[tor-commits] [translation/orbot] Update translations for orbot

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sun Apr 22 20:15:08 UTC 2012


commit 2ba7a2ce005d52559cef709ef4aeb2d6f15ea21f
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:  Sun Apr 22 20:15:07 2012 +0000

  Update translations for orbot
---
 values-pl/strings.xml |  30 +++++++++++++++---------------
 1 files changed, 15 insertions(+), 15 deletions(-)

diff --git a/values-pl/strings.xml b/values-pl/strings.xml
index ba4e74b..8e303b2 100644
--- a/values-pl/strings.xml
+++ b/values-pl/strings.xml
@@ -93,7 +93,7 @@
  <string name="wizard_permissions_title">Uprawnienia</string>
  <string name="wizard_permissions_root_msg1">Możesz opcjonalnie przekazać darowiznę Orbotowi i otrzymać dostęp \'Superużytkownika\' aby włączyć zaawansowane funkcje, jak np. Transparentne Proxy.</string>
  <string name="wizard_permissions_root_msg2">Jeśli nie chcesz tego robić, upewnij się by używać aplikacji stworzonych do pracy z Orbotem</string>
- <string name="wizard_permissions_no_root_msg">Your device does not appear to be rooted or provide \'Superuser\' access.\n\nIn order to you to benefit from Tor, you will need to use apps built to work with Orbot, or that support HTTP or SOCKS proxy settings.\n\n</string>
+ <string name="wizard_permissions_no_root_msg">Twoje urządzenie wydaje się nie być podłaczone lub nie zapewnia dostępu \'Superużytkownika\'. ⏎\n⏎\nAby czerpać jak największe korzyści z Tora, będziesz musiał używać aplikacji zbudowanych do pracy z Orbotem, lub takich które wspierają ustawienia proxy HTTP lub SOCKS. ⏎\n⏎\n</string>
  <!--TipsAndTricks screen-->
  <string name="wizard_tips_title">Orbot-WÅ‚Ä…czone Aplikacje</string>
  <string name="wizard_tips_gibberbot">Gibberbot: Bezpieczny aplikacja Chatu z szyfrowaniem Off-the-Record</string>
@@ -106,21 +106,21 @@
   <string name="proxymob_url">https://addons.mozilla.org/mobile/downloads/latest/251558/type:attachment/addon-251558-latest.xpi?src=addon-detail</string>-->
  <!--Transparent Proxy screen-->
  <string name="wizard_transproxy_title">Transparentne Proxy</string>
- <string name="wizard_transproxy_msg">This allows your apps to automatically run through the Tor network without any configuration.</string>
+ <string name="wizard_transproxy_msg">To pozwala Twojej aplikacji na automatyczne połączenie przez Sieć Tor bez żadnej konfiguracji.</string>
  <string name="wizard_transproxy_hint">(Sprawdź tutaj, jeśli nie masz pojęcia o czym mówimy)</string>
  <string name="wizard_transproxy_none">Brak</string>
  <string name="pref_transparent_tethering_title">PrzywiÄ…zywanie Tora</string>
- <string name="pref_transparent_tethering_summary">Enable Tor Transparent Proxying for Wifi and USB Tethered Devices (requires restart)</string>
+ <string name="pref_transparent_tethering_summary">WÅ‚Ä…cz Transparentne Proxy Tora dla Wifi i USB (wymaga restartu)</string>
  <string name="button_grant_superuser">Żądanie dostępu Superużytkownika</string>
  <string name="pref_select_apps">Wybierz aplikacje</string>
- <string name="pref_select_apps_summary">Choose Apps to Route Through Tor</string>
+ <string name="pref_select_apps_summary">Wybierz aplikacje do przejścia przez Tor</string>
  <string name="pref_node_configuration">Konfiguracja węzła</string>
- <string name="pref_node_configuration_summary">These are advanced settings that can reduce your anonymity</string>
+ <string name="pref_node_configuration_summary">To są zaawansowane ustawienia, które mogą zmniejszyć Twoją anonimowość</string>
  <string name="pref_entrance_node">Węzły wejściowe</string>
- <string name="pref_entrance_node_summary">Fingerprints, nicks, countries and addresses for the first hop</string>
+ <string name="pref_entrance_node_summary">Fingerprinty, nicki, państaw i adresy na ostatni skok</string>
  <string name="pref_entrance_node_dialog">Wpisz Węzły Wejściowe</string>
  <string name="pref_use_whispercore">Użyj WhisperCore</string>
- <string name="pref_use_whispercore_summary">Use the proprietary NetFilter APIs provided by WhisperSystems (required device with WhisperCore installed)</string>
