[tor-commits] [translation/tails-iuk_completed] Update translations for tails-iuk_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Dec 10 13:15:58 UTC 2014


commit 6d43d823158f5a9da3a3facbcdc248c99ffd2047
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed Dec 10 13:15:56 2014 +0000

    Update translations for tails-iuk_completed
---
 bg.po |  236 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 file changed, 236 insertions(+)

diff --git a/bg.po b/bg.po
new file mode 100644
index 0000000..d834fb6
--- /dev/null
+++ b/bg.po
@@ -0,0 +1,236 @@
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
+# Copyright (C) YEAR Tails developers
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+# 
+# Translators:
+# aramaic <aramaicbg at gmail.com>, 2014
+# pl71, 2014
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: Tails developers <tails at boum.org>\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-12-02 09:42+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-12-10 13:01+0000\n"
+"Last-Translator: aramaic <aramaicbg at gmail.com>\n"
+"Language-Team: Bulgarian (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/bg/)\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: bg\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:146 ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:523
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:667
+msgid "For debugging information, see /home/amnesia/.xsession-errors"
+msgstr "За информация по отстраняване на грешки, погледнете в /home/amnesia/.xsession-errors"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:216
+msgid "Error while checking for upgrades"
+msgstr "Грешка при проверка на обновленията"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:219
+msgid ""
+"<b>Could not determine whether an upgrade is available from our website.</b>\n"
+"\n"
+"Check your network connection, and restart Tails to try upgrading again.\n"
+"\n"
+"If the problem persists, go to file:///usr/share/doc/tails/website/doc/upgrade/error/check.en.html"
+msgstr "<b>Проверка за обновления на нашия уебсайт неуспешна. </b>\nПроверете връзката си към мрежата, и рестартирайте Tails за да провери за обновления.\nАко проблема не е разрешен, отидете на file:///usr/share/doc/tails/website/doc/upgrade/error/check.en.html"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:234
+msgid "no automatic upgrade is available from our website for this version"
+msgstr "за тази версия няма автоматично обновление на нашата страница"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:240
+msgid "your device was not created using Tails Installer"
+msgstr "Вашето устройство не е създадено чрез Tails Installer"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:245
+msgid "Tails was started from a DVD or a read-only device"
+msgstr "Tails беше стартиран от DVD или от устройство в режим четене."
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:250
+msgid "there is not enough free space on the Tails system partition"
+msgstr "Няма достатъчно място на системния партишън на Tails."
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:255
+msgid "not enough memory is available on this system"
+msgstr "Системата няма достатъчно памет"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:261
+#, perl-brace-format
+msgid "No explanation available for reason '%{reason}s'."
+msgstr "Няма обяснение за причината '%{reason}s'."
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:281
+msgid "The system is up-to-date"
+msgstr "Системата е актуализирана"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:286
+msgid "This version of Tails is outdated, and may have security issues."
+msgstr "Версията на Tails е остаряла и може да има проблеми със сигурността"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:318
+#, perl-brace-format
+msgid ""
+"The available incremental upgrade requires %{space_needed}s of free space on"
+" Tails system partition,  but only %{free_space}s is available."
+msgstr "Частичният ъпгрейд изисква %{space_needed}s празно място на диска с Tails, но единствено %{free_space}s са на разположение."
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:334
+#, perl-brace-format
+msgid ""
+"The available incremental upgrade requires %{memory_needed}s of free memory,"
+" but only %{free_memory}s is available."
+msgstr "Частичният ъпгрейд изисква %{space_needed}s свободна оперативна памет, но единствено %{free_space}s са на разположение."
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:356
+msgid ""
+"An incremental upgrade is available, but no full upgrade is.\n"
+"This should not happen. Please report a bug."
+msgstr "Частичен ъпгрейд е на разаположениено не и пълния ъпгрейд. \nТова не трябва да се бърка. Уведомете за грешка."
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:360
+msgid "Error while detecting available upgrades"
+msgstr "Грешка при проверка за възможни ъпгрейди"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:370
+#, perl-brace-format
+msgid ""
+"<b>You should upgrade to %{name}s %{version}s.</b>\n"
+"\n"
+"For more information about this new version, go to %{details_url}s\n"
+"\n"
+"It is recommended to close all the open applications during the upgrade.\n"
+"Downloading the upgrade might take a long time, from several minutes to a few hours.\n"
+"The networking will be disabled after downloading the upgrade.\n"
+"\n"
+"Download size: %{size}s\n"
+"\n"
+"Do you want to upgrade now?"
+msgstr "<b>Актуализирайте до %{name}s %{version}s.</b>\nЗа повече информация относно тази нова версия, отидете на %{details_url}s\n\nПрепоръчително е да затворите всички отворени програми и апликации по време на актуализацията. \nСвалянето на актуализацията може да отнеме много време, от няколко минути да часове.\nМрежата ще бъде изключена след свалянето на актуализацията.\n\nРазмер за сваляне: %{size}s\n\nИскате ли да актуализирате сега?"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:385
