.pm:44
+msgid "Your persistent data will be deleted."
+msgstr "Sənin davamlı məlumatın silinəcək."
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Delete.pm:48
+#, perl-format
+msgid ""
+"The persistent volume %s (%s), on the <b>%s %s</b> device, will be deleted."
+msgstr "<b>%s %s</b> ötürücüsündəki %s (%s) davamlı həcmi silinəcək."
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Delete.pm:54
+msgid "Delete"
+msgstr "Sil"
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Delete.pm:101
+msgid "Deleting..."
+msgstr "Silinir..."
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Delete.pm:104
+msgid "Deleting the persistent volume..."
+msgstr "Davamlı həcm silinir..."More information about the tor-commits mailing list