[tor-commits] [translation/vidalia_completed] Update translations for vidalia_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sun Apr 22 18:15:12 UTC 2012


commit d21be09848415828fad1919b413f78d215325bea
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sun Apr 22 18:15:11 2012 +0000

    Update translations for vidalia_completed
---
 pl/vidalia_pl.po | 3848 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 files changed, 3848 insertions(+), 0 deletions(-)

diff --git a/pl/vidalia_pl.po b/pl/vidalia_pl.po
new file mode 100644
index 0000000..3b41c73
--- /dev/null
+++ b/pl/vidalia_pl.po
@@ -0,0 +1,3848 @@
+# 
+# Translators:
+#   <achevallier at hush.ai>, 2012.
+#   <ipjsdfpojsdf at mailinator.com>, 2012.
+# runasand <runa.sandvik at gmail.com>, 2011.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-03-21 17:52+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-04-22 18:06+0000\n"
+"Last-Translator: achevallier <achevallier at hush.ai>\n"
+"Language-Team: translations at vidalia-project.net\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: pl\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2)\n"
+"X-Generator: Vidalia ts2po 0.2\n"
+
+msgctxt "AboutDialog"
+msgid "About Vidalia"
+msgstr "O Vidalii"
+
+msgctxt "AboutDialog"
+msgid "License"
+msgstr "Licencja"
+
+msgctxt "AboutDialog"
+msgid "Vidalia 0.2.0"
+msgstr "Vidalia 0.2.0"
+
+msgctxt "AboutDialog"
+msgid "Tor 0.2.0.32"
+msgstr "Tor 0.2.0.32"
+
+msgctxt "AboutDialog"
+msgid "Qt 4.4.2"
+msgstr "Qt 4.4.2"
+
+msgctxt "AdvancedPage"
+msgid "'%1' is not a valid IP address."
+msgstr "'%1' nie jest poprawnym adresem IP."
+
+msgctxt "AdvancedPage"
+msgid ""
+"You selected 'Password' authentication, but did not specify a password."
+msgstr "Wybrałeś uwierzytelnianie na 'Hasło', lecz go nie ustaliłeś."
+
+msgctxt "AdvancedPage"
+msgid "Select Tor Configuration File"
+msgstr "Wybierz plik konfiguracyjny Tora"
+
+msgctxt "AdvancedPage"
+msgid "File Not Found"
+msgstr "Pliku nie znaleziono"
+
+msgctxt "AdvancedPage"
+msgid "%1 does not exist. Would you like to create it?"
+msgstr "%1 nie istnieje. Czy chcesz go utworzyć?"
+
+msgctxt "AdvancedPage"
+msgid "Failed to Create File"
+msgstr "Nie udało się utworzyć pliku"
+
+msgctxt "AdvancedPage"
+msgid "Unable to create %1 [%2]"
+msgstr "Utworzenie %1 [%2] jest niemożliwe"
+
+msgctxt "AdvancedPage"
+msgid "Select a Directory to Use for Tor Data"
+msgstr "Wybierz katalog w którym Tor będzie przechowywał swoje dane"
+
+msgctxt "AdvancedPage"
+msgid "Unable to remove Tor Service"
+msgstr "Usunięcie usługi Tora nie powiodło się"
+
+msgctxt "AdvancedPage"
+msgid "Unable to install Tor Service"
+msgstr "Instalacja usługi Tora nie powiodła się"
+
+msgctxt "AdvancedPage"
+msgid "Vidalia was unable to install the Tor service."
+msgstr "Vidalia nie mogła zainstalować usługi Tor"
+
+msgctxt "AdvancedPage"
+msgid "Authentication:"
+msgstr "Autentykacja:"
+
+msgctxt "AdvancedPage"
+msgid "Address:"
+msgstr "Adres:"
+
+msgctxt "AdvancedPage"
+msgid "None"
+msgstr "Brak"
+
+msgctxt "AdvancedPage"
+msgid "Cookie"
+msgstr "Ciasteczko"
+
+msgctxt "AdvancedPage"
+msgid "Password"
+msgstr "Hasło"
+
+msgctxt "AdvancedPage"
+msgid "Randomly Generate"
+msgstr "Wybierane losowo"
+
+msgctxt "AdvancedPage"
+msgid ":"
+msgstr ":"
+
+msgctxt "AdvancedPage"
+msgid "Tor Configuration File"
+msgstr "Plik konfiguracyjny Tora"
+
+msgctxt "AdvancedPage"
+msgid "Start the Tor software with the specified configuration file (torrc)"
+msgstr "Uruchom oprogramowanie Tora używając wybranego pliku konfiguracyjnego (torrc)"
+
+msgctxt "AdvancedPage"
+msgid "Select path to your configuration file"
+msgstr "Wybierz ścieżkę do Twojego pliku konfiguracyjnego"
+
+msgctxt "AdvancedPage"
+msgid "Browse"
+msgstr "PrzeglÄ…daj"
+
+msgctxt "AdvancedPage"
+msgid "Data Directory"
+msgstr "Katalog Danych"
+
+msgctxt "AdvancedPage"
+msgid "Store data for the Tor software in the following directory"
+msgstr "Zapisuje dane aplikacji Tor we wskazanym katalogu"
+
+msgctxt "AdvancedPage"
+msgid "Select the directory used to store data for the Tor software"
+msgstr "Wybierz katalog używany do zapisu danych przez Tora"
+
+msgctxt "AdvancedPage"
+msgid "Tor Control"
+msgstr "Ustawienia Tor'a"
+
+msgctxt "AdvancedPage"
+msgid "Use TCP connection (ControlPort)"
+msgstr "Użyj połączeń TCP (ControlPort)"
+
+msgctxt "AdvancedPage"
+msgid "Path:"
+msgstr "Ścieżka:"
+
+msgctxt "AdvancedPage"
+msgid "Use Unix domain socket (ControlSocket)"
+msgstr "Użyj gniazd domeny Uniksa (ControlSocket)"
+
+msgctxt "AdvancedPage"
+msgid "Edit current torrc"
+msgstr "Edytuj aktualny plik torrc"
+
+msgctxt "AdvancedPage"
+msgid "NOTE: this will edit the currently loaded torrc"
+msgstr "UWAGA: edytuje aktualnie załadowany plik torrc"
+
+msgctxt "AdvancedPage"
+msgid "ControlSocket path doesn't exist."
+msgstr "Podana ścieżka nie istnieje."
+
+msgctxt "AdvancedPage"
+msgid ""
+"The specified Tor configuration file location contains characters that "
+"cannot be represented in your system's current 8-bit character encoding."
+msgstr "Podana ścieżka pliku konfiguracyjnego Tora zawiera znaki, które nie mogą zostać wyświetlone poprawnie w aktualnym 8-bitowym kodowaniu."
+
+msgctxt "AdvancedPage"
+msgid ""
+"The specified Tor data directory location contains characters that cannot be"
+" represented in your system's current 8-bit character encoding."
+msgstr "Podana ścieżka katalogu danych Tora zawiera znaki, które nie mogą zostać wyświetlone poprawnie w aktualnym 8-bitowym kodowaniu."
+
+msgctxt "AdvancedPage"
+msgid "Warning"
+msgstr "Ostrzeżenie"
+
+msgctxt "AdvancedPage"
+msgid "You changed torrc path, would you like to restart Tor?"
+msgstr "Zmieniłeś ścieżkę do pliku torrc, zrestartować Tora ?"
+
+msgctxt "AdvancedPage"
+msgid "Tor Configuration File (torrc);;All Files (*)"
+msgstr "Plik konfiguracyjny Tora (torrc);;Wszystkie pliki (*)"
+
+msgctxt "AdvancedPage"
+msgid "Select a file to use for Tor socket path"
+msgstr "Wybierz ścieżkę do Tora"
+
+msgctxt "AdvancedPage"
+msgid "Configure ControlPort automatically"
+msgstr "Konfiguruj Port Kontrolny automatycznie"
+
+msgctxt "AdvancedPage"
+msgid ""
+"You've checked the autoconfiguration option for the ControlPort, but "
+"provided no Data Directory. Please add one, or uncheck the \"Configure "
+"ControlPort automatically\" option."
+msgstr "Sprawdziłeś autokonfigurację dla ControlPort, ale nie dostarczyłeś Katalogu Danych. Dodaj go, albo odznacz opcję \"Skonfiguruj ControlPort automatycznie\""
+
+msgctxt "AdvancedPage"
+msgid ""
+"Vidalia was unable to remove the Tor service.\n"
+"\n"
+"You may need to remove it manually."
+msgstr "Vidalia nie mogła usunąć usługi Tor.\n\nBędziesz musiał usunąć ją ręcznie."
+
+msgctxt "AppearancePage"
+msgid "Language"
+msgstr "Język"
+
+msgctxt "AppearancePage"
+msgid "Choose the language used in Vidalia"
+msgstr "Wybierz język aplikacji"
+
+msgctxt "AppearancePage"
+msgid "Style"
+msgstr "Styl"
+
+msgctxt "AppearancePage"
+msgid "Choose Vidalia's interface style"
+msgstr "Wybierz styl interfejsu"
+
+msgctxt "AppearancePage"
+msgid "Vidalia was unable to load the selected language translation."
+msgstr "Vidalia nie mogła wczytać wybranego języka."
+
+msgctxt "AppearancePage"
+msgid ""
+"System Icon Preferences (changes will take effect when you restart Vidalia)"
+msgstr "Preferencje ikon (ujrzysz zmiany po ponownym włączeniu Vidalii)"
+
+msgctxt "AppearancePage"
+msgid "Show the Tray Icon and Dock Icon (default)"
+msgstr "Pokaż ikonę na pasku zadań i przyczep ikonę (domyślne)"
+
+msgctxt "AppearancePage"
+msgid "Hide the Tray Icon"
+msgstr "Schowaj ikonę z paska zadań"
+
+msgctxt "AppearancePage"
+msgid "Hide the Dock Icon"
+msgstr "Schowaj przyczepionÄ… ikonÄ™"
+
+msgctxt "BandwidthGraph"
+msgid "Since:"
+msgstr "Wykres od:"
+
+msgctxt "BandwidthGraph"
+msgid "Hide Settings"
+msgstr "Ukryj ustawienia"
+
+msgctxt "BandwidthGraph"
+msgid "Show Settings"
+msgstr "Pokaż ustawienia"
+
+msgctxt "BandwidthGraph"
+msgid "Tor Bandwidth Usage"
+msgstr "Użycie Łącza"
+
+msgctxt "BandwidthGraph"
+msgid "Reset"
+msgstr "Resetuj"
+
+msgctxt "BandwidthGraph"
+msgid "Receive Rate"
+msgstr "Pokaż ściąganie"
+
+msgctxt "BandwidthGraph"
+msgid "Send Rate"
+msgstr "Pokaż wysyłanie"
+
+msgctxt "BandwidthGraph"
+msgid "Always on Top"
+msgstr "Zawsze na wierzchu"
+
+msgctxt "BandwidthGraph"
+msgid "Style"
+msgstr "Styl"
+
+msgctxt "BandwidthGraph"
+msgid "Changes the transparency of the Bandwidth Graph"
+msgstr "Zmienia przezroczystość okna"
+
+msgctxt "BandwidthGraph"
+msgid "100"
+msgstr "100"
+
+msgctxt "BandwidthGraph"
+msgid "% Opaque"
+msgstr "% Nieprzejrzyste"
+
+msgctxt "BandwidthGraph"
+msgid "Save"
+msgstr "Zapisz"
+
+msgctxt "BandwidthGraph"
+msgid "Cancel"
+msgstr "Anuluj"
+
+msgctxt "BridgeDownloader"
+msgid "Starting HTTPS bridge request..."
+msgstr "Wysyłanie żądania HTTPS do mostu..."
+
+msgctxt "BridgeDownloader"
+msgid "Connecting to %1:%2..."
+msgstr "Łączenie z %1:%2..."
+
+msgctxt "BridgeDownloader"
+msgid "Sending an HTTPS request for bridges..."
+msgstr "Wysyłanie żądania HTTPS dla mostów..."
+
+msgctxt "BridgeDownloader"
+msgid "Downloading a list of bridges..."
+msgstr "Pobieranie listy mostów"
+
+msgctxt "BridgeDownloaderProgressDialog"
+msgid "Downloading Bridges"
+msgstr "Pobieranie mostów"
+
+msgctxt "BridgeDownloaderProgressDialog"
+msgid "Unable to download bridges: %1"
+msgstr "Nie można pobrać mostów: %1"
+
+msgctxt "BridgeDownloaderProgressDialog"
+msgid "Retrying bridge request..."
+msgstr "Ponawianie żądania..."
+
+msgctxt "BridgeUsageDialog"
+msgid "Country"
+msgstr "Państwo"
+
+msgctxt "BridgeUsageDialog"
+msgid "# Clients"
+msgstr "# Klientów"
+
+msgctxt "BridgeUsageDialog"
+msgid "Clients from the following countries have used your relay since %1"
+msgstr "Klienci z następujących państw używali Twojego węzła od %1"
+
+msgctxt "BridgeUsageDialog"
+msgid "Bridge Usage Summary"
+msgstr "Podsumowanie użycia Mostu"
+
+msgctxt "BridgeUsageDialog"
+msgid "Client Summary"
+msgstr "Podsumowanie klienta"
+
+msgctxt "Circuit"
+msgid "New"
+msgstr "Nowe"
+
+msgctxt "Circuit"
+msgid "Open"
+msgstr "Aktywne"
+
+msgctxt "Circuit"
+msgid "Building"
+msgstr "Łączenie"
+
+msgctxt "Circuit"
+msgid "Failed"
+msgstr "Nie powiodło się"
+
+msgctxt "Circuit"
+msgid "Closed"
+msgstr "Zakończone"
+
+msgctxt "Circuit"
+msgid "Unknown"
+msgstr "Nieznane"
+
+msgctxt "CircuitItem"
+msgid "<Path Empty>"
+msgstr "<Ścieżka pusta>"
+
+msgctxt "CircuitListWidget"
+msgid "Connection"
+msgstr "Połączenie"
+
+msgctxt "CircuitListWidget"
+msgid "Status"
+msgstr "Status"
+
+msgctxt "CircuitListWidget"
+msgid "Zoom to Circuit"
+msgstr "Zbliż na połączenie"
+
+msgctxt "CircuitListWidget"
+msgid "Close Circuit (Del)"
+msgstr "Zamknij połączenie"
+
+msgctxt "CircuitListWidget"
+msgid "Close Stream (Del)"
+msgstr "Zamknij strumień (Del)"
+
+msgctxt "ConfigDialog"
+msgid "General"
+msgstr "Ogólne"
+
+msgctxt "ConfigDialog"
+msgid "Network"
+msgstr "Sieć"
+
+msgctxt "ConfigDialog"
+msgid "Sharing"
+msgstr "Współdzielenie"
+
+msgctxt "ConfigDialog"
+msgid "Services"
+msgstr "Usługi"
+
+msgctxt "ConfigDialog"
+msgid "Appearance"
+msgstr "WyglÄ…d"
+
+msgctxt "ConfigDialog"
+msgid "Advanced"
+msgstr "Zaawansowane"
+
+msgctxt "ConfigDialog"
+msgid "Help"
+msgstr "Pomoc"
+
+msgctxt "ConfigDialog"
+msgid "Error Saving Settings"
+msgstr "Błąd zapisu ustawień"
+
+msgctxt "ConfigDialog"
+msgid "Vidalia was unable to save your %1 settings."
