[tor-commits] [translation/orbot_completed] Update translations for orbot_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri Jun 21 22:45:17 UTC 2013


commit 5c850b7707559a5dc397c35c27b62d78046b3e75
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:  Fri Jun 21 22:45:16 2013 +0000

  Update translations for orbot_completed
---
 values-vi/strings.xml | 224 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 file changed, 224 insertions(+)

diff --git a/values-vi/strings.xml b/values-vi/strings.xml
new file mode 100644
index 0000000..765da89
--- /dev/null
+++ b/values-vi/strings.xml
@@ -0,0 +1,224 @@
+<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
+<resources>
+ <string name="app_name">Orbot</string>
+ <string name="internal_web_url">http://orbot/</string>
+ <string name="default_web_url">http://check.torproject.org</string>
+ <string name="secure_default_web_url">https://check.torproject.org</string>
+ <string name="tor_check_api_url">https://check.torproject.org/?TorButton=true</string>
+ <string name="control_permission_label">khởi động và ngừng Tor</string>
+ <string name="tor_proxy_service_process">dịch vụ tor proxy</string>
+ <string name="status_starting_up">Ortbot đang khởi động...</string>
+ <string name="status_activated">Đã kết nối với mạng Tor</string>
+ <string name="status_disabled">Orbot đã được tắt</string>
+ <string name="status_shutting_down">Orbot đang được tắt</string>
+ <string name="tor_process_starting">Bắt đầu Tor</string>
+ <string name="tor_process_complete">hoàn thành.</string>
+ <string name="tor_process_waiting">đang chờ.</string>
+ <string name="not_anonymous_yet">Chú ý: luồng thông tin của bạn không phải là ẩn danh! Hãy cài đặt các ứng dụng của bạn để sử dụng HTTP proxy 127.0.0.1:8118 hoặc SOCKS4A hoặc proxy SOCKS5 127.0.0.1:9050</string>
+ <string name="menu_home">Trang chủ</string>
+ <string name="menu_browse">Trình duyệt</string>
+ <string name="menu_settings">Thiết lập</string>
+ <string name="menu_log">Đang nhập</string>
+ <string name="menu_info">Giúp đỡ</string>
+ <string name="menu_apps">Ứng dụng</string>
+ <string name="menu_start">Bắt đầu</string>
+ <string name="menu_stop">Ngừng</string>
+ <string name="menu_about">Về</string>
+ <string name="menu_wizard">Hướng dẫn</string>
+ <string name="main_layout_download">Tải về</string>
+ <string name="main_layout_upload">Tải lên</string>
+ <string name="button_help">Giúp đỡ</string>
+ <string name="button_close">Đóng</string>
+ <string name="button_about">Giới thiệu</string>
+ <string name="button_clear_log">Xoá đăng nhập</string>
+ <string name="menu_verify">Kiểm Tra</string>
+ <string name="menu_exit">Thoát</string>
+ <string name="press_to_start">- nhấn lâu để khởi động -</string>
+ <string name="pref_trans_proxy_group">Proxy theo dạng minh bạch/trong suốt (Cần root)</string>
+ <string name="pref_trans_proxy_title">Đang chuyển tiếp theo dạng hiển thị</string>
+ <string name="pref_trans_proxy_summary">Tự động áp dụng Tor cho các ứng dụng</string>
+ <string name="pref_transparent_all_title">Áp dụng Tor cho tất cả</string>
+ <string name="pref_transparent_all_summary">Proxy luồng thông tin cho các ứng dụng qua Tor</string>
+ <string name="pref_transparent_port_fallback_title">Cổng Prox dự phòng</string>
+ <string name="pref_transparent_port_fallback_summary">Chú Ý: Vượt qua các cổng thông dụng (80, 443, vv). *CHỈ DÙNG* nếu chế độ \"Tất Cả\" hoặc \"Ứng Dụng\" không dùng được.</string>
+ <string name="pref_transparent_port_title">Danh sách cổng</string>
+ <string name="pref_transparent_port_summary">Liệt kê các cổng để proxy. *CHỈ DÙNG* nếu chế độ \"Tất Cả\" hoặc \"Ứng Dụng\" không dùng được.</string>
