[tor-commits] [translation/orbot] Update translations for orbot

translation at torproject.org translation at torproject.org
Mon Oct 1 21:15:07 UTC 2012


commit 452ac10a5260c3f6309a71f572935fc33d3240e2
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:  Mon Oct 1 21:15:05 2012 +0000

  Update translations for orbot
---
 values-fa/strings.xml |  14 +++++++-------
 1 files changed, 7 insertions(+), 7 deletions(-)

diff --git a/values-fa/strings.xml b/values-fa/strings.xml
index d66eafc..fead2b6 100644
--- a/values-fa/strings.xml
+++ b/values-fa/strings.xml
@@ -41,11 +41,11 @@
  <string name="pref_transparent_all_summary">فعالیت همه اپلیکیشن ها را از طریق تور پروکسی کنید.</string>
  <string name="pref_transparent_port_fallback_title">قطع پروکسی پورت</string>
  <string name="pref_transparent_port_fallback_summary">هشدار: پورتهای رایج دور زدن (80, 444, غیره). *فقط در شرایطی استفاده کنید* که حالت های \'همه\' یا \'اپلیکیشن\' کار نمیکند.</string>
- <string name="pref_transparent_port_title">فهرست پرتها</string>
+ <string name="pref_transparent_port_title">فهرست پورتها</string>
  <string name="pref_transparent_port_summary">فهرست پرتها به پروکسی.*فقط در شرایطی استفاده کنید* که حالت های \'همه\' یا \'اپلیکیشن\' کار نمیکند.</string>
- <string name="pref_transparent_port_dialog">ورود پرت به پروکسی</string>
+ <string name="pref_transparent_port_dialog">ورود پورت به پروکسی</string>
  <string name="pref_has_root">درخواست دسترسی root</string>
- <string name="pref_has_root_summary"> برای پروکسی کردن شفاف rootدرخواست دسترسی به </string>
+ <string name="pref_has_root_summary"> درخواست دسترسی رون برای پروکسی کردن شفاف </string>
  <string name="status_install_success">باینری های تور با موفقیت نصب شدند!</string>
  <string name="status_install_fail">نصب فایل های دوتایی تور ممکن نبود. لطفن قطعه را وارسی کنید و به tor-assistance at torproject.org اطلاع دهید.</string>
  <string name="title_error">خطای اپلیکیشین</string>
@@ -58,11 +58,11 @@
  <string name="btn_cancel">لغو</string>
  <!--Welcome Wizard strings (DJH)-->
  <string name="wizard_details">برخی جزییات درباره ربات پیازی</string>
- <string name="wizard_details_msg">ربات پیازی اپلیکیشنی با متن-باز است که شامل تور, LibEvent و Privoxy میشود. این اپلیکیشن، HTTP پروکسی (8118) محلی و SOCKS پروکسی (9050) را در شبکه Tor در دسترس قرار می دهد. اوربات همچنین قادر است بر روی ابزار root شده، تمام ترافیک اینترنت را از Tor ارسال کند.</string>
+ <string name="wizard_details_msg">ربات پیازی اپلیکیشنی با متن-باز است که شامل تور, LibEvent و Privoxy میشود. این اپلیکیشن، HTTP پروکسی (8118) محلی و SOCKS پروکسی (9050) را در شبکه Tor در دسترس قرار می دهد. ربات پیازی همچنین قادر است بر روی ابزار root شده، تمام ترافیک اینترنت را از Tor ارسال کند.</string>
  <string name="wizard_permissions_root">مجوز صادر گردید</string>
  <string name="wizard_permissions_stock">مجوزهای ربات پیازی</string>
  <string name="wizard_premissions_msg_root">بسیار عالی! اینطور که معلوم است شما دارای مجوز root برای فعال کردن ربات پیازی هستید. این امکان را بخوبی مورد استفاده قرار خواهیم داد.</string>
- <string name="wizard_permissions_msg_stock">هرچند ضرورت ندارد اما اگر سیستم شما دارای دسترسی root باشد اوربات با ظرفیت بسیار بیشتری عمل خواهد کرد. دکمه زیر را فشار دهید تا ربات پیازی دارای ظرفیت حداکثری بشود.</string>