+msgstr "Vidalia nie mogła zapisać ustawień %1."
+
+msgctxt "ConfigDialog"
+msgid "Error Applying Settings"
+msgstr "Błąd aplikowania ustawień"
+
+msgctxt "ConfigDialog"
+msgid "Vidalia was unable to apply your %1 settings to Tor."
+msgstr "Vidalia nie mogła zastosować Twoich ustawień %1."
+
+msgctxt "ConfigDialog"
+msgid "Settings"
+msgstr "Ustawienia"
+
+msgctxt "ControlConnection"
+msgid "Vidalia was unable to connect to Tor. (%1)"
+msgstr "Viadalia nie mogła się połączyć z Torem. (%1)"
+
+msgctxt "ControlConnection"
+msgid "Control socket is not connected."
+msgstr "Gniazdo sterujące nie jest podłączone."
+
+msgctxt "ControlPasswordInputDialog"
+msgid "Password Required"
+msgstr "Wymagane hasło"
+
+msgctxt "ControlPasswordInputDialog"
+msgid "Remember my password"
+msgstr "Zapamiętaj hasło"
+
+msgctxt "ControlPasswordInputDialog"
+msgid ""
+"Vidalia has connected to a running Tor process that requires a password. "
+"Please enter your control password:"
+msgstr "Vidalia połączyła się z usługą Tora, który wymaga hasła. Proszę wprowadzić hasło:"
+
+msgctxt "ControlSocket"
+msgid "Control socket is not connected."
+msgstr "Gniazdo sterujące nie jest podłączone."
+
+msgctxt "ControlSocket"
+msgid "Error sending control command. [%1]"
+msgstr "Błąd przy przy wysyłaniu polecenia sterującego. [%1]"
+
+msgctxt "ControlSocket"
+msgid "Socket disconnected while attempting to read a line of data."
+msgstr "Przy próbie odczytu danych gniazdo rozłączyło się."
+
+msgctxt "ControlSocket"
+msgid "Invalid control reply. [%1]"
+msgstr "Nieprawidłowy kod odpowiedzi. [%1]"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Afghanistan"
+msgstr "Afganistan"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Andorra"
+msgstr "Andora"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Angola"
+msgstr "Angola"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Antigua & Barbuda"
+msgstr "Antigua & Barbuda"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Argentina"
+msgstr "Argentyna"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Armenia"
+msgstr "Armenia"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Australia"
+msgstr "Australia"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Azerbaijan"
+msgstr "Azerbejdżan "
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Bahamas"
+msgstr "Bahama "
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Bangladesh"
+msgstr "Bangladesz"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Barbados"
+msgstr "Barbados"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Belarus"
+msgstr "Białoruś"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Belgium"
+msgstr "Belgia"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Belize"
+msgstr "Belize"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Bhutan"
+msgstr "Butan"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Bolivia"
+msgstr "Boliwia"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Bosnia & Herzegovina"
+msgstr "Bośnia i Hercegowina"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Botswana"
+msgstr "Bośnia i Hercegowina"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Brazil"
+msgstr "Brazylia"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Brunei Darussalam"
+msgstr "Brunei"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Bulgaria"
+msgstr "Bułgaria"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Burkina Faso"
+msgstr "Burkina Faso"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Burundi"
+msgstr "Burundi"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Cambodia"
+msgstr "Kambodża"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Cameroon"
+msgstr "Kamerun"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Canada"
+msgstr "Kanada"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Cape Verde"
+msgstr "Cape Verde"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Central African Republic"
+msgstr "Republika Środkowoafrykańska"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Chad"
+msgstr "Czad"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Chile"
+msgstr "Czile"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "China"
+msgstr "Chiny"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Colombia"
+msgstr "Kolumbia"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Comoros"
+msgstr "Komoros"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Congo, The Democratic Republic of the"
+msgstr "Demokratyczna Republika Kongo"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Congo"
+msgstr "Kongo"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Costa Rica"
+msgstr "Kostaryka"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Cote d’Ivoire"
+msgstr "Wybrzeże Kości Słoniowej"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Croatia"
+msgstr "Chorwacja"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Cuba"
+msgstr "Kuba"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Cyprus"
+msgstr "Cypr"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Czech Republic"
+msgstr "Republika Czeska"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Denmark"
+msgstr "Dania"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Djibouti"
+msgstr "Dżibuti"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Dominica"
+msgstr "Dominika"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Dominican Republic"
+msgstr "Republika Dominikańska"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Ecuador"
+msgstr "Ekwador"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Egypt"
+msgstr "Egipt"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "El Salvador"
+msgstr "El Salvador"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Equatorial Guinea"
+msgstr "Gwinea Równikowa"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Eritrea"
+msgstr "Erytrea"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Estonia"
+msgstr "Estonia"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "France"
+msgstr "Francja"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Gabon"
+msgstr "Republika Gabońska"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Gambia"
+msgstr "Republika Gambii"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Georgia"
+msgstr "Georgia"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Germany"
+msgstr "Niemcy"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Ghana"
+msgstr "Republika Ghany"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Grenada"
+msgstr "Grenada"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Guatemala"
+msgstr "Gwatemala"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Guinea"
+msgstr "Gwinea"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Guinea-Bissau"
+msgstr "Gwinea Bissau"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Guyana"
+msgstr "Gujana"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Hong Kong"
+msgstr "Hong Kong"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Haiti"
+msgstr "Haiti"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Honduras"
+msgstr "Honduras"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Israel"
+msgstr "Izrael"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Italy"
+msgstr "WÅ‚ochy"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Jamaica"
+msgstr "Jamajka"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Japan"
+msgstr "Japonia"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Jordan"
+msgstr "Jordania"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Kazakhstan"
+msgstr "Kazachstan"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Kenya"
+msgstr "Kenia"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Kiribati"
+msgstr "Republika Kiribati"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Kuwait"
+msgstr "Kuwejt"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Kyrgyzstan"
+msgstr "Kirgistan"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Laos"
+msgstr "Laos"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Latvia"
+msgstr "Łotwa"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Lebanon"
+msgstr "Liban"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Lesotho"
+msgstr "Lesoto"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Liberia"
+msgstr "Republika Liberii"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Liechtenstein"
+msgstr "Lichtenstein"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Lithuania"
+msgstr "Litwa"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Luxembourg"
+msgstr "Luxemburg"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Macedonia"
+msgstr "Macedonia"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Madagascar"
+msgstr "Madagaskar"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Malawi"
+msgstr "Malawia"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Malaysia"
+msgstr "Malezja"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Mali"
+msgstr "Mali"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Malta"
+msgstr "Malta"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Marshall Islands"
+msgstr "Wyspy Marshalla"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Mauritania"
+msgstr "Mauretania"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Mauritius"
+msgstr "Mauritius"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Micronesia"
+msgstr "Mikronezja"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Moldova"
+msgstr "Mołdawia"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Monaco"
+msgstr "Monako"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Mongolia"
+msgstr "Mongolia"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Montenegro"
+msgstr "Czarnogóra"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Morocco"
+msgstr "Maroko"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Mozambique"
+msgstr "Mozambik"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Namibia"
+msgstr "Namibia"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Nauru"
+msgstr "Nauru"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Nepal"
+msgstr "Nepal"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Netherlands"
+msgstr "Holandia"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "New Zealand"
+msgstr "Nowa Zelandia"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Nicaragua"
+msgstr "Nikaragua"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Niger"
+msgstr "Niger"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Nigeria"
+msgstr "Nigeria"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Norway"
+msgstr "Norwegia"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Oman"
+msgstr "Oman"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Pakistan"
+msgstr "Pakistan"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Palau"
+msgstr "Palau"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Palestine"
+msgstr "Palestyna"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Panama"
+msgstr "Panama"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Papua New Guinea"
+msgstr "Papua Nowa Gwinea"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Paraguay"
+msgstr "Paragwaj"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Peru"
+msgstr "Peru"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Philippines"
+msgstr "Filipiny"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Poland"
+msgstr "Polska"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Portugal"
+msgstr "Portugalia"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Qatar"
+msgstr "Katar"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Romania"
+msgstr "Rumunia"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Russia"
+msgstr "Rosja"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Rwanda"
+msgstr "Ruanda"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Saint Kitts & Nevis"
+msgstr "Saint Kitts & Nevis"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Saint Lucia"
+msgstr "Saint Lucia"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Saint Vincent & the Grenadines"
+msgstr "Saint Vincent i Grenadyny"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Samoa"
+msgstr "Samoa"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "San Marino"
+msgstr "San Marino"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Sao Tome & Principe"
+msgstr "Sao Tome & Principe"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Saudi Arabia"
+msgstr "Arabia Saudyjska"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Senegal"
+msgstr "Senegal"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Serbia"
+msgstr "Serbia"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Seychelles"
+msgstr "Seszele"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Sierra Leone"
+msgstr "Sierra Leone"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Singapore"
+msgstr "Singapur"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Slovakia"
+msgstr "SÅ‚owacja"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Slovenia"
+msgstr "SÅ‚owenia"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Solomon Islands"
+msgstr "Wyspy Salomona"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Somalia"
+msgstr "Somalia"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "South Africa"
+msgstr "Afryka Południowa"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Spain"
+msgstr "Hiszpania"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Sri Lanka"
+msgstr "Sri Lanka"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Sudan"
+msgstr "Sudan"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Suriname"
+msgstr "Surinam"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Swaziland"
+msgstr "Suazi"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Sweden"
+msgstr "Szwecja"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Switzerland"
+msgstr "Szwajcaria"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Syria"
+msgstr "Syria"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Tajikistan"
+msgstr "Tadżykistan"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Tanzania"
+msgstr "Tanzania"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Thailand"
+msgstr "Tajlandia"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Timor-Leste (East Timor)"
+msgstr "Timor Wschodni"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Togo"
+msgstr "Togo"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Tonga"
+msgstr "Tonga"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Trinidad & Tobago"
+msgstr "Trynidad i Tobago"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Tunisia"
+msgstr "Tunezja"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Turkey"
+msgstr "Turcja"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Turkmenistan"
+msgstr "Turkmenistan"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Tuvalu"
+msgstr "Tuvalu"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Uganda"
+msgstr "Uganda"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Ukraine"
+msgstr "Ukraina"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "United Arab Emirates"
+msgstr "Zjednoczone Emiraty Arabskie"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "United Kingdom"
+msgstr "Wielka Brytania"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "United States"
+msgstr "Stany Zjednoczone"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Uruguay"
+msgstr "Urugwaj"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Uzbekistan"
+msgstr "Uzbekistan"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Vanuatu"
+msgstr "Vanuatu"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Vatican"
+msgstr "Watykan"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Venezuela"
+msgstr "Wenezuela"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Vietnam"
+msgstr "Wietnam"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Western Sahara"
+msgstr "Zachodnia Sahara"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Yemen"
+msgstr "Jemen"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Zambia"
+msgstr "Zambia"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Zimbabwe"
+msgstr "Zimbabwe"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Zaire"
+msgstr "Zair"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Albania"
+msgstr "Albania"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Algeria"
+msgstr "Algieria"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Austria"
+msgstr "Austria"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Bahrain"
+msgstr "Bahrajn"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Benin"
+msgstr "Benin"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Ethiopia"
+msgstr "Etiopia"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Fiji"
+msgstr "Fidżi"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Finland"
+msgstr "Finlandia"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Greece"
+msgstr "Grecja"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Guam"
+msgstr "Guam"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Hungary"
+msgstr "Węgry"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Iceland"
+msgstr "Islandia"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "India"
+msgstr "Indie"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Indonesia"
+msgstr "Indonezja"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Iran"
+msgstr "Iran"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Iraq"
+msgstr "Irak"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Ireland"
+msgstr "Irlandia"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Korea, North"
+msgstr "Północna Korea"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Korea, South"
+msgstr "Południowa Korea"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Libya"
+msgstr "Libia"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Maldives"
+msgstr "Malediwy"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Mexico"
+msgstr "Meksyk"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Myanmar"
+msgstr "Birma"
+
+msgctxt "CountryInfo"
+msgid "Taiwan"
+msgstr "Tajwan"
+
+msgctxt "CrashReportDialog"
+msgid "Submit a Crash Report"
+msgstr "Wyślij raport o błędzie"
+
+msgctxt "CrashReportDialog"
+msgid "Vidalia encountered an error and needed to close"
+msgstr "Vidalia napotkała problem i musi zostać zamknięta"
+
+msgctxt "CrashReportDialog"
+msgid "Restart Vidalia"
+msgstr "Uruchom VidaliÄ™ ponownie"
+
+msgctxt "CrashReportDialog"
+msgid "Don't Restart"
+msgstr "Nie uruchamiaj ponownie"
+
+msgctxt "CrashReportDialog"
+msgid "Unable to restart Vidalia"
+msgstr "Ponowne uruchomienie Vidalia nie powiodło się"
+
+msgctxt "CrashReportDialog"
+msgid ""
+"We were unable to automatically restart Vidalia. Please restart Vidalia "
+"manually."
+msgstr "Nie udało się automatycznie uruchomić Vidalii. Proszę uruchomić ponownie ręcznie."
+
+msgctxt "CrashReportDialog"
+msgid "Please fill a ticket in:"
+msgstr "Wypełnij kartę w:"
+
+msgctxt "CrashReportDialog"
+msgid ""
+"<a "
+"href=\"https://trac.torproject.org/projects/tor/newticket\">https://trac.torproject.org/projects/tor/newticket</a>"
+msgstr "<a href=\"https://trac.torproject.org/projects/tor/newticket\">https://trac.torproject.org/projects/tor/newticket</a>"
+
+msgctxt "CrashReportDialog"
+msgid ""
+"A crash report has been created that you can send to the Vidalia developers "
+"to help identify and fix the problem. The submitted report does not contain "
+"any personally identifying information."
