[tor-commits] [translation/tails-iuk_completed] Update translations for tails-iuk_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Apr 2 16:15:59 UTC 2014


commit 43c9f0fdc3d0cb48c6def6fc74897e0bbd0e9fcf
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed Apr 2 16:15:58 2014 +0000

    Update translations for tails-iuk_completed
---
 sk.po |  235 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 file changed, 235 insertions(+)

diff --git a/sk.po b/sk.po
new file mode 100644
index 0000000..7243c22
--- /dev/null
+++ b/sk.po
@@ -0,0 +1,235 @@
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
+# Copyright (C) YEAR Tails developers
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+# 
+# Translators:
+# Svistwarrior273 <romanbeno273 at gmail.com>, 2014
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: Tails developers <tails at boum.org>\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-03-05 15:11+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-04-02 16:00+0000\n"
+"Last-Translator: Svistwarrior273 <romanbeno273 at gmail.com>\n"
+"Language-Team: Slovak (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/sk/)\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: sk\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:146 ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:523
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:667
+msgid "For debugging information, see /home/amnesia/.xsession-errors"
+msgstr "Pre získanie informácii relevantných pre ladenie si pozrite /home/amnesia/.xsession-errors"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:216
+msgid "Error while checking for upgrades"
+msgstr "Chyba pri kontrole aktualizácii"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:219
+msgid ""
+"<b>Could not determine whether an upgrade is available from our website.</b>\n"
+"\n"
+"Check your network connection, and restart Tails to try upgrading again.\n"
+"\n"
+"If the problem persists, go to file:///usr/share/doc/tails/website/doc/upgrade/error/check.en.html"
+msgstr "<b>Nebolo možné zistiť, či je na našej webovej stránke dostupná aktualizácia.</b>\n\nSkontrolujte si vaše internetové pripojenie a reštartujte Tails za účelom ďalšieho pokusu o aktualizáciu.\n\nAk bude problém pretrvávať, navštívte stránku file:///usr/share/doc/tails/website/doc/upgrade/error/check.en.html"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:234
+msgid "no automatic upgrade is available from our website for this version"
+msgstr "pre túto verziu nie je z našej webovej stránky dostupná žiadna automatická aktualizácia"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:240
+msgid "your device was not created using Tails Installer"
+msgstr "vaše zariadenie nebolo vytvorené pomocou inštalátora Tails"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:245
+msgid "Tails was started from a DVD or a read-only device"
+msgstr "Tails bolo spustené z DVD alebo z read-only zariadenia"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:250
+msgid "there is not enough free space on the Tails system partition"
+msgstr "nie je dostatok voľného miesta na systémovej partícii Tails"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:255
+msgid "not enough memory is available on this system"
+msgstr "nie je dostatok dostupnej pamäte na tomto systéme"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:261
+#, perl-brace-format
+msgid "No explanation available for reason '%{reason}s'."
+msgstr "Pre dôvod '%{reason}' nie je dostupný žiadny vysvetľovací text."
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:281
+msgid "The system is up-to-date"
+msgstr "Systém je aktualizovaný"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:286
+msgid "This version of Tails is outdated, and may have security issues."
+msgstr "Táto verzia Tails je zastaralá a môže obsahovať bezpečnostné diery"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:318
+#, perl-brace-format
+msgid ""
+"The available incremental upgrade requires %{space_needed}s of free space on"
+" Tails system partition,  but only %{free_space}s is available."
+msgstr "Dostupná rozširujúca aktualizácia vyžaduje %{space_needed} voľného miesta na systémovej partícii Tails, zatiaľ čo k dispozícii je iba %{free_space}."
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:334
+#, perl-brace-format
+msgid ""
+"The available incremental upgrade requires %{memory_needed}s of free memory,"
+" but only %{free_memory}s is available."
+msgstr "Dostupná rozširujúca aktualizácia vyžaduje %{space_needed} voľnej pamäte, zatiaľ čo k dispozícii je iba %{free_space}."
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:356
+msgid ""
+"An incremental upgrade is available, but no full upgrade is.\n"
+"This should not happen. Please report a bug."
+msgstr "Je dostupná rozširujúca aktualizácia, ale zato žiadna úplná.\nToto by sa nemalo stávať. Prosíme, tento bug nahláste."
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:360
+msgid "Error while detecting available upgrades"
+msgstr "Chyba pri zisťovaní dostupných aktualizácii"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:370
+#, perl-brace-format
+msgid ""
+"<b>You should upgrade to %{name}s %{version}s.</b>\n"
+"\n"
+"For more information about this new version, go to %{details_url}s\n"
+"\n"
+"It is recommended to close all the open applications during the upgrade.\n"
+"Downloading the upgrade might take a long time, from several minutes to a few hours.\n"
+"The networking will be disabled after downloading the upgrade.\n"
+"\n"
+"Download size: %{size}s\n"
+"\n"
+"Do you want to upgrade now?"
+msgstr "<b>Mali by ste vykonať aktualizáciu na %{name} %{version}.</b>\n\nPre viac informácii o novej verzii navštívte stránku %{details_url}\n\nPočas aktualizácie sa odporúča mať zavreté všetky aplikácie.\nSťahovanie môže zabrať dlhší čas, od niekoľkých minút až po pár hodín.\nPo stiahnutí budú vypnuté všetky sieťové funkcie.\n\nVeľkosť sťahovania: %{size}\n\nChcete aktualizovať hneď teraz?"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:385
