[tor-commits] [translation/tsum] Update translations for tsum

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat Oct 20 21:15:08 UTC 2012


commit 424c5fa7e19f4ee8296a4fb1bef47f83603caa85
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:  Sat Oct 20 21:15:07 2012 +0000

  Update translations for tsum
---
 vi/short-user-manual_vi_noimg.xhtml |  22 +++++++++++-----------
 1 files changed, 11 insertions(+), 11 deletions(-)

diff --git a/vi/short-user-manual_vi_noimg.xhtml b/vi/short-user-manual_vi_noimg.xhtml
index 8044363..9295ef1 100644
--- a/vi/short-user-manual_vi_noimg.xhtml
+++ b/vi/short-user-manual_vi_noimg.xhtml
@@ -11,30 +11,30 @@
   <p>Tor là một mạng lưới hường hầm giả lập nó cho phép nâng cao quyền riêng tư và an toàn trên internet. Tor hoạt động bằng cách gởi thông tin thông qua ba máy chủ ngẩu nhiên (củng có thể coi là <em>trạm chuyển tiếp</em>) trong mạng lưới Tor, trước khi đường truyền được gởi ra ngoài internet.</p>
   <p>Bức hình phía trên là phát họa về truy cập của người dùng đến các trang mạng khác nhau thông qua Tor. Màng hình xanh lục thể hiện trạm chuyển tiếp trong mạng lưới Tor, trong khi ba chìa khóa thể hiện cho những lớp mã hóa giữa người dùng và mỗi trạm tiếp chuyển.</p>
   <p>Tor sẽ nặc danh những thông tin trên đường truyền của bạn, và sẽ mã hóa tất cả thông tin giữa bạn và mạng lưới Tor, cũng như mã hõa đường truyền bên trong mạng lưới Tor, nhưng nó không thể mã hóa đường truyền giữa mạng lưới Tor và điểm đến cuối cùng.</p>
-  <p>Nếu bạn đang trao đổi những thông tin nhạy cảm, ví dụ như đăng nhập vào một trang mạng bằng tên truy cập và mật mã, phải chắc rằng bạn sử dụng kết nói HTTPS (v.d <strong>https</strong>://torproject.org/, not <strong>http</strong>://torproject.org/).</p>
+  <p>Nếu bạn đang trao đổi những thông tin nhạy cảm, ví dụ như đăng nhập vào một trang mạng bằng tên truy cập và mật mã, phải chắc rằng bạn sử dụng kết nối HTTPS (v.d. <strong>https</strong>://torproject.org/, not <strong>http</strong>://torproject.org/).</p>
   <h2 id="how-to-download-tor">Cách tải Tor về</h2>
-  <p>Bộ ứng dụng chúng tôi đề nghị là <a href="https://www.torproject.org/projects/torbrowser.html">Tor Browser Bundle</a>. Trong gói này chứ trình duyệt đã được điều chỉnh để an toàn khi duyệt internet thông qua Tor, và không cần phải cài đặt. Bạn tải gói ứng dụng về, giải nén, và khởi động Tor.</p>
-  <p>Có hai cách khác nhau để nhận được phần mềm Tor. Bạn vừa có thể mở <a href="https://www.torproject.org/">Tor Project website</a> và tải về ở đây, vừa có thể sử dụng GetTor, một email trả lời tự động.</p>
+  <p>Gói ứng dụng chúng tôi đề nghị là <a href="https://www.torproject.org/projects/torbrowser.html">Tor Browser Bundle</a>. Trong gói này chứ trình duyệt đã được điều chỉnh để an toàn khi duyệt internet thông qua Tor, và không cần phải cài đặt. Bạn tải về gói ứng dụng, giải nén, và cho chạy Tor.</p>
+  <p>Có hai cách khác nhau để có được phần mềm Tor. Bạn vừa có thể mở <a href="https://www.torproject.org/">Tor Project website</a> và tải về , vừa có thể sử dụng GetTor, một email trả lời tự động.</p>
   <h3 id="how-to-get-tor-via-email">Cách có Tor bằng email</h3>
-  <p>Để nhận Tor Brower Bundle phiên bản tiếng Anh dùng cho Windows, gởi một email vào gettor at torproject.org với nội dung <strong>windows</strong>. Bạn có thể không cần điền vào mục chủ đề.</p>
