[tor-commits] [translation/vidalia_help_completed] Update translations for vidalia_help_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri Aug 24 13:15:29 UTC 2012


commit 7b3dc58c9577416bb41003e0002d4ff7f94d4615
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Fri Aug 24 13:15:28 2012 +0000

    Update translations for vidalia_help_completed
---
 cs/services.po |  247 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 files changed, 247 insertions(+), 0 deletions(-)

diff --git a/cs/services.po b/cs/services.po
new file mode 100644
index 0000000..68ba59e
--- /dev/null
+++ b/cs/services.po
@@ -0,0 +1,247 @@
+# 
+# Translators:
+#   <digitaldreamer at email.cz>, 2012.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-06-26 17:00+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-24 13:14+0000\n"
+"Last-Translator: digitaldreamer <digitaldreamer at email.cz>\n"
+"Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: cs\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2\n"
+
+#. type: Content of: <html><body><h1>
+#: en/services.html:16
+msgid "Hidden Services"
+msgstr "Skryté Služby"
+
+#. type: Content of: <html><body>
+#: en/services.html:19
+msgid ""
+"Remark: Support for hidden services is new in Vidalia. You should expect it "
+"to have bugs, some of which possibly corrupting your hidden service "
+"configuration. So, don't rely on it, or rather, don't blame us if something "
+"goes wrong. If you find bugs or have comments on this new feature, please "
+"let us know! We need your feedback.  <a name=\"about\"/>"
+msgstr "Poznámka: podpora skrytých služeb je ve Vidalii nová. Měli byste být připraveni na to, že v ní budou chyby, z nichž některé mohou poškodit vaše nastavení skrytých služeb. Takže se na ni nespoléhejte, nebo spíše, neobviňujte nás, pokud se něco pokazí. Pokud narazíte na chybu, nebo máte k této nové funkci poznámky, napište nám! Potřebujeme zpětnou vazbu.   <a name=\"about\"/>"
+
+#. type: Content of: <html><body><h3>
+#: en/services.html:26
+msgid "What is a hidden service?"
+msgstr "Co je to skrytá služba?"
+
+#. type: Content of: <html><body><p>
+#: en/services.html:28
+msgid ""
+"Hidden services allow you to provide any kind of TCP-based service, e.g. an "
+"HTTP service, to others without revealing your IP address. The protocol to "
+"provide a hidden service is built on top of the same circuits that Tor uses "
+"for anonymous browsing and roughly has similar anonymity properties."
+msgstr "Skryté služby vám umožňují poskytovat jakoukoli službu založenou na protokolu TCP, například HTTP službu ostátním aniž byste museli odhalit svou IP adresu. Protokol poskytující službu je postaven na stejném okrhu jaký Tor používá pro anonymní surfování a má přibližně podobné vlastnosti z hlediska anonymity."
+
+#. type: Content of: <html><body><p>
+#: en/services.html:35
+msgid ""
+"For more information on hidden service you may want to read section 5 of "
+"Tor's design paper (doc/design-paper/tor-design.pdf) or the Rendezvous "
+"Specification (doc/spec/rend-spec.txt)."
+msgstr "Více informací o skrytých službách najdete v sekci 5 návrhového dokumentu pro Tor (doc/design-paper/tor-design.pdf) nebo ve Specifikaci Rendezvous (doc/spec/rend-spec.txt). "
+
+#. type: Content of: <html><body>
+#: en/services.html:40
+msgid "<a name=\"provide\"/>"
+msgstr "<a name=\"provide\"/>"
+
+#. type: Content of: <html><body><h3>
+#: en/services.html:41
+msgid "How do I provide a hidden service?"
+msgstr "Jak mohu poskytovat skrytou službu?"
