[tor-commits] [translation/tor-launcher-network-settings] Update translations for tor-launcher-network-settings

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri Apr 25 09:45:38 UTC 2014


commit e70fd2f67ace02fd9519d991639b4cb5d847ae05
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Fri Apr 25 09:45:36 2014 +0000

    Update translations for tor-launcher-network-settings
---
 bg/network-settings.dtd |   40 ++++++++++++++++++++--------------------
 1 file changed, 20 insertions(+), 20 deletions(-)

diff --git a/bg/network-settings.dtd b/bg/network-settings.dtd
index a38b198..2ad9e78 100644
--- a/bg/network-settings.dtd
+++ b/bg/network-settings.dtd
@@ -2,27 +2,27 @@
 
 <!-- For "first run" wizard: -->
 
-<!ENTITY torsettings.prompt "Before you connect to the Tor network, you need to provide information about this computer's Internet connection.">
+<!ENTITY torsettings.prompt "Преди да се свържете към Tor мрежата,вие трябва да предоставите информация относно интернет връзката на този компютър">
 
 <!ENTITY torSettings.yes "Да">
 <!ENTITY torSettings.no "Не">
 
-<!ENTITY torSettings.firstQuestion "Which of the following best describes your situation?">
-<!ENTITY torSettings.configurePrompt1 "This computer's Internet connection is censored, filtered, or proxied.">
+<!ENTITY torSettings.firstQuestion "Кое от следните описва най-добре вашата ситуация?">
+<!ENTITY torSettings.configurePrompt1 "Интернет връзката на този компютър е цензурирана,филтрирана или преминава през прокси.">
 <!ENTITY torSettings.configurePrompt2 "I need to configure bridge, firewall, or proxy settings.">
-<!ENTITY torSettings.configure "Configure">
-<!ENTITY torSettings.connectPrompt2 "I would like to connect directly to the Tor network.">
-<!ENTITY torSettings.connectPrompt3 "This will work in most situations.">
+<!ENTITY torSettings.configure "Конфигурирай">
+<!ENTITY torSettings.connectPrompt2 "Бих искал да се свържа директно към Tor мрежата.">
+<!ENTITY torSettings.connectPrompt3 "Това ще работи при повечето ситуации.">
 <!ENTITY torSettings.connect "Свържи се">
 
-<!ENTITY torSettings.proxyQuestion "Does this computer need to use a proxy to access the Internet?">
+<!ENTITY torSettings.proxyQuestion "Нуждае ли се този компютър от прокси за свързване към Интернет?">
 <!-- see https://www.torproject.org/docs/proxychain.html.en -->
-<!ENTITY torSettings.proxyHelp "If you are not sure how to answer this question, look at the Internet settings in another browser to see whether it is configured to use a proxy.">
-<!ENTITY torSettings.enterProxy "Enter the proxy settings.">
-<!ENTITY torSettings.firewallQuestion "Does this computer's Internet connection go through a firewall that only allows connections to certain ports?">
-<!ENTITY torSettings.firewallHelp "If you are not sure how to answer this question, choose No. If you encounter problems connecting to the Tor network, change this setting.">
-<!ENTITY torSettings.enterFirewall "Enter a comma-separated list of ports that are allowed by the firewall.">
-<!ENTITY torSettings.bridgeQuestion "Does your Internet Service Provider (ISP) block or otherwise censor connections to the Tor Network?">
+<!ENTITY torSettings.proxyHelp "Ако не сте сигурни как да отговорите на този въпрос проверете интернет настройките на друг браузър,за да видите дали е настроен да използва прокси.">
+<!ENTITY torSettings.enterProxy "Въведете настройките за прокси.">
+<!ENTITY torSettings.firewallQuestion "Интернет връзката на този компютър преминава ли през firewall,който позволява връзки към определени портове?">
+<!ENTITY torSettings.firewallHelp "Ако не сте сигурни как да отговорите на въпроса,изберете Не.Ако срещнете проблеми при свързване към Tor мрежата променете тези настройки.">
+<!ENTITY torSettings.enterFirewall "Въведете списък с портове разделени със запетая,които са позволени от firewall.">
+<!ENTITY torSettings.bridgeQuestion "Блокирани или цензурирани ли са връзките към Tor Мрежата от вашият Интернет Доставчик(ISP)?">
 <!ENTITY torSettings.bridgeHelp "If you are not sure how to answer this question, choose No.&#160; If you choose Yes, you will be asked to configure Tor Bridges, which are unlisted relays that make it more difficult to block connections to the Tor Network.">
 <!ENTITY torSettings.bridgeSettingsPrompt "You may use the provided set of bridges or you may obtain and enter a custom set of bridges.">
 
