[tor-commits] [translation/vidalia_help_completed] Update translations for vidalia_help_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Thu Aug 23 09:15:28 UTC 2012


commit f88bbf0fd7c767566a6813bbbce87156d35485bc
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Thu Aug 23 09:15:28 2012 +0000

    Update translations for vidalia_help_completed
---
 pl/running.po |  150 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 files changed, 150 insertions(+), 0 deletions(-)

diff --git a/pl/running.po b/pl/running.po
new file mode 100644
index 0000000..8a08a06
--- /dev/null
+++ b/pl/running.po
@@ -0,0 +1,150 @@
+# 
+# Translators:
+#   <ayurveda63 at gmail.com>, 2012.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-06-26 17:00+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-23 08:51+0000\n"
+"Last-Translator: JerBen <ayurveda63 at gmail.com>\n"
+"Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: pl\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2)\n"
+
+#. type: Content of: <html><body><h1>
+#: en/running.html:16
+msgid "Running Tor"
+msgstr "Uruchamianie Tora"
+
+#. type: Content of: <html><body><p>
+#: en/running.html:20
+msgid ""
+"Vidalia can help you control your Tor process by letting you start and stop "
+"Tor, as well as monitoring Tor's status and letting you know if it exits "
+"unexpectedly."
+msgstr "Vidalia może pomóc ci w kontroli procesów Tora przez możliwość uruchamiania oraz zatrzymywania pracy Tora jak i monitorowania jego statusu oraz wyświetlania informacji jeżeli tor nieoczekiwanie wstrzyma pracę."
+
+#. type: Content of: <html><body>
+#: en/running.html:25
+msgid "<a name=\"starting\"/>"
+msgstr "<a name=\"uruchamianie\"/>"
+
+#. type: Content of: <html><body><h3>
+#: en/running.html:26
+msgid "Starting and Stopping Tor"
+msgstr "Uruchamianie i zatrzymywanie Tora"
+
+#. type: Content of: <html><body><p>
+#: en/running.html:28
+msgid "To <i>start</i> Tor,"
+msgstr "By <i>uruchomić</i> Tora,"
+
+#. type: Content of: <html><body><p><ol><li>
+#: en/running.html:30
+msgid "Select <i>Start</i> from Vidalia's tray menu or press <i>Ctrl+S</i>"
+msgstr "Wybierz <i>Start</i> z pasku Vidalii lub naciśnij <i>Ctrl+S</i>"
+
+#. type: Content of: <html><body><p><ol>
+#: en/running.html:30 en/running.html:45
+msgid "."
+msgstr "."
+
+#. type: Content of: <html><body><p><ol><li>
+#: en/running.html:32
+msgid ""
+"Vidalia's tray icon will change from an onion with a red X to a green onion "
+"when Tor has started."
+msgstr "Ikona Vidalii na pasku zmieni się z ikony cebuli z czerwonym znakiem  X na ikonę zielonej cebuli gdy Tor rozpoczyna działanie.  "
+
+#. type: Content of: <html><body><p>
+#: en/running.html:36
+msgid ""
+"If Vidalia is unable to start Tor, Vidalia will display an error message "
+"telling you what went wrong. You can also look at your <a "
+"href=\"log.html\">message log</a> to see if Tor printed any more information"
+" about what went wrong."
+msgstr "Gdy Vidalia nie może uruchomić Tora, wyświetli wiadomość, że wystąpił błąd. Możesz przejrzeć <a href=\"log.html\">message log</a> by zobaczyć czy Tor wygenerował jakieś informacje o błędach."
+
+#. type: Content of: <html><body><p>
+#: en/running.html:43
+msgid "To <i>stop</i> Tor,"
+msgstr "By <i>zatrzymać</i> Tora,"
+
+#. type: Content of: <html><body><p><ol><li>
+#: en/running.html:45
+msgid "Select <i>Stop</i> from Vidalia's tray menu or press <i>Ctrl+T</i>"
+msgstr "Wybierz <i>Stop</i> z zakładki Vidalii lub naciśnij <i>Ctrl+T</i>"
+
+#. type: Content of: <html><body><p><ol><li>
+#: en/running.html:47
