[tor-commits] [translation/vidalia_help_completed] Update translations for vidalia_help_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Mon Aug 27 13:15:23 UTC 2012


commit a9988e30a4a4c2aea317c3eec4247910690819d4
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Mon Aug 27 13:15:22 2012 +0000

    Update translations for vidalia_help_completed
---
 cs/netview.po |  248 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 files changed, 248 insertions(+), 0 deletions(-)

diff --git a/cs/netview.po b/cs/netview.po
new file mode 100644
index 0000000..83799c1
--- /dev/null
+++ b/cs/netview.po
@@ -0,0 +1,248 @@
+# 
+# Translators:
+#   <digitaldreamer at email.cz>, 2012.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-06-26 17:00+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-27 13:00+0000\n"
+"Last-Translator: digitaldreamer <digitaldreamer at email.cz>\n"
+"Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: cs\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2\n"
+
+#. type: Content of: <html><body><h1>
+#: en/netview.html:16
+msgid "Network Viewer"
+msgstr "Network Viewer"
+
+#. type: Content of: <html><body><p>
+#: en/netview.html:20
+msgid ""
+"The network viewer lets you see relays in the Tor network and where your "
+"traffic is going."
+msgstr "V Network vieweru uvidíte seznam relayí v síti Tor, a kam směřují vaše data."
+
+#. type: Content of: <html><body>
+#: en/netview.html:25
+msgid "<a name=\"overview\"/>"
+msgstr "<a name=\"overview\"/>"
+
+#. type: Content of: <html><body><h3>
+#: en/netview.html:26
+msgid "Overview"
+msgstr "Přehled"
+
+#. type: Content of: <html><body><p>
+#: en/netview.html:28
+msgid ""
+"When you want to communicate anonymously through Tor (say, connecting to a "
+"website), Tor creates a tunnel, or <i>circuit</i>, of encrypted connections "
+"through a series of relays on the network. Your application's traffic is "
+"then sent as a <i>stream</i> through that circuit. For efficiency, multiple "
+"streams may share the same circuit."
+msgstr "Když chcete anonymně komunikovat skrze Tor (například navštívit webové stránky), Tor vytvoří tunel, neboli <i>okruh</i> šifrovaných spojení skrze řadu relayí na této síti. Data z vaší aplikace jsou pak odeslána jako <i>proud</i> skrze tento okruh. Pro zvýšení efektivity může více proudů sdílet tentýž okruh."
+
+#. type: Content of: <html><body>
+#: en/netview.html:35
+msgid "<a name=\"netmap\"/>"
+msgstr "<a name=\"netmap\"/>"
+
+#. type: Content of: <html><body><h3>
+#: en/netview.html:36
+msgid "Network Map"
+msgstr "Mapa Sítě"
+
+#. type: Content of: <html><body><p>
+#: en/netview.html:38
+msgid ""
+"The network map consists of a map of the world, with red pinpoints "
+"indicating the geographic location of relays in the Tor network. Green lines"
+" are drawn between relays to indicate the path of circuits that your Tor "
+"client has created through the Tor network."
+msgstr "Mapa sítě se skládá z mapy světa, s červenými tečkami označujímími zeměpisnou polohu relayí sítě Tor. Zelené linky, zobrazující se mezi relayemi, vyznačují trasu okruhů, které váš Tor klient vytvořil v síti Tor."
+
+#. type: Content of: <html><body><p>
+#: en/netview.html:44
+msgid ""
+"You can zoom in on locations in the map by clicking the <b>Zoom In</b> and "
+"<b>Zoom Out</b> buttons in the toolbar. You can also scroll around on the "
+"map by clicking on the map and then dragging it in whatever direction you "
+"would like to move the map."
+msgstr "Můžete si zvětšit část mapy, nebo zmenšit, kliknutím na tlačítka <b>Zoom In</b> a <b>Zoom Out</b> v liště nástrojů. Mapu můžete také posouvat tím že na ní kliknete a přetáhnete myší tím směrem, kam se chcete přesunout."
+
+#. type: Content of: <html><body><p>
+#: en/netview.html:50
+msgid ""
+"The geographic location of a Tor relay is determined by looking up the IP "
+"address of the relay in a GeoIP database, created by MaxMind and located at "
+"geoip.vidalia-project.net."
