[tor-commits] [translation/tsum] Update translations for tsum

translation at torproject.org translation at torproject.org
Thu Jun 27 20:45:15 UTC 2013


commit 8b47d4a00684e1c3ba5dd1c0628c11c8ef8c8828
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:  Thu Jun 27 20:45:13 2013 +0000

  Update translations for tsum
---
 da/short-user-manual_da_noimg.xhtml |  54 +++++++++++++++++------------------
 1 file changed, 27 insertions(+), 27 deletions(-)

diff --git a/da/short-user-manual_da_noimg.xhtml b/da/short-user-manual_da_noimg.xhtml
index 0fc978a..641307c 100644
--- a/da/short-user-manual_da_noimg.xhtml
+++ b/da/short-user-manual_da_noimg.xhtml
@@ -10,36 +10,36 @@
   <h2 id="how-tor-works">SÃ¥dan virker Tor</h2>
   <p>Tor er et netværk af virtuelle tuneller, der lader dig styrke dit privatliv og din sikkerhed på internettet. Tor fungerer ved at sende din trafik gennem tre vilkårlige servere (også kendt som <em>relæer</em>) i Tor-netværket, før trafikken sendes ud til det offentlige internet.</p>
   <p>Billedet ovenfor illustrerer en bruger, der browser forskellige websteder via Tor. De grønne skærme repræsenterer relæerne i Tor-netværket, mens de tre nøgler repræsenterer krypteringslagene mellem brugeren og hvert relæ.</p>
-  <p>Tor will anonymize the origin of your traffic, and it will encrypt everything between you and the Tor network. Tor will also encrypt your traffic inside the Tor network, but it cannot encrypt your traffic between the Tor network and its final destination.</p>
-  <p>If you are communicating sensitive information, for example when logging on to a website with a username and password, make sure that you are using HTTPS (e.g. <strong>https</strong>://torproject.org/, not <strong>http</strong>://torproject.org/).</p>
-  <h2 id="how-to-download-tor">How to download Tor</h2>
-  <p>The bundle we recommend to most users is the <a href="https://www.torproject.org/projects/torbrowser.html">Tor Browser Bundle</a>. This bundle contains a browser preconfigured to safely browse the Internet through Tor, and requires no installation. You download the bundle, extract the archive, and start Tor.</p>
-  <p>There are two different ways to get hold of the Tor software. You can either browse to the <a href="https://www.torproject.org/">Tor Project website</a> and download it there, or you can use GetTor, the email autoresponder.</p>
-  <h3 id="how-to-get-tor-via-email">How to get Tor via email</h3>
-  <p>To receive the English Tor Browser Bundle for Windows, send an email to gettor at torproject.org with <strong>windows</strong> in the body of the message. You can leave the subject blank.</p>
-  <p>You can also request the Tor Browser Bundle for Mac OS X (write <strong>macos-i386</strong>), and Linux (write <strong>linux-i386</strong> for 32-bit systems or <strong>linux-x86_64</strong> for 64-bit systems).</p>
-  <p>If you want a translated version of Tor, write <strong>help</strong> instead. You will then receive an email with instructions and a list of available languages.</p>
-  <p><strong>Note</strong>: The Tor Browser Bundles for Linux and Mac OS X are rather large, and you will not be able to receive any of these bundles with a Gmail, Hotmail or Yahoo account. If you cannot receive the bundle you want, send an email to help at rt.torproject.org and we will give you a list of website mirrors to use.</p>
-  <h3 id="tor-for-smartphones">Tor for smartphones</h3>
-  <p>You can get Tor on your Android device by installing the package named <em>Orbot</em>. For information about how to download and install Orbot, please see the <a href="https://www.torproject.org/docs/android.html.en">Tor Project website</a>.</p>
+  <p>Tor vil anonymisere oprindelsen af Deres traffik, og det vil forsøge at kryptere alt mellem Dem og Tor netværket. Tor vil desforuden kryptere Deres traffik inden i Tor netværket, men det kan ikke kryptere trafikken mellem Tor netværket og trafikkens endelige destination.</p>
