[tor-commits] [translation/vidalia_help_completed] Update translations for vidalia_help_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Aug 22 15:45:28 UTC 2012


commit ca38b9474967d7582d7d7a6b4d23c39fef64c940
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:  Wed Aug 22 15:45:27 2012 +0000

  Update translations for vidalia_help_completed
---
 pl/troubleshooting.po | 244 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 files changed, 244 insertions(+), 0 deletions(-)

diff --git a/pl/troubleshooting.po b/pl/troubleshooting.po
new file mode 100644
index 0000000..dd35df4
--- /dev/null
+++ b/pl/troubleshooting.po
@@ -0,0 +1,244 @@
+# 
+# Translators:
+#  <ayurveda63 at gmail.com>, 2012.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-08-03 15:49-0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-22 15:36+0000\n"
+"Last-Translator: JerBen <ayurveda63 at gmail.com>\n"
+"Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: pl\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2)\n"
+
+# type: Content of: <html><body><h1>
+#: en/troubleshooting.html:16
+msgid "Troubleshooting"
+msgstr "Rozwiązywanie problemów"
+
+# type: Content of: <html><body>
+#: en/troubleshooting.html:19
+msgid ""
+"Listed below are some of the common problems or questions people have while "
+"running Tor. If you can't find anything about the particular problem you're "
+"having, check out our website at <i>www.vidalia-project.net</i> for more "
+"support and information. <a name=\"start\"/>"
+msgstr "Poniżej znajdują się często występujące problemy lub pytania jakie występują podczas używania Tora. Jeżeli nie możesz znaleźć odpowiedzi na poszczególne problemy, sprawdź naszą stronę: <i>www.vidalia-project.net</i> dla dalszego wsparcia i informacji. <a name=\"Rozpocznij pracę\"/>"
+
+# type: Content of: <html><body><h3>
+#: en/troubleshooting.html:25
+msgid "I Can't Start Tor"
+msgstr "Nie można uruchomić Tora"
+
+# type: Content of: <html><body><p>
+#: en/troubleshooting.html:27
+msgid ""
+"The most likely reason that Vidalia could not start Tor is because Vidalia "
+"is looking for your Tor installation in the wrong directory. You can tell "
+"Vidalia where Tor is located by updating the <i>Tor Executable</i> option in"
+" the <a href=\"config.html#general\">general configuration settings</a>."
+msgstr "Najprwdopodobniej Vidalia nie mogła uruchomić Tora ponieważ szuka Instalacji Tora w złej lokalizacji. Możesz pokazać Vidalii gdzie znajduje się Tor przez update opcji <i>Tor Executable</i> znajdującej się w zakładce <a href=\"config.html#general\">Ogólna konfiguracja ustawień</a>."
+
+# type: Content of: <html><body><p>
+#: en/troubleshooting.html:33
+msgid ""
+"Another possible reason that Tor cannot start is because there is already "
+"another Tor process running. Check your list of running process and stop the"
+" previous Tor process, if you find one. Then, try running Tor again."
+msgstr "Kolejnym możliwym powodem dlaczego Tor nie może się uruchomić może być inny proces Tora uruchomiony w tle. Sprawdź listę procesów działających w tle. Zatrzymaj wszystkie procesy Tora działające w tle, jeżeli takie się znajdują. Po zatrzymaniu procesów, spróbuj ponownie uruchomić Tora."
+
+# type: Content of: <html><body><p>
+#: en/troubleshooting.html:38
+msgid ""
+"If that did not help, check your <a href=\"log.html\">message log</a> to see"
+" if Tor printed any information about errors it encountered while trying to "
+"start."
+msgstr "Jeżeli to nie pomogło, sprawdź <a href=\"log.html\">message log</a> by sprawdzić czy Tor umieścił w nim jakiekolwiek informacje o błędach, które mogły wystąpić podczas jego uruchamiania."