+ <string name="pref_transparent_port_dialog">Điền vào số cổng để proxy</string>
+ <string name="pref_has_root">Yêu cầu dùng truy cập gốc</string>
+ <string name="pref_has_root_summary">Yêu cầu truy cập gốc để proxy theo dạng hiện hình</string>
+ <string name="status_install_success">Nhị phân của Tor đã được cài đặt</string>
+ <string name="status_install_fail">Phần nhị phân của Tor bị lỗi khi cài đặt. Xin hãy kiểm tra log và thông báo cho tor-assistants at torproject.org</string>
+ <string name="title_error">Ứng dụng bị lỗi</string>
+ <string name="wizard_title">Orbot</string>
+ <string name="wizard_btn_tell_me_more">Về Orbot</string>
+ <string name="btn_next">Tiếp</string>
+ <string name="btn_back">Trở về</string>
+ <string name="btn_finish">Kết thúc</string>
+ <string name="btn_okay">Chấp nhận</string>
+ <string name="btn_cancel">Hủy</string>
+ <!--Welcome Wizard strings (DJH)-->
+ <string name="wizard_details">Vài chi tiết về Orbot</string>
+ <string name="wizard_details_msg">Orbot là một ứng dụng mở rộng chứa đựng Tor, LibEvent và Privoxy. Orbot cung cấp một HTTP proxy địa phương(8118) và một SOCKS proxy(9050) vào mạng Tor. Với những thiết bị đã được bẻ khoá, Orbot còn có thể chuyển tất cả các lưu lương truy cập qua mạng Tor. </string>
+ <string name="wizard_permissions_root">Đã cho phép</string>
+ <string name="wizard_permissions_stock">Phép truy cập của Orbot</string>
+ <string name="wizard_premissions_msg_root">Tuyệt! Chúng tôi đã nhận ra bạn có phép truy cập gốc để kích hoạt Orbort. Chúng tôi sẽ cẩn thận. </string>
+ <string name="wizard_permissions_msg_stock">Mặc dù không cần thiết, nhưng Orbot có thể trở thành một công cụ siêu hơn nếu thiết bị của bạn có phép truy cập gốc. Hãy ấn nút dưới đây để cho phép Orbot có siêu quyền lực!</string>
+ <string name="wizard_permissions_no_root">Nếu bạn không có phép truy cập gốc hoặc không rành về những gì chúng tôi trình bày, xin chỉ dùng những ứng dụng đã được tạo ra để dùng với Orbot.</string>
+ <string name="wizard_permissions_consent">Tôi hiểu rõ và sẽ tiếp tục dùng không qua tài khoản Superuser</string>
+ <string name="wizard_permission_enable_root">Cho phép Orbot có phép truy cập gốc</string>
+ <string name="wizard_configure">Cài đặt Torification</string>
+ <string name="wizard_configure_msg">Orbot cho phép chuyển tất cả các luồng thông tin của các ứng dụng qua Tor hoặc áp dụng từng ứng dụng riêng rẽ.</string>
+ <string name="wizard_configure_all">Proxy Tất Cả Các Ứng Dụng Qua Tor</string>
+ <string name="wizard_configure_select_apps">Áp dụng Tor cho từng ứng dụng riêng rẽ</string>
+ <string name="wizard_tips_tricks">Các ứng dụng đã được áp dụng Tor</string>
+ <string name="wizard_tips_msg">Những ứng dụng sau đây đã được thiết lập để dùng với Orbot. Nhấn từng nút để cài đặt ngay bây giờ, hoặc bạn có thể tìm những ứng dụng này trên Google Play, ở tại trang GuardienProject.info hoặc qua F-Droid.org.</string>
+ <string name="wizard_tips_otrchat">Gibberbot - Ứng dụng tin nhắn nhanh và an toàn cho Android</string>
+ <string name="wizard_tips_proxy">Cài Đặt Proxy - Hãy học cách thức thiết trí ứng dụng để dùng với Orbot</string>
+ <string name="wizard_tips_duckgo">Ứng dụng tìm kiếm DuckDuckGo</string>
+ <string name="duckgo_apk_url">https://duckduckgo.com/android/latest.apk</string>
+ <string name="wizard_tips_firefox">Phần bổ trợ Proxy Mobile cho Firefox (http://tinyurl.com/getproxymob)</string>
+ <string name="proxymob_setup_url">https://guardianproject.info/releases/proxymob-latest.xpi</string>
+ <string name="wizard_tips_twitter">Cài Twitter proxy đến máy chủ \"localhost\" và cổng 8118</string>
