[tor-commits] [translation/vidalia_help_completed] Update translations for vidalia_help_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Aug 29 13:15:23 UTC 2012


commit a8454e82892554df741e93d08e89dc6c79f88a04
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:  Wed Aug 29 13:15:23 2012 +0000

  Update translations for vidalia_help_completed
---
 cs/server.po | 404 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 files changed, 404 insertions(+), 0 deletions(-)

diff --git a/cs/server.po b/cs/server.po
new file mode 100644
index 0000000..ce78a46
--- /dev/null
+++ b/cs/server.po
@@ -0,0 +1,404 @@
+# 
+# Translators:
+#  <digitaldreamer at email.cz>, 2012.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-06-26 17:00+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-29 13:09+0000\n"
+"Last-Translator: digitaldreamer <digitaldreamer at email.cz>\n"
+"Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: cs\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2\n"
+
+#. type: Content of: <html><body><h1>
+#: en/server.html:16
+msgid "Setting Up a Tor Relay"
+msgstr "Jak nastavit Tor relay"
+
+#. type: Content of: <html><body>
+#: en/server.html:19
+msgid ""
+"The Tor network is made up of volunteers all over the world who donate some "
+"of their spare bandwidth by running a Tor relay. Vidalia helps you do your "
+"part by making it easy to set up a relay of your own. <a name=\"basic\"/>"
+msgstr "Síť Tor je tvořena dobrovolníky z celého světa, kteřé věnují část svého datového pásma na provoz Tor relaye. Vidalia vám pomůže se také zapojit, protože lze díky ní snadno nastavit svůj vlastní relay.  <a name=\"basic\"/>"
+
+#. type: Content of: <html><body><h3>
+#: en/server.html:24
+msgid "Basic Settings"
+msgstr "Základní Nastavení"
+
+#. type: Content of: <html><body><p>
+#: en/server.html:26
+msgid ""
+"If you decide you want to help the Tor network grow by running a relay, you "
+"can follow these steps to get started:"
+msgstr "Pokud se rozhodnete podpořit růst sítě Tor spuštěním vlastního relaye, můžete postupovat podle těchto kroků:"
+
+#. type: Content of: <html><body><ol><li>
+#: en/server.html:31
+msgid ""
+"Open the <i>Configuration Dialog</i> by selecting <i>Settings</i> from the "
+"tray menu or <i>Preferences</i> from your system menubar on Macintosh "
+"systems."
+msgstr "Otevřete <i>Dialog Konfigurace</i> vybráním <i>Nastavení</i> z menu v liště, nebo <i>Preference</i> ze systémové lišty menu pokud máte systém Macintosh."
+
+#. type: Content of: <html><body><ol><li>
+#: en/server.html:35
+msgid "Select the <i>Relay</i> configuration page."
+msgstr "Vyberte stránku nastavení <i>Relay</i>."
+
+#. type: Content of: <html><body><ol><li>
+#: en/server.html:37
+msgid ""
+"Decide whether you want to run a normal Tor relay or a <i>bridge</i> relay "
+"(Tor 0.2.0.8-alpha or newer). Bridge relays help censored Tor users who are "
+"blocked from accessing the Tor network directly. Check the box labeled "
+"<i>Relay traffic for the Tor network</i> if you want to run a normal Tor "
+"relay or <i>Help censored users reach the Tor network</i> if you want to run"
+" a bridge relay."
+msgstr "Rozhodněte se, jestli chcete provozovat normální Tor relay nebo <i>bridge</i> relay (Tor 0.2.0.8-alpha nebo novější). Bridge relaye pomáhají uřivatelům v cenzorovaných sítích, kteří nemají přístup do sítě Tor přímo.  Zaškrtněte políčko <i>Přenášt data pro síť Tor</i> pokud chcete provozovat normální Tor relay, nebo <i>Pomáhat cenzorovaným uživatelům dosáhnout sítě Tor</i> pokud chcete provozovat bridge relay."
+
+#. type: Content of: <html><body><ol><li>
+#: en/server.html:44
+msgid "Enter the following information:"
+msgstr "Vyplňte následující údaje:"
+
+#. type: Content of: <html><body><ol><ul><li>
+#: en/server.html:46
+msgid ""
+"<b>Nickname</b>: The name which your relay will be known as on the Tor "
+"network. An example of a relay nickname is \"MyVidaliaRelay\"."
