[tor-commits] [translation/orbot] Update translations for orbot

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri Jun 21 22:45:14 UTC 2013


commit b1ab19885affaaa17fbff882e0d1059227110c3c
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:  Fri Jun 21 22:45:12 2013 +0000

  Update translations for orbot
---
 values-vi/strings.xml |  8 ++++++++
 1 file changed, 8 insertions(+)

diff --git a/values-vi/strings.xml b/values-vi/strings.xml
index 92ea277..765da89 100644
--- a/values-vi/strings.xml
+++ b/values-vi/strings.xml
@@ -76,6 +76,7 @@
  <string name="wizard_tips_proxy">Cài Đặt Proxy - Hãy học cách thức thiết trí ứng dụng để dùng với Orbot</string>
  <string name="wizard_tips_duckgo">Ứng dụng tìm kiếm DuckDuckGo</string>
  <string name="duckgo_apk_url">https://duckduckgo.com/android/latest.apk</string>
+ <string name="wizard_tips_firefox">Phần bổ trợ Proxy Mobile cho Firefox (http://tinyurl.com/getproxymob)</string>
  <string name="proxymob_setup_url">https://guardianproject.info/releases/proxymob-latest.xpi</string>
  <string name="wizard_tips_twitter">Cài Twitter proxy đến máy chủ \"localhost\" và cổng 8118</string>
  <string name="twitter_setup_url">https://guardianproject.info/2012/05/02/orbot-your-twitter/</string>
@@ -118,6 +119,7 @@
  <string name="wizard_transproxy_msg">Cài đặt này cho phép các ứng dụng của bạn tự động chạy qua mạng Tor mà không cần cài đặt cấu hình.</string>
  <string name="wizard_transproxy_hint">(Hãy chọn ô này nếu bạn không rành về cách cài đặt)</string>
  <string name="wizard_transproxy_none">Không có</string>
+ <string name="pref_transparent_tethering_title">Tor tethering</string>
  <string name="pref_transparent_tethering_summary">Kích hoạt Proxy của Tor theo dạng trong suốt để dùng cho Wifi và những thiết bị USB Tethering (cần khởi động lại)</string>
  <string name="button_grant_superuser">Yều cầu truy cập dạng Superuser</string>
  <string name="pref_select_apps">Chọn ứng dụng</string>
@@ -129,10 +131,14 @@
  <string name="pref_entrance_node_dialog">Vào ngõ của trạm (?!)</string>
  <!--<string name="pref_use_whispercore">Use WhisperCore</string>
 <string name="pref_use_whispercore_summary">Use the proprietary NetFilter APIs provided by WhisperSystems (required device with WhisperCore installed)</string>-->
+ <string name="pref_proxy_title">Proxy Mạng Ngõ Ra</string>
+ <string name="pref_proxy_type_title">Loại Proxy Ngõ Ra</string>
  <string name="pref_proxy_type_summary">Giao thức để dùng cho proxy máy chủ như: HTTP, HTTPs, Socks4, Socks5</string>
  <string name="pref_proxy_type_dialog">Hãy đánh vào loại proxy</string>
+ <string name="pref_proxy_host_title">Máy Chủ Proxy Ngõ Ra</string>
  <string name="pref_proxy_host_summary">Tên proxy của máy chủ</string>
  <string name="pref_proxy_host_dialog">Đánh vào proxy máy chủ</string>
+ <string name="pref_proxy_port_title">Cổng Proxy Ngõ Ra</string>
  <string name="pref_proxy_port_summary">Số cổng của proxy máy chủ</string>
  <string name="pref_proxy_port_dialog">Đánh vào số cổng Proxy</string>
  <string name="status">Tình trạng</string>
@@ -161,6 +167,7 @@
  <string name="use_only_these_specified_nodes">*Chỉ* dùng những trạm liệt kê đây</string>
  <string name="bridges">Cầu Nối</string>
  <string name="use_bridges">Dùng Cầu Nối</string>
+ <string name="bridges_obfuscated">Cầu Nối Được Che Dấu</string>
  <string name="enable_alternate_entrance_nodes_into_the_tor_network">Kích hoạt cửa trạm khác để vào mạng Tor</string>
  <string name="enable_if_configured_bridges_are_obfuscated_bridges">Kích hoạt nếu những thiết trí của cầu nối ..... (?!)</string>
  <string name="ip_address_and_port_of_bridges">Địa chỉ IP và số cổng của cầu nối</string>
@@ -189,6 +196,7 @@
  <string name="project_urls">https://www.torproject.org/docs/android⏎\nhttps://guardianproject.info/apps/orbot/</string>
  <string name="the_tor_license">Giấy Phép của Tor</string>
  <string name="https_torproject_org">https://torproject.org</string>
+ <string name="third_party_software">Phần Mềm Thứ 3:</string>
  <string name="tor_version">Tor v0.2.4.3-alpha: https://www.torproject.org</string>
  <string name="libevent_version">LibEvent v2.1.1-alpha: http://www.monkey.org/~provos/libevent/</string>
  <string name="privoxy_version">Privoxy v3.0.12: http://www.privoxy.org</string>More information about the tor-commits mailing list