[tor-commits] [translation/orbot] Update translations for orbot

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri Jun 21 12:45:12 UTC 2013


commit 155d0a0f019172a6bc5059baf79b991d7d4ab667
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:  Fri Jun 21 12:45:10 2013 +0000

  Update translations for orbot
---
 values-vi/strings.xml |  7 +++++++
 1 file changed, 7 insertions(+)

diff --git a/values-vi/strings.xml b/values-vi/strings.xml
index c3c9c97..ee30364 100644
--- a/values-vi/strings.xml
+++ b/values-vi/strings.xml
@@ -124,7 +124,14 @@
  <string name="transparent_proxying_enabled">Proxy theo dạng trong suốt ĐÃ ĐƯỢC KÍCH HOẠT</string>
  <string name="transproxy_enabled_for_tethering_">TransProxy đã được kích hoạt để dùng cho Tethering (mạng kết nối??)</string>
  <string name="warning_error_starting_transparent_proxying_">CHÚ Ý: khởi động proxy trong suốt đã bị lỗi!</string>
+ <string name="transproxy_rules_cleared">Qui tắc TransProxy đã được xoá</string>
+ <string name="couldn_t_start_tor_process_">Không thể khởi động quá trình Tor: </string>
+ <string name="privoxy_is_running_on_port_">Privoxy đang chạy qua cổng:</string>
+ <string name="bridge_error">Lỗi Cầu Nối (?!)</string>
+ <string name="bridge_requires_ip">Để dùng chức năng cầu nối, bạn phải đánh vào ít nhất một địa chỉ IP của cầu nối.</string>
+ <string name="send_email_for_bridges">Gửi một điện thư đến bridges at torproject.org với hàng chữ \"get bridges\" trong thân bài (?!) của điện thư từ một tài khoản gmail.</string>
  <string name="error">Lá»—i</string>
+ <string name="your_reachableaddresses_settings_caused_an_exception_">Thiết lập ReachableAddresses (địa chỉ tiếp cận được) đã gây ra môt ngoại lệ! </string>
  <string name="libevent_version">LibEvent v2.1.1-alpha: http://www.monkey.org/~provos/libevent/</string>
  <string name="default_bridges"></string>
  <string name="btn_save_settings">Thiết lập Bảo lưu</string>More information about the tor-commits mailing list