+ <string name="twitter_setup_url">https://guardianproject.info/2012/05/02/orbot-your-twitter/</string>
+ <string name="wizard_proxy_help_info">Những Cài đặt máy chủ proxy</string>
+ <string name="wizard_proxy_help_msg">Nếu ứng dụng Android của bạn đang xài có thể hỗ trợ cách dùng proxy HTTP hoặc SOCKS, vậy bạn hãy thiết trí để kết nối qua Orbot và dùng Tor.\n\n\nCài đặt của máy chủ là 127.0.0.1 hoặc \"localhost\". Để dùng cho HTTP, số cổng sẽ là 8118. Để dùng SOCKS, số proxy sẽ là 9050. Bạn nên dùng SOCKS4A hoặc SOCKS5 nếu được.\n\n\n\nBạn có thể tìm thêm chi tiết về proxy trong thiết bị Android của bạn bằng cách xem Những Câu Hỏi Thường trong: http://tinyurl.com/proxyandroid\n</string>
+ <string name="wizard_final">Orbot đã sẵn sàng!</string>
+ <string name="wizard_final_msg">Hàng trăm ngàn người trên toàn thế giới dùng Tor với nhiều lý do.\n\nNhững nhà báo và bloggers, các nhà hoạt động nhân quyền, an ninh, lính, công ty, những công dân của những nước bị đang bị đàn áp, và những người dân bình thường... và bây giờ là bạn cũng đang chuẩn bị dùng!</string>
+ <!--END Welcome Wizard strings (DJH)-->
+ <string name="connect_first_time">Bạn đã kết nối với mạng Tor thành công - nhưng điều này chưa chắc chắn thiết bị của bạn là an toàn. Bạn có thể dùng chọn lựa \"Check\" từ menu để thử trình duyệt của bạn.\n\nHãy ghé thăm chúng tôi ở trang https://guardianproject.info/apps/orbot hoặc gửi điện thư đến help at guardianproject.info để biết thêm chi tiết.</string>
+ <string name="tor_check">Trình duyệt sẽ mở trang https://check.torproject.org để kiểm tra xem Orbot đã được cài đặt đúng chưa và bạn có đang kết nối qua Tor hay không</string>
+ <string name="pref_hs_group">Dịch vụ ẩn máy chủ</string>
+ <string name="pref_general_group">Chung</string>
+ <string name="pref_start_boot_title">Bắt đầu Orbot khi Khởi Động (?!)</string>
+ <string name="pref_start_boot_summary">Tự khởi động Orbot và kết nối vào mạng Tor sau khi thiết bị Android của bạn khởi động lại</string>
+ <!--New Wizard Strings-->
+ <!--Title Screen-->
+ <string name="wizard_title_msg">Orbot mang Tor đến với Android!\n\nTor giúp bạn bằng cách chống lại những lúc nội dung bị kiểm duyệt, luồng thông tin bị phân tích hoặc mạng bị giám sát. Bảo vệ bạn khi những tin mật, chi tiết các nhân và các mối quan hệ cá nhân bị đe doạ.\n\nChỉ dẫn sau đây sẽ giúp bạn thiết trí Orbort và Tor trong thiết bị của bạn. </string>
+ <!--Warning screen-->
+ <string name="wizard_warning_title">Cảnh báo</string>
+ <string name="wizard_warning_msg">Cài đặt Orbot không sẽ không tự động biến luồng thông tin của bạn trở nên ẩn.\n\nBạn phải thiết trí Orbot, thiết bị của bạn và cách ứng dụng khác đúng cách để dùng Tor thành công. </string>
+ <!--Permissions screen-->
+ <string name="wizard_permissions_title">Phép ứng dụng</string>
+ <string name="wizard_permissions_root_msg1">Bạn có thể tuỳ chọn cho phép Orbot có truy cập \"Superuser\" để kích hoạt những tính năng cao, như dùng proxy trong suốt chẳng hạn.</string>
+ <string name="wizard_permissions_root_msg2">Nếu bạn không muốn cài đặt này, xin hãy dùng những ứng dụng được tạo để dùng với Tor.</string>
+ <string name="wizard_permissions_no_root_msg">Xem ra thiết bị của bạn chưa được bẽ gốc hoặc có thẩm quyền truy cập gốc \'Superuser\'.\n\nĐể sử dụng những tiện ích của Tor, bạn phải cần dùng những ứng dụng được tạo để dùng với Orbot, hoặc ứng dụng có hỗ trợ HTTP hoặc có phần thiết trí SOCKS proxy.</string>
+ <!--TipsAndTricks screen-->
+ <string name="wizard_tips_title">Các ứng dụng đã được áp dụng Orbot</string>