+
+#. type: Content of: <html><body><p>
+#: en/services.html:43
+msgid "Providing a hidden service consists of at least two steps:"
+msgstr "Poskytování skryté služby se skládá minimálně ze dvou kroků:"
+
+#. type: Content of: <html><body><p><ol><li>
+#: en/services.html:45
+msgid ""
+"Install a web server locally (or a server for whatever service you want to "
+"provide, e.g. IRC) to listen for local requests."
+msgstr "Nainstalujte lokálně webserver (nebo server jiné sluby kterou chcete poskytovat, např. IRC) a nastavte ho, aby naslouchal lokálním požadavkům."
+
+#. type: Content of: <html><body><p><ol><li>
+#: en/services.html:47
+msgid ""
+"Configure your hidden service, so that Tor relays requests coming from Tor "
+"users to your local server."
+msgstr "Nastavte svou skrytou službu tak, aby Tor předával požadavky přicházející od uživatelů Toru vašemu lokálnímu serveru."
+
+#. type: Content of: <html><body><p>
+#: en/services.html:50
+msgid ""
+"There is a fine tutorial on the Tor website (https://www.torproject.org/docs"
+"/tor-hidden-service.html) that describes these steps in more detail."
+msgstr "Na stránkách Toru je pěkný návod (https://www.torproject.org/docs/tor-hidden-service.html) který tyto kroky popisuje podrobněji."
+
+#. type: Content of: <html><body>
+#: en/services.html:55
+msgid "<a name=\"data\"/>"
+msgstr "<a name=\"data\"/>"
+
+#. type: Content of: <html><body><h3>
+#: en/services.html:56
+msgid "What data do I need to provide?"
+msgstr "Jaká data musím poskytnout?"
+
+#. type: Content of: <html><body><p>
+#: en/services.html:58
+msgid ""
+"The services table contains five columns containing data about configured "
+"hidden services:"
+msgstr "Tabulka služeb obsahuje pět sloupců obsahujících data o konfigurovaných webových službách:"
+
+#. type: Content of: <html><body><p><ul><li>
+#: en/services.html:61
+msgid ""
+"Onion Address (generated): The service (or onion) address is generated by "
+"Tor to uniquely identify your service. Give this onion address to the people"
+" who shall be able to access your service. You may use the \"Copy to "
+"clipboard\" button for that to avoid typos. If you have just created a "
+"hidden service, the field says \"[Created by Tor]\"; in order to make it "
+"display the real onion address, you need to save your configuration and re-"
+"open the settings window."
+msgstr "Onion Adresa (generovaná): Adresu služby (nebo onion adresu) vygeneruje Tor aby jedinečně identifikoval vaší službu. Tuto adresu dejte lidem, kteří mají mít k vaší službě přístup. Můžete použít tlačítko \"Zkopírovat do clipboardu\", abyste abyste se vyhnuli překlepům. Pokud jste právě vytvořili skrytou službu, bude v tomto poli napsáno \"[Created by Tor]\"; k tomu, aby se v ní objevovala skutečná onion adresa, je třeba abyste vaše nastavení uloužili a otevřeli okno nastavení znovu."
+
+#. type: Content of: <html><body><p><ul><li>
+#: en/services.html:68
+msgid ""
+"Virtual Port (required): This is the TCP port that clients will need to know"
+" in order to access your service. Typically, you will want to use the "
+"service-specific port here, e.g. port 80 for HTTP. Note that the virtual "
+"port usually has nothing to do with firewall settings, because it is only "
+"used Tor-internally."
+msgstr "Virtuální Port (povinný údaj): Toto je číslo TCP portu které musí klient znát, aby měl přístup k vaší službě. Obyvkle byste měli zvolit port specifický pro danou službu, např. port 80 pro HTTP. Všiměte si, že virtuální porty nemají nic společného s nastavením firewallu, protože slouží jen pro vnitřní použití v Toru."