-  <p>Bạn củng có thể yêu cầu Tor Browser Bundle dùng cho Mac OS X (ội dung thư là <strong>macos-i386</strong>), và Linux (nội dung thư là <strong>linux-i386</strong> cho hệ thống 32-bit hoặc <strong>linux-x86_64</strong> cho hệ thống 64-bit)</p>
+  <p>Để nhận Tor Brower Bundle phiên bản tiếng Anh dùng cho Windows, gởi một email vào gettor at torproject.org với nội dung <strong>windows</strong>. Bạn có thể để mục chủ đề trống.</p>
+  <p>Bạn củng có thể yêu cầu Tor Browser Bundle dùng cho Mac OS X (nội dung thư là <strong>macos-i386</strong>), và Linux (nội dung thư là <strong>linux-i386</strong> cho hệ thống 32-bit hoặc <strong>linux-x86_64</strong> cho hệ thống 64-bit)</p>
   <p>Nếu bạn muốn phiên bản Tor đã dịch, đổi nội dung thư thành <strong>help</strong>. Sau đó bạn sẽ được nhận một một email có hướng dẩn và danh sách những ngôn ngữ đã có.</p>
   <p><strong>Chú ý</strong>: phiên bản Tor Browser Bundles dành cho Linux và Mac OS X khá lớn, nên bạn sẽ có thể không thể nhận bất kỳ bộ dứng dụng nào bằng tài khoản Gmail, Hotmail hay Yahoo. Nếu bạn không nhận được bộ ứng dụng bạn cần, gởi email vào help at rt.torproject.org và chúng tôi sẽ cung cấp danh sách những trang mạng bản sao để bạn có thể sử dụng.</p>
   <h3 id="tor-for-smartphones">Tor dành cho điện thoại thông minh</h3>
   <p>Bạn có thể dùng Tor trên thiết bị Android của bạn bằng cái cài đặt gói ứng dụng tên là <em>Orbot</em>. Để biết thêm thông tin cách tải về và cài đặt Orbot, hảy vào <a href="https://www.torproject.org/docs/android.html.en">Tor Project website</a>.</p>
   <p>Chúng tôi củng có những gói ứng dụng thử nghiệm cho <a href="https://www.torproject.org/docs/N900.html.en">Nokia Maemo/N900</a> và <a href="http://sid77.slackware.it/ios/">Apple iOS</a>.</p>
-  <h3 id="how-to-verify-that-you-have-the-right-version">Cách xác nhận dúng phiên bản bạn dùng</h3>
-  <p>Trước khi khởi chạy the Tor Browser Bundle, bạn nên chắc rằng mình dùng đúng phiên bản.</p>
+  <h3 id="how-to-verify-that-you-have-the-right-version">Cách xác nhận đúng phiên bản bạn dùng</h3>
+  <p>Trước khi sử dụng đụng Tor Browser Bundle, bạn nên chắc rằng mình dùng đúng phiên bản.</p>
   <p>Phần mềm bạn nhận có kèm một tệp tin trùng tên với bộ ứng dụng và có tên mở rộng là <strong>.asc</strong>. tập tin .asc này là một chữ ký GPG, và sẽ cho phép bạn kiểm tra tập tin mà bạn vừa tải về đúng với phiên bản chúng tôi muốn bạn có.</p>
   <p>Trước khi bạn kiểm tra chữ ký, bạn phải tải về và cài đặt GnuPG:</p>
   <p><strong>Windows</strong>: <a href="http://gpg4win.org/download.html">http://gpg4win.org/download.html</a><br/><strong>Mac OS X</strong>: <a href="http://www.gpgtools.org/">http://www.gpgtools.org/</a><br/><strong>Linux</strong>: Hầu hết các bản phân phối Linux đều có cài sẳng GnuPG.</p>
-  <p>Hảy chú ý rằng bạn có thể cần phải chỉnh lại đường dẩn và lệnh trước khi yêu cầu nó làm việt trên hệ thống của bạn.</p>
+  <p>Hảy chú ý rằng bạn có thể cần phải chỉnh lại đường dẩn và lệnh trước khi yêu cầu nó làm việc trên hệ thống của bạn.</p>
   <p>Erinn Clark xác nhận Tor Browser Bundles bằng khóa 0x63FEE659. Để nhập khóa của Erinn, dùng lệnh:</p>
   <pre>
    <code>gpg --keyserver hkp://keys.gnupg.net --recv-keys 0x63FEE659
 </code>
   </pre>