+msgstr "Został utworzony raport błędu, który możesz przesłać do zespołu Vidalii aby pomóc zidentyfikować i usunąć usterkę. Przesyłany raport nie zawiera żadnych informacji poufnych."
+
+msgctxt "CrashReportDialog"
+msgid ""
+"with a description of what you were doing before the application crashed, "
+"along with the following files corresponding to the crash report:"
+msgstr "wraz z opisem tego co robiłeś przed wystąpieniem usterki, oraz następującymi plikami odnośnie raportu o błędzie:"
+
+msgctxt "GeneralPage"
+msgid "Executables (*.exe)"
+msgstr "Pliki wykonywalne (.exe)"
+
+msgctxt "GeneralPage"
+msgid "Select Path to Tor"
+msgstr "Wybierz ścieżkę do Tora"
+
+msgctxt "GeneralPage"
+msgid "Select Proxy Executable"
+msgstr "Wybierz plik wykonywalny Proxy"
+
+msgctxt "GeneralPage"
+msgid "You must specify the name of your Tor executable."
+msgstr "Musisz określić nazwę pliku wykonywalnego Tora."
+
+msgctxt "GeneralPage"
+msgid "Start Vidalia when my system starts"
+msgstr "Uruchamiaj Vidalię gdy startuje mój system"
+
+msgctxt "GeneralPage"
+msgid "Browse"
+msgstr "PrzeglÄ…daj"
+
+msgctxt "GeneralPage"
+msgid "Start the Tor software when Vidalia starts"
+msgstr "Uruchamiaj Tora gdy Vidalia startuje"
+
+msgctxt "GeneralPage"
+msgid "Tor"
+msgstr "Tor"
+
+msgctxt "GeneralPage"
+msgid "Proxy Application (optional)"
+msgstr "Aplikacja proxy (opcjonalnie)"
+
+msgctxt "GeneralPage"
+msgid "Start a proxy application when Tor starts"
+msgstr "Uruchamiaj aplikacjÄ™ proxy gdy Tor startuje"
+
+msgctxt "GeneralPage"
+msgid "Proxy Application Arguments:"
+msgstr "Parametry aplikacji proxy:"
+
+msgctxt "GeneralPage"
+msgid "Software Updates"
+msgstr "Uaktualnienia oprogramowania"
+
+msgctxt "GeneralPage"
+msgid "Check for new software updates automatically"
+msgstr "Automatycznie sprawdzaj dostępność aktualizacji oprogramowania"
+
+msgctxt "GeneralPage"
+msgid "Check Now"
+msgstr "Sprawdź teraz"
+
+msgctxt "GraphFrame"
+msgid "%1 KB/s"
+msgstr "%1 KB/s"
+
+msgctxt "GraphFrame"
+msgid "%1 KB"
+msgstr "%1 KB"
+
+msgctxt "GraphFrame"
+msgid "%1 MB"
+msgstr "%1 MB"
+
+msgctxt "GraphFrame"
+msgid "%1 GB"
+msgstr "%1 GB"
+
+msgctxt "GraphFrame"
+msgid "Recv:"
+msgstr "Odbr:"
+
+msgctxt "GraphFrame"
+msgid "Sent:"
+msgstr "Wysł:"
+
+msgctxt "HelpBrowser"
+msgid "Supplied XML file is not a valid Contents document."
+msgstr "Plik XML nie jest prawidłowym plikiem dokumentu Zawartości."
+
+msgctxt "HelpBrowser"
+msgid "Search reached end of document"
+msgstr "Wyszukiwanie dotarło do końca dokumentu"
+
+msgctxt "HelpBrowser"
+msgid "Search reached start of document"
+msgstr "Wyszukiwanie dotarło do początku dokumentu"
+
+msgctxt "HelpBrowser"
+msgid "Text not found in document"
+msgstr "Nie znaleziono tekstu w dokumencie"
+
+msgctxt "HelpBrowser"
+msgid "Found %1 results"
+msgstr "Znaleziono %1 wynik(i/ów)"
+
+msgctxt "HelpBrowser"
+msgid "Vidalia Help"
+msgstr "Pomoc Vidalii"
+
+msgctxt "HelpBrowser"
+msgid "Back"
+msgstr "Cofnij"
+
+msgctxt "HelpBrowser"
+msgid "Move to previous page (Backspace)"
+msgstr "Przejdź do poprzedniej strony (Backspace)"
+
+msgctxt "HelpBrowser"
+msgid "Backspace"
+msgstr "Backspace"
+
+msgctxt "HelpBrowser"
+msgid "Forward"
+msgstr "W przód"
+
+msgctxt "HelpBrowser"
+msgid "Move to next page (Shift+Backspace)"
+msgstr "Przejdź do następnej strony (Shift+Backspace)"
+
+msgctxt "HelpBrowser"
+msgid "Shift+Backspace"
+msgstr "Shift+Backspace"
+
+msgctxt "HelpBrowser"
+msgid "Home"
+msgstr "Główna"
+
+msgctxt "HelpBrowser"
+msgid "Move to the Home page (Ctrl+H)"
+msgstr "Przejdź do strony głównej (Ctrl+H)"
+
+msgctxt "HelpBrowser"
+msgid "Ctrl+H"
+msgstr "Ctrl+H"
+
+msgctxt "HelpBrowser"
+msgid "Find"
+msgstr "Znajdź"
+
+msgctxt "HelpBrowser"
+msgid "Search for a word or phrase on current page (Ctrl+F)"
+msgstr "Szukaj słowa lub słów na bieżącej stronie (Ctrl+F)"
+
+msgctxt "HelpBrowser"
+msgid "Ctrl+F"
+msgstr "Ctrl+F"
+
+msgctxt "HelpBrowser"
+msgid "Close"
+msgstr "Zamknij"
+
+msgctxt "HelpBrowser"
+msgid "Close Vidalia Help"
+msgstr "Zamknij pomoc Vidalii"
+
+msgctxt "HelpBrowser"
+msgid "Esc"
+msgstr "Esc"
+
+msgctxt "HelpBrowser"
+msgid "Find:"
+msgstr "Znajdź:"
+
+msgctxt "HelpBrowser"
+msgid "Find Previous"
+msgstr "Znajdź poprzednie"
+
+msgctxt "HelpBrowser"
+msgid "Find Next"
+msgstr "Znajdź następne"
+
+msgctxt "HelpBrowser"
+msgid "Case sensitive"
+msgstr "Ważna wielkość liter"
+
+msgctxt "HelpBrowser"
+msgid "Whole words only"
+msgstr "Tylko całe słowa"
+
+msgctxt "HelpBrowser"
+msgid "Help Topics"
+msgstr "Tematy pomocy"
+
+msgctxt "HelpBrowser"
+msgid "Contents"
+msgstr "Zawartość"
+
+msgctxt "HelpBrowser"
+msgid "Search"
+msgstr "Szukaj"
+
+msgctxt "HelpBrowser"
+msgid "Searching for:"
+msgstr "Szukanie:"
+
+msgctxt "HelpBrowser"
+msgid "Found Documents"
+msgstr "Znalezione dokumenty"
+
+msgctxt "HelpBrowser"
+msgid "Error Loading Help Contents:"
+msgstr "Błąd wczytywania zawartości pomocy:"
+
+msgctxt "HelpTextBrowser"
+msgid "Opening External Link"
+msgstr "Otwieranie zewnętrznego łącza"
+
+msgctxt "HelpTextBrowser"
+msgid ""
+"Vidalia can open the link you selected in your default Web browser. If your "
+"browser is not currently configured to use Tor then the request will not be "
+"anonymous."
+msgstr "Vidalia może otworzyć wskazany link w domyślnej przeglądarce. Jeśli Twoja przeglądarka nie jest skonfigurowana na używanie sieci Tor, żądanie nie będzie anonimowe."
+
+msgctxt "HelpTextBrowser"
+msgid "Do you want Vidalia to open the link in your Web browser?"
+msgstr "Czy chcesz otworzyć link w Twojej przeglądarce ?"
+
+msgctxt "HelpTextBrowser"
+msgid "Unable to Open Link"
+msgstr "Otwarcie linku nie powiodło się"
+
+msgctxt "HelpTextBrowser"
+msgid ""
+"Vidalia was unable to open the selected link in your Web browser. You can "
+"still copy the URL and paste it into your browser."
+msgstr "Vidalia nie mogła otworzyć linku w Twojej przeglądarce. Jednakże możesz skopiować adres URL i wkleić bezpośrednio do przeglądarki."
+
+msgctxt "HelpTextBrowser"
+msgid "Error opening help file:"
+msgstr "BÅ‚Ä…d otwierania pliku pomocy:"
+
+msgctxt "LicenseDialog"
+msgid "License Information"
+msgstr "Informacje o licencji"
+
+msgctxt "LicenseDialog"
+msgid "License"
+msgstr "Licencja"
+
+msgctxt "LicenseDialog"
+msgid "Credits"
+msgstr "Autorzy"
+
+msgctxt "LogEvent"
+msgid "Debug"
+msgstr "Debug"
+
+msgctxt "LogEvent"
+msgid "Info"
+msgstr "Informacja"
+
+msgctxt "LogEvent"
+msgid "Notice"
+msgstr "Powiadomienie"
+
+msgctxt "LogEvent"
+msgid "Warning"
+msgstr "Ostrzeżenie"
+
+msgctxt "LogEvent"
+msgid "Error"
+msgstr "BÅ‚Ä…d"
+
+msgctxt "LogEvent"
+msgid "Unknown"
+msgstr "Nieznany"
+
+msgctxt "LogTreeItem"
+msgid "Debug"
+msgstr "Debug"
+
+msgctxt "LogTreeItem"
+msgid "Info"
+msgstr "Informacja"
+
+msgctxt "LogTreeItem"
+msgid "Notice"
+msgstr "Powiadomienie"
+
+msgctxt "LogTreeItem"
+msgid "Warning"
+msgstr "Ostrzeżenie"
+
+msgctxt "LogTreeItem"
+msgid "Error"
+msgstr "BÅ‚Ä…d"
+
+msgctxt "LogTreeItem"
+msgid "Unknown"
+msgstr "Nieznany"
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid "Start Tor"
+msgstr "Uruchom Tora"
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid "Exit"
+msgstr "Wyjdź"
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid "Bandwidth Graph"
+msgstr "Zużycie Łącza"
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid "Message Log"
+msgstr "Dziennik Logów"
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid "Network Map"
+msgstr "Mapa Sieci"
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid "Control Panel"
+msgstr "Panel Kontrolny"
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid "Settings"
+msgstr "Ustawienia"
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid "About"
+msgstr "Informacje"
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid "Help"
+msgstr "Pomoc"
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid "New Identity"
+msgstr "Nowa Tożsamość"
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid "Ctrl+T"
+msgstr "Ctrl+T"
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid "Ctrl+B"
+msgstr "Ctrl+B"
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid "Ctrl+L"
+msgstr "Ctrl+L"
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid "Ctrl+N"
+msgstr "Ctrl+N"
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid "Ctrl+?"
+msgstr "Ctrl+?"
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid "Ctrl+I"
+msgstr "Ctrl+I"
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid "Ctrl+P"
+msgstr "Ctrl+P"
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid "Tor"
+msgstr "Tor"
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid "View"
+msgstr "Widok"
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid "Vidalia Help"
+msgstr "Pomoc Vidalii"
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid "Error starting web browser"
+msgstr "BÅ‚Ä…d przy uruchamianiu przeglÄ…darki internetowej"
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid "Vidalia was unable to start the configured web browser"
+msgstr "Vidalia nie mogła uruchomić wskazanej przeglądarki internetowej"
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid "Error starting IM client"
+msgstr "BÅ‚Ä…d uruchamiania klienta IM"
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid "Vidalia was unable to start the configured IM client"
+msgstr "Vidalia nie mogła uruchomić ustalonego klienta IM."
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid "Error starting proxy server"
+msgstr "Wystąpił błąd przy uruchamianiu serwera proxy"
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid "Vidalia was unable to start the configured proxy server"
+msgstr "Vidalia nie mogła uruchomić wskazanego serwera proxy"
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid "Connecting to a relay directory"
+msgstr "Podłączanie do katalogu węzłów"
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid "Establishing an encrypted directory connection"
+msgstr "Ustanawianie szyfrowanego połączenia z katalogiem"
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid "Retrieving network status"
+msgstr "Odczytywanie stanu sieci"
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid "Loading network status"
+msgstr "Wczytywanie stanu sieci"
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid "Loading authority certificates"
+msgstr "Wczytywanie certyfikatów"
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid "Requesting relay information"
+msgstr "Żądanie informacji o węźle"
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid "Loading relay information"
+msgstr "Wczytywanie informacji o węźle"
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid "Connecting to the Tor network"
+msgstr "Podłączanie do sieci Tor"
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid "Establishing a Tor circuit"
+msgstr "Ustanawianie ścieżki Tora"
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid "Connected to the Tor network!"
+msgstr "Połączony z siecią Tor!"
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid "miscellaneous"
+msgstr "różne"
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid "identity mismatch"
+msgstr "niezgodność tożsamości"
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid "done"
+msgstr "zrobione"
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid "connection refused"
+msgstr "połączenie odrzucone"
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid "connection timeout"
+msgstr "upłynął czas połączenia"
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid "read/write error"
+msgstr "błąd zapisu/odczytu"
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid "no route to host"
+msgstr "brak trasy do hosta"
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid "insufficient resources"
+msgstr "niewystarczajÄ…ce zasoby"
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid "unknown"
+msgstr "nieznany"
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid "Tor is not running"
+msgstr "Tor nie jest uruchomiony"
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid "Tor is shutting down"
+msgstr "Zamykanie Tora"
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid "Stop Tor Now"
+msgstr "Zatrzymaj teraz Tora"
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid "Stop Tor"
+msgstr "Zatrzymaj Tora"
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid "Starting the Tor software"
+msgstr "Uruchamianie oprogramowania Tor"
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid "Starting Tor"
+msgstr "Uruchamianie Tora"
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid "Error Starting Tor"
+msgstr "BÅ‚Ä…d uruchamiania Tora"
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid ""
+"Vidalia was unable to start Tor. Check your settings to ensure the correct "
+"name and location of your Tor executable is specified."
