[tor-commits] [translation/torbutton-torbuttonproperties] Update translations for torbutton-torbuttonproperties

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sun Dec 28 00:46:08 UTC 2014


commit 9dd4e4e8a19752f33c044bf274419c002a1f4ae5
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sun Dec 28 00:46:05 2014 +0000

    Update translations for torbutton-torbuttonproperties
---
 fy/torbutton.properties |   50 +++++++++++++++++++++++------------------------
 1 file changed, 25 insertions(+), 25 deletions(-)

diff --git a/fy/torbutton.properties b/fy/torbutton.properties
index 62ad8d0..2f6b7c2 100644
--- a/fy/torbutton.properties
+++ b/fy/torbutton.properties
@@ -9,36 +9,36 @@ torbutton.panel.label.enabled = Tor stjit oan
 extensions.torbutton at torproject.org.description = Torbutton lit in knop sjen om Tor yn te stellen en om maklik de skiednis te ferwiderjen
 torbutton.popup.history.warning = Torbutton hat aktiviteit fan in tabblêd yn in oare Tor status blokkeare.\n\nDit is om Firefox fouten 409737 en 417869 om te wurkjen.\n\nAt dizze melding sûnder reden te foarskien komt, probearre in tabblêd himself te herladen en is dit blokkeare.\n\nOm dit tabblêd yn dizze Tor status te herladen, druk op 'enter' yn the URL-line.\n\n\n\n
 torbutton.popup.plugin.warning = Torbutton hat direkt Tor-laden fan plugin ynhâld blokearre.\n\nBrûk 'Opslaan-as' yn plak.\n\n
-torbutton.popup.confirm_ca_certs = Torbutton opmerking: It liket as at jo gjin oanpaste Sertifikaat Tastemmingen hawwe. It neisjen fan dy list is in stadich proses en fertraget it oan/út setten fan Tor. Wolle jo it isolearen fan de Sertifikaat Tastemmingen út sette? (At jo dit net snappe: it is feilig om op OK te klikken)
+torbutton.popup.confirm_ca_certs = Torbutton notysje\n: It liket as at jo gjin oanpaste Sertifikaat Tastemmingen hawwe. It neisjen fan dy list is in stadich proses en fertraget it oan/út setten fan Tor. Wolle jo it isolearen fan de Sertifikaat Tastemmingen út sette? (At jo dit net snappe: it is feilig om op OK te klikken)
 torbutton.popup.ff3.warning = Warskôging!\n\nTorbutton op Firefox 3 lekt jo tiidsône en livemarkearingen via Tor,\n\nWolle jo toch fierder gean?
 torbutton.popup.toggle.warning = Jo moatte Tor oansette of herstarte foardat de ynstellingen effekt hawwe.
 torbutton.popup.test.success = Tor proxy test is slagge!
 torbutton.popup.test.failure = Tor proxy test is MISLUKT! Kontrolearje jo prozy en Polipo ynstellingen.
 torbutton.popup.test.confirm_toggle = De meat resente Tor proxy test is mislukt.\n\nBinne jo seker at jo starte wolle?\n\nNotysje: At jo it probleem oplost hawwe, kinne jo werom gean nei de Torbutton Proxy Ynstellingen om dizze warskôwing út te setten.
-torbutton.popup.test.ff3_notice = Click OK to test Tor proxy settings. This test will happen in the background. Please be patient.
-torbutton.panel.label.verified = Tor Verified
-torbutton.popup.test.auto_failed = The automatic Tor proxy test failed to use Tor.\n\nAre you sure you want to enable anyway?
-torbutton.prefs.recommended = (recommended)
-torbutton.prefs.optional = (optional)
-torbutton.prefs.crucial = (crucial)
-torbutton.popup.external.title = Download an external file type?
-torbutton.popup.external.app = Tor Browser cannot display this file. You will need to open it with another application.\n\n
-torbutton.popup.external.note = Some types of files can cause applications to connect to the Internet without using Tor.\n\n
-torbutton.popup.external.suggest = To be safe, you should only open downloaded files while offline, or use a Tor Live CD such as Tails.\n
-torbutton.popup.launch = Download file
-torbutton.popup.cancel = Cancel
-torbutton.popup.dontask = Automatically download files from now on
-torbutton.popup.test.no_http_proxy = Tor proxy test: Local HTTP Proxy is unreachable. Is Polipo running properly?
-torbutton.popup.captcha.title = Avoid Google Captchas?
-torbutton.popup.captcha.ask = Torbutton detected a Google Captcha. Would you like to be redirected to another search engine for this query?
-torbutton.popup.captcha.always = Always perform this action from now on
-torbutton.popup.redirect = Redirect
-torbutton.popup.no_redirect = Don't Redirect
