[tor-commits] [translation/orbot] Update translations for orbot

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri Jun 21 11:15:12 UTC 2013


commit 99eec72c0222c9888800373b4a7111faa95339d1
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:  Fri Jun 21 11:15:10 2013 +0000

  Update translations for orbot
---
 values-vi/strings.xml |  12 ++++++++++++
 1 file changed, 12 insertions(+)

diff --git a/values-vi/strings.xml b/values-vi/strings.xml
index 232fcdf..a21719b 100644
--- a/values-vi/strings.xml
+++ b/values-vi/strings.xml
@@ -21,12 +21,15 @@
  <string name="menu_start">Bắt đầu</string>
  <string name="menu_stop">Ngừng</string>
  <string name="menu_about">Về</string>
+ <string name="menu_wizard">Hướng dẫn</string>
  <string name="button_help">Giúp đỡ</string>
  <string name="button_close">Đóng</string>
  <string name="button_about">Giới thiệu</string>
+ <string name="button_clear_log">Xoá đăng nhập</string>
  <string name="menu_verify">Kiểm Tra</string>
  <string name="menu_exit">Thoát</string>
  <string name="press_to_start">- nhấn lâu để khởi động -</string>
+ <string name="pref_trans_proxy_group">Proxy theo dạng minh bạch/trong suốt (Cần root)</string>
  <string name="pref_trans_proxy_title">Đang chuyển tiếp theo dạng hiển thị</string>
  <string name="pref_trans_proxy_summary">Tự động áp dụng Tor cho các ứng dụng</string>
  <string name="pref_transparent_all_title">Áp dụng Tor cho tất cả</string>
@@ -37,9 +40,18 @@
  <string name="pref_transparent_port_summary">Liệt kê các cổng để proxy. *CHỈ DÙNG* nếu chế độ \"Tất Cả\" hoặc \"Ứng Dụng\" không dùng được.</string>
  <string name="pref_transparent_port_dialog">Điền vào số cổng để proxy</string>
  <string name="pref_has_root">Yêu cầu dùng truy cập gốc</string>
+ <string name="pref_has_root_summary">Yêu cầu truy cập gốc để proxy theo dạng hiện hình</string>
+ <string name="status_install_success">Nhị phân của Tor đã được cài đặt</string>
+ <string name="status_install_fail">Phần nhị phân của Tor bị lỗi khi cài đặt. Xin hãy kiểm tra log và thông báo cho tor-assistants at torproject.org</string>
+ <string name="title_error">Ứng dụng bị lỗi</string>
+ <string name="wizard_btn_tell_me_more">Về Orbot</string>
+ <string name="btn_next">Tiếp</string>
  <string name="btn_back">Trở về</string>
+ <string name="btn_finish">Kết thúc</string>
+ <string name="btn_okay">Chấp nhận</string>
  <string name="btn_cancel">Hủy</string>
  <!--Welcome Wizard strings (DJH)-->
+ <string name="wizard_details">Vài chi tiết về Orbot</string>
  <string name="wizard_permissions_consent">Tôi hiểu rõ và sẽ tiếp tục dùng không qua tài khoản Superuser</string>
  <string name="wizard_tips_tricks">Các ứng dụng đã được áp dụng Tor</string>
  <string name="duckgo_apk_url">https://duckduckgo.com/android/latest.apk</string>More information about the tor-commits mailing list