+  <p>Hvis din traffik indeholder sensitiv information, eksempelvis når De logger ind på en hjemmeside med et brugernavn og kodeord, så vær sikker på at De bruger HTTPS (f.eks: <strong>https</strong>://torproject.org/ and not <strong>http</strong>://torproject.org)</p>
+  <h2 id="how-to-download-tor">SÃ¥dan downloades Tor</h2>
+  <p>Den software pakke vi anbefaler til de fleste brugere er <a href="https://www.torproject.org/projects/torbrowser.html">Tor Browser Bundle</a>. Denne pakke indeholder en browser som er prekonfigureret til sikker surfning af Internettet ved brug af Tor, og det kræver ingen installlation. De kan downloade pakken, pakke den ud og starte Tor.</p>
+  <p>Der er to forskellige måder at få fat i Tor. De kan enten gå til <a href="https://www.torproject.org/">Tor Project website</a> og downloade Tor, eller de kan bruge GetTor, email autosvareren.</p>
+  <h3 id="how-to-get-tor-via-email">Sådan fås Tor via email</h3>
+  <p>For at modtage den engelske version af Tor Browser Bundle til Windows, sendes en email til gettor at torproject.org med <strong>Windows</strong> i mail indholdet. Lad emnefeltet være tomt.</p>
+  <p>De kan også anmodde om Tor Browser Bundlen til Mac OS X (skriv <strong>macos-i386</strong>), og Linux (skriv <strong>linux-i386</strong> til 32-bit systemer eller <strong>linux-x86_64</strong> til 64-bit systemer).</p>
+  <p>Hvis De vil have oversat Tor, skriv da til <strong>help</strong> i stedet. De vil modtage en email med instruktioner og en liste over tilgængelig oversættelser.</p>
+  <p><strong>Obs</strong>: Tor Browser Bundlen til LInux og Mac OS X er temmelig store, og De vil ikke kunne modtage nogle af disse software pakker med GMail, Hotmail eller en Yahoo konto. Hvis de ikke kan modtage den software pakke de ønsker, send da en email til help at rt.torproject.org og vi vil levere en liste af alternative download sider.</p>
+  <h3 id="tor-for-smartphones">Tor til smartphones</h3>
+  <p>De kan få Tor til Deres Android enhed ved dat installere pakken <em>Orbot</em>. For mere information om download og installation af Orbot, se venligst <a href="https://www.torproject.org/docs/android.html.en">Tor projekt hjemmesiden</a>.</p>
   <p>We also have experimental packages for <a href="https://www.torproject.org/docs/N900.html.en">Nokia Maemo/N900</a> and <a href="http://sid77.slackware.it/iphone/">Apple iOS</a>.</p>
-  <h3 id="how-to-verify-that-you-have-the-right-version">How to verify that you have the right version</h3>
-  <p>Before running the Tor Browser Bundle, you should make sure that you have the right version.</p>
-  <p>The software you receive is accompanied by a file with the same name as the bundle and the extension <strong>.asc</strong>. This .asc file is a GPG signature, and will allow you to verify the file you've downloaded is exactly the one that we intended you to get.</p>
-  <p>Before you can verify the signature, you will have to download and install GnuPG:</p>
+  <h3 id="how-to-verify-that-you-have-the-right-version">Sådan bekræfter De, at De har den rigtige version</h3>
+  <p>Før de kører Tor Browser Bundlen, bør De sikre Dem at de har den korrekte version</p>
+  <p>Softwaren de modtager er ledsaget af en fil med det samme navn som software pakken og udvidelsen <strong>.asc</strong>. Denne .asc fil er en GPG signatur, og den vil give Dem mulighed for at verificere den fil De har downloaded er præcist den De havde forventet at få.</p>
+  <p>Før De kan bekræfte signaturen skal de hente og installere GnuPG:</p>
   <p><strong>Windows</strong>: <a href="http://gpg4win.org/download.html">http://gpg4win.org/download.html</a><br/><strong>Mac OS X</strong>: <a href="http://macgpg.sourceforge.net/">http://macgpg.sourceforge.net/</a><br/><strong>Linux</strong>: Most Linux distributions come with GnuPG preinstalled.</p>
-  <p>Please note that you may need to edit the paths and the commands used below to get it to work on your system.</p>
-  <p>Erinn Clark signs the Tor Browser Bundles with key 0x63FEE659. To import Erinn's key, run:</p>
+  <p>Noter venligst at De mulighed bliver nødsaget til at ændre stien og kommandoerne ligesom nedenstående, for at få det til at virke på deres system.</p>
