[tor-commits] [translation/tsum] Update translations for tsum

translation at torproject.org translation at torproject.org
Mon Jun 3 15:45:15 UTC 2013


commit 71b56b1eb953cc97b320300126a59e03cd645b70
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:  Mon Jun 3 15:45:14 2013 +0000

  Update translations for tsum
---
 si_LK/short-user-manual_si_LK_noimg.xhtml |  10 +++++-----
 1 file changed, 5 insertions(+), 5 deletions(-)

diff --git a/si_LK/short-user-manual_si_LK_noimg.xhtml b/si_LK/short-user-manual_si_LK_noimg.xhtml
index 8636767..677bf85 100644
--- a/si_LK/short-user-manual_si_LK_noimg.xhtml
+++ b/si_LK/short-user-manual_si_LK_noimg.xhtml
@@ -58,7 +58,7 @@ sub  2048R/EB399FD7 2003-10-16
   <p>ප්‍රථිපලය මෙසේ තිබිය යුතුය<em>"හොද අත්සනකි"</em>. දුර්වල අත්සනක් යනු එය බාහිර සන්රෝදධවලට ගොදුරු වූ ගොනුවක් යන්නයි. ඔබ දුර්වල අත්සනක් දුටුවහොත් එම පැකේජය භාගත ස්ථානය වැනි තොරතුරු, අත්සන තහවුරු කරගත් ආකාරය සහ GnuPG හි ප්‍රතිපලය help at rt.torproject.org වෙත විද්‍යුත් ලිපියක් යවන්න.</p>
   <p>ඔබ අත්සන සත්‍යාපනය කර <em>"යහපත් අත්සන"</em> නිමැවුම දුටුවිට, පැකේජ සංරක්ෂිතය උදෘත කරන්න. ඔබ එවිට දැකීමට අවශ්‍ය වන්නේ <strong>tor-browser_en-US</strong> ට සමාන ඩිරෙක්ටරියකි.එම ඩිරෙක්ටරිය තුල වෙනත් ඩිරෙක්ටරියක් <strong>Docs</strong> ලෙසින් ඇත, එහි ගොනුවක් <strong>changelog</strong> යන්නෙන් අඩංගු වේ. ඔබ තහවුරු කල යුත්තේ changelog ගොනුවේ මුදුන් පේලියේ ඇති අනුවාද අංකය ගොනුනාමයේ ඇති අනුවාද අංකයට ගැලපේද යන්නය.</p>
   <h3 id="how-to-use-the-tor-browser-bundle">Tor බ්‍රවුසර කට්ටලය භාවිත කරන්නේ කෙසේද </h3>
-  <p>After downloading the Tor Browser Bundle and extracting the package, you should have a directory with a few files in it. One of the files is an executable called "Start Tor Browser" (or "start-tor-browser", depending on your operating system).</p>
+  <p>Tor බ්‍රවුසර තොගය බාගත කිරීමෙන් පසුව සහ පැකේජය උදෘත කිරීමෙන් පසුව, ඔබට ගොනු කිහිපයක් සහිත ඩිරෙක්ටරියක් තිබිය යුතුය. එක ගොනුවක් ස්වයංක්‍රීයාත්මක ගොනුවක් වන අතර එය "Tor බ්‍රවුසරය අරඹන්න" යන්නෙන් හැදින්වේ (හෝ "අරඹන්න-tor-බ්‍රවුසරය", මෙය මෙහෙයුම් ක්‍රමලේඛ්ය මත පදනම් වේ).</p>
   <p>ඔබ Tor බ්‍රවුසර තොගය ආරම්භ කල විට , ඔබට පළමුව විදාලියා ඇරබුම දර්ශනය වී Tor ජාලයට සබැදේ. ඉන්පසුව, ඔබ Tor පාවිච්චි කරන බව පෙන්වන බ්‍රවුසරයක් ඔබට දර්ශනය වේ. මෙය සිදුවන්නේ <a href="https://check.torproject.org/">https://check.torproject.org/</a> දර්ශනය කිරීමෙනි. ඔබට දැන් Tor මගින් අන්තර්ජාලය ගවේෂණය කල හැක.</p>
   <p>
    <em>ඔබ තොගය සමග පැමිණෙන බ්‍රවුසරය හැර ඔබගේ බ්‍රවුසරය පාවිච් නොකල යුතු බව, කරුණාවෙන් සලකන්න.</em>
@@ -120,13 +120,13 @@ sub  2048R/EB399FD7 2003-10-16