+msgstr "<b>Přezdívka</b>: Jméno, pod kterým bude váš relay uveden na síti Tor. Příklad přezdívky je \"MojeVidaliaRelay\"."
+
+#. type: Content of: <html><body><ol><ul><li>
+#: en/server.html:50
+msgid ""
+"<b>Contact Info</b>: Your e-mail address. This address will only be used to "
+"contact you in case there is an important Tor security update or something "
+"goes wrong with your relay. You might also include your PGP or GPG key ID "
+"and fingerprint."
+msgstr "<b>Kontaktní informace</b>: Vaše emailová adresa. Tato adresa bude použita pouze k tomu, abyste byli informování, pokud výjde pro Tor důležitá bezpečnostní záplata, nebo pokud bude nějaký problém s vašim Relayem. Můžete také připojit svůj PGP nebo GPG klíč a Otisk."
+
+#. type: Content of: <html><body><ol><ul><li>
+#: en/server.html:56
+msgid ""
+"<b>Relay Port</b>: The port on which your relay will listen for traffic from"
+" clients or other Tor relays."
+msgstr "<b>Relay Port</b>: Port, na kterým bude vaše relay přijímat data od jiných klientů nebo jiných Tor relayí."
+
+#. type: Content of: <html><body><ol><li>
+#: en/server.html:62
+msgid ""
+"If you would like to mirror Tor's directory of relays for others on the "
+"network you can check the box labeled <i>Mirror the Relay Directory</i>. If"
+" you do not have much bandwidth, uncheck this box. If you do decide to "
+"mirror the relay directory, make sure the <i>Directory Port</i> is different"
+" than the <i>Relay port</i> you entered above. Bridge relays <i>must</i> "
+"mirror the relay directory."
+msgstr "Pokud budete chtít zrcadlit kopii adresáře relayí pro ostatní uživatele na síti, můžete zaškrtnout políčko <i>Zrcadlit adresář relayí</i>.  Pokud máte pomalé připojení, toto políčko nezaškrtávejte. Pokud se rozhodnete zrcadlit kopii adresáře relayí, ujistěte se, že <i>Port Adresáře</i> je jiný než <i>Port Relaye</i> který jste zadali výše. Bridge relay <i>musí</i> zrcadlit kopii adresáře relayí."
+
+#. type: Content of: <html><body>
+#: en/server.html:71
+msgid "<a name=\"bandwidth\"/>"
+msgstr "<a name=\"bandwidth\"/>"
+
+#. type: Content of: <html><body><h3>
+#: en/server.html:72
+msgid "Bandwidth Limits"
+msgstr "Omezení rychlosti"
+
+#. type: Content of: <html><body><p>
+#: en/server.html:74
+msgid ""
+"Running a Tor relay can consume a large amount of bandwidth; however, Tor "
+"allows you to limit the amount of bandwidth that you are willing to "
+"contribute to the Tor network. You can run a relay, while still keeping your"
+" network connection usable for your own use."
+msgstr "Provoz Tor relaye může spotřebovat hodně z vaší rychlosti připojení; Tor vám však umožní omezit šířku pásma, kterou jste ochotní poskytnout síti Tor. Můžete tak provozovat relay, a zároveň zajistit, aby bylo vaše připojení k síti dost rychlé pro vaše vlastní potřeby."
+
+#. type: Content of: <html><body><p>
+#: en/server.html:80
+msgid ""
+"You should select the option in the dropdown box that best matches your "
+"connection speed. If you select <i>Custom</i>, you will be able to specify "
+"your own limits."
+msgstr "Měli byste v z dropdown menu vybrat možnost, která nejlépe odpovídá rychlosti vašeho připojení. Pokud zvolíte <i>Vlastní</i>, můžete si určit vlastní limit."