-torbutton.popup.prompted_language = To give you more privacy, Torbutton can request the English language version of web pages. This may cause web pages that you prefer to read in your native language to display in English instead.\n\nWould you like to request English language web pages for better privacy?
-torbutton.popup.no_newnym = Torbutton cannot safely give you a new identity. It does not have access to the Tor Control Port.\n\nAre you running Tor Browser Bundle?
-torbutton.popup.use_tbb = It appears that you are using Torbutton with Firefox, which is no longer a recommended safe configuration.\n\nInstead, we recommend that you obtain the latest Tor Browser Bundle by sending email to gettor at torproject.org or by downloading it at the following URL:
-torbutton.popup.pref_error = Torbutton cannot update preferences in the Tor Browser profile directory.
-torbutton.popup.permission_denied = Please either reset the permissions of the Tor Browser directory or copy it to a new location.
+torbutton.popup.test.ff3_notice = Klik op OK om de Tor proxy ynstellingen te testen. Dizze test bart yn de eftergrûn. Haw asjebleaft geduld.
+torbutton.panel.label.verified = Tor Ferifeart
+torbutton.popup.test.auto_failed = It is de automatyske Tor proxy test net lukt om Tor te brûken.\n\nBinne jo seker at jo it toch oansette wolle?
+torbutton.prefs.recommended = (oanride)
+torbutton.prefs.optional = (Optioneal)
+torbutton.prefs.crucial = (hiel belangryk)
+torbutton.popup.external.title = Extern bestânstype downloade?
+torbutton.popup.external.app = Tor Browser kin dit bestân net sjen litte. Jo hawwe in oar programma noadig om it te iepenjen.\n\n
+torbutton.popup.external.note = Sommige bestânnen kinne programma's mei it internet ferbine litte súnder Tor te brûken.\n\n
+torbutton.popup.external.suggest = Om feilig te wezen, iepenje bestânnen allennig at jo offline binne of brûk in Tor Live CD sa as Tails.\n
+torbutton.popup.launch = Laad bestân del. 
+torbutton.popup.cancel = Annulearje
+torbutton.popup.dontask = Laad bestânnen fanâf no automatysk del
+torbutton.popup.test.no_http_proxy = Tor proxy test: Lokale HTTP Proxy is net te berikken. Draait Polipo goed?
+torbutton.popup.captcha.title = Google Captchas ûntwike?
+torbutton.popup.captcha.ask = Torbutton hat in Google Captha fûn. Wolle jo trochleide wurde nei in oare sykmasine foar dizze oanfraach?
+torbutton.popup.captcha.always = Brûk fan no âf dizze aksje
+torbutton.popup.redirect = Trochleide
+torbutton.popup.no_redirect = Net trochleide
+torbutton.popup.prompted_language = Om mear privacy te jaan, kin Torbutton Ingelske fersjes fan websides oanfreechje. Dit kin d'r foar soarchje dat websides dy jo leafer yn in oare taal lêze, yn it Ingelsk sjen litten wurde.\n\nWolle jo websides freechje om Ingelske taal, om jo privacy te ferbetterjen?
+torbutton.popup.no_newnym = Torbutton kin jo net feilig in nije identiteit jaan. It hat gjin tagong tot de Tor Control Port.\n\nIs de Tor Browser Bundle aktifearre?
+torbutton.popup.use_tbb = It liket as at jo Torbutton brûke mei Firefox, wat net langer in feilige konfiguraasje is.\n\nYn plak derfân riede wy oan dat jo de nijste Tor Browser Bundle del lade, troch te mailen nei gettor at torproject.org of troch nei dizze URl te gean:
+torbutton.popup.pref_error = Torbutton kin foarkarren net update yn it Tor browser profiel.
+torbutton.popup.permission_denied = S
 torbutton.popup.device_full = The disk appears to be full. Please free up space or move Tor Browser to a new device.
 torbutton.title.prompt_torbrowser = Important Torbutton Information
 torbutton.popup.prompt_torbrowser = Torbutton works differently now: you can't turn it off any more.\n\nWe made this change because it isn't safe to use Torbutton in a browser that's also used for non-Tor browsing. There were too many bugs there that we couldn't fix any other way.\n\nIf you want to keep using Firefox normally, you should uninstall Torbutton and download Tor Browser Bundle. The privacy properties of Tor Browser are also superior to those of normal Firefox, even when Firefox is used with Torbutton.\n\nTo remove Torbutton, go to Tools->Addons->Extensions and then click the Remove button next to Torbutton.More information about the tor-commits mailing list