+msgstr "Vidalia nie mogła uruchomić Tora. Proszę sprawdzić ustawienia, aby upewnić się co do ścieżki dostępu do pliku wykonywalnego Tora."
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid "Connecting to Tor"
+msgstr "Podłączanie do Tora"
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid "Connection Error"
+msgstr "Błąd połączenia"
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid "Relaying is Enabled"
+msgstr "Przekazywanie połączeń Aktywne."
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid "Error Shutting Down"
+msgstr "Błąd wyłączania serwera"
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid "Vidalia was unable to stop the Tor software."
+msgstr "Vidalia nie mogła zatrzymać Tora."
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid "Unexpected Error"
+msgstr "Nieoczekiwany błąd"
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid "Authenticating to Tor"
+msgstr "Uwierzytelnianie z Torem"
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid "Cookie Authentication Required"
+msgstr "Wymagana autentykacja poprzez ciasteczko"
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid ""
+"The Tor software requires Vidalia to send the contents of an authentication "
+"cookie, but Vidalia was unable to find one."
+msgstr "Oprogramowanie Tor wymaga od Vidalii wysłania zawartości ciasteczka uwierzytelniającego, jednakże Vidalia nie znalazła żadnego."
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid "Would you like to browse for the file 'control_auth_cookie' yourself?"
+msgstr "Czy chciałbyś obejrzeć zawartosć pliku 'control_auth_cookie' ?"
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid "Data Directory"
+msgstr "Katalog danych"
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid "Control Cookie (control_auth_cookie)"
+msgstr "Ciasteczko sterujÄ…ce (control_auth_cookie)"
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid "Error Registering for Events"
+msgstr "Błąd rejestracji przy odbiorze Zdarzeń."
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid ""
+"Vidalia was unable to register for some events. Many of Vidalia's features "
+"may be unavailable."
+msgstr "Vidalia nie mogła zarejestrować się w systemie do obsługi zdarzeń. Wiele funkcji może być niedostępnych."
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid "Authentication Error"
+msgstr "BÅ‚Ä…d uwierzytelnienia"
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid "Vidalia was unable to authenticate to the Tor software. (%1)"
+msgstr "Vidalia nie zdołała uwierzytelnić się oprogramowaniu Tor."
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid "Please check your control port authentication settings."
+msgstr "Proszę sprawdzić port sterujący autentykacją."
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid "Tor Update Available"
+msgstr "Aktualizacja Tora jest dostępna"
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid ""
+"The currently installed version of Tor is out of date or no longer "
+"recommended. Please visit the Tor website to download the latest version."
+msgstr "Zainstalowana obecnie wersja Tora jest przestarzała lub nie polecana. Proszę odwiedzić stronę Tora i ściągnąć najnowszą wersję."
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid "Tor website: %1"
+msgstr "Strona Tora: %1"
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid ""
+"All subsequent connections will appear to be different than your old "
+"connections."
+msgstr "Wszystkie następne połączenia będą inne niż Twoje obecne."
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid "Failed to Create New Identity"
+msgstr "Tworzenie nowej tożsamości nie powiodło się."
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid "Port Forwarding Failed"
+msgstr "Przekierowanie portu zawiodło"
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid "Vidalia was unable to configure automatic port forwarding."
+msgstr "Vidalia nie zdołała automatycznie skonfigurować przekierowania portów."
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid "Vidalia Control Panel"
+msgstr "Panel Kontrolny Vidalii"
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid "Status"
+msgstr "Status"
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid "Vidalia Shortcuts"
+msgstr "Skróty Vidalii"
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid "Setup Relaying"
+msgstr "Ustawienia węzła"
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid "Set up a relay and help the network grow"
+msgstr "Uruchom węzeł i pomóż w rozbudowie sieci."
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid "View the Network"
+msgstr "Pokaż Sieć"
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid "View a map of the Tor network"
+msgstr "Pokaż mapę sieci Tora"
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid "Use a New Identity"
+msgstr "Użyj Nowej Tożsamości"
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid "Make subsequent connections appear new"
+msgstr "Uczyń kolejne połączenia jako nowe"
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid "View recent bandwidth usage"
+msgstr "Pokaż ostatnie zużycie przepustowości"
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid "View log message history"
+msgstr "Pokaż historię logów"
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid "View help documentation"
+msgstr "Pokaż dokumentację pomocy"
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid "Configure Vidalia"
+msgstr "Konfiguruj VidaliÄ™"
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid "View version and license information"
+msgstr "Pokaż informację o wersji i licencji"
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid "Exit Vidalia"
+msgstr "Zamknij VidaliÄ™"
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid "Show this window on startup"
+msgstr "Pokazuj to okno na starcie"
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid "Hide"
+msgstr "Ukryj"
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid "Hide this window"
+msgstr "Ukryj to okno"
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid "Password Reset Failed"
+msgstr "Resetowanie hasła nie powiodło się"
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid ""
+"Vidalia tried to reset Tor's control password, but was not able to restart "
+"the Tor software. Please check your Task Manager to ensure there are no "
+"other Tor processes running."
+msgstr "Vidalia próbowała zresetować hasło sterujące Tora, ale nie udało się ponownie uruchomić aplikacji Tor. Sprawdź w Menedżerze zadań czy nie ma uruchomionych procesów Tora."
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid ""
+"The currently installed version of Tor is out of date or no longer "
+"recommended."
+msgstr "Zainstalowana obecnie wersja Tora jest przestarzała lub nie polecana. Proszę odwiedzić stronę Tora i ściągnąć najnowszą wersję."
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid ""
+"Would you like to check if a newer package is available for installation?"
+msgstr "Czy chcesz sprawdzić dostępność nowszej wersji do instalacji?"
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid "Potentially Unsafe Connection"
+msgstr "Potencjalnie niebezpieczne połączenie"
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid ""
+"Tor has automatically closed your connection in order to protect your "
+"anonymity."
+msgstr "Tor automatycznie zamknął Twoje połączenie, aby chronić Twoją anonimowość."
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid "Update Failed"
+msgstr "Aktualizacja Tora jest dostępna"
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid "Your software is up to date"
+msgstr "Twoje oprogramowanie jest w najnowszej wersji"
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid ""
+"There are no new Tor software packages available for your computer at this "
+"time."
+msgstr "W tej chwili nie ma dostępnych nowszych wersji oprogramowania Tor."
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid "Installation Failed"
+msgstr "Instalacja nie powiodła się"
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid "Vidalia was unable to install your software updates."
+msgstr "Vidalia nie mogła zainstalować uaktualnień oprogramowania."
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid "The following error occurred:"
+msgstr "Wystąpił następujący błąd:"
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid ""
+"Anything sent over this connection could be monitored. Please check your "
+"application's configuration and use only encrypted protocols, such as SSL, "
+"if possible."
+msgstr "Każda informacja przesłana przy użyciu tego połączenia może być monitorowana. Sprawdź ustawienia aplikacji i używaj tylko protokołów szyfrowanych, jak np. SSL, jeśli to możliwe."
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid "Bootstrapping torrc from %1 to %2"
+msgstr "Ładowanie początkowe torrc z %1 do %2"
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid "(probably Telnet)"
+msgstr "(prawdopodobnie Telnet)"
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid "(probably an email client)"
+msgstr "(pradwopodobnie klient email)"
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid ""
+"One of your applications %1 appears to be making a potentially unencrypted "
+"and unsafe connection to port %2."
+msgstr "Jedna z uruchomionych aplikacji %1 próbuje nawiązać potencjalnie nieszyfrowane i niebezpieczne połączenie z portem %2."
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid "failed (%1)"
+msgstr "nie powiodło się (%1)"
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid ""
+"Your relay is shutting down.\n"
+"Click 'Stop' again to stop your relay now."
+msgstr "Twój węzeł zostanie wyłączony.\n\"Kliknij na 'Zatrzymaj' aby go teraz zatrzymać."
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid ""
+"Vidalia can't find out how to talk to Tor because it can't access this file: %1\n"
+"\n"
+"Here's the last error message:\n"
+"%2"
+msgstr "Vidalia nie wie jak porozumieć się z Torem, ponieważ nie może uzyskać dostępu do tego pliku: %1 ⏎\n⏎\nTutaj jest ostatni błąd:⏎\n%2"
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid ""
+"It seems Tor has stopped running since Vidalia started it.\n"
+"\n"
+"See the Advanced Message Log for more information."
+msgstr "Wygląda na to, że Tor przestał działać zanim Vidalia go włączyła ⏎\n⏎\nZobacz Logi aby uzyskać więcej informacji."
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid ""
+"You are currently running a relay. Terminating your relay will interrupt any open connections from clients.\n"
+"\n"
+"Would you like to shutdown gracefully and give clients time to find a new relay?"
+msgstr "Posiadasz uruchomiony węzeł Tora. Wyłączenie węzła przerwie wszystkie otwarte połączenia z klientami.\n\nCzy chciałbyś uprzedzić ich o tym fakcie i dać czas na znalezienie nowego serwera?"
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid ""
+"Vidalia detected that the Tor software exited unexpectedly.\n"
+"\n"
+"Please check the message log for recent warning or error messages."
+msgstr "Vidalia wykryła, że Tor nieoczekiwanie zakończył działanie.\n\nProszę sprawdzić logi w celu poznania przyczyny."
+
+msgctxt "MessageLog"
+msgid "Error Setting Filter"
+msgstr "BÅ‚Ä…d ustawiania filtru"
+
+msgctxt "MessageLog"
+msgid "Vidalia was unable to register for Tor's log events."
+msgstr "Vidalia nie mogła zarejestrować się jako odbiorca logów Tora."
+
+msgctxt "MessageLog"
+msgid "Error Opening Log File"
+msgstr "Błąd otwierania pliku logów"
+
+msgctxt "MessageLog"
+msgid "Vidalia was unable to open the specified log file."
+msgstr "Vidalia nie mogła otworzyć wskazanego pliku Logów."
+
+msgctxt "MessageLog"
+msgid "Log Filename Required"
+msgstr "Wymagana nazwa pliku loga"
+
+msgctxt "MessageLog"
+msgid "You must enter a filename to be able to save log messages to a file."
+msgstr "Musisz wpisać nazwę pliku, aby móc zapisywać wiadomości do pliku."
+
+msgctxt "MessageLog"
+msgid "Select Log File"
+msgstr "Wybierz plik z Logami"
+
+msgctxt "MessageLog"
+msgid "Save Log Messages"
+msgstr "Zapisz Logi"
+
+msgctxt "MessageLog"
+msgid "Text Files (*.txt)"
+msgstr "Pliki tekstowe (*.txt)"
+
+msgctxt "MessageLog"
+msgid "Vidalia"
+msgstr "Vidalia"
+
+msgctxt "MessageLog"
+msgid "Find in Message Log"
+msgstr "Wyszukaj wiadomość"
+
+msgctxt "MessageLog"
+msgid "Find:"
+msgstr "Znajdź:"
+
+msgctxt "MessageLog"
+msgid "Not Found"
+msgstr "Nie znaleziono"
+
+msgctxt "MessageLog"
+msgid "Search found 0 matches."
+msgstr "Znaleziono 0 pasujÄ…cych."
+
+msgctxt "MessageLog"
+msgid "Message Log"
+msgstr "Dziennik Logów"
+
+msgctxt "MessageLog"
+msgid "Message Filters..."
+msgstr "Filtry wiadomości..."
+
+msgctxt "MessageLog"
+msgid "Set message filters"
+msgstr "Ustawia filtrowanie wiadomości"
+
+msgctxt "MessageLog"
+msgid "History Size..."
+msgstr "Rozmiar historii..."