+
+#. type: Content of: <html><body><p><ul><li>
+#: en/services.html:73
+msgid ""
+"Target (optional): Usually you want Tor to relay connection requests to "
+"localhost on a different port than the one you specified in \"Virtual "
+"Port\". Therefore, you can specify a target consisting of physical address "
+"and port to which requests to your hidden service are redirected, e.g. to "
+"localhost:5222 (or on whatever port your server is listening). If you don't "
+"specify any target, Tor will redirect requests to the port specified in "
+"\"Virtual Port\" on localhost."
+msgstr "Cíl (nepovinné): Obvykle budete potřebovat, aby Tor předal požadavky na připojení vašemu localhostu na jiném portu, než jaký jste specifikovali jako \"Virtuální Port\". Proto můžete specifikovat cíl služený z fysické adresy a portu, na který mají být přesměrovány požadvky pro vaší skrytou službu, např. na localhost:5222 (nebo jakýkoli port, na kterém váš server naslouchá). Pokud neurčíte jiný cíl, bude Tor přesměrovávat požadavky na port vyplněný jako \"Virtuální Port\" na localhost."
+
+#. type: Content of: <html><body><p><ul><li>
+#: en/services.html:81
+msgid ""
+"Service Directory (required): Tor needs to store some hidden-service "
+"specific files in a separate directory, e.g. a private key and a hostname "
+"file containing the onion address. This directory should be distinct from a "
+"directory containing content that the service provides. A good place for a "
+"service directory might be a sub directory in Tor's data directory. -- Note "
+"that you cannot change the directory of a running service (it wouldn't make "
+"much sense to allow it, because Vidalia is not supposed to move directories "
+"on your hard disk!). If you want to move a hidden service to another "
+"directory, please proceed as follows: Start by disabling the service in "
+"Vidalia and save the configuration. Then move the directory on your hard "
+"disk to the new place. Finally, change the directory in Vidalia to the new "
+"location, enable the service again, and save the new configuration."
+msgstr "Adresář Služby (povinný údaj): Tor musí ukladat některé soubory, specifické pro skrytou službu, v samostaném adresáři, například soukromý klíč a soubor hostname, který obsahuje onion adresu. Tento adresář by měl být jiný naž adrsář s obsahem, který vaše služba poskytuje. Dobré místo pro tento adrsář skryté služby může být podadresář adresáře \"data\" v Toru. -- Mějte na paměti že nemůžete měnit adresář běžící služby (což by ani nedávalo smysl, protože Vidalia nemá přesunovat adresáře na vašem disku!). Pokud chcete skrytou službu přesunout do jiného adresáře, postupujte prosím takto: Nejprve ve Vidalii službu vypněte a uložte nastavení. Pak přesuňte její adresář na vašem disku na nové místo, znovu povolte službu, a uložte nové nastavení."
+
+#. type: Content of: <html><body><p><ul><li>
+#: en/services.html:95
+msgid ""
+"Enabled: If this checkbox is disabled, Vidalia will not configure the given "
+"hidden service in Tor. This can be useful for keeping the configuration of a"
+" currently unused service for later use. All non-enabled services are stored"
+" in the Vidalia-specific configuration file vidalia.conf."
+msgstr "Zapnuto: Není-li toto políčko zašktnuté, Vidalia nebude danou službu konfigurovat v Toru. To se může hodit pokud chcete zachovat nastavení v současnosti nepoužívané služby pro pozdější použití. Všechny služby, které nejsou zapnuté jsou uloženy ve specifickém konfiguračním souboru Vidalie, vidalia.conf."
+
+#. type: Content of: <html><body>
+#: en/services.html:103
+msgid "<a name=\"buttons\"/>"
+msgstr "<a name=\"buttons\"/>"
+
+#. type: Content of: <html><body><h3>
+#: en/services.html:104
+msgid "What are the five buttons used for?"
+msgstr "K čemu slouží těch pět tlačítek?"
+
+#. type: Content of: <html><body><p><ul><li>
+#: en/services.html:107
+msgid "Add service: Creates a new empty service configuration."
+msgstr "Přidat službu: Vytvoří nové prázdné nastavení služby."