+ <string name="wizard_permissions_msg_stock">هرچند ضرورت ندارد اما اگر سیستم شما دارای دسترسی root باشد ربات پیازی با ظرفیت بسیار بیشتری عمل خواهد کرد. دکمه زیر را فشار دهید تا ربات پیازی دارای ظرفیت حداکثری بشود.</string>
  <string name="wizard_permissions_no_root">اگر سیستم شما دارای دسترسی root نیست و یا اصلا چیزی از این عبارت متوجه نمی شوید، حتما سعی کنید از اپلکیشن هایی استفاده کنید که ویژه ربات پیازی تهیه شده اند.</string>
  <string name="wizard_permissions_consent">متوجه هستم و ترجیح می دهم بدون root ادامه بدهم.</string>
  <string name="wizard_permission_enable_root">واگذاری دسترسی root برای ربات پیازی</string>
@@ -76,7 +76,7 @@
  <string name="wizard_tips_proxy">تنظیمات پروکسی - یادگیری تنظیم اپلیکیشن ها برای کار با ربات پیازی</string>
  <string name="wizard_tips_duckgo">اپلیکیشن موتور جستجوی داک داک گو</string>
  <string name="wizard_proxy_help_info">تنظیمات پروکسی</string>
- <string name="wizard_proxy_help_msg">اگر اپلیکشین آندرونوید مورد استفاده شما قابلیت کار با HTTP و یا SOCKS پروکسی دارد می توانید تنظیمش کنید تا به ربات پیازی وصل شود و از تور استفاده کند. تنظیمات سرویس دهنده 127.0.0.1 و یا \"سرویس-ده محلی\" است. برای HTTP تنظیمات پورت 8118 است. برای SOCKS، پروکسی مناسب، 9050 است. شما می بایست SOCKS4A و یا در صورت امکان از socks5 استفاده کنید. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر در مورد انتقالده اندروید، می توانید به FAQ (سوالهای معمول) در http://tinyurl.com/proxyandroid مراجعه کنید.</string>
+ <string name="wizard_proxy_help_msg">اگر اپلیکشین آندروید مورد استفاده شما قابلیت کار با HTTP و یا SOCKS پروکسی دارد می توانید تنظیمش کنید تا به ربات پیازی وصل شود و از تور استفاده کند. تنظیمات سرویس دهنده 127.0.0.1 و یا \"سرویس-ده محلی\" است. برای HTTP تنظیمات پورت 8118 است. برای SOCKS، پروکسی مناسب، 9050 است. شما می بایست SOCKS4A و یا در صورت امکان از socks5 استفاده کنید. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر در مورد انتقالده اندروید، می توانید به FAQ (سوالهای معمول) در http://tinyurl.com/proxyandroid مراجعه کنید.</string>
  <string name="wizard_final">ربات پیازی آماده استفاده میباشد!</string>
  <string name="wizard_final_msg">صدها هزار نفر در سراسر جهان به دلایل گوناگون از تور استفاده می کنند: روزنامه نویسها و بلاگرها، کارکنان حقوق بشر، ماموران انتظامی، سربازان، شرکتها، شهروندان دولتهای سرکوبگر، و شهروندان عادی، و حالا شما نیز آماده استفاده از آن هستید!</string>
  <!--END Welcome Wizard strings (DJH)-->
@@ -204,7 +204,7 @@
  <string name="pref_use_sys_iptables_title">از Iptables پیشفرض استفاده کن</string>
  <string name="pref_use_sys_iptables_summary">به جای چیزی که با ربات پیازی اومده، از باینری آی پی تیبلز داخلی استفاده کن</string>
  <string name="error_installing_binares">فایلهای باینری تور قادر به نصب و یا ارتقا نبودند</string>
- <string name="pref_use_persistent_notifications">وقتی اوربوت متصل است، همیشه آیکون مربوط را در نوار ابزار نگه دار.</string>
+ <string name="pref_use_persistent_notifications">وقتی ربات پیازی متصل است، همیشه آیکون مربوط را در نوار ابزار نگه دار.</string>
  <string name="pref_use_persistent_notifications_title">آگاهسازی همیشه روشن</string>
  <string name="notification_using_bridges">پل ها فعال شدند!</string>
  <string name="default_bridges"/>More information about the tor-commits mailing list