+msgstr "Zeměpisná poloha Tor relayí je určována vyhledáním jejich adres v databázi GeoIP, kterou vytvořil MaxMind, a nachází se na geoip.vidalia-project.net"
+
+#. type: Content of: <html><body><p>
+#: en/netview.html:55
+msgid ""
+"In the middle of the dialog, below the network map, you will see a list of "
+"your current circuits, as well as any application traffic currently on those"
+" circuits. When the network map first loads, you will probably see a "
+"connection to geoip.vidalia-project.net, which occurs when Vidalia is "
+"looking up geographic information for the list of Tor relays. It is "
+"important to note that this request is done through Tor, so your location is"
+" not revealed to the GeoIP relay. The results of the lookups will be cached "
+"locally in order to reduce load on Vidalia's GeoIP relays."
+msgstr "Uprostřed dialogového okna, pod mapou sítě, najdete seznam vašich současných okruhů, a přenos dat, který právě probíhá skrze tyto okruhy. Když se mapa prvně načte, uvidíte pravděpodobně připojení ke geoip.vidalia-project.net, které probíhá, když Vidalia vyhledává zeměpisné informace pro seznam Tor relayí. Měli byste vědět, že tento požadavek je uskutečnět skrze Tor, takže se relay GeoIP nedozví vaší polohu. Výsledky hledání se ukládají lokálně, aby se snížilo vytížení GeoIP relayí Vidalie."
+
+#. type: Content of: <html><body>
+#: en/netview.html:66
+msgid "<a name=\"relaylist\"/>"
+msgstr "<a name=\"relaylist\"/>"
+
+#. type: Content of: <html><body><h3>
+#: en/netview.html:67
+msgid "Relay Status"
+msgstr "Status Relaye"
+
+#. type: Content of: <html><body><p>
+#: en/netview.html:69
+msgid ""
+"On the left side of the network view, you will see a list of relays in the "
+"Tor network. Next to each relay is an icon indicating that relay's status.  "
+"The following table summarizes the possible relay status icons:"
+msgstr "Na levé straně zobrazení sítě najdete seznam relayí v síti Tor. U každého relaye je ikonka indikující jeho status.   V následující tabluce jsou uvedeny všechny ikony, které relay může mít."
+
+#. type: Content of: <html><body><p><table><tr><td>
+#: en/netview.html:78
+msgid "The relay is offline or simply not responding."
+msgstr "Relay je vypnutý nebo prostě neodpovídá."
+
+#. type: Content of: <html><body><p><table><tr><td>
+#: en/netview.html:84
+msgid ""
+"The relay is <i>hibernating</i>, meaning it is online, but has used up as "
+"much bandwidth as the operator is willing to allow for a given time period."
+msgstr "Relay je <i>zmrazený</i>, což znamená, že je zapnutý, ale vyčerpal už maximální limit přenosu dat, který jeho operátor povolil pro toto časové období."
+
+#. type: Content of: <html><body><p><table><tr><td>
+#: en/netview.html:92
+msgid "The relay is online, but has shown only minimal throughput."
+msgstr "Relay je online, ale má jen minimální průchodnost."
+
+#. type: Content of: <html><body><p><table><tr><td>
+#: en/netview.html:98
+msgid "The relay is online and has shown a throughput >= 20 KB/s."
+msgstr "Relay je online, a má průchodnost >= 20 KB/s."
+
+#. type: Content of: <html><body><p><table><tr><td>
+#: en/netview.html:104
+msgid "The relay is online and has shown a throughput >= 60 KB/s."
+msgstr "Relay je online, a má průchodnost >= 60 KB/s."
+
+#. type: Content of: <html><body><p><table><tr><td>
+#: en/netview.html:110
+msgid "The relay is online and has shown a throughput >= 400 KB/s."
+msgstr "Relay je online, a má průchodnost >= 400 KB/s."
+
+#. type: Content of: <html><body><p>
+#: en/netview.html:116
+msgid ""
+"All bandwidth values are estimates based on the minimum of either the "
+"maximum bandwidth sustained input or output over any ten second period in "
+"the past day."
+msgstr "Všechny tyto údaje jsou odhady tvořené menším ze dvou údajů: maximální rychlosti vstupu nebo výstupu v průběhu kteréhokoli desetisekundového období v předchozím dni."