+
+msgctxt "MessageLog"
+msgid "Set maximum number of messages to display"
+msgstr "Ustawia maksymalną liczbę wyświetlanych wiadomości"
+
+msgctxt "MessageLog"
+msgid "Clear"
+msgstr "Wyczyść"
+
+msgctxt "MessageLog"
+msgid "Clear all messages from the Message Log (Ctrl+E)"
+msgstr "Czyści wszystkie wiadomości z Dziennika Logów (Ctrl+E)"
+
+msgctxt "MessageLog"
+msgid "Ctrl+E"
+msgstr "Ctrl+E"
+
+msgctxt "MessageLog"
+msgid "Copy"
+msgstr "Kopiuj"
+
+msgctxt "MessageLog"
+msgid "Copy the selected messages to the clipboard (Ctrl+C)"
+msgstr "Kopiuje zaznaczone wiadomości do schowka (Ctrl+C)"
+
+msgctxt "MessageLog"
+msgid "Ctrl+C"
+msgstr "Ctrl+C"
+
+msgctxt "MessageLog"
+msgid "Select All"
+msgstr "Zaznacz wszystkie"
+
+msgctxt "MessageLog"
+msgid "Select all messages (Ctrl+A)"
+msgstr "Zaznacza wszystkie wiadomości (Ctrl+A)"
+
+msgctxt "MessageLog"
+msgid "Ctrl+A"
+msgstr "Ctrl+A"
+
+msgctxt "MessageLog"
+msgid "Save All"
+msgstr "Zapisz wszystkie"
+
+msgctxt "MessageLog"
+msgid "Save all messages to a file"
+msgstr "Zapisuje wszystkie wiadomości do pliku"
+
+msgctxt "MessageLog"
+msgid "Save Selected"
+msgstr "Zapisz wybrane"
+
+msgctxt "MessageLog"
+msgid "Save selected messages to a file"
+msgstr "Zapisuje zaznaczone wiadomości do pliku"
+
+msgctxt "MessageLog"
+msgid "Settings"
+msgstr "Ustawienia"
+
+msgctxt "MessageLog"
+msgid "Adjust Message Log Settings"
+msgstr "Zmienia ustawienia Logów"
+
+msgctxt "MessageLog"
+msgid "Ctrl+T"
+msgstr "Ctrl+T"
+
+msgctxt "MessageLog"
+msgid "Help"
+msgstr "Pomoc"
+
+msgctxt "MessageLog"
+msgid "Show the help browser"
+msgstr "Pokazuje przeglÄ…darkÄ™ Pomocy"
+
+msgctxt "MessageLog"
+msgid "F1"
+msgstr "F1"
+
+msgctxt "MessageLog"
+msgid "Close"
+msgstr "Zamknij"
+
+msgctxt "MessageLog"
+msgid "Close the Message Log"
+msgstr "Zamyka Dziennik Logów"
+
+msgctxt "MessageLog"
+msgid "Esc"
+msgstr "Esc"
+
+msgctxt "MessageLog"
+msgid "Find"
+msgstr "Znajdź"
+
+msgctxt "MessageLog"
+msgid "Find all messages containing the search text (Ctrl+F)"
+msgstr "Znajduje wszystkie wiadomości zawierające szukany tekst (Ctrl+F)"
+
+msgctxt "MessageLog"
+msgid "Ctrl+F"
+msgstr "Ctrl+F"
+
+msgctxt "MessageLog"
+msgid "Time"
+msgstr "Czas"
+
+msgctxt "MessageLog"
+msgid "Type"
+msgstr "Typ"
+
+msgctxt "MessageLog"
+msgid "Message"
+msgstr "Wiadomość"
+
+msgctxt "MessageLog"
+msgid "Saves the current Message Log settings"
+msgstr "Zapisuje bieżące ustawienia Dziennika Logów"
+
+msgctxt "MessageLog"
+msgid "Save Settings"
+msgstr "Zapisz ustawienia"
+
+msgctxt "MessageLog"
+msgid "Cancels changes made to settings"
+msgstr "Anuluje zmiany dokonane w ustawieniach"
+
+msgctxt "MessageLog"
+msgid "Cancel"
+msgstr "Anuluj"
+
+msgctxt "MessageLog"
+msgid "Message Filter"
+msgstr "Filtr wiadomości"
+
+msgctxt "MessageLog"
+msgid "Error"
+msgstr "BÅ‚Ä…d"
+
+msgctxt "MessageLog"
+msgid "Warning"
+msgstr "Ostrzeżenie"
+
+msgctxt "MessageLog"
+msgid "Notice"
+msgstr "Powiadomienie"
+
+msgctxt "MessageLog"
+msgid "Info"
+msgstr "Informacja"
+
+msgctxt "MessageLog"
+msgid "Debug"
+msgstr "Systemowe"
+
+msgctxt "MessageLog"
+msgid "Message Log History"
+msgstr "Historia Logów"
+
+msgctxt "MessageLog"
+msgid "Number of messages to display in the message log window"
+msgstr "Liczba wiadomości wyświetlanych w oknie logów"
+
+msgctxt "MessageLog"
+msgid "messages"
+msgstr "wiadomości"
+
+msgctxt "MessageLog"
+msgid "Browse"
+msgstr "PrzeglÄ…daj"
+
+msgctxt "MessageLog"
+msgid "Enable automatically saving all new log messages to a file"
+msgstr "Włącz automatyczne zapisywanie wszystkich nowych wiadomości do pliku"
+
+msgctxt "MessageLog"
+msgid "Automatically save new log messages to a file"
+msgstr "Automatycznie zapisuj wiadomości do pliku"
+
+msgctxt "MessageLog"
+msgid "Basic"
+msgstr "Podstawowe"
+
+msgctxt "MessageLog"
+msgid "Tor Status"
+msgstr "Status Tor"
+
+msgctxt "MessageLog"
+msgid "Advanced"
+msgstr "Zaawansowane"
+
+msgctxt "MessageLog"
+msgid "Always Save New Log Messages"
+msgstr "Zawsze zapisuj nowe wiadomości"
+
+msgctxt "MessageLog"
+msgid ""
+"Messages that appear when something has \n"
+"gone very wrong and Tor cannot proceed."
+msgstr "Wiadomości, które pojawiają się, gdy \npojawił się poważny błąd i Tor nie mógł kontynuować."
+
+msgctxt "MessageLog"
+msgid ""
+"Messages that only appear when \n"
+"something has gone wrong with Tor."
+msgstr "Wiadomości, które pojawiają się, gdy\ncoś poszło źle z Torem."
+
+msgctxt "MessageLog"
+msgid ""
+"Messages that appear infrequently \n"
+"during normal Tor operation and are \n"
+"not considered errors, but you may \n"
+"care about."
+msgstr "Wiadomości, które pojawiają się rzadko \npodczas normalnej pracy i nie są uważane za błędy,\nale mogą Cię zainteresować."
+
+msgctxt "MessageLog"
+msgid ""
+"Messages that appear frequently \n"
+"during normal Tor operation."
+msgstr "Wiadomości, które często pojawiają się \npodczas normalnej pracy Tora."
+
+msgctxt "MessageLog"
+msgid ""
+"Hyper-verbose messages primarily of \n"
+"interest to Tor developers."
+msgstr "Bardzo szczegółowe wiadomości, będące\nzainteresowaniem programistów Tora."
+
+msgctxt "MessageLog"
+msgid ""
+"Cannot write file %1\n"
+"\n"
+"%2."
+msgstr "Nie można zapisywać do pliku %1\n\n%2."
+
+msgctxt "NetViewer"
+msgid "Tor Network Map"
+msgstr "Mapa Sieci"
+
+msgctxt "NetViewer"
+msgid "Refresh"
+msgstr "Odśwież"
+
+msgctxt "NetViewer"
+msgid "Refresh the list of Tor relays and connections"
+msgstr "Odśwież listę węzłów Tora i połączeń"
+
+msgctxt "NetViewer"
+msgid "Ctrl+R"
+msgstr "Ctrl+R"
+
+msgctxt "NetViewer"
+msgid "Help"
+msgstr "Pomoc"
+
+msgctxt "NetViewer"
+msgid "Show the network map help"
+msgstr "Pokazuje pomoc dla Widoku Sieci"
+
+msgctxt "NetViewer"
+msgid "Show network map help"
+msgstr "Pokazuje pomoc dla Widoku Sieci"
+
+msgctxt "NetViewer"
+msgid "F1"
+msgstr "F1"
+
+msgctxt "NetViewer"
+msgid "Close"
+msgstr "Zamknij"
+
+msgctxt "NetViewer"
+msgid "Close the network map"
+msgstr "Zamyka Widok Sieci"
+
+msgctxt "NetViewer"
+msgid "Esc"
+msgstr "Esc"
+
+msgctxt "NetViewer"
+msgid "Zoom In"
+msgstr "Zbliżenie"
+
+msgctxt "NetViewer"
+msgid "Zoom in on the network map"
+msgstr "Powiększa widok na mapie"
+
+msgctxt "NetViewer"
+msgid "+"
+msgstr "+"
+
+msgctxt "NetViewer"
+msgid "Zoom Out"
+msgstr "Oddalenie"
+
+msgctxt "NetViewer"
+msgid "Zoom out on the network map"
+msgstr "Pomniejsza widok na mapie"
+
+msgctxt "NetViewer"
+msgid "-"
+msgstr "-"
+
+msgctxt "NetViewer"
+msgid "Zoom To Fit"
+msgstr "Pokaż całość"
+
+msgctxt "NetViewer"
+msgid "Zooms to fit all currently displayed circuits"
+msgstr "Ustaw powiększenie tak, aby objąć wszystkie połączenia"
+
+msgctxt "NetViewer"
+msgid "Ctrl+Z"
+msgstr "Ctrl+Z"
+
+msgctxt "NetViewer"
+msgid "Relay Not Found"
+msgstr "Pliku nie znaleziono"
+
+msgctxt "NetViewer"
+msgid "No details on the selected relay are available."
+msgstr "Brak detali o wybranym węźle."
+
+msgctxt "NetViewer"
+msgid "Unknown"
+msgstr "Nieznane"
+
+msgctxt "NetViewer"
+msgid "Full Screen"
+msgstr "Pełny ekran"
+
+msgctxt "NetViewer"
+msgid "View the network map as a full screen window"
+msgstr "Pokazuj mapę sieci na pełnym ekranie"
+
+msgctxt "NetViewer"
+msgid "Ctrl+F"
+msgstr "Ctrl+F"
+
+msgctxt "NetworkPage"
+msgid "Copy (Ctrl+C)"
+msgstr "Kopiuj (Ctrl+C)"
+
+msgctxt "NetworkPage"
+msgid ""
+"You must specify both an IP address or hostname and a port number to "
+"configure Tor to use a proxy to access the Internet."
+msgstr "Musisz określić adres IP lub nazwę hosta oraz numer portu, aby Tor mógł używać serwera proxy w dostępie do Internetu."
+
+msgctxt "NetworkPage"
+msgid ""
+"You must specify one or more ports to which your firewall allows you to "
+"connect."
+msgstr "Musisz określić jeden lub kilka portów, na których Twój firewall akceptuje przychodzące połączenia."
+
+msgctxt "NetworkPage"
+msgid "'%1' is not a valid port number."
+msgstr "'%1' nie jest poprawnym numerem portu."
+
+msgctxt "NetworkPage"
+msgid "Check if your local network requires a proxy to access the Internet"
+msgstr "Sprawdź czy Twoja sieć lokalna wymaga proxy w dostępie do Internetu"
+
+msgctxt "NetworkPage"
+msgid "I use a proxy to access the Internet"
+msgstr "Używam proxy w dostępie do Internetu"
+
+msgctxt "NetworkPage"
+msgid "Proxy Settings"
+msgstr "Ustawienia Proxy"
+
+msgctxt "NetworkPage"
+msgid "Username:"
+msgstr "Użytkownik:"
+
+msgctxt "NetworkPage"
+msgid "Password:"
+msgstr "Hasło:"
+
+msgctxt "NetworkPage"
+msgid "Port:"
+msgstr "Port:"
+
+msgctxt "NetworkPage"
+msgid "Check to only connect to relays using ports allowed by your firewall"
+msgstr "Zaznacz, aby łączyć się do węzłów używając portów dozwolonych w Twoim firewallu"
+
+msgctxt "NetworkPage"
+msgid "My firewall only lets me connect to certain ports"
+msgstr "Mój firewall pozwala mi na połączenia tylko na niektórych portach"
+
+msgctxt "NetworkPage"
+msgid "Firewall Settings"
+msgstr "Ustawienia Firewalla"
+
+msgctxt "NetworkPage"
+msgid "Allowed Ports:"
+msgstr "Dozwolone porty:"
+
+msgctxt "NetworkPage"
+msgid "80, 443"
+msgstr "80, 443"
+
+msgctxt "NetworkPage"
+msgid ""
+"Check to encrypt directory requests and, optionally, use bridge relays to "
+"access the Tor network"
+msgstr "Zaznacz aby zaszyfrować żądania dostępu do katalogu i, opcjonalnie, używać węzłów-mostów w dostępie do sieci Tor"
+
+msgctxt "NetworkPage"
+msgid "My ISP blocks connections to the Tor network"
+msgstr "Mój dostawca internetu blokuje połączenia do sieci Tor"
+
+msgctxt "NetworkPage"
+msgid "Bridge Settings"
+msgstr "Ustawienia Mostu"
+
+msgctxt "NetworkPage"
+msgid "Add a Bridge:"
+msgstr "Dodaj Węzeł-Most:"
+
+msgctxt "NetworkPage"
+msgid "Remove the selected bridges from the list"
+msgstr "Usuń wybrane węzły-mosty z listy"
+
+msgctxt "NetworkPage"
+msgid "Copy the selected bridges to the clipboard"
+msgstr "Kopiuj wybrane węzły-mosty do schowka"
+
+msgctxt "NetworkPage"
+msgid "Find Bridges Now"
+msgstr "Znajdź węzeł-most"
+
+msgctxt "NetworkPage"
+msgid "<a href=\"bridges.finding\">How else can I find bridges?</a>"
+msgstr "<a href=\"bridges.finding\">Jak jeszcze mogę znaleźć węzły-mosty?</a>"
+
+msgctxt "NetworkPage"
+msgid "<a href=\"bridges.finding\">How can I find bridges?</a>"
+msgstr "<a href=\"bridges.finding\">Jak mogę znaleźć węzły-mosty?</a>"
+
+msgctxt "NetworkPage"
+msgid ""
+"No new bridges are currently available. You can either wait a while and try "
+"again, or try another method of finding new bridges."
+msgstr "Nowe węzły-mosty nie są dostępne. Możesz poczekać i spróbować ponownie, albo użyć innej metody znalezienia nowych węzłów-mostów."
+
+msgctxt "NetworkPage"
+msgid "Click Help to see other methods of finding new bridges."
+msgstr "Kliknij Pomoc, aby zobaczyć inne metody znajdywania węzłów-mostów."
+
+msgctxt "NetworkPage"
+msgid "Address:"
+msgstr "Adres:"
+
+msgctxt "NetworkPage"
+msgid "Type:"
+msgstr "Typ:"
+
+msgctxt "NetworkPage"
+msgid "You must select the proxy type."
+msgstr "Musisz wybrać typ proxy."
+
+msgctxt "NetworkPage"
+msgid "SOCKS 4"
+msgstr "SOCKS 4"
+
+msgctxt "NetworkPage"
+msgid "SOCKS 5"
+msgstr "SOCKS 5"
+
+msgctxt "NetworkPage"
+msgid "HTTP / HTTPS"
+msgstr "HTTP / HTTPS"
+
+msgctxt "NetworkPage"
+msgid "You must specify one or more bridges."
+msgstr "Musisz wyszczególnić jeden lub więcej przekaźników."