+msgid "Upgrade available"
+msgstr "Je dostupná aktualizácia"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:386
+msgid "Upgrade now"
+msgstr "Aktualizovať teraz"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:387
+msgid "Upgrade later"
+msgstr "Aktualizovať neskôr"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:395
+#, perl-brace-format
+msgid ""
+"<b>You should do a manual upgrade to %{name}s %{version}s.</b>\n"
+"\n"
+"For more information about this new version, go to %{details_url}s\n"
+"\n"
+"It is not possible to automatically upgrade your device to this new version: %{explanation}s.\n"
+"\n"
+"To learn how to do a manual upgrade, go to https://tails.boum.org/doc/first_steps/upgrade/#manual"
+msgstr "<b>Mali by ste vykonať manuálnu aktualizáciu na %{name} %{version}.</b>\n\nPre viac informácii o tejto novej verzii navštívte stránku %{details_url}\n\nNie je možné automaticky aktualizovať vaše zariadenie na túto novú verziu: %{explanation}\n\nAk sa chcete dozvedieť ako manuálne aktualizovať systém, navštívte stránku https://tails.boum.org/doc/first_steps/upgrade/#manual"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:411
+msgid "New version available"
+msgstr "Je dostupná nová verzia"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:468
+msgid "Downloading upgrade"
+msgstr "Aktualizácia sa sťahuje"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:471
+#, perl-brace-format
+msgid "Downloading the upgrade to %{name}s %{version}s..."
+msgstr "Sťahuje sa aktualizácia %{name} %{version}..."
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:512
+msgid ""
+"<b>The upgrade could not be downloaded.</b>\\n\\nCheck your network "
+"connection, and restart Tails to try upgrading again.\\n\\nIf the problem "
+"persists, go to "
+"file:///usr/share/doc/tails/website/doc/upgrade/error/download.en.html"
+msgstr "<b>Aktualizáciu sa nepodarilo stiahnuť.</b>\\n\\nSkontrolujte si vaše internetové pripojenie a reštartujte Tails za účelom ďalšieho pokusu o aktualizáciu.\\n\\nAk bude problém pretrvávať, navštívte stránku file:///usr/share/doc/tails/website/doc/upgrade/error/download.en.html"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:528 ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:547
+msgid "Error while downloading the upgrade"
+msgstr "Chyba pri sťahovaní aktualizácie"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:540
+#, perl-brace-format
+msgid ""
+"Output file '%{output_file}s' does not exist, but tails-iuk-get-target-file "
+"did not complain. Please report a bug."
+msgstr "Výstupný súbor '%{output_file}' neexistuje, ale tails-iuk-get-target-file nevydal žiadnu správu o chybe. Prosíme, tento bug nahláste."
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:559
+msgid "Error while creating temporary downloading directory"
+msgstr "Chyba pri vytváraní dočasného priečinka na sťahovanie"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:562
+msgid "Failed to create temporary download directory"
+msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť dočasný priečinok na sťahovanie"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:574
+msgid ""
+"<b>Your Tails device was successfully upgraded.</b>\n"
+"\n"
+"Some security features were temporarily disabled.\n"
+"You should restart Tails on the new version as soon as possible.\n"
+"\n"
+"Do you want to restart now?"
+msgstr "<b>Vaše Tails zariadenie bolo úspešne aktualizované.</b>\n\nNiektoré bezpečnostné funkcie boli dočasne vypnuté.\nMali by ste reštartovať Tails na novú verziu tak skoro, ako to len bude možné.\n\nChcete reštartovať hneď teraz?"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:579
+msgid "Restart Tails"
+msgstr "Reštartovať Tails"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:580
+msgid "Restart now"
+msgstr "Reštartovať teraz"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:581
+msgid "Restart later"
+msgstr "Reštartovať neskôr"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:592
+msgid "Error while restarting the system"
+msgstr "Chyba pri reštartovaní systému"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:595
+msgid "Failed to restart the system"
+msgstr "Nepodarilo sa reštartovať systém"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:610
+msgid "Error while shutting down the network"
+msgstr "Chyba pri odpájaní sa zo siete"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:613
+msgid "Failed to shutdown network"
+msgstr "Nepodarilo sa odpojiť zo siete"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:623
+msgid "Upgrading the system"
+msgstr "Aktualizuje sa systém"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:625
+msgid ""
+"<b>Your Tails device is being upgraded...</b>\n"
+"\n"
+"For security reasons, the networking is now disabled."
+msgstr "<b>Vaše Tails zariadenie sa práve aktualizuje...</b>\n\nZ bezpečnostných dôvodov sú všetky sieťové funkcie teraz vypnuté."
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:662
+msgid ""
+"<b>An error occured while installing the upgrade.</b>\\n\\nYour Tails device"
+" needs to be repaired and might be unable to restart.\\n\\nPlease follow the"
+" instructions at "
+"file:///usr/share/doc/tails/website/doc/upgrade/error/install.en.html"
+msgstr "<b>Pri inštalácii aktualizácii sa objavila chyba.</b>\\n\\nVaše Tails zariadenie potrebuje opravu a je možné, že nezvládne reštart.\\n\\nProsíme nasledujte inštrukcie na stránke file:///usr/share/doc/tails/website/doc/upgrade/error/install.en.html"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:672
+msgid "Error while installing the upgrade"
+msgstr "Chyba pri inštalácii aktualizácie"More information about the tor-commits mailing list