[tor-commits] [translation/torbutton-torbuttondtd] Update translations for torbutton-torbuttondtd

translation at torproject.org translation at torproject.org
Thu Dec 4 20:15:56 UTC 2014


commit 6d7fd28ade0015c7796017350911d351831c480c
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Thu Dec 4 20:15:48 2014 +0000

    Update translations for torbutton-torbuttondtd
---
 fy/torbutton.dtd |   44 ++++++++++++++++++++++----------------------
 1 file changed, 22 insertions(+), 22 deletions(-)

diff --git a/fy/torbutton.dtd b/fy/torbutton.dtd
index ea9e284..0e7392a 100644
--- a/fy/torbutton.dtd
+++ b/fy/torbutton.dtd
@@ -1,25 +1,25 @@
-<!ENTITY torbutton.prefs.title "Torbutton Preferences">
-<!ENTITY torbutton.prefs.tor_settings "Proxy Settings">
-<!ENTITY torbutton.prefs.recommended_settings "Use the recommended proxy settings for my version of Firefox">
-<!ENTITY torbutton.prefs.use_privoxy "Use Privoxy">
-<!ENTITY torbutton.prefs.use_polipo "Use Polipo">
-<!ENTITY torbutton.prefs.custom_settings "Use custom proxy settings">
-<!ENTITY torbutton.prefs.proxy.host.http "HTTP Proxy:">
-<!ENTITY torbutton.prefs.proxy.host.https "SSL Proxy:">
-<!ENTITY torbutton.prefs.proxy.host.ftp "FTP Proxy:">
-<!ENTITY torbutton.prefs.proxy.host.gopher "Gopher Proxy:">
-<!ENTITY torbutton.prefs.proxy.host.socks "SOCKS Host:">
-<!ENTITY torbutton.prefs.proxy.port "Port:">
-<!ENTITY torbutton.about.title "About Torbutton">
-<!ENTITY torbutton.about.version "Version:">
-<!ENTITY torbutton.about.summary "Protects the privacy of your Tor browsing.">
-<!ENTITY torbutton.about.code "Code Contributors:">
-<!ENTITY torbutton.about.maintainer "Maintainer:">
-<!ENTITY torbutton.about.security_review "Security Review:">
-<!ENTITY torbutton.about.donate "If you like using Tor, you might consider">
-<!ENTITY torbutton.about.make_donation "making a donation.">
-<!ENTITY torbutton.pref_connection.notice "Disable Torbutton to change these settings.">
-<!ENTITY torbutton.pref_connection.more_info "More information">
+<!ENTITY torbutton.prefs.title "Torbutton foarkarren">
+<!ENTITY torbutton.prefs.tor_settings "Proxy-ynstellingen">
+<!ENTITY torbutton.prefs.recommended_settings "De oanbefelle proxy-ynstellingen foar myn ferzje fan Firefox brûke">
+<!ENTITY torbutton.prefs.use_privoxy "Privoxy brûke">
+<!ENTITY torbutton.prefs.use_polipo "Polipo brûke">
+<!ENTITY torbutton.prefs.custom_settings "Oanpaste proxy-ynstellingen brûke">
+<!ENTITY torbutton.prefs.proxy.host.http "HTTP-proxy:">
+<!ENTITY torbutton.prefs.proxy.host.https "SSL-proxy:">
+<!ENTITY torbutton.prefs.proxy.host.ftp "FTP-proxy:">
+<!ENTITY torbutton.prefs.proxy.host.gopher "Gopher-proxy:">
+<!ENTITY torbutton.prefs.proxy.host.socks "SOCKS-host:">
+<!ENTITY torbutton.prefs.proxy.port "Poarte:">
+<!ENTITY torbutton.about.title "Oer Torbutton">
+<!ENTITY torbutton.about.version "Ferzje:">
+<!ENTITY torbutton.about.summary "Befeiligd de privacy fan dyn Tor blêdzjen.">
+<!ENTITY torbutton.about.code "Code-bydragers:">
+<!ENTITY torbutton.about.maintainer "Behearder:">
+<!ENTITY torbutton.about.security_review "Befeiligingskontrôle:">
+<!ENTITY torbutton.about.donate "As do graach Tor brûkt, kinsto ek">
+<!ENTITY torbutton.about.make_donation "in donaasje meitsjen.">
+<!ENTITY torbutton.pref_connection.notice "Torbutton tsjinnet útskeakele te wurden om dizze ynstellingen te kinnen wizigjen.">
+<!ENTITY torbutton.pref_connection.more_info "Mear ynformaasje">
 <!ENTITY torbutton.pref_connection_more_info.title "Help">
 <!ENTITY torbutton.pref_connection_more_info.text "Torbutton is currently enabled.  If you would like to change your non-Tor proxy settings, please disable Torbutton and return here.  If you would like to change your Tor settings, please use the Torbutton preference window.">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.new_identity "New Identity">More information about the tor-commits mailing list