+
+# type: Content of: <html><body>
+#: en/troubleshooting.html:43
+msgid "<a name=\"connect\"/>"
+msgstr "<a name=\"połącz\"/>"
+
+# type: Content of: <html><body><h3>
+#: en/troubleshooting.html:44
+msgid "Vidalia Can't Connect to Tor"
+msgstr "Vidalia nie może połączyć się z Torem"
+
+# type: Content of: <html><body><p>
+#: en/troubleshooting.html:46
+msgid ""
+"Vidalia manages Tor by communicating with it via Tor's <i>control port</i>."
+msgstr "Vidalia obsługuje Tora poprzez komunikację z nim używając <i>portu kontrolnego</i>."
+
+# type: Content of: <html><body><p>
+#: en/troubleshooting.html:49
+msgid ""
+"The most common reason that Vidalia cannot connect to Tor is because Tor "
+"started, but encountered an error and exited immediately. You should check "
+"your <a href=\"log.html\">message log</a> to see if Tor reported any errors "
+"while it started."
+msgstr "Najczęstszym powodem braku łączności między Vidalią a Torem, jest wystąpienie błędu przy uruchamianiu Tora, co prowadzi do natychmiastowego zakończenia procesu. Sprawdź <a href=\"log.html\">message log</a> by zobaczyć czy Tor napotkał jakieś błędy podczas uruchamiania."
+
+# type: Content of: <html><body><p>
+#: en/troubleshooting.html:55
+msgid ""
+"If Tor is listening on a different port than Vidalia expects, Vidalia will "
+"be unable to connect to Tor. You rarely need to change this setting, but if "
+"there is another service running on your machine that conflicts with Tor's "
+"control port, you will need to specify a different port. You can change this"
+" setting in Vidalia's <a href=\"config.html#advanced\">advanced "
+"configuration settings</a>."
+msgstr "Jeżeli w oknie nie widzisz przycisku <i>Reset</i>, lub jeżeli Vidalia nie może uruchomić się ponownie, możesz naprawić problem manualnie. "
+
+# type: Content of: <html><body>
+#: en/troubleshooting.html:63
+msgid "<a name=\"password\"/>"
+msgstr "<a name=\"hasło\"/>"
+
+# type: Content of: <html><body><h3>
+#: en/troubleshooting.html:64
+msgid "Why is Vidalia asking me for a \"control password\"?"
+msgstr "Dlaczego Vidalia prosi mnie o podanie \"hasła kontrolnego\"?"
+
+# type: Content of: <html><body><p>
+#: en/troubleshooting.html:66
+msgid ""
+"Vidalia interacts with the Tor software via Tor's \"control port\". The "
+"control port lets Vidalia receive status updates from Tor, request a new "
+"identity, configure Tor's settings, etc. Each time Vidalia starts Tor, "
+"Vidalia sets a random password for Tor's control port to prevent other "
+"applications from also connecting to the control port and potentially "
+"compromising your anonymity."
+msgstr "Vidalia współpracuje z Torem wykorzystując jego \"port kontrolny\". Port kontrolny pozwala Vidalii otrzymywać statusy update'u od Tora, prosić o nową tożsamość, konfigurować ustawienia Tora, etc. Za każdym razem gdy Vidalia uruchamia Tora, ustawia losowe hasło dla jego portu kontrolnego, by zapobiec łączeniu się innych aplikacji z portem i by nie narazić twojej anonimowości. "
+
+# type: Content of: <html><body><p>
+#: en/troubleshooting.html:75
+msgid ""
+"Usually this process of generating and setting a random control password "
+"happens in the background. There are three common situations, though, where "
+"Vidalia may prompt you for a password:"
+msgstr "Zazwyczaj proces generowania i ustawiania losowego hasło kontrolnego ma miejsce w tle. W trzech przypadkach Vidalia może zapytać cię o wprowadzenie hasła."
+
+# type: Content of: <html><body><ul><li>
+#: en/troubleshooting.html:82
+msgid ""
+"You're already running Vidalia and Tor. For example, this situation can "
+"happen if you installed the Vidalia bundle and now you're trying to run the "
+"Tor Browser Bundle. In that case, you'll need to close the old Vidalia and "
+"Tor before you can run this one."