+msgid ""
+"Vidalia's tray icon will change from a green onion to a gray onion with a "
+"red X when Tor has stopped."
+msgstr "Ikona Vidalii na pasku zmieni się z ikony zielonej cebuli na ikonę szarej cebuli z czerwonym znakiem X gdy Tor wstrzymał pracę."
+
+#. type: Content of: <html><body><p>
+#: en/running.html:51
+msgid ""
+"If Vidalia was unable to stop Tor, Vidalia will display an error message "
+"telling you what went wrong. You can also look at your <a "
+"href=\"log.html\">message log</a> to see if Tor printed any more information"
+" about what went wrong."
+msgstr "Jeżeli Vidalia nie jest w stanie zatrzymać pracy Tora, wyświetli wiadomość, że wystąpił błąd. Możesz przejrzeć <a href=\"log.html\">message log</a> by zobaczyć czy Tor wygenerował jakieś informacje o błędach."
+
+#. type: Content of: <html><body>
+#: en/running.html:57
+msgid "<a name=\"monitoring\"/>"
+msgstr "<a name=\"monitorowanie\"/>"
+
+#. type: Content of: <html><body><h3>
+#: en/running.html:58
+msgid "Monitoring Tor's Status"
+msgstr "Monitorowanie statusu Tora"
+
+#. type: Content of: <html><body><p>
+#: en/running.html:60
+msgid ""
+"Vidalia tells you about the status of Tor by displaying an icon in your "
+"system tray or dock area. The following table shows the different states "
+"indicated by an icon in your system's notification area:"
+msgstr "Vidalia informuje cię o statusie działania Tora przez wyświetlanie ikony na pasku zadań. Poniższa tabele pokazuje różne statusy, wyświetlane w postaci ikon na pasku zadań:  "
+
+#. type: Content of: <html><body><p><table><tr><td>
+#: en/running.html:69
+msgid ""
+"Tor is stopped. Select <i>Start</i> from the Vidalia menu to start Tor."
+msgstr "Tor przestał działać. Naciśnij <i>Start</i> Z menu Vidalii by uruchomić Tora."
+
+#. type: Content of: <html><body><p><table><tr><td>
+#: en/running.html:76
+msgid ""
+"Tor is starting up. You can check the <a href=\"log.html\">message log</a> "
+"for status information about Tor while it is starting."
+msgstr "Tor uruchamia się. Możesz sprawdzić w  <a href=\"log.html\">message log</a> informacje na temat statusu Tora podczas jego uruchamiania."
+
+#. type: Content of: <html><body><p><table><tr><td>
+#: en/running.html:84
+msgid ""
+"Tor is running. If you want to stop Tor, select <i>Stop</i> from the Vidalia"
+" menu. Tor will print informational messages to the <a "
+"href=\"log.html\">message log</a> while it is running, if you want to see "
+"what Tor is doing."
+msgstr "Tor jest uruchomiony. Jeżeli chcesz wstrzymać pracę Tora, wciśnij <i>Stop</i> w manu Vidalii. Jeżeli chcesz sprawdzić co robi Tor podczas działania, sprawdź wygenerowane informacje w <a href=\"log.html\">message log</a>."
+
+#. type: Content of: <html><body><p><table><tr><td>
+#: en/running.html:92
+msgid "Tor is in the process of shutting down."
+msgstr "Tor jest w trakcie wyłączania się."
+
+#. type: Content of: <html><body><p>
+#: en/running.html:98
+msgid ""
+"If Tor exits unexpectedly, Vidalia will change its icon to the dark onion "
+"with a red X and display an error message letting you know what went wrong. "
+"You can also check the <a href=\"log.html\">message log</a> for details "
+"about any problems Tor encountered before it exited."
+msgstr "Jeżeli Tor nieoczekiwanie zakończy pracę, Vidalia zmieni kolor ikony na ciemną cebulę z czerwonym znakiem X po czym wyświetli informacje o błędzie. Możesz również sprawdzić w  <a href=\"log.html\">message log</a> błędy na jakie natknął się Tor tuż przed wyłączeniem"More information about the tor-commits mailing list