[tor-commits] [translation/vidalia_help] Update translations for vidalia_help

translation at torproject.org translation at torproject.org
Thu Aug 23 10:15:20 UTC 2012


commit 86dc50a42c55a08db450c4cefe8adbb01ecb535d
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Thu Aug 23 10:15:18 2012 +0000

    Update translations for vidalia_help
---
 pl/log.po |   28 ++++++++++++++--------------
 1 files changed, 14 insertions(+), 14 deletions(-)

diff --git a/pl/log.po b/pl/log.po
index e4b3828..2c8a17b 100644
--- a/pl/log.po
+++ b/pl/log.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-06-26 17:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-08-23 09:40+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-23 10:14+0000\n"
 "Last-Translator: JerBen <ayurveda63 at gmail.com>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -28,12 +28,12 @@ msgid ""
 " ranging from <b>Error</b> (most serious) to <b>Debug</b> (most verbose). "
 "See the help section on <a href=\"#severities\">message severities</a> for "
 "more information.  <a name=\"severities\"/>"
-msgstr "Message log pozwala ci zobaczyć status informacji na temat działających procesów Tora <a name=\"podstawy\"/> Każda wiadomość ma"
+msgstr "Message log pozwala ci zobaczyć status informacji na temat działających procesów Tora <a name=\"podstawy\"/> Każda wiadomość ma dołączony do siebie stopień ważności. Sięgający od <b>Błędu</b> (najpoważniejszy) do <b>Debug'u</b> (najbardziej rozwlekły/szczegółowy). By uzyskać więcej informacji zobacz sekcje pomocy  <a href=\"#severities\">Stopnie ważności wiadomości</a>. <a name=\"Stopnie ważności\"/>"
 
 #. type: Content of: <html><body><h3>
 #: en/log.html:28
 msgid "Message Severities"
-msgstr ""
+msgstr "Stopnie ważności wiadomości"
 
 #. type: Content of: <html><body><p>
 #: en/log.html:30
@@ -42,13 +42,13 @@ msgid ""
 "severity message usually indicates that something has gone wrong with Tor. "
 "Lower severity messages appear frequently during normal Tor operations and "
 "usually do not need to be logged."
-msgstr ""
+msgstr "Stopnie ważności wiadomości pokazują jak ważna jest dana wiadomość. Wyższa skala ważności zazwyczaj wskazuję na to, że coś poszło nie tak podczas pracy Tora. Niższa skala może występować często podczas normalnej pracy Tora i zazwyczaj nie wymaga rejestrowania jej."
 
 #. type: Content of: <html><body><p>
 #: en/log.html:37
 msgid ""
 "The possible message severities, from most severe to least severe, are:"
-msgstr ""
+msgstr "Stopnie ważności wiadomości od najpoważniejszych do najmniej poważnych to:"
 
 #. type: Content of: <html><body><ul><li>
 #: en/log.html:41
@@ -56,7 +56,7 @@ msgid ""
 "<b>Error</b>: Messages that appear when something has gone very wrong and "
 "Tor cannot proceed. These messages will be highlighted in <i>red</i> in the "
 "message log."
-msgstr ""
+msgstr "<b>Błąd</b>: Wiadomość ta pojawia się gdy stało się coś bardzo poważnego i Tor nie może kontynuować pracy. Tego rodzaju wiadomości będą podświetlone na <i>czerwono</i> w message log'u."
 
 #. type: Content of: <html><body><ul><li>
 #: en/log.html:46
@@ -64,21 +64,21 @@ msgid ""
 "<b>Warning</b>: Messages that only appear when something has gone wrong with"
 " Tor, but are not fatal and Tor will continue running. These messages will "
 "be highlighted in <i>yellow</i>."
-msgstr ""
+msgstr "<b>Ostrzeżenie</b>: Wiadomość ta pojawia się gdy stało się coś poważnego podczas pracy Tora, jednak nie spowodowało to wstrzymania pracy Tora. Tego rodzaju wiadomości będą podświetlone na <i>żółto</i> w message log'u."
 
 #. type: Content of: <html><body><ul><li>
 #: en/log.html:51
 msgid ""
 "<b>Notice</b>: Messages that appear infrequently during normal Tor operation"
 " and are not considered errors, but you still may care about."
-msgstr ""
+msgstr "<b>Wzmianka</b>: Wiadomość ta pojawia się często podczas normalnej pracy Tora, \"wzmianki\" nie są uznawane za błąd, lecz nadal mogą być ważne dla pracy Tora."
 
 #. type: Content of: <html><body><ul><li>
 #: en/log.html:55
 msgid ""
 "<b>Info</b>: Messages that appear frequently during normal Tor operation and"
 " are not usually of interest to most users."
-msgstr ""
+msgstr "<b>Informacja</b>: Wiadomość ta pojawia się często podczas normalnej pracy Tora. U większości użytkowników nie powinny wzbudzić zainteresowania. "
 
 #. type: Content of: <html><body><ul><li>
 #: en/log.html:59
@@ -86,30 +86,30 @@ msgid ""
 "<b>Debug</b>: Extremely verbose messages that are primarily of interest to "
 "developers. You should generally not log debug messages unless you know what"
 " you are doing."
-msgstr ""
+msgstr "<b>Debugi</b>: Niezwykle szczegółowe informacje, które noszą ze sobą informacje ważne dla programistów. Zazwyczaj nie powinno się zgłaszać/zachowywać logów debug'ów chyba, że ma się pełną wiedzę na ich temat."
 
 #. type: Content of: <html><body><p>
 #: en/log.html:66
 msgid ""
 "Most users should only log <i>Error</i>, <i>Warning</i>, and <i>Notice</i> "
 "messages."
-msgstr ""
+msgstr "Większość użytkowników powinno zgłaszać/zachowywać tylko <i>Błąd</i>, <i>Ostrzeżenie</i> oraz <i>Wzmiankę</i>."
 
 #. type: Content of: <html><body><p>
 #: en/log.html:71
 msgid ""
 "To select which message severities you would like to see, do the following:"
-msgstr ""
+msgstr "By ustawić, które ze stopni ważności wiadomości mają być wyświetlane, postępuj następująco:"
 
 #. type: Content of: <html><body><ol><li>
 #: en/log.html:73 en/log.html:92
 msgid "Open the message log from the Vidalia tray menu."
-msgstr ""
+msgstr "Otwórż \"message log\" z paska manu Vidalli."
 
 #. type: Content of: <html><body><ol><li>
 #: en/log.html:74 en/log.html:93
 msgid "Click on <i>Settings</i> at the top of the message log window."
-msgstr ""
+msgstr "Naciśnij na przycisk <i>Ustawienia</i> znajdujący się na górze okna \"message log'u\"."
 
 #. type: Content of: <html><body><p><ol><li>
 #: en/log.html:76More information about the tor-commits mailing list