[or-cvs] r21896: {} updated files from pootle (in translation/trunk/projects/torcheck: . vi)

Mr. Pootle pootle at torproject.org
Tue Mar 9 20:44:58 UTC 2010


Author: pootle
Date: 2010-03-09 20:44:58 +0000 (Tue, 09 Mar 2010)
New Revision: 21896

Added:
  translation/trunk/projects/torcheck/vi/
  translation/trunk/projects/torcheck/vi/TorCheck.po
Log:
updated files from pootle

Added: translation/trunk/projects/torcheck/vi/TorCheck.po
===================================================================
--- translation/trunk/projects/torcheck/vi/TorCheck.po	            (rev 0)
+++ translation/trunk/projects/torcheck/vi/TorCheck.po	2010-03-09 20:44:58 UTC (rev 21896)
@@ -0,0 +1,67 @@
+# TorCheck gettext template
+# Copyright (C) 2008 Jacob Appelbaum
+# Jacob Appelbaum <jacob at appelbaum.net>, 2008
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2008-04-24 20:28+PDT\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-03-03 22:56+0930\n"
+"Last-Translator: Lyndon Johnson <lyndon.johnson58 at gmail.com>\n"
+"Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: Translate Toolkit 1.1.1\n"
+"Generated-By: pygettext.py 1.5\n"
+
+msgid "Congratulations. You are using Tor."
+msgstr "Chúc mừng. Bạn đang sử dụng mạng nặc danh Tor (The Onion Router)."
+
+msgid "Please refer to the <a href=\"https://www.torproject.org/\">Tor website</a> for further information about using Tor safely."
+msgstr ""
+"Hãy tham chiếu địa chỉ <a href=\"https://www.torproject.org/\">Tor website</a> "
+"để có thêm thông tin về sự sử dụng máy Tor một cách an toàn."
+
+msgid "Sorry. You are not using Tor."
+msgstr "Xin lỗi, bạn không đang sử dụng Tor. "
+
+msgid "If you are attempting to use a Tor client, please refer to the <a href=\"https://www.torproject.org/\">Tor website</a> and specifically the <a href=\"https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#ItDoesntWork\">instructions for configuring your Tor client</a>."
+msgstr ""
+"Nếu bạn đang thử dùng một khách Tor, hãy tham chiếu địa chỉ <a "
+"href=\"https://www.torproject.org/\">Tor website</a> và đặc biệt là the <a hre"
+"f=\"https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#ItDoesntWork\"> "
+"những chỉ dẫn để cấu hình khách Tor của bạn</a>."
+
+msgid "Sorry, your query failed or an unexpected response was received."
+msgstr ""
+"Xin lỗi, truy vấn của bạn đã thất bại hoặc đã nhận được một lỗi bất thường."
+
+msgid "A temporary service outage prevents us from determining if your source IP address is a <a href=\"https://www.torproject.org/\">Tor</a> node. For other ways to test whether you are using Tor, please visit <a href=\"https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#IsMyConnectionPrivate\">this FAQ entry</a>."
+msgstr ""
+"Một dịch vụ tạm thời bị ngưng ngăn cản chúng ta xác định nếu địa chỉ gốc IP "
+"là một nốt <a href=\"https://www.torproject.org/\">Tor</a>. Để biết những cách "
+"khác dùng để kiểm tra là bạn đang sử dụng Tor, hãy ghé thăm <a href=\"https:"
+"//wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#IsMyConnectionPrivate\">t"
+"his FAQ entry</a>."
+
+msgid "Additional information: "
+msgstr "Tài liệu phụ trội:"
+
+msgid "Your IP address appears to be: "
+msgstr "Địa chỉ IP của bạn hình như là:"
+
+msgid "This small script is powered by <a href=\"http://exitlist.torproject.org/\">tordnsel</a>"
+msgstr ""
+"Văn lệnh nhỏ này được ủy quyền bởi <a "
+"href=\"http://exitlist.torproject.org/\">tordnsel</a>"
+
+msgid "You may also be interested in the <a href=\"/cgi-bin/TorBulkExitList.py\">Tor Bulk Exit List Exporter</a>"
+msgstr ""
+"Bạn cũng nên chú ý tới phần này <a href=\"/cgi-bin/TorBulkExitList.py\">Tor "
+"Bulk Exit List Exporter</a>"
+
+msgid "This server does not log <i>any</i> information about visitors."
+msgstr ""
+"Phần phục vụ này không giữ lại tài liệu của <i>any</i> về những người ghé "
+"thăm."


Property changes on: translation/trunk/projects/torcheck/vi/TorCheck.po
___________________________________________________________________
Added: svn:executable
  + *More information about the tor-commits mailing list