+msgid "Upgrade available"
+msgstr "Актуализация възможна"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:386
+msgid "Upgrade now"
+msgstr "Актуализирай сега"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:387
+msgid "Upgrade later"
+msgstr "Актуализирай по късно"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:395
+#, perl-brace-format
+msgid ""
+"<b>You should do a manual upgrade to %{name}s %{version}s.</b>\n"
+"\n"
+"For more information about this new version, go to %{details_url}s\n"
+"\n"
+"It is not possible to automatically upgrade your device to this new version: %{explanation}s.\n"
+"\n"
+"To learn how to do a manual upgrade, go to https://tails.boum.org/doc/first_steps/upgrade/#manual"
+msgstr "<b>Трябва да актуализирате ръчно към %{name}s %{version}s.</b>\n\nЗа повече информация относно тази актуализация, отидете на %{details_url}s\n\nНе е възможна автоматична актуализация към тази нова версия: %{explanation}s.\n\nЗа да научите как да актуализирате ръчно, отидете на https://tails.boum.org/doc/first_steps/upgrade/#manual"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:411
+msgid "New version available"
+msgstr "Налична е нова версия"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:468
+msgid "Downloading upgrade"
+msgstr "Сваляне на актуализация"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:471
+#, perl-brace-format
+msgid "Downloading the upgrade to %{name}s %{version}s..."
+msgstr "Записване на актуализацията в %{name}s %{version}s..."
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:512
+msgid ""
+"<b>The upgrade could not be downloaded.</b>\\n\\nCheck your network "
+"connection, and restart Tails to try upgrading again.\\n\\nIf the problem "
+"persists, go to "
+"file:///usr/share/doc/tails/website/doc/upgrade/error/download.en.html"
+msgstr "<b>Актуализацията не може да бъде свалена.</b> Проверете за връзка с Интернет, и рестартирайте Tails и опитайте да актуализирате отново.\\n\\nАко проблема не се разреши отидете на file:///usr/share/doc/tails/website/doc/upgrade/error/download.en.html"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:528 ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:547
+msgid "Error while downloading the upgrade"
+msgstr "Грешка при свалянето"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:540
+#, perl-brace-format
+msgid ""
+"Output file '%{output_file}s' does not exist, but tails-iuk-get-target-file "
+"did not complain. Please report a bug."
+msgstr "Изходящия файл '%{output_file}s'  не съсществува, но tails-iuk-get-target-file не отчита проблем. Моля, сигнализирайте за грешка."
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:559
+msgid "Error while creating temporary downloading directory"
+msgstr "Грешка при създаване на временна директория за сваляне."
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:562
+msgid "Failed to create temporary download directory"
+msgstr "Неуспешно създаване на временна директория за сваляне."
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:574
+msgid ""
+"<b>Your Tails device was successfully upgraded.</b>\n"
+"\n"
+"Some security features were temporarily disabled.\n"
+"You should restart Tails on the new version as soon as possible.\n"
+"\n"
+"Do you want to restart now?"
+msgstr "<b> Вашето Tails устройство беше актуализирано успешно. </b>\n\nНякой настройки по сигурноста са временно изключени.\nРестартирайте Tails с новата версия възможно най скоро.\n\nИскате ли да рестартирате сега?"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:579
+msgid "Restart Tails"
+msgstr "Рестартирай Tails "
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:580
+msgid "Restart now"
+msgstr "Рестартирай сега"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:581
+msgid "Restart later"
+msgstr "Рестартирай по късно"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:592
+msgid "Error while restarting the system"
+msgstr "Грешка при рестартиране на системата."
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:595
+msgid "Failed to restart the system"
+msgstr "Проблем при рестартирането"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:610
+msgid "Error while shutting down the network"
+msgstr "Грешка по време на изключване на мрежата"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:613
+msgid "Failed to shutdown network"
+msgstr "Грешка при спиране на мрежата"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:623
+msgid "Upgrading the system"
+msgstr "Ъпгрейдване на системата"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:625
+msgid ""
+"<b>Your Tails device is being upgraded...</b>\n"
+"\n"
+"For security reasons, the networking is now disabled."
+msgstr "<b>Вашето Tails устройство беше актуализирано...</b>\n\nОт съображения за сигурност, мрежата в момента е изключена."
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:662
+msgid ""
+"<b>An error occured while installing the upgrade.</b>\\n\\nYour Tails device"
+" needs to be repaired and might be unable to restart.\\n\\nPlease follow the"
+" instructions at "
+"file:///usr/share/doc/tails/website/doc/upgrade/error/install.en.html"
+msgstr "<b>Грешка при инсталиране на актуализацията.</b>\\n\\nВашето Tails устройство се нуждае от редактиране и може да не е в състояние да рестартира.\\n\\nМоля проверете за инструкции на  file:///usr/share/doc/tails/website/doc/upgrade/error/install.en.html"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:672
+msgid "Error while installing the upgrade"
+msgstr "Грешка при инсталацията на ъпгрейда"More information about the tor-commits mailing list