+
+#. type: Content of: <html><body><h4>
+#: en/server.html:84
+msgid "Custom Limits"
+msgstr "Vlastní Limity"
+
+#. type: Content of: <html><body><p>
+#: en/server.html:86
+msgid ""
+"The <i>maximum rate</i> is a pool of bytes used to fulfill requests during "
+"short periods of traffic higher than your specified <i>average rate</i>, but"
+" still maintains the average over a long period. A low average rate but a "
+"high maximum rate enforces a long-term average while still allowing more "
+"traffic during peak times if the average hasn't been reached lately. If your"
+" average rate is the same as your <i>maximum rate</i>, then Tor will never "
+"exceed the specified rate. Your <i>maximum rate</i> must always be greater "
+"than or equal to your <i>average rate</i>."
+msgstr "<i>Maximální rychlost</i> je zásoba bytů určená k plnění požadavků v krátkých úsecích, kdy je provoz rychlejší než vámi zadaná <i>průměrná rychlost</i>, ale dlouhodobě je tento průměr udržován. Nízká průměrná rychlost a vysoká maximální rychlost bude udržovat dlouhodobý průměr, ale dovolí rychlejší přenos ve špičce, pokud byla rychlost delší dobu pod průměrem. Pokud je vaše průměrná rychlost stejná jako vaše <i>maximální rychlost</i>, Tor ji nikdy nepřekročí. Vaše <i>maximální rychlost</i> musí být vždy větší nebo rovná <i>průměrné rychlosti</i>."
+
+#. type: Content of: <html><body><p>
+#: en/server.html:96
+msgid ""
+"The <i>average rate</i> is the maximum long-term average bandwidth allowed "
+"(in kilobytes per second). For example, you might want to choose 2 megabytes"
+" per second (2048 KB/s), or 50 kilobytes per second (a medium-speed cable "
+"connection). Tor requires a minimum of 20 kilobytes per second to run a "
+"relay."
+msgstr "<i>Průměrná rychlost</i> je maximální dlouhodobý průměr rychlosti, který bude povolen (v kilobytech za sekundu). Můžete například zvolit 2 megabyty za sekundu (2048 KB/S) nebo 50 kilobytů za sekundu (středně rychlé kabelové připojení). Tor potřebuje minimálně 20 kilobytů za sekundu, aby mohl provozovat relay."
+
+#. type: Content of: <html><body><p>
+#: en/server.html:103
+msgid ""
+"It is important to remember that Tor measures bandwidth in <b>bytes</b>, not"
+" bits. Also, Tor only looks at incoming bytes instead of outgoing bytes. For"
+" example, if your relay acts as a directory mirror, you may be sending more "
+"outgoing bytes than incoming. If you find this is the case and is putting "
+"too much strain on your bandwidth, you should consider unchecking the "
+"checkbox labeled <i>Mirror the relay directory</i>."
+msgstr "Je důležité mít na paměti, že Tor měří rychlosti v <b>bytech</b>, a ne v bitech. Tor také sleduje poze příchozí byty, ne odchozí. Pokud například na svém relayi zrcadlíte kopii adresáře relayí, budete mít více odchozích bytů než příchozích. Pokud je to váš případ a příliš to zatěžuje vaše připojení, měli byste zvážit zda neodškrknout políčko <i>Zrcadlit adresář relayí</i>."
+
+#. type: Content of: <html><body>
+#: en/server.html:111
+msgid "<a name=\"exitpolicy\"/>"
+msgstr "<a name=\"exitpolicy\"/>"
+
+#. type: Content of: <html><body><h3>
+#: en/server.html:112
+msgid "Exit Policies"
+msgstr "Pravdila výstupu"
+
+#. type: Content of: <html><body><p>
+#: en/server.html:114
+msgid ""
+"Exit policies give you a way to specify what kinds of resources on the "
+"Internet you are willing let other Tor users access from your Tor relay. "
+"Tor uses a default list of exit policies that restrict some services, such "
+"as mail to prevent spam and some default file sharing ports to reduce abuse "
+"of the Tor network."
+msgstr "Pravdila výstupu vám umožňují určit, které prostředky na internetu budou moci jiní uživatelé používat skze váš Tor relay.  Tor používá výchozí seznam pravidel výtupu pro omezení některých služeb, jako je email, aby se předešlo spamu, a některé výchozí porty pro sdílení souborů, aby nedocházelo ke zneužívání sítě Tor."
