[tor-commits] [translation/orbot] Update translations for orbot

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri Jun 21 12:15:10 UTC 2013


commit 46515b7cf2340b700b2c10722b25d9bb4d2b3132
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:  Fri Jun 21 12:15:09 2013 +0000

  Update translations for orbot
---
 values-vi/strings.xml |  22 ++++++++++++++++++++++
 1 file changed, 22 insertions(+)

diff --git a/values-vi/strings.xml b/values-vi/strings.xml
index 74da643..c3c9c97 100644
--- a/values-vi/strings.xml
+++ b/values-vi/strings.xml
@@ -85,9 +85,13 @@
  <string name="wizard_warning_title">Cảnh báo</string>
  <!--Permissions screen-->
  <string name="wizard_permissions_title">Phép ứng dụng</string>
+ <string name="wizard_permissions_root_msg1">Bạn có thể tuỳ chọn cho phép Orbot có truy cập \"Superuser\" để kích hoạt những tính năng cao, như dùng proxy trong suốt chẳng hạn.</string>
  <string name="wizard_permissions_root_msg2">Nếu bạn không muốn cài đặt này, xin hãy dùng những ứng dụng được tạo để dùng với Tor.</string>
  <!--TipsAndTricks screen-->
+ <string name="wizard_tips_title">Các ứng dụng đã được áp dụng Orbot</string>
+ <string name="wizard_tips_gibberbot">Gibberbot: Ứng dụng tin nhắn nhanh và an toàn theo dạng mã hoá</string>
  <string name="gibberbot_apk_url">https://guardianproject.info/releases/gibberbot-latest.apk</string>
+ <string name="wizard_tips_orweb">Orweb: Trình duyệt có khả năng bảo mật cao được dùng qua mạng Tor</string>
  <string name="orweb_apk_url">https://guardianproject.info/releases/orweb-latest.xpi</string>
  <string name="wizard_tips_play_url">https://play.google.com/store/search?q=guardianproject</string>
  <!--<string name="wizard_tips_firefox">Firefox - Android browser - To be used along with ProxyMob Add-on </string>
@@ -99,9 +103,27 @@
  <string name="wizard_transproxy_msg">Cài đặt này cho phép các ứng dụng của bạn tự động chạy qua mạng Tor mà không cần cài đặt cấu hình.</string>
  <string name="wizard_transproxy_hint">(Hãy chọn ô này nếu bạn không rành về cách cài đặt)</string>
  <string name="wizard_transproxy_none">Không có</string>
+ <string name="pref_transparent_tethering_summary">Kích hoạt Proxy của Tor theo dạng trong suốt để dùng cho Wifi và những thiết bị USB Tethering (cần khởi động lại)</string>
+ <string name="button_grant_superuser">Yều cầu truy cập dạng Superuser</string>
+ <string name="pref_select_apps">Chọn ứng dụng</string>
+ <string name="pref_select_apps_summary">Chọn những ứng dụng mà bạn muốn chuyền luồng thông tin qua Tor</string>
+ <string name="pref_node_configuration">Thiết trí trạm</string>
+ <string name="pref_node_configuration_summary">Những cài đặt cao cấp này có thể giảm thiểu chức năng ẩn danh của bạn</string>
+ <string name="pref_entrance_node">Ngõ vào trạm</string>
+ <string name="pref_entrance_node_summary">Dấu vân tay, biệt hiệu, quốc gia và địa chỉ cho trạm đầu tiên</string>
+ <string name="pref_entrance_node_dialog">Vào ngõ của trạm (?!)</string>
  <!--<string name="pref_use_whispercore">Use WhisperCore</string>
 <string name="pref_use_whispercore_summary">Use the proprietary NetFilter APIs provided by WhisperSystems (required device with WhisperCore installed)</string>-->
+ <string name="pref_proxy_type_summary">Giao thức để dùng cho proxy máy chủ như: HTTP, HTTPs, Socks4, Socks5</string>
+ <string name="pref_proxy_type_dialog">Hãy đánh vào loại proxy</string>
+ <string name="pref_proxy_host_summary">Tên proxy của máy chủ</string>
+ <string name="pref_proxy_host_dialog">Đánh vào proxy máy chủ</string>
+ <string name="pref_proxy_port_summary">Số cổng của proxy máy chủ</string>
+ <string name="pref_proxy_port_dialog">Đánh vào số cổng Proxy</string>
  <string name="status">Tình trạng</string>
+ <string name="transparent_proxying_enabled">Proxy theo dạng trong suốt ĐÃ ĐƯỢC KÍCH HOẠT</string>
+ <string name="transproxy_enabled_for_tethering_">TransProxy đã được kích hoạt để dùng cho Tethering (mạng kết nối??)</string>
+ <string name="warning_error_starting_transparent_proxying_">CHÚ Ý: khởi động proxy trong suốt đã bị lỗi!</string>
  <string name="error">Lá»—i</string>
  <string name="libevent_version">LibEvent v2.1.1-alpha: http://www.monkey.org/~provos/libevent/</string>
  <string name="default_bridges"></string>More information about the tor-commits mailing list