+ <string name="wizard_tips_gibberbot">Gibberbot: Ứng dụng tin nhắn nhanh và an toàn theo dạng mã hoá</string>
+ <string name="gibberbot_apk_url">https://guardianproject.info/releases/gibberbot-latest.apk</string>
+ <string name="wizard_tips_orweb">Orweb: Trình duyệt có khả năng bảo mật cao được dùng qua mạng Tor</string>
+ <string name="orweb_apk_url">https://guardianproject.info/releases/orweb-latest.xpi</string>
+ <string name="wizard_tips_play">Hãy tìm những ứng dụng của Guardian Project trên Google Play</string>
+ <string name="wizard_tips_play_url">https://play.google.com/store/search?q=guardianproject</string>
+ <!--<string name="wizard_tips_firefox">Firefox - Android browser - To be used along with ProxyMob Add-on </string>
+	<string name="wizard_tips_proxymob">ProxyMob - Simple Firefox Add-on for setting HTTP, SOCKS and SSL proxy settings</string>
+  <string name="firefox_apk_url">https://market.android.com/details?id=org.mozilla.firefox</string>
+  <string name="proxymob_url">https://addons.mozilla.org/mobile/downloads/latest/251558/type:attachment/addon-251558-latest.xpi?src=addon-detail</string>-->
+ <!--Transparent Proxy screen-->
+ <string name="wizard_transproxy_title">Đang chuyển tiếp theo dạng hiển thị</string>
+ <string name="wizard_transproxy_msg">Cài đặt này cho phép các ứng dụng của bạn tự động chạy qua mạng Tor mà không cần cài đặt cấu hình.</string>
+ <string name="wizard_transproxy_hint">(Hãy chọn ô này nếu bạn không rành về cách cài đặt)</string>
+ <string name="wizard_transproxy_none">Không có</string>
+ <string name="pref_transparent_tethering_title">Tor tethering</string>
+ <string name="pref_transparent_tethering_summary">Kích hoạt Proxy của Tor theo dạng trong suốt để dùng cho Wifi và những thiết bị USB Tethering (cần khởi động lại)</string>
+ <string name="button_grant_superuser">Yều cầu truy cập dạng Superuser</string>
+ <string name="pref_select_apps">Chọn ứng dụng</string>
+ <string name="pref_select_apps_summary">Chọn những ứng dụng mà bạn muốn chuyền luồng thông tin qua Tor</string>
+ <string name="pref_node_configuration">Thiết trí trạm</string>
+ <string name="pref_node_configuration_summary">Những cài đặt cao cấp này có thể giảm thiểu chức năng ẩn danh của bạn</string>
+ <string name="pref_entrance_node">Ngõ vào trạm</string>
+ <string name="pref_entrance_node_summary">Dấu vân tay, biệt hiệu, quốc gia và địa chỉ cho trạm đầu tiên</string>
+ <string name="pref_entrance_node_dialog">Vào ngõ của trạm (?!)</string>
+ <!--<string name="pref_use_whispercore">Use WhisperCore</string>
+<string name="pref_use_whispercore_summary">Use the proprietary NetFilter APIs provided by WhisperSystems (required device with WhisperCore installed)</string>-->
+ <string name="pref_proxy_title">Proxy Mạng Ngõ Ra</string>
+ <string name="pref_proxy_type_title">Loại Proxy Ngõ Ra</string>
+ <string name="pref_proxy_type_summary">Giao thức để dùng cho proxy máy chủ như: HTTP, HTTPs, Socks4, Socks5</string>
+ <string name="pref_proxy_type_dialog">Hãy đánh vào loại proxy</string>
+ <string name="pref_proxy_host_title">Máy Chủ Proxy Ngõ Ra</string>
+ <string name="pref_proxy_host_summary">Tên proxy của máy chủ</string>
+ <string name="pref_proxy_host_dialog">Đánh vào proxy máy chủ</string>
+ <string name="pref_proxy_port_title">Cổng Proxy Ngõ Ra</string>
+ <string name="pref_proxy_port_summary">Số cổng của proxy máy chủ</string>
+ <string name="pref_proxy_port_dialog">Đánh vào số cổng Proxy</string>
+ <string name="status">Tình trạng</string>
+ <string name="setting_up_full_transparent_proxying_">Đang thiết trí hoàn toàn proxy trong suốt</string>