+
+#. type: Content of: <html><body><p>
+#: en/server.html:121
+msgid ""
+"Each of the checkboxes represents a type of resource that you can allow Tor "
+"users to access through your relay. If you uncheck the box next to a "
+"particular type of resource, Tor users will not be allowed to access that "
+"resource from your relay. If the box labeled <i>Misc Other Services</i> is "
+"checked, Tor users will be able to access other services not covered by the "
+"other checkboxes or Tor's default exit policy."
+msgstr "Každé z políček předstuvje typ prostředků který uživatelům Tor umožňíte používat skrze váš relay. Pokud odškrtneté políčko u konkrétního prostředku, uživatelé Toru nebudou moci používat pro přístup k tomuto typu prostředků váš relay. Pokud je políčko <i>Ostatní služby</i> zaškrtnuté, budou mít uživatelé Toru přístup k jiným službám které, které nejsou uvedeny v nekterém z políček nebo výchozích pravidlech po výstup v Toru."
+
+#. type: Content of: <html><body><p>
+#: en/server.html:130
+msgid ""
+"For completeness, the following table lists the specific port numbers "
+"represented by each of the exit policy checkboxes. The <b>Description</b> "
+"column describes the resources Tor clients will be allowed to access through"
+" your relay, if the associated box is checked."
+msgstr "Pro úplnost, následující tabulka uvádí konkrétní čísla portů, která představují jednotlivá políčka pro pravdila výstupu. Sloupec <b>Popis</b> popisuje prostředky, které budou moci uživatelé Toru používat skrze váš Relay, pokud bude příslušné políčko zaškrtnuté."
+
+#. type: Content of: <html><body><table><tr><td>
+#: en/server.html:138
+msgid "<b>Checkbox</b>"
+msgstr "<b>Políčko</b>"
+
+#. type: Content of: <html><body><table><tr><td>
+#: en/server.html:139
+msgid "<b>Ports</b>"
+msgstr "<b>Porty</b>"
+
+#. type: Content of: <html><body><table><tr><td>
+#: en/server.html:140
+msgid "<b>Description</b>"
+msgstr "<b>Popis</b>"
+
+#. type: Content of: <html><body><table><tr><td>
+#: en/server.html:143
+msgid "Websites"
+msgstr "Webové stránky"
+
+#. type: Content of: <html><body><table><tr><td>
+#: en/server.html:144
+msgid "80"
+msgstr "80"
+
+#. type: Content of: <html><body><table><tr><td>
+#: en/server.html:145
+msgid "Normal, unencrypted Web browsing"
+msgstr "Normální, nezašifrované prohlížení webu"
+
+#. type: Content of: <html><body><table><tr><td>
+#: en/server.html:148
+msgid "Secure Websites (SSL)"
+msgstr "Zabezpečené webové stránky (SSL)"
+
+#. type: Content of: <html><body><table><tr><td>
+#: en/server.html:149
+msgid "443"
+msgstr "443"
+
+#. type: Content of: <html><body><table><tr><td>
+#: en/server.html:150
+msgid "Encrypted Web browsing"
+msgstr "Prohlížení webu zabezpečené šifrováním"
+
+#. type: Content of: <html><body><table><tr><td>
+#: en/server.html:153
+msgid "Retrieve Mail (POP, IMAP)"
+msgstr "Čtení emailu (POP, IMAP)"
+
+#. type: Content of: <html><body><table><tr><td>
+#: en/server.html:154
+msgid "110, 143, 993, 995"
+msgstr "110, 143, 993, 995"
+
+#. type: Content of: <html><body><table><tr><td>
+#: en/server.html:155
+msgid "Downloading email (does not permit sending email)"
+msgstr "Stahování emailů (nedovoluje emaily odesílat)"
+
+#. type: Content of: <html><body><table><tr><td>
+#: en/server.html:158
+msgid "Instant Messaging (IM)"
+msgstr "Instant Messaging (IM)"
+
+#. type: Content of: <html><body><table><tr><td>
+#: en/server.html:159
+msgid "703, 1863, 5050, 5190, 5222, 5223, 8300, 8888"
+msgstr "703, 1863, 5050, 5190, 5222, 5223, 8300, 8888"
+
+#. type: Content of: <html><body><table><tr><td>
+#: en/server.html:160
+msgid ""
+"Instant messaging applications like MSN Messenger, AIM, ICQ, and Jabber"
+msgstr "Aplikace pro Instant messaging, jako MSN Messenger, AIM, ICQ, a Jabber"
+
+#. type: Content of: <html><body><table><tr><td>
+#: en/server.html:163
+msgid "Internet Relay Chat (IRC)"
+msgstr "Internet Relay Chat (IRC)"
+
+#. type: Content of: <html><body><table><tr><td>
+#: en/server.html:164
+msgid "6660-6669, 6697, 7000-7001"
+msgstr "6660-6669, 6697, 7000-7001"
+
+#. type: Content of: <html><body><table><tr><td>
+#: en/server.html:165
+msgid "IRC clients and servers"
+msgstr "IRC klienti a servery."