+
+#. type: Content of: <html><body><p><ul><li>
+#: en/services.html:108
+msgid ""
+"Remove service: Permanently removes a hidden service configuration.  (If you"
+" want to temporarily remove a service, uncheck its Enabled checkbox.)"
+msgstr "Odstranit službu: Natrvalo smaže nastavení skryté služby.   (pokud chcete službu odstranit jen dočasně, odškrtněte její poíčko Zapnuto)."
+
+#. type: Content of: <html><body><p><ul><li>
+#: en/services.html:111
+msgid ""
+"Copy to clipboard: Copies the onion address to the clipboard, so that you "
+"can tell it to whoever shall be able to use your service."
+msgstr "Zkopírovat do clipboardu: Zkopíruje onion adresu do clipboardu, abyste jí mohli říci těm, kteří mají mít přístup k vaší službě."
+
+#. type: Content of: <html><body><p><ul><li>
+#: en/services.html:114
+msgid "Browse: Lets you browse to find a local hidden service directory."
+msgstr "Procházet: Nechá vás procházet adresáře abyste mohli najít lokální adresář skryté služby."
+
+#. type: Content of: <html><body>
+#: en/services.html:119
+msgid "<a name=\"advanced\"/>"
+msgstr "<a name=\"advanced\"/>"
+
+#. type: Content of: <html><body><h3>
+#: en/services.html:120
+msgid "How can I configure advanced hidden service settings?"
+msgstr "Jak můžu nakonfigurovat pokročilé nastavení skryté služby?"
+
+#. type: Content of: <html><body><p>
+#: en/services.html:122
+msgid ""
+"Tor allows configuration of more specific settings for hidden services, e.g."
+" forcing to use (or avoiding) certain nodes as introduction points, or "
+"providing multiple virtual ports for the same service."
+msgstr "Tor umožňuje konfigurovat podrobnější nastavení skrytých služeb, jako příkaz používat (nebo se vyhnout) určitým uzlům jako zaváděcím bodům, nebo poskytnout více virtuálních portů pro tutéž službu."
+
+#. type: Content of: <html><body><p>
+#: en/services.html:128
+msgid ""
+"However, we decided to simplify things in Vidalia and provide only the most "
+"common settings. If you want to configure advanced settings, you need to do "
+"so in Tor's torrc file. Vidalia will not remove those settings even when you"
+" are editing your hidden services. If you specify more than one virtual "
+"port, only the first will be displayed and be editable."
+msgstr "Rozhodli jsme se však Vidalii zjednodušit, a nabídnout jen nejběžnější nastavení. Pokud chcete konfigurovat pokročilá nastavení, musíte top udělat v souboru torrc v Toru. Vidalia tato nastavení neodstraní ani když budete editovat své skryté služby. Pokud určíte více než jeden virtuální port, bude zobrazen k editování pouze ten první."
+
+#. type: Content of: <html><body>
+#: en/services.html:135
+msgid "<a name=\"client\"/>"
+msgstr "<a name=\"client\"/>"
+
+#. type: Content of: <html><body><h3>
+#: en/services.html:136
+msgid "How does Vidalia help me to access other hidden services?"
+msgstr "Jak mi Vidalia pomůže připojit se k jiným skrytým službám?"
+
+#. type: Content of: <html><body><p>
+#: en/services.html:138
+msgid ""
+"Not at all. There is no need to do so. If you want to access another hidden "
+"service, type the service's onion address in your browser (or appropriate "
+"client application if it's not a web service), and Tor does the rest for "
+"you. There is no need to specifically configure Tor for that."
+msgstr "Nijak. Není to třeba. Pokud se chcete připojit ke skryté službě, napište její onion adresu do vašeho prohlížeče (nebo patřičného klienta pokud to není webová služba), a Tor udělá zbytek za vás. Není třeba kvůli tomu Tor jakkoli konfigurovat."More information about the tor-commits mailing list