+ <string name="setting_up_app_based_transparent_proxying_">Đài thiết trí proxy trong suốt theo ứng dụng...</string>
+ <string name="transparent_proxying_enabled">Proxy theo dạng trong suốt ĐÃ ĐƯỢC KÍCH HOẠT</string>
+ <string name="transproxy_enabled_for_tethering_">TransProxy đã được kích hoạt để dùng cho Tethering (mạng kết nối??)</string>
+ <string name="warning_error_starting_transparent_proxying_">CHÚ Ý: khởi động proxy trong suốt đã bị lỗi!</string>
+ <string name="transproxy_rules_cleared">Qui tắc TransProxy đã được xoá</string>
+ <string name="couldn_t_start_tor_process_">Không thể khởi động quá trình Tor: </string>
+ <string name="privoxy_is_running_on_port_">Privoxy đang chạy qua cổng:</string>
+ <string name="setting_up_port_based_transparent_proxying_">Đang cài đặt proxy trong suốt theo cổng</string>
+ <string name="bridge_error">Lỗi Cầu Nối (?!)</string>
+ <string name="bridge_requires_ip">Để dùng chức năng cầu nối, bạn phải đánh vào ít nhất một địa chỉ IP của cầu nối.</string>
+ <string name="send_email_for_bridges">Gửi một điện thư đến bridges at torproject.org với hàng chữ \"get bridges\" trong thân bài (?!) của điện thư từ một tài khoản gmail.</string>
+ <string name="error">Lá»—i</string>
+ <string name="your_reachableaddresses_settings_caused_an_exception_">Thiết lập ReachableAddresses (địa chỉ tiếp cận được) đã gây ra môt ngoại lệ! </string>
+ <string name="your_relay_settings_caused_an_exception_">Thiết lập chuyển tiếp của bạn đã tạo ra một ngoại lệ!</string>
+ <string name="exit_nodes">Thoái khỏi trạm</string>
+ <string name="fingerprints_nicks_countries_and_addresses_for_the_last_hop">Dấu vân tay, biệt hiệu, quốc gia và địa chỉ cho trạm cuối cùng</string>
+ <string name="enter_exit_nodes">Đánh vào của thoát trạm</string>
+ <string name="exclude_nodes">Loại trừ trạm</string>
+ <string name="fingerprints_nicks_countries_and_addresses_to_exclude">Dấu vân tay, biệt hiệu, quốc gia và địa chỉ để loại trừ</string>
+ <string name="enter_exclude_nodes">Đánh vào những trạm để loại trừ</string>
+ <string name="strict_nodes">Những Trạm Nghiêm Ngặt</string>
+ <string name="use_only_these_specified_nodes">*Chỉ* dùng những trạm liệt kê đây</string>
+ <string name="bridges">Cầu Nối</string>
+ <string name="use_bridges">Dùng Cầu Nối</string>
+ <string name="bridges_obfuscated">Cầu Nối Được Che Dấu</string>
+ <string name="enable_alternate_entrance_nodes_into_the_tor_network">Kích hoạt cửa trạm khác để vào mạng Tor</string>
+ <string name="enable_if_configured_bridges_are_obfuscated_bridges">Kích hoạt nếu những thiết trí của cầu nối ..... (?!)</string>
+ <string name="ip_address_and_port_of_bridges">Địa chỉ IP và số cổng của cầu nối</string>
+ <string name="enter_bridge_addresses">Đánh vào địa chỉ cầu nối</string>
+ <string name="relays">Tiếp chuyển</string>
+ <string name="relaying">Đang tiếp chuyển</string>
+ <string name="enable_your_device_to_be_a_non_exit_relay">Kích hoạt thiết bị của bạn theo dạng tiếp chuyển không-lối-thoát</string>
+ <string name="relay_port">Cổng Tiếp Chuyển</string>
+ <string name="listening_port_for_your_tor_relay">Đang lắng nghe cổng của bạn để dùng tiếp chuyển Tor</string>
+ <string name="enter_or_port">Đánh vào HOẶC cổng (?!)</string>
+ <string name="relay_nickname">Biệt hiệu chuyển tiếp</string>
+ <string name="the_nickname_for_your_tor_relay">Biệt hiệu của bạn để dùng cho Tor dạng chuyển tiếp</string>
+ <string name="enter_a_custom_relay_nickname">Đánh vào biệt hiệu tiếp chuyển tuỳ chỉnh </string>
+ <string name="reachable_addresses">Địa chỉ truy cập được</string>