+ <string name="pref_use_whispercore_summary">Użyj odpowiedniego NetFilter APIs dostarczonego przez WhisperSystems (wymagane urządzenie z zainstalowanym WhisperCore)</string>
  <string name="pref_proxy_type_title">Typ Proxy</string>
  <string name="pref_proxy_type_summary">Protokół używany dla serwera proxy: HTTP, HTTPS, Socks4, Socks5</string>
  <string name="pref_proxy_type_dialog">Wpis Typ Proxy</string>
@@ -131,21 +131,21 @@
  <string name="pref_proxy_port_summary">Port serwera Proxy</string>
  <string name="pref_proxy_port_dialog">Wpisz port Proxy</string>
  <string name="status">Status</string>
- <string name="setting_up_full_transparent_proxying_">Setting up full transparent proxying...</string>
- <string name="setting_up_app_based_transparent_proxying_">Setting up app-based transparent proxying...</string>
+ <string name="setting_up_full_transparent_proxying_">Ustawianie w pełni transparentnego proxy...</string>
+ <string name="setting_up_app_based_transparent_proxying_">Ustawianie bazowanego na aplikacji transparentnego proxy</string>
  <string name="transparent_proxying_enabled">Transparentne proxy WŁĄCZONE</string>
  <string name="transproxy_enabled_for_tethering_">TransProxy podłączone do modemu!</string>
  <string name="warning_error_starting_transparent_proxying_">OSTRZEŻENIE: błąd w uruchamianiu transparentnego proxy!</string>
  <string name="transproxy_rules_cleared">TransProxy działa czysto</string>
  <string name="couldn_t_start_tor_process_">Nie można było zainicjować procesu Tora:</string>
  <string name="privoxy_is_running_on_port_">Privoxy działa na porcie:</string>
- <string name="setting_up_port_based_transparent_proxying_">Setting up port-based transparent proxying...</string>
+ <string name="setting_up_port_based_transparent_proxying_">Ustawianie bazowanego na porcie transparentnego proxy</string>
  <string name="bridge_error">BÅ‚Ä…d mostka</string>
- <string name="bridge_requires_ip">In order to use the bridge feature, you must enter at least one bridge IP address.</string>
+ <string name="bridge_requires_ip">Aby użyć funkcji mostka, musisz wpisać przynajmniej jeden adres IP mostka.</string>
  <string name="send_email_for_bridges">Wyślij email do bridges at torproject.org pisząc w treści \"get bridges\" z konta gmail.</string>
  <string name="error">BÅ‚Ä…d</string>
- <string name="your_reachableaddresses_settings_caused_an_exception_">Your ReachableAddresses settings caused an exception!</string>
- <string name="your_relay_settings_caused_an_exception_">Your relay settings caused an exception!</string>
+ <string name="your_reachableaddresses_settings_caused_an_exception_">Twoje ustawienia dostępnych adresów spowodowały wyjątek!</string>
+ <string name="your_relay_settings_caused_an_exception_">Ustawienia Twojego przekaźnika spowodowały wyjątek!</string>
  <string name="exit_nodes">Węzły Wyjściowe</string>
  <string name="fingerprints_nicks_countries_and_addresses_for_the_last_hop">Fingerprinty, nicki, państaw i adresy na ostatni skok</string>
  <string name="enter_exit_nodes">Wpisz węzły wyjściowe.</string>
@@ -171,9 +171,9 @@
  <string name="the_nickname_for_your_tor_relay">Nickname Twojego przekaźnika Tora</string>
  <string name="enter_a_custom_relay_nickname">Wpisz standardową nazwę przekaźnika</string>
  <string name="reachable_addresses">OsiÄ…galne adresy:</string>
- <string name="run_as_a_client_behind_a_firewall_with_restrictive_policies">Run as a client behind a firewall with restrictive policies</string>
+ <string name="run_as_a_client_behind_a_firewall_with_restrictive_policies">Włącz jako klienta za firewallem z ograniczoną zasadą dzialności</string>
  <string name="reachable_ports">OsiÄ…galne porty</string>
- <string name="ports_reachable_behind_a_restrictive_firewall">Ports reachable behind a restrictive firewall</string>
+ <string name="ports_reachable_behind_a_restrictive_firewall">Porty dostępne za ograniczającym firewallem</string>
  <string name="enter_ports">Wpisz porty</string>
  <string name="enable_hidden_services">WÅ‚Ä…cz Ukryte Serwisy</string>
  <string name="run_servers_accessible_via_the_tor_network">włącz serwisy dostępne przez Sieć Tor</string>More information about the tor-commits mailing list