+
+#. type: Content of: <html><body>
+#: en/netview.html:122
+msgid "<a name=\"details\"/>"
+msgstr "<a name=\"details\"/>"
+
+#. type: Content of: <html><body><h3>
+#: en/netview.html:123
+msgid "Relay Details"
+msgstr "Podrobnosti o Relayi"
+
+#. type: Content of: <html><body><p>
+#: en/netview.html:125
+msgid ""
+"The relay details panel at the right side of the screen gives you details "
+"about the relay or relays currently selected in the <a "
+"href=\"#relaylist\">relay list</a>. If you have selected a circuit or stream"
+" in the list of your current circuits and streams, this panel will show you "
+"details about each relay through which your traffic is currently being sent."
+msgstr "Panel podrobností o relayi na pravé straně obrazovky zobrazuje podrobné informace o relayi nebo relayích označených v <a href=\"#relaylist\">seznamu relayí</a>. Pokud jste označili okruh nebo proud v seznamu vašich současných okruhů a proudů, bude tento panel zobrazovat podrobnosti o každém z relayí, skrze které právě data prochází."
+
+#. type: Content of: <html><body><p>
+#: en/netview.html:132
+msgid ""
+"The fields that you may see in the panel are as follows (<i>Note</i>: not "
+"all of these fields will always be present):"
+msgstr "Toto jsou pole, která můžete vidět v tomto panelu (<i>Poznámka</i>: ne všechna pole budou vždy přítomna):"
+
+#. type: Content of: <html><body><p><table><tr><td>
+#: en/netview.html:138
+msgid "<b>Location</b>"
+msgstr "<b>Umístění</b>"
+
+#. type: Content of: <html><body><p><table><tr><td>
+#: en/netview.html:139
+msgid "The geographic location of this Tor relay."
+msgstr "Zeměpisné umístění Tor relaye."
+
+#. type: Content of: <html><body><p><table><tr><td>
+#: en/netview.html:142
+msgid "<b>IP Address</b>"
+msgstr "<b>IP Adresa</b>"
+
+#. type: Content of: <html><body><p><table><tr><td>
+#: en/netview.html:143
+msgid "IP address at which this Tor relay can be reached."
+msgstr "IP adresa, na které je možné tento Tor relay kontaktovat."
+
+#. type: Content of: <html><body><p><table><tr><td>
+#: en/netview.html:146
+msgid "<b>Platform</b>"
+msgstr "<b>Platforma</b>"
+
+#. type: Content of: <html><body><p><table><tr><td>
+#: en/netview.html:148
+msgid ""
+"Operating system information and Tor version on which this relay is "
+"currently running."
+msgstr "Informace o operačním systému a verzi Toru, na které tento relay nyní běží."
+
+#. type: Content of: <html><body><p><table><tr><td>
+#: en/netview.html:153
+msgid "<b>Bandwidth</b>"
+msgstr "<b>Rychlost</b>"
+
+#. type: Content of: <html><body><p><table><tr><td>
+#: en/netview.html:155
+msgid ""
+"Estimated maximum amount of bandwidth that the directory relays have seen "
+"this relay handle recently."
+msgstr "Odhad maximálního průtoku dat, který řídící relaye v poslední době na tomto relayi zaznamenali."
+
+#. type: Content of: <html><body><p><table><tr><td>
+#: en/netview.html:160
+msgid "<b>Uptime</b>"
+msgstr "<b>Uptime</b>"
+
+#. type: Content of: <html><body><p><table><tr><td>
+#: en/netview.html:162
+msgid ""
+"Length of time this relay has been available, which can be used to help "
+"estimate this relay's stability."
+msgstr "Délka času, po který byl tento relay dostupný, což lze použít pro odhad jeho stability."
+
+#. type: Content of: <html><body><p><table><tr><td>
+#: en/netview.html:167
+msgid "<b>Last Updated</b>"
+msgstr "<b>Poslední změna</b>"
+
+#. type: Content of: <html><body><p><table><tr><td>
+#: en/netview.html:168
+msgid "Date this relay's information was last updated."
+msgstr "Datum, kdy byly informace o tomto relayi naposledy updatovány."More information about the tor-commits mailing list