[tor-commits] [translation/orbot] Update translations for orbot

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri Jun 21 11:45:11 UTC 2013


commit 16c62db277725e91bd93b4f17fbab1e4161e19e8
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:  Fri Jun 21 11:45:10 2013 +0000

  Update translations for orbot
---
 values-vi/strings.xml |  19 +++++++++++++++++++
 1 file changed, 19 insertions(+)

diff --git a/values-vi/strings.xml b/values-vi/strings.xml
index a21719b..74da643 100644
--- a/values-vi/strings.xml
+++ b/values-vi/strings.xml
@@ -11,6 +11,7 @@
  <string name="status_shutting_down">Orbot đang được tắt</string>
  <string name="tor_process_starting">Bắt đầu Tor</string>
  <string name="tor_process_complete">hoàn thành.</string>
+ <string name="tor_process_waiting">đang chờ.</string>
  <string name="not_anonymous_yet">Chú ý: luồng thông tin của bạn không phải là ẩn danh! Hãy cài đặt các ứng dụng của bạn để sử dụng HTTP proxy 127.0.0.1:8118 hoặc SOCKS4A hoặc proxy SOCKS5 127.0.0.1:9050</string>
  <string name="menu_home">Trang chủ</string>
  <string name="menu_browse">Trình duyệt</string>
@@ -44,6 +45,7 @@
  <string name="status_install_success">Nhị phân của Tor đã được cài đặt</string>
  <string name="status_install_fail">Phần nhị phân của Tor bị lỗi khi cài đặt. Xin hãy kiểm tra log và thông báo cho tor-assistants at torproject.org</string>
  <string name="title_error">Ứng dụng bị lỗi</string>
+ <string name="wizard_title">Orbot</string>
  <string name="wizard_btn_tell_me_more">Về Orbot</string>
  <string name="btn_next">Tiếp</string>
  <string name="btn_back">Trở về</string>
@@ -52,20 +54,37 @@
  <string name="btn_cancel">Hủy</string>
  <!--Welcome Wizard strings (DJH)-->
  <string name="wizard_details">Vài chi tiết về Orbot</string>
+ <string name="wizard_details_msg">Orbot là một ứng dụng mở rộng chứa đựng Tor, LibEvent và Privoxy. Orbot cung cấp một HTTP proxy địa phương(8118) và một SOCKS proxy(9050) vào mạng Tor. Với những thiết bị đã được bẻ khoá, Orbot còn có thể chuyển tất cả các lưu lương truy cập qua mạng Tor. </string>
+ <string name="wizard_permissions_root">Đã cho phép</string>
+ <string name="wizard_permissions_stock">Phép truy cập của Orbot</string>
+ <string name="wizard_premissions_msg_root">Tuyệt! Chúng tôi đã nhận ra bạn có phép truy cập gốc để kích hoạt Orbort. Chúng tôi sẽ cẩn thận. </string>
+ <string name="wizard_permissions_msg_stock">Mặc dù không cần thiết, nhưng Orbot có thể trở thành một công cụ siêu hơn nếu thiết bị của bạn có phép truy cập gốc. Hãy ấn nút dưới đây để cho phép Orbot có siêu quyền lực!</string>
+ <string name="wizard_permissions_no_root">Nếu bạn không có phép truy cập gốc hoặc không rành về những gì chúng tôi trình bày, xin chỉ dùng những ứng dụng đã được tạo ra để dùng với Orbot.</string>
  <string name="wizard_permissions_consent">Tôi hiểu rõ và sẽ tiếp tục dùng không qua tài khoản Superuser</string>
+ <string name="wizard_permission_enable_root">Cho phép Orbot có phép truy cập gốc</string>
+ <string name="wizard_configure">Cài đặt Torification</string>
+ <string name="wizard_configure_msg">Orbot cho phép chuyển tất cả các luồng thông tin của các ứng dụng qua Tor hoặc áp dụng từng ứng dụng riêng rẽ.</string>
+ <string name="wizard_configure_all">Proxy Tất Cả Các Ứng Dụng Qua Tor</string>
+ <string name="wizard_configure_select_apps">Áp dụng Tor cho từng ứng dụng riêng rẽ</string>
  <string name="wizard_tips_tricks">Các ứng dụng đã được áp dụng Tor</string>
+ <string name="wizard_tips_otrchat">Gibberbot - Ứng dụng tin nhắn nhanh và an toàn cho Android</string>
+ <string name="wizard_tips_proxy">Cài Đặt Proxy - Hãy học cách thức thiết trí ứng dụng để dùng với Orbot</string>
  <string name="duckgo_apk_url">https://duckduckgo.com/android/latest.apk</string>
  <string name="proxymob_setup_url">https://guardianproject.info/releases/proxymob-latest.xpi</string>
  <string name="twitter_setup_url">https://guardianproject.info/2012/05/02/orbot-your-twitter/</string>
  <string name="wizard_proxy_help_info">Những Cài đặt máy chủ proxy</string>
+ <string name="wizard_final">Orbot đã sẵn sàng!</string>
  <!--END Welcome Wizard strings (DJH)-->
  <string name="tor_check">Trình duyệt sẽ mở trang https://check.torproject.org để kiểm tra xem Orbot đã được cài đặt đúng chưa và bạn có đang kết nối qua Tor hay không</string>
  <string name="pref_general_group">Chung</string>
+ <string name="pref_start_boot_title">Bắt đầu Orbot khi Khởi Động (?!)</string>
+ <string name="pref_start_boot_summary">Tự khởi động Orbot và kết nối vào mạng Tor sau khi thiết bị Android của bạn khởi động lại</string>
  <!--New Wizard Strings-->
  <!--Title Screen-->
  <!--Warning screen-->
  <string name="wizard_warning_title">Cảnh báo</string>
  <!--Permissions screen-->
+ <string name="wizard_permissions_title">Phép ứng dụng</string>
  <string name="wizard_permissions_root_msg2">Nếu bạn không muốn cài đặt này, xin hãy dùng những ứng dụng được tạo để dùng với Tor.</string>
  <!--TipsAndTricks screen-->
  <string name="gibberbot_apk_url">https://guardianproject.info/releases/gibberbot-latest.apk</string>More information about the tor-commits mailing list