   <p><strong>විදාලියා අඩාල විය, නමුත් Tor විචල්‍ය වීමට ඉඩ හැර ඇත</strong>: පාලක මුරපදයක් සදහා ප්‍රේරක කරන සංවාදයේ නැවත සකස් කරන බොත්තමක් ඇත්නම්, ඔබට එම බොත්තම එබීමෙන් විදාලියා Tor නව අහඹු පාලක මුරපදයක් සමග නැවත අරඹනු ඇත. ඔබ නැවත සකස් කරන බොත්තම නොදුටුවෙනම්, හෝ විදාලියා හට Tor නැවත ඇරභීමට නොහැකි නම්; ඔබගේ ක්‍රියාවලි සහ කාර්ය කළමනාකාරිත්වයට ගොස් , Tor ක්‍රියාවලිය නවත්වන්න. ඉන් පසු විදාලියා පාවිච්චà
 ·’ කà¶
 » Tor නැවත අරඹන්න. </p>
   <p>වැඩි විස්තර සදහා<a href="https://torproject.org/docs/faq.html#VidaliaPassword">FAQ</a>Tor Project වෙබ් සයිට් එක බලන්න.</p>
   <h3 id="flash-does-not-work">Flash වැඩ කරන්නේ නැත </h3>
-  <p>For security reasons, Flash, Java, and other plugins are currently disabled for Tor. Plugins operate independently from Firefox and can perform activity on your computer that ruins your anonymity.</p>
+  <p>ආරක්ෂණ හේතු නිසා, Flash, Java, සහ වෙනත් පේනු මෘදුකාංග Tor වෙත කාලීනව අබල කර ඇත. පේනු මෘදුකාංග ෆයර්ෆොක්ස් වලින් නිදහස්ව ක්‍රියාකරන අතර ඔබගේ නිර්නාමිකත්වය විනාශ කරන කාර්යයන් ඔබගේ පරිඝනකයේ කල හැක.</p>
   <p>බොහෝ YouTube වීඩියෝ HTML5 සමග ක්‍රියාකරයි, Tor තුලින් මේවා බැලීම කල හැකිය. ඔබ මුලින්ම <a href="https://www.youtube.com/html5">HTML5 trial</a> HTML5 player භාවිතා කිරීමට පෙර YouTube සමග සම්බන්ධ විය යුතුය..</p>
-  <p>Note that the browser will not remember that you joined the trial once you close it, so you will need to re-join the trial the next time you run the Tor Browser Bundle.</p>
+  <p>බ්‍රවුසරය ඔබ ට්‍රයලයට බැදුණු බව එය වැසීමෙන් පසු මතකයේ නැති වී යයි, එමනිසා ඔබ Tor බ්‍රවුසර තොගය විචල්‍ය කරන අනෙක් අවස්ථාවේ ට්‍රයලයට නැවත බැදීම සිදු කල යුතුය. </p>
   <p>කරුණාකර බලන්න <a href="https://www.torproject.org/torbutton/torbutton-faq.html#noflash">Torbutton FAQ</a> වැඩිදුර තොරතුරු සදහා.</p>
   <h3 id="i-want-to-use-another-browser">මට වෙනත් බ්‍රවුසරයක් භාවිතා කිරීමට අවශ්‍යය </h3>
-  <p>For security reasons, we recommend that you only browse the web through Tor using the Tor Browser Bundle. It is technically possible to use Tor with other browsers, but by doing so you open yourself up to potential attacks.</p>
+  <p>ආරක්ෂණ හේතු නිසා, අප නිර්දේශ කරන්නේ ඔබ අන්තර්ජාලය සැරිසැරීමේදී Tor පාවිච්චි කරමින් Tor බ්‍රවුසර තොගය පමණක් යොදා ගත යුතු බවය. Tor අනෙක් බ්‍රවුසර් සමග පාවිච්චි යාන්ත්‍රිකව කල හැකි දෙයක් වන අතර, නමුත් එසේ කිරීමෙන් ඔබ තර්ජන වලට මුහුණ දිය හැක. </p>
   <h3 id="why-tor-is-slow">ඇයි Tor වේගවත් නොවන්නේ </h3>
-  <p>Tor can sometimes be a bit slower than your normal Internet connection. After all, your traffic is sent through many different countries, sometimes across oceans around the world!</p>
+  <p>Tor ඔබේ සාමාන්‍ය අන්තර්ජාල සම්බන්ධතා වලට වඩා සෙමින් විය හැක. කෙසේවෙතත්, ඔබගේ සබැදුම විවිධ රටවල් ගණනාවක් ඔස්සේ, සමහර විට ලෝකය වටා ඇති මුහුදු හරා වුවද යවනු ලැබේ!</p>
  </body>
 </html>More information about the tor-commits mailing list