+
+#. type: Content of: <html><body><table><tr><td>
+#: en/server.html:168
+msgid "Misc. Other Services"
+msgstr "Ostatní služby"
+
+#. type: Content of: <html><body><table><tr><td>
+#: en/server.html:169
+msgid "*"
+msgstr "*"
+
+#. type: Content of: <html><body><table><tr><td>
+#: en/server.html:170
+msgid "All other applications that aren't covered by the previous checkboxes"
+msgstr "Všechny aplikace, které nejsou uvedeny v některém z předchozích políček."
+
+#. type: Content of: <html><body><p>
+#: en/server.html:175
+msgid ""
+"If you do not want to let other Tor users make connections outside the Tor "
+"network from your relay, you can uncheck all of the checkboxes. Even if you "
+"uncheck all of the checkboxes, your relay is still useful to the Tor "
+"network. Your relay will allow other Tor users to connect to the Tor "
+"network and will help relay traffic between other Tor relays."
+msgstr "Pokud nechcete jiným uživatelům Toru dovolit vytvářet připojení mimo síť Tor z vašeho relaye, můžete odškrtnout všechna políčka. I když není žádné políčko zaškrtnuté, váš relay je stejně v síti Tor užitečný.  Váš relay umožní jiným uživatelům Toru připojit se k síti Tor, a pomůže předávat data mezi jinými Tor relayi."
+
+#. type: Content of: <html><body><p>
+#: en/server.html:182
+msgid ""
+"If you chose to run a bridge relay, the <i>Exit Policies</i> tab will be "
+"grayed out, since bridge relays do not allow exit connections. Bridges are "
+"only used by Tor clients to connect to the Tor network."
+msgstr "Pokud se rozhodnete provozovat bridge relay, záložka <i>pravidla výstupu</i> bude šedá, protože bridge relaye neumožňují výstupní připojení. Fungují jen jako mosty pro Tor kilenty do sítě Tor."
+
+#. type: Content of: <html><body>
+#: en/server.html:188
+msgid "<a name=\"upnp\"/>"
+msgstr "<a name=\"upnp\"/>"
+
+#. type: Content of: <html><body><h3>
+#: en/server.html:189
+msgid "Port Forwarding"
+msgstr "Přesměrování Portů"
+
+#. type: Content of: <html><body><p>
+#: en/server.html:191
+msgid ""
+"Many home users connect to the Internet via a <i>router</i>, which allows "
+"multiple computers on a local network to share the same Internet connection."
+" Some users may also be behind a <i>firewall</i> that blocks incoming "
+"connections to your computer from other computers on the Internet. If you "
+"want to run a Tor relay, however, other Tor clients and relays must be able "
+"to connect to your relay through your home router or firewall."
+msgstr "Mnozí uživatelé se z domova připojují k Internetu skrze <i>router</i>, který umožňuje, aby více uživatelů na místní síti sdílelo stejné internetové přopjení.  Někteří uživatelé mohou také být za <i>firewallem</i> který blokuje příchozí připojení k vašemu počítači od jiných počítačů na Internetu.  Pokud však chcete provozovat Tor relay, jiní klienti Toru musí mít možnost připojit se k vašemu relayi i skrze váš domácí router nebo firewall."
+
+#. type: Content of: <html><body><p>
+#: en/server.html:200
+msgid ""
+"To make your relay publicly accessible, your router or firewall needs to "
+"know which ports to allow through to your computer by setting up what is "
+"known as <i>port forwarding</i>. Port forwarding configures your router or "
+"firewall to \"forward\" all connections to certain ports on your router or "
+"firewall to local ports on your computer."