+msgstr "VIdalia i Tor już są uruchomione. Taka sytuacja może zaistnieć jeżeli wcześniej zainstalowałeś/aś \"Vidalia Bundle\" a teraz próbujesz uruchomić \"Tor Browser Bundle\". W takim przypadku zamknij stare wersje Vidalii I Tora zanim uruchomisz nowe."
+
+# type: Content of: <html><body><ul><li><p>
+#: en/troubleshooting.html:89
+msgid ""
+"Vidalia crashed, but left Tor running with the last known random password. "
+"After you restart Vidalia, it generates a new random password, but Vidalia "
+"can't talk to Tor, because the random passwords are different."
+msgstr "Vidalia przestała działać lecz Tor pozostaje włączony, wykorzystując ostatnie znane, losowe hasło. Po zrestartowaniu Vidalii, generuje ona nowe hasło jednak nie może uzyskać połączenia z Torem ponieważ losowo wygenerowane hasła się od siebie różnią."
+
+# type: Content of: <html><body><ul><li><p>
+#: en/troubleshooting.html:94
+msgid ""
+"If the dialog that prompts you for a control password has a <i>Reset</i> "
+"button, you can click the button and Vidalia will restart Tor with a new "
+"random control password."
+msgstr "Jeżeli w oknie informującym o haśle kontrolnym znajduję się przycisk <i>Reset</i>, po naciśnięciu go Vidalia zrestartuje Tora generując nowe, losowe hasło. "
+
+# type: Content of: <html><body><ul><li><p>
+#: en/troubleshooting.html:99
+msgid ""
+"If you do not see a <i>Reset</i> button, or if Vidalia is unable to restart "
+"Tor for you, you can still fix the problem manually. Simply go into your "
+"process or task manager, and terminate the Tor process. Then use Vidalia to "
+"restart Tor and all will work again."
+msgstr "Jeżeli w oknie nie widzisz przycisku <i>Reset</i>, lub jeżeli Vidalia nie może uruchomić się ponownie, możesz naprawić ten problem manualnie. Uruchom menadżer zadań i zatrzymaj proces Tora. Następnie użyj Vidalii do zrestartowania Tora, po ponownym uruchomieniu wszystko powinno działać bez problemów."
+
+# type: Content of: <html><body><ul><li><p>
+#: en/troubleshooting.html:106
+msgid ""
+"You had previously set Tor to run as a service. When Tor is set to run as a "
+"service, it starts up when the system boots. If you configured Tor to start "
+"as a service through Vidalia, a random password was set and saved in Tor. "
+"When you reboot, Tor starts up and uses the random password it saved. You "
+"login and start up Vidalia. Vidalia attempts to talk to the already running "
+"Tor. Vidalia generates a random password, but it is different than the saved"
+" password in the Tor service."
+msgstr "W przeszłości ustawiłeś Tora aby uruchamiał się jako usługa. Jeżeli Tor ustawiony jest by działać jako usługa, uruchamia się podczas restartowania systemu. Jeżeli ustawiłeś Tora by włączał się jako usługa przez Vidalię, losowe hasło zostało wysłane i zapisane w Torze. Podczas restartu, Tor używa wcześniej zapisanego, losowego hasła. Logujesz się i uruchamiasz Vidalię, Vidalia próbuję nawiązać połączenie z działającym już Torem, Vidalia generuje losowe hasło lecz jest ono inne od hasła zapisanego w usłudze Tora."
+
+# type: Content of: <html><body><ul><li><p>
+#: en/troubleshooting.html:114
+msgid ""
+"You need to reconfigure Tor to not be a service. See the Tor wiki page on "
+"running <a "
+"href=\"https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#WinNTService\">"
+" Tor as a service</a> for more information on how to remove the Tor service."
