[tor-commits] [translation/orbot] Update translations for orbot

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri Jun 21 16:15:10 UTC 2013


commit 2c70378368784b600abe8efbe03a14a7c11067bb
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:  Fri Jun 21 16:15:09 2013 +0000

  Update translations for orbot
---
 values-vi/strings.xml |  1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)

diff --git a/values-vi/strings.xml b/values-vi/strings.xml
index 05967c4..92ea277 100644
--- a/values-vi/strings.xml
+++ b/values-vi/strings.xml
@@ -137,6 +137,7 @@
  <string name="pref_proxy_port_dialog">Đánh vào số cổng Proxy</string>
  <string name="status">Tình trạng</string>
  <string name="setting_up_full_transparent_proxying_">Đang thiết trí hoàn toàn proxy trong suốt</string>
+ <string name="setting_up_app_based_transparent_proxying_">Đài thiết trí proxy trong suốt theo ứng dụng...</string>
  <string name="transparent_proxying_enabled">Proxy theo dạng trong suốt ĐÃ ĐƯỢC KÍCH HOẠT</string>
  <string name="transproxy_enabled_for_tethering_">TransProxy đã được kích hoạt để dùng cho Tethering (mạng kết nối??)</string>
  <string name="warning_error_starting_transparent_proxying_">CHÚ Ý: khởi động proxy trong suốt đã bị lỗi!</string>More information about the tor-commits mailing list