+msgstr "Aby byl váš relay veřejně dostupný, musí váš router nebo firewall vědět, které porty přeposlat vašem počítači, tím že na něm nastavíte tzv. <i>port forwarding</i>. Port forwarding nakonfigujruje váš router nebo firewall aby \"přeposílal\" všechna připojení k zadaným portům na vašem routeru nebo firewallu vašemu počítači."
+
+#. type: Content of: <html><body><p>
+#: en/server.html:208
+msgid ""
+"If you check the box labeled <i>Attempt to automatically configure port "
+"forwarding</i>, Vidalia will attempt to automatically set up port forwarding"
+" on your local network connection so that other Tor clients can connect to "
+"your relay. Not all routers support automatic port forwarding, though. You "
+"can use the <i>Test</i> button next to the checkbox to find out if Vidalia "
+"is able to automatically set up port forwarding for you."
+msgstr "Pokud zaškrtnete políčko nadepsané <i>Zkusit automaticky nastavit port forwarding</i>, Vidalia se pokusí automaticky nastvit přeměrování portů na vaší místní síti, aby se jiní klienti Toru mohli připojit k vašemu relayi. Ale každý router nemusí umět automatické přesměrování portů. Můžete použít tlačítko <i>Test</i> vedle zaškrávacího políčka, a uvidíte, zda Vidalia může automaticky nastavit přesměrování portů za vás."
+
+#. type: Content of: <html><body><p>
+#: en/server.html:217
+msgid ""
+"If the <i>Test</i> button finds that Vidalia is unable to set up port "
+"forwarding for you, you may need to enable this feature on your router or "
+"set up port forwarding manually. Some network devices have a feature called "
+"<i>Universal Plug-and-Play</i> (UPnP). If you can access your router's "
+"administrative interface, you should look for an option to enable UPnP. The "
+"administrative interface for most routers can be accessed by opening <a "
+"href=\"http://192.168.0.1/\">http://192.168.0.1</a> or <a "
+"href=\"http://192.168.1.1/\">http://192.168.1.1</a> in your Web browser. You"
+" should consult your router's instruction manual for more information."
+msgstr "Pokud tlačítko <i>Test</i> ukáže, že Vidalia přesměrování portů nastavit nemůže, budete muset tuto funkci na vašem routeru povolit, nebo nastavit přesměrování portů ručně. Některé síťové prvky mají funkci <i>Universal Plug-and-Play</i> (UPnP). Pokud se můžete přihlásit do administračního rozhraní vašeho routeru, hledejte možnost pro zapnutí UPnP. Do administračního rozhraní se u většiny routerů dostanete tak, že otevřete adresu <a href=\"http://192.168.0.1/\">http://192.168.0.1</a> nebo <a href=\"http://192.168.1.1/\">http://192.168.1.1</a> ve vašem webovém prohlížeči. Podrobnější instrukce budou v manuálu od vašeho routeru."
+
+#. type: Content of: <html><body><p>
+#: en/server.html:229
+msgid ""
+"If you need to set up port forwarding manually, the website <a "
+"href=\"http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm\">"
+" portforward.com</a> has instructions for how to set up port forwarding for "
+"many types of routers and firewalls. At a minimum, you will need to forward "
+"your <i>Relay Port</i>, which defaults to port 443 on Windows and 9001 on "
+"all other operating systems. If you also checked the checkbox labeled "
+"<i>Mirror the relay directory</i>, then you will also need to forward your "
+"<i>Directory Port</i>. The <i>Directory Port</i> is set to port 9030 by "
+"default on all operating systems."
+msgstr "Pokud musíte nastavit přesměrování portů ručně, na stránce <a href=\"http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm\"> portforward.com</a> najdete návod, jak nastavit přesměrování portů na mnoha typech routerů a firewallů. Minálně budete muset přesměrovat <i>Relay Port</i>, což je ve výchozím nastavení port 443 pokud máte Windows, a 9001 na všech ostatních operačních systémech. Pokud jste zaškrtli i políčko nadepsané <i>Zrcadlit adresář relayí</i>, budete muset přesměrovat i svůj <i>Port Adresáře</i>. Ten je ve výchozím nastavení na portu 9030, ve všech operačních systémech."More information about the tor-commits mailing list