+msgstr "Potrzebna jest zmiana konfiguracji Tora by nie był uruchamiany jako usługa. Zobacz szczegóły dotyczące używania Tora <a href=\"https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#WinNTService\"> jako usługi </a> oraz informacji jak usunąć tę opcję. "
+
+# type: Content of: <html><body>
+#: en/troubleshooting.html:122
+msgid "<a name=\"torexited\"/>"
+msgstr "<a name=\"Tor zamknięty\"/>"
+
+# type: Content of: <html><body><h3>
+#: en/troubleshooting.html:123
+msgid "Tor Exited Unexpectedly"
+msgstr "Niespodziewane zatrzymanie pracy Tora"
+
+# type: Content of: <html><body><p>
+#: en/troubleshooting.html:125
+msgid ""
+"If Tor exits immediately after trying to start, you most likely have another"
+" Tor process already running. Check the <a href=\"log.html\">message log</a>"
+" to see if any of the last few messages in the list are highlighted in "
+"yellow and contain a message similar to the following:"
+msgstr "Jeżeli Tor przestaje działać tuż po uruchomieniu, najprawdopodobniej inny proces Tora jest uruchomiany w tle. otwórz <a href=\"log.html\">message log</a> by zobaczyć czy ostatnie kilka wiadomości nie jest podświetlonych na żółto i nie zawiera informacji o następującej treści:"
+
+# type: Content of: <html><body><pre>
+#: en/troubleshooting.html:131
+#, no-wrap
+msgid ""
+"connection_create_listener(): Could not bind to 127.0.0.1:9050: Address already in use. \n"
+"Is Tor already running?\n"
+msgstr "connection_create_listener():Nie można powiązać z 127.0.0.1:9050 Adres jest już w użyciu. Czy Tor jest już uruchomiony?\n"
+
+# type: Content of: <html><body><p>
+#: en/troubleshooting.html:135
+msgid ""
+"If you find an error message like the one above, you will need to stop the "
+"other Tor process before starting a new one with Vidalia. On Windows, you "
+"would need to look for <i>tor.exe</i> in your Task Manager. On most other "
+"operating systems, the <i>ps</i> command can help you find the other Tor "
+"process."
+msgstr "Jeżeli znajdziesz w logu powyższą wiadomość, będziesz musiał zatrzymać inne procesy Tora uruchomiane w tle, zanim ponownie uruchomisz Vidalię. W Windows trzeba poszukać pliku <i>tor.exe</i> w menadżerze zadań. W większości innych oprogramowań komenda <i>ps</i> pomoże ci znaleźć inne procesy Tora."
+
+# type: Content of: <html><body><p>
+#: en/troubleshooting.html:141
+msgid ""
+"If Tor had been running successfully for awhile (that is, longer than a few "
+"seconds), then you should check the <a href=\"log.html\">message log</a> for"
+" information about any errors Tor experienced before it exited. Such errors "
+"will be highlighted in either red or yellow."
+msgstr "Jeżeli przez jakiś czas Tor działał bez problemów (przez czas dłuższy niż kilka sekund), wtedy powinieneś sprawdzić <a href=\"log.html\">message log</a> w celu uzyskania informacji na temat błędów na jakie natknął się Tor przed zaprzestaniem działania. Takie błędy będą podświetlone na żółto lub czerwono."
+
+# type: Content of: <html><body>
+#: en/troubleshooting.html:147
+msgid "<a name=\"stop\"/>"
+msgstr "<a name=\"zatrzymaj pracÄ™\"/>"
+
+# type: Content of: <html><body><h3>
+#: en/troubleshooting.html:148
+msgid "Vidalia Can't Stop Tor"
+msgstr "Vidalia nie może zatrzymać pracy Tora"
+
+# type: Content of: <html><body><p>
+#: en/troubleshooting.html:150
+msgid ""
+"If Vidalia cannot stop Tor, you should check your <a "
+"href=\"log.html\">message log</a> to see if Tor reported any errors while "
+"trying to exit."
+msgstr "Jeżeli Vidalia nie może zatrzymać pracy Tora, sprawdź <a href=\"log.html\">message log</a> by zobaczyć czy Tor napotkał jakieś błędy podczas zamykania."More information about the tor-commits mailing list