[tor-commits] [translation/orbot] Update translations for orbot

translation at torproject.org translation at torproject.org
Mon Jun 17 11:45:11 UTC 2013


commit 162b4f2d0e77986239bcdcb09f33045caa4d57b7
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:  Mon Jun 17 11:45:10 2013 +0000

  Update translations for orbot
---
 values-vi/strings.xml |  23 ++++++++++++++++++-----
 1 file changed, 18 insertions(+), 5 deletions(-)

diff --git a/values-vi/strings.xml b/values-vi/strings.xml
index cde6ed6..ec50ff6 100644
--- a/values-vi/strings.xml
+++ b/values-vi/strings.xml
@@ -5,22 +5,35 @@
  <string name="default_web_url">http://check.torproject.org</string>
  <string name="secure_default_web_url">https://check.torproject.org</string>
  <string name="tor_check_api_url">https://check.torproject.org/?TorButton=true</string>
- <string name="control_permission_label">bắt đầu và ngừng Tor</string>
- <string name="status_activated">Kết nối với mạng Tor</string>
- <string name="status_shutting_down">Orbot đang tắt</string>
+ <string name="control_permission_label">khởi động và ngừng Tor</string>
+ <string name="tor_proxy_service_process">dịch vụ tor proxy</string>
+ <string name="status_activated">Đã kết nối với mạng Tor</string>
+ <string name="status_shutting_down">Orbot đang được tắt</string>
  <string name="tor_process_starting">Bắt đầu Tor</string>
- <string name="not_anonymous_yet">Chú ý: luồng thông tin của bạn không phải là ẩn danh! Hãy cấu hình các ứng dụng của bạn để sử dụng HTTP proxy 127.0.0.1:8118 hoặc SOCKS4A hoặc proxy SOCKS5 127.0.0.1:9050</string>
- <string name="menu_home">Trang chu</string>
+ <string name="not_anonymous_yet">Chú ý: luồng thông tin của bạn không phải là ẩn danh! Hãy cài đặt các ứng dụng của bạn để sử dụng HTTP proxy 127.0.0.1:8118 hoặc SOCKS4A hoặc proxy SOCKS5 127.0.0.1:9050</string>
+ <string name="menu_home">Trang chủ</string>
  <string name="menu_browse">Trình duyệt</string>
  <string name="menu_settings">Thiết lập</string>
+ <string name="menu_log">Đang nhập</string>
  <string name="menu_info">Giúp đỡ</string>
+ <string name="menu_apps">Ứng dụng</string>
  <string name="menu_start">Bắt đầu</string>
  <string name="menu_stop">Ngừng</string>
  <string name="menu_about">Về</string>
  <string name="button_help">Giúp đỡ</string>
  <string name="button_close">Đóng</string>
  <string name="button_about">Giới thiệu</string>
+ <string name="menu_verify">Kiểm Tra</string>
  <string name="menu_exit">Thoát</string>
+ <string name="press_to_start">- nhấn lâu để khởi động -</string>
+ <string name="pref_trans_proxy_summary">Tự động áp dụng Tor cho các ứng dụng</string>
+ <string name="pref_transparent_all_title">Áp dụng Tor cho tất cả</string>
+ <string name="pref_transparent_all_summary">Proxy luồng thông tin cho các ứng dụng qua Tor</string>
+ <string name="pref_transparent_port_fallback_title">Cổng Prox dự phòng</string>
+ <string name="pref_transparent_port_fallback_summary">Chú Ý: Vượt qua các cổng thông dụng (80, 443, vv). *CHỈ DÙNG* nếu chế độ \"Tất Cả\" hoặc \"Ứng Dụng\" không dùng được.</string>
+ <string name="pref_transparent_port_title">Danh sách cổng</string>
+ <string name="pref_transparent_port_summary">Liệt kê các cổng để proxy. *CHỈ DÙNG* nếu chế độ \"Tất Cả\" hoặc \"Ứng Dụng\" không dùng được.</string>
+ <string name="pref_transparent_port_dialog">Điền vào số cổng để proxy</string>
  <string name="btn_back">Trở về</string>
  <string name="btn_cancel">Hủy</string>
  <!--Welcome Wizard strings (DJH)-->More information about the tor-commits mailing list