+
+msgctxt "Policy"
+msgid "accept"
+msgstr "akceptuj"
+
+msgctxt "Policy"
+msgid "reject"
+msgstr "odrzuć"
+
+msgctxt "RouterDescriptor"
+msgid "Online"
+msgstr "Aktywny"
+
+msgctxt "RouterDescriptor"
+msgid "Hibernating"
+msgstr "Uśpiony"
+
+msgctxt "RouterDescriptor"
+msgid "Offline"
+msgstr "Wyłączony"
+
+msgctxt "RouterDescriptorView"
+msgid "Location:"
+msgstr "Lokalizacja:"
+
+msgctxt "RouterDescriptorView"
+msgid "IP Address:"
+msgstr "Adres IP:"
+
+msgctxt "RouterDescriptorView"
+msgid "Platform:"
+msgstr "Platforma:"
+
+msgctxt "RouterDescriptorView"
+msgid "Bandwidth:"
+msgstr "Przepustowość:"
+
+msgctxt "RouterDescriptorView"
+msgid "Uptime:"
+msgstr "Działa:"
+
+msgctxt "RouterDescriptorView"
+msgid "Last Updated:"
+msgstr "Aktualizacja:"
+
+msgctxt "RouterDescriptorView"
+msgid "Copy"
+msgstr "Kopiuj"
+
+msgctxt "RouterInfoDialog"
+msgid "Hibernating"
+msgstr "Uśpiony"
+
+msgctxt "RouterInfoDialog"
+msgid "Online"
+msgstr "Aktywny"
+
+msgctxt "RouterInfoDialog"
+msgid "Offline"
+msgstr "Wyłączony"
+
+msgctxt "RouterInfoDialog"
+msgid "Unknown"
+msgstr "Nieznane"
+
+msgctxt "RouterInfoDialog"
+msgid "Relay Details"
+msgstr "Szczegóły węzła"
+
+msgctxt "RouterInfoDialog"
+msgid "Summary"
+msgstr "Podsumowanie"
+
+msgctxt "RouterInfoDialog"
+msgid "Name:"
+msgstr "Nazwa:"
+
+msgctxt "RouterInfoDialog"
+msgid "Status:"
+msgstr "Status"
+
+msgctxt "RouterInfoDialog"
+msgid "Location:"
+msgstr "Lokalizacja:"
+
+msgctxt "RouterInfoDialog"
+msgid "IP Address:"
+msgstr "Adres IP:"
+
+msgctxt "RouterInfoDialog"
+msgid "Platform:"
+msgstr "Platforma:"
+
+msgctxt "RouterInfoDialog"
+msgid "Bandwidth:"
+msgstr "Przepustowość:"
+
+msgctxt "RouterInfoDialog"
+msgid "Uptime:"
+msgstr "Działa:"
+
+msgctxt "RouterInfoDialog"
+msgid "Contact:"
+msgstr "Kontakt:"
+
+msgctxt "RouterInfoDialog"
+msgid "Last Updated:"
+msgstr "Aktualizacja:"
+
+msgctxt "RouterInfoDialog"
+msgid "Descriptor"
+msgstr "Deskryptor"
+
+msgctxt "RouterListItem"
+msgid "Offline"
+msgstr "Wyłączony"
+
+msgctxt "RouterListItem"
+msgid "Hibernating"
+msgstr "Uśpiony"
+
+msgctxt "RouterListItem"
+msgid "%1 KB/s"
+msgstr "%1 KB/s"
+
+msgctxt "RouterListWidget"
+msgid "Relay"
+msgstr "Węzeł"
+
+msgctxt "RouterListWidget"
+msgid "Zoom to Relay"
+msgstr "Zbliż do węzła"
+
+msgctxt "RouterListWidget"
+msgid "%1 relays online"
+msgstr "%1 węzłów aktywnych"
+
+msgctxt "RouterListWidget"
+msgid "Copy"
+msgstr "Kopiuj"
+
+msgctxt "RouterListWidget"
+msgid "Nickname"
+msgstr "Pseudonim"
+
+msgctxt "RouterListWidget"
+msgid "Fingerprint"
+msgstr "Odcisk palca"
+
+msgctxt "ServerPage"
+msgid "Bridge Support Unavailable"
+msgstr "Wsparcie dla węzłów-mostów niedostępne"
+
+msgctxt "ServerPage"
+msgid ""
+"You have configured Tor to act as a bridge relay for censored users, but "
+"your version of Tor does not support bridges."
+msgstr "Skonfigurowałeś swojego Tora jako węzeł-most dla zablokowanych użytkowników, ale Twoja wersja Tora nie obsługuje tej funkcji."
+
+msgctxt "ServerPage"
+msgid ""
+"Please upgrade your Tor software or configure Tor to act as a normal Tor "
+"relay."
+msgstr "Uaktualnij Tora bądź skonfiguruj go do pracy jako zwykły węzeł."
+
+msgctxt "ServerPage"
+msgid "Your bridge relay is not running."
+msgstr "Twój węzeł-most nie jest uruchomiony."
+
+msgctxt "ServerPage"
+msgid "You must specify at least a relay nickname and port."
+msgstr "Musisz podać przynajmniej nazwę węzła oraz port."
+
+msgctxt "ServerPage"
+msgid "Run as a client only"
+msgstr "Działaj tylko jako klient"
+
+msgctxt "ServerPage"
+msgid "Relay Port:"
+msgstr "Port węzła:"
+
+msgctxt "ServerPage"
+msgid "Enable to mirror the relay directory"
+msgstr "Włącz buforowanie katalogu serwerów"
+
+msgctxt "ServerPage"
+msgid "Attempt to automatically configure port forwarding"
+msgstr "Próbuje automatycznie skonfigurować przekierowanie portu"
+
+msgctxt "ServerPage"
+msgid "Test"
+msgstr "Testuj"
+
+msgctxt "ServerPage"
+msgid "Show help topic on port forwarding"
+msgstr "Pokazuje pomoc dotyczącą przekierowania portów"
+
+msgctxt "ServerPage"
+msgid "Directory Port:"
+msgstr "Port Listy:"
+
+msgctxt "ServerPage"
+msgid "Directory Port Number"
+msgstr "Numer portu Katalogu Węzłów"
+
+msgctxt "ServerPage"
+msgid "Contact Info:"
+msgstr "Kontakt:"
+
+msgctxt "ServerPage"
+msgid "Name of your relay"
+msgstr "Nazwa Twojego węzła"
+
+msgctxt "ServerPage"
+msgid "Port on which users and other relays can communicate with your relay"
+msgstr "Port na którym użytkownicy i inne węzły komunikują się z Twoim węzłem"
+
+msgctxt "ServerPage"
+msgid "Nickname:"
+msgstr "Ksywa:"
+
+msgctxt "ServerPage"
+msgid "Basic Settings"
+msgstr "Ustawienia podstawowe"
+
+msgctxt "ServerPage"
+msgid ""
+"For Internet connections with fast download speed but slow upload, please "
+"list your upload speed here."
+msgstr "Dla połączeń o wysokiej prędkości ściągania a niskiej wysyłania, proszę wybrać typ o zbliżonej prędkości wysyłania."
+
+msgctxt "ServerPage"
+msgid "Cable/DSL 256 Kbps"
+msgstr "Cable/DSL 256 Kbps"
+
+msgctxt "ServerPage"
+msgid "Cable/DSL 512 Kbps"
+msgstr "Cable/DSL 512 Kbps"
+
+msgctxt "ServerPage"
+msgid "Cable/DSL 768 Kbps"
+msgstr "Cable/DSL 768 Kbps"
+
+msgctxt "ServerPage"
+msgid "T1/Cable/DSL 1.5 Mbps"
+msgstr "T1/Cable/DSL 1.5 Mbps"
+
+msgctxt "ServerPage"
+msgid "> 1.5 Mbps"
+msgstr "> 1.5 Mbps"
+
+msgctxt "ServerPage"
+msgid "Custom"
+msgstr "Inny"
+
+msgctxt "ServerPage"
+msgid "Select the entry that most closely resembles your Internet connection"
+msgstr "Wybierz typ najdokładniej opisujący Twoje połączenie Internetowe"
+
+msgctxt "ServerPage"
+msgid "Show help topic on bandwidth rate limits"
+msgstr "Pokazuje pomoc na temat limitów przepustowości"
+
+msgctxt "ServerPage"
+msgid "Average Rate"
+msgstr "Średnia przepustowość"
+
+msgctxt "ServerPage"
+msgid "Long-term average bandwidth limit"
+msgstr "Długookresowa średnia przepustowość Twojego łącza"
+
+msgctxt "ServerPage"
+msgid "KB/s"
+msgstr "KB/s"
+
+msgctxt "ServerPage"
+msgid "Maximum Rate"
+msgstr "Maksymalna przepustowość"
+
+msgctxt "ServerPage"
+msgid "Peak bandwidth rate limit"
+msgstr "Szczytowa przepustowość Twojego łącza"
+
+msgctxt "ServerPage"
+msgid ""
+"Your maximum bandwidth rate must be greater than or equal to your average "
+"bandwidth rate. Both values must be at least 20 KB/s."
+msgstr "Twoja maksymalna przepustowość musi być większa lub równa średniej przepustowości. Obie wartości muszą wynosić co najmniej 20 KB/s."
+
+msgctxt "ServerPage"
+msgid "Bandwidth Limits"
+msgstr "Limity przepustowości"
+
+msgctxt "ServerPage"
+msgid "Ports 6660 - 6669 and 6697"
+msgstr "Porty 6660 - 6669 i 6697"
+
+msgctxt "ServerPage"
+msgid "Internet Relay Chat (IRC)"
+msgstr "Usługa IRC"
+
+msgctxt "ServerPage"
+msgid "Ports 110, 143, 993 and 995"
+msgstr "Porty 110, 143, 993 i 995"
+
+msgctxt "ServerPage"
+msgid "Retrieve Mail (POP, IMAP)"
+msgstr "Odbieranie maili (POP, IMAP)"
+
+msgctxt "ServerPage"
+msgid "Ports unspecified by other checkboxes"
+msgstr "Pozostałe niewymienione porty"
+
+msgctxt "ServerPage"
+msgid "Misc Other Services"
+msgstr "Inne usługi"
+
+msgctxt "ServerPage"
+msgid "Ports 706, 1863, 5050, 5190, 5222, 5223, 8300 and 8888"
+msgstr "Porty 706, 1863, 5050, 5190, 5222, 5223, 8300 i 8888"
+
+msgctxt "ServerPage"
+msgid "Instant Messaging (IM)"
+msgstr "Komunikatory internetowe"
+
+msgctxt "ServerPage"
+msgid "Port 443"
+msgstr "Port 443"
+
+msgctxt "ServerPage"
+msgid "Secure Websites (SSL)"
+msgstr "Bezpieczne witryny (SSL)"
+
+msgctxt "ServerPage"
+msgid "Port 80"
+msgstr "Port 80"
+
+msgctxt "ServerPage"
+msgid "Websites"
+msgstr "Strony WWW"
+
+msgctxt "ServerPage"
+msgid "Show help topic on exit policies"
+msgstr "Pokazuje pomoc dotyczącą reguł"
+
+msgctxt "ServerPage"
+msgid ""
+"What Internet resources should users be able to access from your relay?"
+msgstr "Jakie zasoby Internetu będą dostępne dla użytkowników korzystających z twojego serwera ?"
+
+msgctxt "ServerPage"
+msgid ""
+"Tor will still block some outgoing mail and file sharing applications by "
+"default to reduce spam and other abuse."
+msgstr "Tor będzie domyślnie blokował niektóre wychodzące połączenia poczty elektronicznej i aplikacji p2p, aby zredukować liczbę spamu i innych nadużyć."
+
+msgctxt "ServerPage"
+msgid "Exit Policies"
+msgstr "Polityka połączeń"
+
+msgctxt "ServerPage"
+msgid "Let others access your bridge by giving them this line:"
+msgstr "Pozwalaj innym na dostęp do Twojego mostu poprzez użycie następującej linii:"
+
+msgctxt "ServerPage"
+msgid ""
+"This is the identity of your bridge relay that you can give to other people"
+msgstr "To jest tożsamość Twojego węzła-mostu który możesz udostępniać innym"
+
+msgctxt "ServerPage"
+msgid "Copy your bridge relay's identity to the clipboard"
+msgstr "Skopiuj tożsamość Twojego węzła-mostu do schowka systemowego"
+
+msgctxt "ServerPage"
+msgid "No Recent Usage"
+msgstr "Brak aktywności"
+
+msgctxt "ServerPage"
+msgid "No clients have used your relay recently."
+msgstr "Ostatnio żaden klient nie korzystał z Twojego węzła."
+
+msgctxt "ServerPage"
+msgid ""
+"Leave your relay running so clients have a better chance of finding and "
+"using it."
+msgstr "Pozostaw Twój węzeł uruchomiony, aby klienci mogli z niego korzystać."
+
+msgctxt "ServerPage"
+msgid "Bridge History"
+msgstr "Ustawienia Mostu"
+
+msgctxt "ServerPage"
+msgid "Vidalia was unable to retrieve your bridge's usage history."
+msgstr "Vidalia nie mogła zapisać ustawień %1."
+
+msgctxt "ServerPage"
+msgid ""
+"Tor returned an improperly formatted response when Vidalia requested your "
+"bridge's usage history."
+msgstr "Tor zwrócił odpowiedź w niepoprawnym formacie, gdy Vidalia poprosiła o historię użycia Twojego węzła."
+
+msgctxt "ServerPage"
+msgid "The returned response was: %1"
+msgstr "Zwrócona odpowiedź: %1"
+
+msgctxt "ServerPage"
+msgid "Help censored users reach the Tor network"
+msgstr "Pomóż użytkownikom z ograniczeniami uzyskać dostęp do sieci Tor (Tor 0.2.0.8-alpha i nowsze)"
+
+msgctxt "ServerPage"
+msgid "<a href=\"#bridgeUsage\">Who has used my bridge?</a>"
+msgstr "<a href=\"bridges.finding\">Jak mam znaleźć węzeł-most?</a>"
+
+msgctxt "ServerPage"
+msgid "<a href=\"#bridgeHelp\">What's this?</a>"
+msgstr "<a href=\"#bridgeHelp\">Co to jest?</a>"
+
+msgctxt "ServerPage"
+msgid "Automatically distribute my bridge address"
+msgstr "Automatycznie udostępniaj mój adres Mostu"
+
+msgctxt "ServerPage"
+msgid "Relay traffic for the Tor network (exit relay)"
+msgstr "Ruch przekaźników w sieci Tor (przekaźnik wyjścia)"
+
+msgctxt "ServerPage"
+msgid "Relay traffic inside the Tor network (non-exit relay)"
+msgstr "Ruch przekaźników w sieci Tor (przekaźnik bez wyjścia)"
+
+msgctxt "ServerPage"
+msgid "Mirror the Relay Directory"
+msgstr "Przechowuj kopię Katalogu Węzłów"
+
+msgctxt "ServerPage"
+msgid ""
+"Email address at which you may be reached if there is a\n"
+"problem with your relay. You might also include your PGP or GPG fingerprint."
+msgstr "Adres e-mail, pod którym jesteś dostępny w przypadku\nproblemów z działaniem Twojego węzła. Możesz również zamieścić sygnatury PGP lub GPG."
+
+msgctxt "ServicePage"
+msgid "Error while trying to unpublish all services"
+msgstr "Wystąpił błąd podczas dezaktywacji wszystkich usług"
+
+msgctxt "ServicePage"
+msgid ""
+"Please configure at least a service directory and a virtual port for each "
+"service you want to save. Remove the other ones."
+msgstr "Proszę skonfigurować przynajmniej katalog usług oraz wirtualny port dla każdej usługi. Inne proszę usunąć."
+
+msgctxt "ServicePage"
+msgid "Error"
+msgstr "BÅ‚Ä…d"
+
+msgctxt "ServicePage"
+msgid "Please select a Service."
+msgstr "Proszę wybrać usługę."
+
+msgctxt "ServicePage"
+msgid "Select Service Directory"
+msgstr "Wybierz katalog usług"
+
+msgctxt "ServicePage"
+msgid "Virtual Port may only contain valid port numbers [1..65535]."