-  <p>Sau khi nhập khóa, xác nhận fingerprint:</p>
+  <p>Sau khi nhập khóa, xác nhận đúng fingerprint:</p>
   <pre>
    <code>gpg --fingerprint 0x63FEE659
 </code>
@@ -54,7 +54,7 @@ sub  2048R/EB399FD7 2003-10-16
    <code>gpg --verify tor-browser-2.2.33-2_en-US.exe.asc tor-browser-2.2.33-2_en-US.exe
 </code>
   </pre>
-  <p>Thông báo phải là <em>"Good signature"</em>. Nếu thông báo khác đi, có nghĩa là tập tin đó có thể đã bị can thiệp. Nếu bạn thấy thông báocó lỗi về xác nhận chữ ký, gởi chi tiết về nơi bạn đã tải về gói ứng dụng, cách bạn xác nhận chữ ký, và xuất thông tin từ GnuPG vào email gởi cho help at rt.torproject.org.</p>
+  <p>Thông báo phải là <em>"Good signature"</em>. Nếu thông báo khác đi, có nghĩa là tập tin đó có thể đã bị can thiệp. Nếu bạn thấy thông báo có lỗi về xác nhận chữ ký, gởi chi tiết về nơi bạn đã tải về gói ứng dụng, cách bạn xác nhận chữ ký, và xuất thông tin từ GnuPG vào email gởi cho help at rt.torproject.org.</p>
   <p>Mỗi lần bạn xác nhận chữ ký và thấy thông báo <em>"Good signature"</em>, bước tiếp theo là giải nén tập tin nén. Sau đó bạn sẽ thấy một thư mục giống như là <strong>tor-browser_en-US</strong>. Bên trong thư mục đó là một thư mục khác có tên là <strong>Docs</strong>, bên trong có chứa một tập tin là <strong>changelog</strong>. Bạn phải kiểm tra và chắc rằng đó là phiên bản cao nhất trùng với tên tập tin bạn tải về.</p>
   <h3 id="how-to-use-the-tor-browser-bundle">Cách sử dụng Tor Browser Bundle</h3>
   <p>Sau khi tải về Tor Browser Bundle, giả nén vào desktop hoặc ổ USB. Bạn phải có đường dẩn của vài tập tin. Một trong chúng là tập tin thực thi có tên là "Start Tor Browser" (hoặc "start-tor-browser", Cho dù hệ thống của bạn là gì).</p>
@@ -63,7 +63,7 @@ sub  2048R/EB399FD7 2003-10-16
    <em>Phải chú ý rằng một điều quan trọng là bạn sử dụng trình duyện trong gói ứng dụng, không phải trình duyệt có sẳng của bạn.</em>
   </p>
   <h3 id="what-to-do-when-tor-does-not-connect">Làm gì khi Tor không kết nối</h3>
-  <p>Một vài người dùng được thông báo là Vidalia gặp vấn đề khi cố kết nối vào mạng lưới Tor. Nếu có chuyện đó, phải chắc rằng bạn đang có kết nối Internet. Nếu bạn cầu kết nối với một máy chủ proxy, xem qua mục <em>Cách sử dụng một proxy mở</em> bên dưới.</p>
+  <p>Một vài người dùng được thông báo là Vidalia gặp vấn đề khi cố kết nối vào mạng lưới Tor. Nếu có chuyện đó, phải chắc rằng bạn đang có kết nối Internet. Nếu bạn cần kết nối với một máy chủ proxy, xem qua mục <em>Cách sử dụng một proxy mở</em> bên dưới.</p>
   <p>Nếu kết nối Internet của bạn hoạt động bình thường, nhưng Tor vẫn không thể kết nối với mạng lưới, thử cách sau: Mở bản điều khiển Vidalia, nhấp vào <em>Message Log</em> và chọn thẻ <em>Advanced</em>. Lỗi Tor không thể kết nối có thể là vì:</p>
   <p><strong>Your system clock is off</strong>: Phải đảm bảo rằng ngày giờ trên hệ thống của bạn là chính xác, và khởi động lại Tor. Bạn có thể cần phải đồng bộ thời gian trên máy của bạn với máy chủ thời gian Internet.</p>
   <p><strong>You are behind a restrictive firewall</strong>: Hảy thông báo với Tor là chỉ thử trên cổng 80 và 443, mở bản điều khiển Vidalia , nhấp vào <em>Settings</em> và <em>Network</em>, chọn vào ô thông báo là <em>My firewall only lets me connect to certain ports</em>.</p>More information about the tor-commits mailing list