+  <p>Erinn Clark underskriver Tor Browser Bundlen med nøglen 0x63FEE659. For at importere Erinn's nøgle, kør:</p>
   <pre>
-   <code>gpg --keyserver hkp://keys.gnupg.net --recv-keys 0x63FEE659
+   <code>gpg --keyserver hkp://keys.gnupg.net --recv-keys 0x63FEE659
 </code>
   </pre>
-  <p>After importing the key, verify that the fingerprint is correct:</p>
+  <p>Efter De har importeret nøglen, bekræft at Deres fingeraftryk er korrekt:</p>
   <pre>
-   <code>gpg --fingerprint 0x63FEE659
+   <code>gpg --fingerprint 0x63FEE659⏎
 </code>
   </pre>
-  <p>You should see:</p>
+  <p>De bør bruge:</p>
   <pre>
    <code>pub  2048R/63FEE659 2003-10-16
    Key fingerprint = 8738 A680 B84B 3031 A630 F2DB 416F 0610 63FE E659
@@ -50,16 +50,16 @@ uid         Erinn Clark <erinn at double-helix.org>
 sub  2048R/EB399FD7 2003-10-16
 </code>
   </pre>
-  <p>To verify the signature of the package you downloaded, run the following command:</p>
+  <p>For at bekræfte at underskriften af pakken De har hentet, kør følgende kommando:</p>
   <pre>
    <code>gpg --verify tor-browser-2.2.33-2_en-US.exe.asc tor-browser-2.2.33-2_en-US.exe
 </code>
   </pre>
-  <p>The output should say <em>"Good signature"</em>. A bad signature means that the file may have been tampered with. If you see a bad signature, send details about where you downloaded the package from, how you verified the signature, and the output from GnuPG in an email to help at rt.torproject.org.</p>
-  <p>Once you have verified the signature and seen the <em>"Good signature"</em> output, go ahead and extract the package archive. You should then see a directory similar to <strong>tor-browser_en-US</strong>. Inside that directory is another directory called <strong>Docs</strong>, which contains a file called <strong>changelog</strong>. You want to make sure that the version number on the top line of the changelog file matches the version number in the filename.</p>
-  <h3 id="how-to-use-the-tor-browser-bundle">How to use the Tor Browser Bundle</h3>
+  <p>Outputtet bør sige <em>"Korrekt underskrift"</em>. En forkert underskrift betyder at filen muligvis er blevet manipuleret. Hvis De identificerer en forkert underskrift, send da detaljerne til ejeren hvorfra De har fået pakken, hvordan De har bekræftet underskriften og outputtet fra GnuPG i en email til help at rt.torproject.org.</p>
+  <p>Når De har verificeret underskriften og set <em>Korrekt underskrift"</em> beskeden, gå da videre og udpak software pakken. De skulle kunne se mappen identisk til <strongtor-browser_en-US</strong>. Inde i mappen er en anden mappe ved navn <strong>Docs</strong>, der indeholder en fil ved navn <strong>changelog</strong>. De bør verificere at versions nummeret i den øverste linje i changelog filen matcher den versionen i filnavnet.</p>
+  <h3 id="how-to-use-the-tor-browser-bundle">SÃ¥dan bruges Tor Browser Bundle</h3>
   <p>After downloading the Tor Browser Bundle and extracting the package, you should have a directory with a few files in it. One of the files is an executable called "Start Tor Browser" (or "start-tor-browser", depending on your operating system).</p>
-  <p>When you start the Tor Browser Bundle, you will first see Vidalia start up and connect you to the Tor network. After that, you will see a browser confirming that you are now using Tor. This is done by displaying <a href="https://check.torproject.org/">https://check.torproject.org/</a>. You can now browse the Internet through Tor.</p>
+  <p>Når de starter Tor Browser Bundlen vil De se Vidalia starte op og forbinde Dem til Tor netværket. Efter dette vil De se en browser bekræfte at De nu kan bruge Tor. Dette er gjort ved at vise <a href="https://check.torproject.org/">https://check.torproject.org/</a>. De kan nu surfe Internettet via Tor</p>
   <p>
    <em>Please note that it is important that you use the browser that comes with the bundle, and not your own browser.</em>
   </p>More information about the tor-commits mailing list