+msgstr "Wirtualny port może zawierać tylko poprawne numery portów [1..65535]."
+
+msgctxt "ServicePage"
+msgid "Target may only contain address:port, address, or port."
+msgstr "Cel może tylko zawierać adres:port, adres lub port."
+
+msgctxt "ServicePage"
+msgid "Directory already in use by another service."
+msgstr "Katalog jest aktualnie w użyciu przez inną usługę."
+
+msgctxt "ServicePage"
+msgid "Form"
+msgstr "Formularz"
+
+msgctxt "ServicePage"
+msgid "Provided Hidden Services"
+msgstr "Dostarczane ukryte usługi"
+
+msgctxt "ServicePage"
+msgid "Onion Address"
+msgstr "Adres Onion"
+
+msgctxt "ServicePage"
+msgid "Virtual Port"
+msgstr "Port wirtualny"
+
+msgctxt "ServicePage"
+msgid "Target"
+msgstr "Cel"
+
+msgctxt "ServicePage"
+msgid "Directory Path"
+msgstr "Ścieżka do katalogu"
+
+msgctxt "ServicePage"
+msgid "Enabled"
+msgstr "WÅ‚Ä…czony"
+
+msgctxt "ServicePage"
+msgid "Add new service to list"
+msgstr "Dodaj nową usługę do listy"
+
+msgctxt "ServicePage"
+msgid "Remove selected service from list"
+msgstr "Usuń zaznaczoną usługę z listy"
+
+msgctxt "ServicePage"
+msgid "Copy onion address of selected service to clipboard"
+msgstr "Skopiuj adres Onion wybranej usługi do schowka"
+
+msgctxt "ServicePage"
+msgid "Browse in local file system and choose directory for selected service"
+msgstr "Przeglądaj lokalny system plików i wskaż katalog dla wybranej usługi"
+
+msgctxt "ServicePage"
+msgid "Created by Tor"
+msgstr "Utworzone przez Tora"
+
+msgctxt "StatusEventWidget"
+msgid "Copy to Clipboard"
+msgstr "Kopiuj do Schowka"
+
+msgctxt "StatusEventWidget"
+msgid "The Tor Software is Running"
+msgstr "Tor jest uruchomiony"
+
+msgctxt "StatusEventWidget"
+msgid "You are currently running version \"%1\" of the Tor software."
+msgstr "Aktualna wersja Tor to \"%1\"."
+
+msgctxt "StatusEventWidget"
+msgid "The Tor Software is not Running"
+msgstr "Tor nie jest uruchomiony"
+
+msgctxt "StatusEventWidget"
+msgid ""
+"Click \"Start Tor\" in the Vidalia Control Panel to restart the Tor "
+"software. If Tor exited unexpectedly, select the \"Advanced\" tab above for "
+"details about any errors encountered."
+msgstr "Wybierz \"Uruchom Tor\" w Panelu Kontrolnym aby zrestartować Tor. Jeśli Tor został zamknięty niespodziewanie, wybierz zakładkę \"Zaawansowane\" aby poznać szczegóły błędów."
+
+msgctxt "StatusEventWidget"
+msgid ""
+"You are currently running version \"%1\" of the Tor software, which is no "
+"longer recommended. Please upgrade to the most recent version of the "
+"software, which may contain important security, reliability and performance "
+"fixes."
+msgstr "Twoja aktualna wersja Tor \"%1\" nie jest zalecana. Zaktualizuj do najnowszej wersji, która może zawierać ważne poprawki bezpieczeństwa, stabilności i wydajności."
+
+msgctxt "StatusEventWidget"
+msgid ""
+"You are currently running version \"%1\" of the Tor software, which may no "
+"longer work with the current Tor network. Please upgrade to the most recent "
+"version of the software, which may contain important security, reliability "
+"and performance fixes."
+msgstr "Twoja aktualna wersja Tor \"%1\" może nie działać poprawnie z aktualną siecią Tor. Zaktualizuj do najnowszej wersji, która może zawierać ważne poprawki bezpieczeństwa, stabilności i wydajności."
+
+msgctxt "StatusEventWidget"
+msgid "Your Tor Software is Out-of-date"
+msgstr "Twoja wersja Tor jest nieaktualna"
+
+msgctxt "StatusEventWidget"
+msgid "Connected to the Tor Network"
+msgstr "Połączono z siecią Tor"
+
+msgctxt "StatusEventWidget"
+msgid ""
+"We were able to successfully establish a connection to the Tor network. You "
+"can now configure your applications to use the Internet anonymously."
+msgstr "Udało się nawiązać połączenie z siecią Tor. Możesz teraz skonfigurować swoje aplikacje do korzystania z internetu anonimowo."
+
+msgctxt "StatusEventWidget"
+msgid "Tor Software Error"
+msgstr "BÅ‚Ä…d Tor"
+
+msgctxt "StatusEventWidget"
+msgid ""
+"The Tor software encountered an internal bug. Please report the following "
+"error message to the Tor developers at bugs.torproject.org: \"%1\""
+msgstr "Wewnętrzny błąd Tor. Wyślij tą wiadomość do deweloperów Tora na bugs.torproject.org: \"%1\""
+
+msgctxt "StatusEventWidget"
+msgid ""
+"Tor has determined that your computer's clock may be set to %1 seconds in "
+"the past compared to the source \"%2\". If your clock is not correct, Tor "
+"will not be able to function. Please verify your computer displays the "
+"correct time."
+msgstr "Tor ustalił, że zegar Twojego komputera może być przestawiony o %1 sekund wstecz w porównaniu do \"%2\". Jeśli ustawienie zegara jest niepoprawne, Tor nie będzie działał poprawnie. Upewnij się, że czas wyświetlany przez zegar jest prawidłowy."
+
+msgctxt "StatusEventWidget"
+msgid ""
+"Tor has determined that your computer's clock may be set to %1 seconds in "
+"the future compared to the source \"%2\". If your clock is not correct, Tor "
+"will not be able to function. Please verify your computer displays the "
+"correct time."
+msgstr "Tor ustalił, że zegar Twojego komputera może być przestawiony o %1 sekund wprzód w porównaniu do \"%2\". Jeśli ustawienie zegara jest niepoprawne, Tor nie będzie działał poprawnie. Upewnij się, że czas wyświetlany przez zegar jest prawidłowy."
+
+msgctxt "StatusEventWidget"
+msgid "Your Computer's Clock is Potentially Incorrect"
+msgstr "Ustawienia Zegara Twojego komputera mogą być nieprawidłowe"
+
+msgctxt "StatusEventWidget"
+msgid ""
+"One of the applications on your computer may have attempted to make an "
+"unencrypted connection through Tor to port %1. Sending unencrypted "
+"information over the Tor network is dangerous and not recommended. For your "
+"protection, Tor has automatically closed this connection."
+msgstr "Jedna z aplikacji na Twoim komputerze probowała nawiązać nieszyfrowane połączenie poprzez Tor na porcie %1. Wysyłanie nieszyfrowanych informacji przez sieć Tor jest niebezpieczne. Dla Twojej ochrony, Tor automatycznie zamknął to połączenie."
+
+msgctxt "StatusEventWidget"
+msgid ""
+"One of the applications on your computer may have attempted to make an "
+"unencrypted connection through Tor to port %1. Sending unencrypted "
+"information over the Tor network is dangerous and not recommended."
+msgstr "Jedna z aplikacji na Twoim komputerze probowała nawiązać nieszyfrowane połączenie poprzez Tor na porcie %1. Wysyłanie nieszyfrowanych informacji przez sieć Tor jest niebezpieczne."
+
+msgctxt "StatusEventWidget"
+msgid "Potentially Dangerous Connection!"
+msgstr "Potencjalnie niebezpieczne połączenie!"
+
+msgctxt "StatusEventWidget"
+msgid ""
+"One of your applications established a connection through Tor to \"%1\" "
+"using a protocol that may leak information about your destination. Please "
+"ensure you configure your applications to use only SOCKS4a or SOCKS5 with "
+"remote hostname resolution."
+msgstr "Jedna z Twoich aplikacji próbowała nawiązać połączenie przez Tor z \"%1\" używając protokołu, który może spowodować wyciek informacji o celu połączenia. Upewnij się, że Twoja aplikacja jest skonfigurowana do używania tylko SOCKS4a lub SOCKS5."
+
+msgctxt "StatusEventWidget"
+msgid "Unknown SOCKS Protocol"
+msgstr "Nieznany protokół"
+
+msgctxt "StatusEventWidget"
+msgid ""
+"One of your applications tried to establish a connection through Tor using a"
+" protocol that Tor does not understand. Please ensure you configure your "
+"applications to use only SOCKS4a or SOCKS5 with remote hostname resolution."
+msgstr "Jedna z Twoich aplikacji próbowała nawiązać połączenie przez Tor używając protokołu nieznanego dla Tora. Upewnij się, że Twoja aplikacja jest skonfigurowana do używania tylko SOCKS4a lub SOCKS5."
+
+msgctxt "StatusEventWidget"
+msgid "Invalid Destination Hostname"
+msgstr "Nieprawidłowa nazwa hosta"
+
+msgctxt "StatusEventWidget"
+msgid ""
+"One of your applications tried to establish a connection through Tor to "
+"\"%1\", which Tor does not recognize as a valid hostname. Please check your "
+"application's configuration."
+msgstr "Jedna z aplikacji próbowała nawiązać połączenie przez Tor z \"%1\", które nie jest rozpoznawane jako prawidłowa nazwa hosta. Sprawdź ustawienia swojej aplikacji."
+
+msgctxt "StatusEventWidget"
+msgid "External IP Address Changed"
+msgstr "Zewnętrzny adres IP zmieniony"
+
+msgctxt "StatusEventWidget"
+msgid ""
+"Tor has determined your relay's public IP address is currently %1%2. If that"
+" is not correct, please consider setting the 'Address' option in your "
+"relay's configuration."
+msgstr "Tor ustalił, że publiczny adres IP Twojego węzła to %1%2. Jeśli podany adres nie jest poprawny, wprowadź adres IP w polu 'Adres' w ustawieniach węzła."
+
+msgctxt "StatusEventWidget"
+msgid "DNS Hijacking Detected"
+msgstr "Wykryto przekierowanie DNS "
+
+msgctxt "StatusEventWidget"
+msgid ""
+"Tor detected that your DNS provider is providing false responses for domains"
+" that do not exist. Some ISPs and other DNS providers, such as OpenDNS, are "
+"known to do this in order to display their own search or advertising pages."
+msgstr "Tor wykrył, że Twój dostawca DNS przekazuje fałszywe odpowiedzi dla domen, które nie istnieją. Niektórzy dostawcy internetu i DNS, np. OpenDNS, są znani z takich działań, aby pokazać ich własne wyszukiwarki, czy strony reklamowe."
+
+msgctxt "StatusEventWidget"
+msgid ""
+"Tor detected that your DNS provider is providing false responses for well "
+"known domains. Since clients rely on Tor network relays to provide accurate "
+"DNS repsonses, your relay will not be configured as an exit relay."
+msgstr "Tor wykrył, że Twój dostawca DNS przekazuje fałszywe odpowiedzi dla dobrze znanych domen. Odkąd klienci polegają na przekaźnikach sieci Tor, aby otrzymać dokładne odpowiedzi DNS, Twój przekaźnik nie będzie skonfigurowany jako przekaźnik wyjściowy."
+
+msgctxt "StatusEventWidget"
+msgid "Checking Server Port Reachability"
+msgstr "Sprawdzanie, czy port serwera jest osiÄ…galny"
+
+msgctxt "StatusEventWidget"
+msgid ""
+"Tor is trying to determine if your relay's server port is reachable from the"
+" Tor network by connecting to itself at %1:%2. This test could take several "
+"minutes."
+msgstr "Tor próbuje sprawdzić, czy port serwera Twojego przekaźnika jest osiągalny z sieci Tor, łącząc się w %1:%2. To może potrwać kilka minut."
+
+msgctxt "StatusEventWidget"
+msgid "Server Port Reachability Test Successful!"
+msgstr "Test dostępu do portu serwera przebiegł pomyślnie!"
+
+msgctxt "StatusEventWidget"
+msgid "Your relay's server port is reachable from the Tor network!"
+msgstr "Port serwera Twojego przekaźnika jest osiągalny przez sieć Tor!"
+
+msgctxt "StatusEventWidget"
+msgid "Server Port Reachability Test Failed"
+msgstr "Test dostęu do portu serwera zakończony niepowodzeniem"
+
+msgctxt "StatusEventWidget"
+msgid ""
+"Your relay's server port is not reachable by other Tor clients. This can "
+"happen if you are behind a router or firewall that requires you to set up "
+"port forwarding. If %1:%2 is not your correct IP address and server port, "
+"please check your relay's configuration."
+msgstr "Port serwera Twojego przekaźnika jest niedostępny dla innych klientów Tora. Przyczyną może być Twój router lub firewall, który wymaga od Ciebie ustawienia przekierowania portu. Jeśli %1:%2 to nie Twój adres IP i port katalogu, sprawdź konfigurację swojego przekaźnika."
+
+msgctxt "StatusEventWidget"
+msgid "Checking Directory Port Reachability"
+msgstr "Sprawdzanie, czy dostępny jest katalog portów."
+
+msgctxt "StatusEventWidget"
+msgid ""
+"Tor is trying to determine if your relay's directory port is reachable from "
+"the Tor network by connecting to itself at %1:%2. This test could take "
+"several minutes."
+msgstr "Tor próbuje sprawdzić, czy port katalogu Twojego przekaźnika jest osiągalny z sieci Tor, łącząc się w %1:%2. To może potrwać kilka minut."
+
+msgctxt "StatusEventWidget"
+msgid "Directory Port Reachability Test Successful!"
+msgstr "Test dostępu do portu katalogu zakończony pomyślnie!"
+
+msgctxt "StatusEventWidget"
+msgid "Your relay's directory port is reachable from the Tor network!"
+msgstr "Katalog portu Twojego przekaźnika jest dostępny z sieci Tor!"
+
+msgctxt "StatusEventWidget"
+msgid "Directory Port Reachability Test Failed"
+msgstr "Test dostępu do portu katalogu zakończony niepowodzeniem"
+
+msgctxt "StatusEventWidget"
+msgid ""
+"Your relay's directory port is not reachable by other Tor clients. This can "
+"happen if you are behind a router or firewall that requires you to set up "
+"port forwarding. If %1:%2 is not your correct IP address and directory port,"
+" please check your relay's configuration."