@@ -33,8 +33,8 @@
 
 <!ENTITY torsettings.optional "Допълнителен">
 
-<!ENTITY torsettings.useProxy.checkbox "This computer needs to use a proxy to access the Internet">
-<!ENTITY torsettings.useProxy.type "Proxy Type:">
+<!ENTITY torsettings.useProxy.checkbox "Този компютър се нуждае от прокси за да се свърже към Интернет.">
+<!ENTITY torsettings.useProxy.type "Прокси Тип:">
 <!ENTITY torsettings.useProxy.address "Адрес:">
 <!ENTITY torsettings.useProxy.address.placeholder "IP адрес или хост">
 <!ENTITY torsettings.useProxy.port "Порт:">
@@ -43,21 +43,21 @@
 <!ENTITY torsettings.useProxy.type.socks4 "SOCKS 4">
 <!ENTITY torsettings.useProxy.type.socks5 "SOCKS 5">
 <!ENTITY torsettings.useProxy.type.http "HTTP / HTTPS">
-<!ENTITY torsettings.firewall.checkbox "This computer goes through a firewall that only allows connections to certain ports">
+<!ENTITY torsettings.firewall.checkbox "Този компютър се свързва през firewall,който позволява връзки само към определени портове.">
 <!ENTITY torsettings.firewall.allowedPorts "Позволени портове:">
-<!ENTITY torsettings.useBridges.checkbox "My Internet Service Provider (ISP) blocks connections to the Tor network">
+<!ENTITY torsettings.useBridges.checkbox "Моят Интернет Доставчик (ISP) блокира връзките към Tor мрежата">
 <!ENTITY torsettings.useBridges.default "Connect with provided bridges">
 <!ENTITY torsettings.useBridges.type "Transport type:">
 <!ENTITY torsettings.useBridges.custom "Enter custom bridges">
 <!ENTITY torsettings.useBridges.label "Enter one or more bridge relays (one per line).">
-<!ENTITY torsettings.useBridges.placeholder "type address:port">
+<!ENTITY torsettings.useBridges.placeholder "въведете адрес:порт">
 
 <!ENTITY torsettings.copyLog "Копирай Tor лога в клипборда">
 <!ENTITY torsettings.bridgeHelpTitle "Bridge Relay Help">
 <!ENTITY torsettings.bridgeHelp1 "If you are unable to connect to the Tor network, it could be that your Internet Service Provider (ISP) or another agency is blocking Tor.&#160; Often, you can work around this problem by using Tor Bridges, which are unlisted relays that are more difficult to block.">
 <!ENTITY torsettings.bridgeHelp1B "You may use the preconfigured, provided set of bridge addresses or you may obtain a custom set of addresses by using one of these three methods:">
-<!ENTITY torsettings.bridgeHelp2Heading "Through the Web">
-<!ENTITY torsettings.bridgeHelp2 "Use a web browser to visit https://bridges.torproject.org">
+<!ENTITY torsettings.bridgeHelp2Heading "През Web">
+<!ENTITY torsettings.bridgeHelp2 "Използвайте уеб браузър за да посетите https://bridges.torproject.org">
 <!ENTITY torsettings.bridgeHelp3Heading "Through the Email Autoresponder">
 <!ENTITY torsettings.bridgeHelp3 "Send email to bridges at torproject.org with the line 'get bridges' by itself in the body of the message.&#160; However, to make it harder for an attacker to learn a lot of bridge addresses, you must send this request from a gmail.com or yahoo.com email address.">
 <!ENTITY torsettings.bridgeHelp4Heading "Through the Help Desk">More information about the tor-commits mailing list