[tor-commits] [translation/orbot] Update translations for orbot

translation at torproject.org translation at torproject.org
Mon Oct 1 18:15:06 UTC 2012


commit 58a961aaecde9324ffbffe4c97a2944f7ab18196
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:  Mon Oct 1 18:15:05 2012 +0000

  Update translations for orbot
---
 values-fa/strings.xml |  8 ++++----
 1 files changed, 4 insertions(+), 4 deletions(-)

diff --git a/values-fa/strings.xml b/values-fa/strings.xml
index 43a8b8a..ceb7ad5 100644
--- a/values-fa/strings.xml
+++ b/values-fa/strings.xml
@@ -56,24 +56,24 @@
  <string name="btn_cancel">لغو</string>
  <!--Welcome Wizard strings (DJH)-->
  <string name="wizard_details">برخی جزییات درباره رباط پیازی</string>
- <string name="wizard_details_msg">رباط پیازی اپلیکیشنی با متن-باز است که شامل تور, LibEvent و Privoxy. این اپلیکیشن، HTTP پروکسی (8118) محلی و SOCKS پروکسی (9050) را در شبکه Tor در دسترس قرار می دهد. اوربات همچنین قادر است بر روی ابزار root شده، تمام ترافیک اینترنت را از Tor ارسال کند.</string>
+ <string name="wizard_details_msg">رباط پیازی اپلیکیشنی با متن-باز است که شامل تور, LibEvent و Privoxy میشود. این اپلیکیشن، HTTP پروکسی (8118) محلی و SOCKS پروکسی (9050) را در شبکه Tor در دسترس قرار می دهد. اوربات همچنین قادر است بر روی ابزار root شده، تمام ترافیک اینترنت را از Tor ارسال کند.</string>
  <string name="wizard_permissions_root">مجوز صادر گردید</string>
  <string name="wizard_permissions_stock">مجوزهای رباط پیازی</string>
  <string name="wizard_premissions_msg_root">بسیار عالی! اینطور که معلوم است شما دارای مجوز root برای فعال کردن رباط پیازی هستید. این امکان را بخوبی مورد استفاده قرار خواهیم داد.</string>
  <string name="wizard_permissions_msg_stock">هرچند ضرورت ندارد اما اگر سیستم شما دارای دسترسی root باشد اوربات با ظرفیت بسیار بیشتری عمل خواهد کرد. دکمه زیر را فشار دهید تا رباط پیازی دارای ظرفیت حداکثری بشود.</string>
  <string name="wizard_permissions_no_root">اگر سیستم شما دارای دسترسی root نیست و یا اصلن چیزی از این عبارت متوجه نمی شوید، حتمن سعی کنید از اپلکیشن هایی استفاده کنید که ویژه رباط پیازی تهیه شده اند.</string>
  <string name="wizard_permissions_consent">متوجه هستم و ترجیح می دهم بدون root ادامه بدهم.</string>
- <string name="wizard_permission_enable_root">واگذاری root برای رباط پیازی</string>
+ <string name="wizard_permission_enable_root">واگذاری دسترسی root برای رباط پیازی</string>
  <string name="wizard_configure">تنظیمات تبدیل به تور</string>
  <string name="wizard_configure_msg">رباط پیازی به شما امکان می دهد که تمام اپلیکشین ها را از طریق توز منتقل کنید و یا اپلیکیشن مورد نظر خود را شخصن انتخاب کنید.</string>
  <string name="wizard_configure_all">تمام اپلیکیشن ها را از طریق تور منتقل کنید.</string>
  <string name="wizard_configure_select_apps">اپلیکیشن های منفرد برای تور انتخاب کنید.</string>
  <string name="wizard_tips_tricks">اپلیکیشن هایی که برای رباط پیازی تنظیم شده اند</string>
- <string name="wizard_tips_msg">توصیه می کنیم داون لود و فعال کنید؛ اپلیکیشن هایی را استفاده کنید که مستقیم به رباط پیازی وصل می شوند. دکمه های زیر را فشار دهید تا نصب شود.</string>
+ <string name="wizard_tips_msg">توصیه می کنیم داونلود و فعال کنید؛ اپلیکیشن هایی را استفاده کنید که مستقیم به رباط پیازی وصل می شوند. دکمه های زیر را فشار دهید تا نصب شود.</string>
  <string name="wizard_tips_otrchat">رباط پرچونه - کلاینت گفتگوی امن برای اندروید</string>
  <string name="wizard_tips_proxy">تنظیمات پروکسی - یادگیری تنظیم اپلیکیشن ها برای کار با رباط پیازی</string>
  <string name="wizard_proxy_help_info">تنظیمات پروکسی</string>
- <string name="wizard_proxy_help_msg">اگر اپلیکشین آندرونوید مورد استفاده شما قابلیت کار با HTTP و یا SOCKS پروکسی دارد می توانید تنظیمش کنید تا به رباط پیازی وصل شود و از تور استفاده کند. تنظیمات سرویس دهنده 127.0.0.1 و یا \"سرویس-ده محلی\" است. برای HTTP تنظیمات درگاه port 8118 است. برای SOCKS، پروکسی مناسب، 9050 است. شما می بایست SOCKS4A و یا در صورت امکان از socks5 استفاده کنید. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر در مورد انتقالده اندروید، می توانید به FAQ (سوالهای معمول) در http://tinyurl.com/proxyandroid مراجعه کنید.</string>
+ <string name="wizard_proxy_help_msg">اگر اپلیکشین آندرونوید مورد استفاده شما قابلیت کار با HTTP و یا SOCKS پروکسی دارد می توانید تنظیمش کنید تا به رباط پیازی وصل شود و از تور استفاده کند. تنظیمات سرویس دهنده 127.0.0.1 و یا \"سرویس-ده محلی\" است. برای HTTP تنظیمات پورت 8118 است. برای SOCKS، پروکسی مناسب، 9050 است. شما می بایست SOCKS4A و یا در صورت امکان از socks5 استفاده کنید. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر در مورد انتقالده اندروید، می توانید به FAQ (سوالهای معمول) در http://tinyurl.com/proxyandroid مراجعه کنید.</string>
  <string name="wizard_final">رباط پیازی آماده استفاده میباشد!</string>
  <string name="wizard_final_msg">صدها هزار نفر در سراسر جهان به دلایل گوناگون از تور استفاده می کنند: روزنامه نویسها و بلاگرها، کارکنان حقوق بشر، ماموران انتظامی، سربازان، شرکتها، شهروندان دولتهای سرکوبگر، و شهروندان عادی، و حالا شما نیز آماده استفاده از آن هستید!</string>
  <!--END Welcome Wizard strings (DJH)-->More information about the tor-commits mailing list