+ <string name="run_as_a_client_behind_a_firewall_with_restrictive_policies">Chạy như một ứng dụng đứng sau tường lửa với chính sách hạn chế </string>
+ <string name="reachable_ports">Những cổng truy cập được</string>
+ <string name="ports_reachable_behind_a_restrictive_firewall">Những cổng truy cập được đằng sau tường lửa hạn chế</string>
+ <string name="enter_ports">Đánh vào số cổng</string>
+ <string name="enable_hidden_services">Dịch vụ ẩn cho máy chủ</string>
+ <string name="run_servers_accessible_via_the_tor_network">cho phép server trong thiết bị bạn được dùng qua mạng Tor.</string>
+ <string name="enter_localhost_ports_for_hidden_services">đánh vào cổng localhost để dùng những dịch vụ ẩn</string>
+ <string name="hidden_service_ports">Cổng dịch vụ ẩn</string>
+ <string name="the_addressable_name_for_your_hidden_service_generated_automatically_">tên địa chỉ hợp lệ cho dịch vụ ẩn của bạn (được tự động tạo ra)</string>
+ <string name="enable_debug_log_to_output_must_use_adb_or_alogcat_to_view_">kích hoạt danh sách gỡ lỗi để đầu ra (phải dùng abd hoặc aLogCat để xem)</string>
+ <string name="project_home">Dự Án Nhà:</string>
+ <string name="project_urls">https://www.torproject.org/docs/android⏎\nhttps://guardianproject.info/apps/orbot/</string>
+ <string name="the_tor_license">Giấy Phép của Tor</string>
+ <string name="https_torproject_org">https://torproject.org</string>
+ <string name="third_party_software">Phần Mềm Thứ 3:</string>
+ <string name="tor_version">Tor v0.2.4.3-alpha: https://www.torproject.org</string>
+ <string name="libevent_version">LibEvent v2.1.1-alpha: http://www.monkey.org/~provos/libevent/</string>
+ <string name="privoxy_version">Privoxy v3.0.12: http://www.privoxy.org</string>
+ <string name="iptables_version">Iptables v1.4.7: http://www.netfilter.org</string>
+ <string name="openssl_version">OpenSSL v0.9.8h: http://www.openssl.org</string>
+ <string name="hidden_service_request">Một trong những ứng dụng muốn mở cổng ẩn của máy chủ %S đến mạng Tor. An toàn nếu như bạn tin tưởng vào ứng dụng này.</string>
+ <string name="found_existing_tor_process">tìm ra những quá trình hiện hành của Tor...</string>
+ <string name="something_bad_happened">Có chút gì đó không ổn. Xin xem lại danh sách ghi chú</string>
+ <string name="hidden_service_on">dịch vụ ẩn trong:</string>
+ <string name="unable_to_read_hidden_service_name">không thể đọc được tên dịch vụ ẩn</string>
+ <string name="unable_to_start_tor">Không thể kích hoạt Tor được: </string>
+ <string name="pref_use_sys_iptables_title">Dùng Mặc Định Iptables</string>
+ <string name="pref_use_sys_iptables_summary">dùng nhị phân gắn liền trong iptables thay vì dùng nhị phân được gắn chung với Orbot</string>
+ <string name="error_installing_binares">Nhị phân của Tor không thể cài hoặc nâng cấp được.</string>
+ <string name="pref_use_persistent_notifications">Luôn luôn giữ hình tượng trong thanh công cụ khi đang kết nối với Orbot</string>
+ <string name="pref_use_persistent_notifications_title">Những thông báo luôn luôn được mở</string>
+ <string name="notification_using_bridges">Cầu nối đã được kích hoạt!</string>
+ <string name="default_bridges"></string>
+ <string name="set_locale_title">Cài đặt miền địa phương</string>
+ <string name="set_locale_summary">Hãy chọn miền địa phương và ngôn ngữ cho Orbot </string>
+ <string name="wizard_locale_title">Chọn Ngôn Ngữ</string>
+ <string name="wizard_locale_msg">Giữ cài đặt mặc định hoặc chuyển qua ngôn ngữ khác</string>
+ <string name="powered_by">được lập bởi The Tor Project (?!)</string>
+ <string name="btn_save_settings">Thiết lập Bảo lưu</string>
+</resources>More information about the tor-commits mailing list