+msgstr "Port katalogu Twojego przekaźnika jest niedostępny dla innych klientów Tora. Przyczyną może być Twój router lub firewall, który wymaga od Ciebie ustawienia przekierowania portu. Jeśli %1:%2 to nie Twój adres IP i port katalogu, sprawdź konfigurację swojego przekaźnika."
+
+msgctxt "StatusEventWidget"
+msgid "Relay Descriptor Rejected"
+msgstr "Deskryptor Węzła Odrzucony"
+
+msgctxt "StatusEventWidget"
+msgid ""
+"Your relay's descriptor, which enables clients to connect to your relay, was"
+" rejected by the directory server at %1:%2. The reason given was: %3"
+msgstr "Deskryptor Twojego Węzła, który umożliwia klientom łączenie się z węzłem, został odrzucony przez serwer %1:%2. Podany powód: %3"
+
+msgctxt "StatusEventWidget"
+msgid "Your Relay is Online"
+msgstr "Twój Węzeł jest aktywny"
+
+msgctxt "StatusEventWidget"
+msgid ""
+"Your relay is now online and available for Tor clients to use. You should "
+"see an increase in network traffic shown by the Bandwidth Graph within a few"
+" hours as more clients learn about your relay. Thank you for contributing to"
+" the Tor network!"
+msgstr "Twoj węzeł jest aktywny i dostępny dla innych użytkowników sieci Tor. W ciągu kilku godzin powinienieś móc zaobserwować wzrost ruchu w sieci na wykresie przepustowości. Dziękujemy za wkład wniesiony w sieć Tor!"
+
+msgctxt "Stream"
+msgid "New"
+msgstr "Nowe"
+
+msgctxt "Stream"
+msgid "Resolving"
+msgstr "Analizowanie"
+
+msgctxt "Stream"
+msgid "Connecting"
+msgstr "Łączenie"
+
+msgctxt "Stream"
+msgid "Open"
+msgstr "Otwarte"
+
+msgctxt "Stream"
+msgid "Failed"
+msgstr "BÅ‚Ä…d"
+
+msgctxt "Stream"
+msgid "Closed"
+msgstr "Zamknięte"
+
+msgctxt "Stream"
+msgid "Retrying"
+msgstr "Powtórna próba"
+
+msgctxt "Stream"
+msgid "Remapped"
+msgstr "Przemapowane"
+
+msgctxt "Stream"
+msgid "Unknown"
+msgstr "Nieznane"
+
+msgctxt "TorProcess"
+msgid "Process %1 failed to stop. [%2]"
+msgstr "Nieudana próba zatrzymania procesu %1. [%2]"
+
+msgctxt "TorService"
+msgid "The Tor service is not installed."
+msgstr "Usługa Tora nie jest zainstalowana."
+
+msgctxt "TorService"
+msgid "Unable to start the Tor service."
+msgstr "Uruchomienie usługi Tor nie powiodło się."
+
+msgctxt "TorSettings"
+msgid "Failed to hash the control password."
+msgstr "Haszowanie hasła sterującego nie powiodło się."
+
+msgctxt "TorrcDialog"
+msgid "Editing torrc"
+msgstr "Edytowanie torrc"
+
+msgctxt "TorrcDialog"
+msgid ""
+"Save settings. If unchecked it will only apply settings to the current Tor "
+"instance."
+msgstr "Zapisz ustawienia. Jeśli nie zaznaczono, ustawienia zostaną zastosowane tylko do aktualnej instancji Tor"
+
+msgctxt "TorrcDialog"
+msgid "Cut"
+msgstr "Wytnij"
+
+msgctxt "TorrcDialog"
+msgid "Copy"
+msgstr "Kopiuj"
+
+msgctxt "TorrcDialog"
+msgid "Paste"
+msgstr "Wklej"
+
+msgctxt "TorrcDialog"
+msgid "Undo"
+msgstr "Cofnij"
+
+msgctxt "TorrcDialog"
+msgid "Redo"
+msgstr "Ponów"
+
+msgctxt "TorrcDialog"
+msgid "Select All"
+msgstr "Zaznacz wszystko"
+
+msgctxt "TorrcDialog"
+msgid "Apply all"
+msgstr "Zatwierdź wszystko"
+
+msgctxt "TorrcDialog"
+msgid "Apply selection only"
+msgstr "Zatwierdź tylko wybrane"
+
+msgctxt "TorrcDialog"
+msgid "Error connecting to Tor"
+msgstr "BÅ‚Ä…d podczas Å‚Ä…czenia z Tor"
+
+msgctxt "TorrcDialog"
+msgid "Selection is empty. Please select some text, or check \"Apply all\""
+msgstr "Zaznaczenie jest puste. Zaznacz tekst, lub użyj opcji \"Zatwierdź wszystkie\""
+
+msgctxt "TorrcDialog"
+msgid "Error at line %1: \"%2\""
+msgstr "BÅ‚Ä…d w linii %1 \"%2\""
+
+msgctxt "TorrcDialog"
+msgid "Error"
+msgstr "BÅ‚Ä…d"
+
+msgctxt "TorrcDialog"
+msgid "An error ocurred while opening torrc file"
+msgstr "BÅ‚Ä…d podczas otwierania pliku torrc"
+
+msgctxt "UPNPControl"
+msgid "Success"
+msgstr "Sukces"
+
+msgctxt "UPNPControl"
+msgid "No UPnP-enabled devices found"
+msgstr "Nie znaleziono urządzeń ze wsparciem UPnP"
+
+msgctxt "UPNPControl"
+msgid "No valid UPnP-enabled Internet gateway devices found"
+msgstr "Nie znaleziono bramek internetowych ze wsparciem UPnP"
+
+msgctxt "UPNPControl"
+msgid "WSAStartup failed"
+msgstr "WSAStartup zawiodło"
+
+msgctxt "UPNPControl"
+msgid "Failed to add a port mapping"
+msgstr "Nieudane dodanie mapowania portów"
+
+msgctxt "UPNPControl"
+msgid "Failed to retrieve a port mapping"
+msgstr "Nieudana próba otrzymania mapowania portów"
+
+msgctxt "UPNPControl"
+msgid "Failed to remove a port mapping"
+msgstr "Nieudana próba usunięcia mapowania portów"
+
+msgctxt "UPNPControl"
+msgid "Unknown error"
+msgstr "Nieznany błąd"
+
+msgctxt "UPNPTestDialog"
+msgid "Discovering UPnP-enabled devices"
+msgstr "Wykrywanie urządzeń wspierających UPnP"
+
+msgctxt "UPNPTestDialog"
+msgid "Updating directory port mapping"
+msgstr "Uaktualnianie mapowania portów katalogu"
+
+msgctxt "UPNPTestDialog"
+msgid "Updating relay port mapping"
+msgstr "Uaktualnianie mapowania portów serwera"
+
+msgctxt "UPNPTestDialog"
+msgid "Test completed successfully!"
+msgstr "Test zakończony sukcesem!"
+
+msgctxt "UPNPTestDialog"
+msgid "Testing UPnP Support"
+msgstr "TestujÄ™ wsparcie UPnP"
+
+msgctxt "UPNPTestDialog"
+msgid "Testing Universal Plug & Play Support"
+msgstr "TestujÄ™ wsparcie dla Universal Plug & Play"
+
+msgctxt "UpdateProcess"
+msgid ""
+"Vidalia was unable to check for available software updates because it could "
+"not find '%1'."
+msgstr "Vidalia nie mogła sprawdzić dostępności nowej wersji oprogramowania ponieważ nie znalazła '%1'."
+
+msgctxt "UpdateProcess"
+msgid ""
+"Vidalia was unable to check for available software updates because Tor's "
+"update process exited unexpectedly."
+msgstr "Vidalia nie mogła sprawdzić dostępności nowej wersji oprogramowania, ponieważ składnik Tora nieoczekiwanie zakończył działanie."
+
+msgctxt "UpdateProgressDialog"
+msgid "Checking for available updates..."
+msgstr "Sprawdzanie dostępności aktualizacji oprogramowania..."
+
+msgctxt "UpdateProgressDialog"
+msgid "Hide"
+msgstr "Ukryj"
+
+msgctxt "UpdateProgressDialog"
+msgid "Downloading updates..."
+msgstr "Pobieranie aktualizacji..."
+
+msgctxt "UpdateProgressDialog"
+msgid "Installing updated software..."
+msgstr "Uruchamianie oprogramowania Tor"
+
+msgctxt "UpdateProgressDialog"
+msgid "Done! Your software is now up to date."
+msgstr "Zakończono! Twoje oprogramowanie jest teraz w najnowszej wersji"
+
+msgctxt "UpdateProgressDialog"
+msgid "OK"
+msgstr "OK"
+
+msgctxt "UpdateProgressDialog"
+msgid "Software Updates"
+msgstr "Aktualizacje oprogramowania"
+
+msgctxt "UpdateProgressDialog"
+msgid "Checking for updates..."
+msgstr "Sprawdzanie aktualizacji..."
+
+msgctxt "UpdateProgressDialog"
+msgid "Cancel"
+msgstr "Anuluj"
+
+msgctxt "UpdatesAvailableDialog"
+msgid "Software Updates Available"
+msgstr "Aktualizacja Tora jest dostępna"
+
+msgctxt "UpdatesAvailableDialog"
+msgid "Remind Me Later"
+msgstr "Przypomnij później"
+
+msgctxt "UpdatesAvailableDialog"
+msgid "Install"
+msgstr "Zainstaluj"
+
+msgctxt "UpdatesAvailableDialog"
+msgid "The following updated software packages are ready for installation:"
+msgstr "Następujące składniki oprogramowania są gotowe do instalacji:"
+
+msgctxt "UpdatesAvailableDialog"
+msgid "Package"
+msgstr "Backspace"
+
+msgctxt "UpdatesAvailableDialog"
+msgid "Version"
+msgstr "wersja"
+
+msgctxt "VMessageBox"
+msgid "OK"
+msgstr "OK"
+
+msgctxt "VMessageBox"
+msgid "Cancel"
+msgstr "Anuluj"
+
+msgctxt "VMessageBox"
+msgid "Yes"
+msgstr "Tak"
+
+msgctxt "VMessageBox"
+msgid "No"
+msgstr "Nie"
+
+msgctxt "VMessageBox"
+msgid "Help"
+msgstr "Pomoc"
+
+msgctxt "VMessageBox"
+msgid "Retry"
+msgstr "Ponów"
+
+msgctxt "VMessageBox"
+msgid "Show Log"
+msgstr "Pokaż log"
+
+msgctxt "VMessageBox"
+msgid "Show Settings"
+msgstr "Pokaż ustawienia"
+
+msgctxt "VMessageBox"
+msgid "Continue"
+msgstr "Kontynuuj"
+
+msgctxt "VMessageBox"
+msgid "Quit"
+msgstr "Wyjdź"
+
+msgctxt "VMessageBox"
+msgid "Browse"
+msgstr "PrzeglÄ…daj"
+
+msgctxt "Vidalia"
+msgid "Invalid Argument"
+msgstr "Błędny parametr."
+
+msgctxt "Vidalia"
+msgid "Vidalia is already running"
+msgstr "Vidalia jest już uruchomiona"
+
+msgctxt "Vidalia"
+msgid "Displays this usage message and exits."
+msgstr "Wyświetla tę wiadomość i wychodzi."
+
+msgctxt "Vidalia"
+msgid "Resets ALL stored Vidalia settings."
+msgstr "Czyści WSZYSTKIE ustawienia Vidalii."
+
+msgctxt "Vidalia"
+msgid "Sets the directory Vidalia uses for data files."
+msgstr "Ustawia katalog, którego Vidalia używa do zapisu danych."
+
+msgctxt "Vidalia"
+msgid "Sets the name and location of Vidalia's pidfile."
+msgstr "Ustawia nazwę i położenie pliku pidfile."
+
+msgctxt "Vidalia"
+msgid "Sets the name and location of Vidalia's logfile."
+msgstr "Ustawia nazwę i położenie pliku logów Vidalii."
+
+msgctxt "Vidalia"
+msgid "Sets the verbosity of Vidalia's logging."
+msgstr "Ustawia szczegółowość logowania Vidalii."
+
+msgctxt "Vidalia"
+msgid "Sets Vidalia's interface style."
+msgstr "Ustawia styl interfejsu Vidalii."
+
+msgctxt "Vidalia"
+msgid "Sets Vidalia's language."
+msgstr "Ustawia język Vidalii."
+
+msgctxt "Vidalia"
+msgid "Vidalia Usage Information"
+msgstr "Informacja o użytkowaniu Vidalii."
+
+msgctxt "Vidalia"
+msgid "Unable to open log file '%1': %2"
+msgstr "Nie udało się otworzyć pliku logu '%1': %2"
+
+msgctxt "Vidalia"
+msgid "Value required for parameter :"
+msgstr "Wartość wymagana dla parametru :"
+
+msgctxt "Vidalia"
+msgid "Invalid language code specified:"
+msgstr "Niepoprawny kod języka:"
+
+msgctxt "Vidalia"
+msgid "Invalid GUI style specified:"
+msgstr "Niepoprawny styl GUI:"
+
+msgctxt "Vidalia"
+msgid "Invalid log level specified:"
+msgstr "Niepoprawny poziom logowania:"
+
+msgctxt "Vidalia"
+msgid ""
+"Another Vidalia process is possibly already running. If there really is not another Vidalia process running, you can choose to continue anyway.\n"
+"\n"
+"Would you like to continue starting Vidalia?"
+msgstr "Inny proces Vidalii jest prawdopodobnie już uruchomiony. Jeśli jesteś pewien że nie, możesz kontynuować.\n\nCzy chcesz kontynuować uruchamianie Vidalii?"
+
+msgctxt "stringutil.h"
+msgid "%1 secs"
+msgstr "%1 sekund"
+
+msgctxt "stringutil.h"
+msgid "%1 B/s"
+msgstr "%1 B/s"
+
+msgctxt "stringutil.h"
+msgid "%1 KB/s"
+msgstr "%1 KB/s"
+
+msgctxt "stringutil.h"
+msgid "%1 MB/s"
+msgstr "%1 MB/s"
+
+msgctxt "stringutil.h"
+msgid "%1 GB/s"
+msgstr "%1 GB/s"
+
+msgctxt "stringutil.h"
+msgid "%1 days"
+msgstr "%1 dni"
+
+msgctxt "stringutil.h"
+msgid "%1 hours"
+msgstr "%1 godzin"
+
+msgctxt "stringutil.h"
+msgid "%1 mins"
+msgstr "%1 minut"More information about the tor-commits mailing list