[or-cvs] r21785: {projects} updated files from pootle (projects/gettor/i18n/vi)

Mr. Pootle pootle at torproject.org
Wed Mar 3 20:52:02 UTC 2010


Author: pootle
Date: 2010-03-03 20:52:02 +0000 (Wed, 03 Mar 2010)
New Revision: 21785

Modified:
  projects/gettor/i18n/vi/gettor.po
Log:
updated files from pootle

Modified: projects/gettor/i18n/vi/gettor.po
===================================================================
--- projects/gettor/i18n/vi/gettor.po	2010-03-03 20:40:46 UTC (rev 21784)
+++ projects/gettor/i18n/vi/gettor.po	2010-03-03 20:52:02 UTC (rev 21785)
@@ -2,14 +2,13 @@
 # Copyright (C) 2009
 # This file is distributed under the same license as the GetTor package.
 # Jacob Appelbaum <jacob at appelbaum.net>, 2009
-#, fuzzy
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2009-12-01 14:54-0500\n"
-"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
-"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL at ADDRESS>\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-03-02 15:55+0100\n"
+"Last-Translator: Steve Wang <doctor.swan at gmail.com>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -40,6 +39,33 @@
 "  human at this support email address: tor-assistants at torproject.org\n"
 "    "
 msgstr ""
+"\n"
+"  Xin chào bạn! Đây là rô-bô \"GetTor\".\n"
+"\n"
+"  Không may, chúng tôi sẽ không trả lời bạn ở địa chỉ này. Bạn nên làm\n"
+"  một tài khoản với GMAIL.COM hay YAHOO.CN và gởi thư từ\n"
+"  một trong hai cái này.\n"
+"\n"
+"  Chúng tôi chỉ xử lý những yêu cầu từ những dịch vụ thư điện tử hỗ trợ "
+"\"DKIM\",\n"
+"  là một tính năng của thư điện tử để chúng tôi xác nhận rằng địa chỉ ở "
+"hàng \n"
+"  \"From\" thật sự là cái đã gửi thưl.\n"
+"\n"
+"  (Chúng tôi xin lỗi nếu bạn không có hỏi cho thư này. Vì thư đìện tử của "
+"bạn đến từ\n"
+"  một dịch vụ không dùng DKIM, chúng tôi gửi một giải thích ngắn gọn,\n"
+"  và rồi chúng tôi sẽ bỏ qua địa chỉ thư điện tử này trong vài ngày tới.)\n"
+"\n"
+"  Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi không thể xử lý thư điện tử dạng HTML hoặc "
+"cơ số 64.\n"
+"  Bạn cần gửi văn bản chuẩn.\n"
+"\n"
+"  Nếu bạn có câu hỏi nào hoặc không làm được gì, bạn có thể liên lạc với "
+"một\n"
+"  nhân viên tại địa chỉ thư điện tử hỗ trợ này: tor-"
+"assistants at torproject.org\n"
+"   "
 
 #: lib/gettor/constants.py:39
 msgid ""
@@ -97,6 +123,62 @@
 "\n"
 "    "
 msgstr ""
+"\n"
+"  Xin chào bạn! Đây là rô-bô \"GetTor\".\n"
+"\n"
+"  Tôi sẽ gửi thư cho bạn một cái gói Tor, nếu bạn cho tôi biết bạn muốn "
+"cái nào.\n"
+"  Vui lòng chọn một trong những tên gói sau đây:\n"
+"\n"
+"    tor-browser-bundle\n"
+"    macosx-i386-bundle\n"
+"    macosx-ppc-bundle\n"
+"    tor-im-browser-bundle\n"
+"    source-bundle\n"
+"\n"
+"  Vui lòng trả lời thư này (đến gettor at torproject.org), và cho tôi biết\n"
+"  tên một gói bất cứ chỗ nào trong phần thân của thư điện tử của bạn.\n"
+"\n"
+"  LẤY PHIÊN BẢN ĐỊA PHƯƠNG CỦA TOR\n"
+"  ===================================\n"
+"\n"
+"  Để lấy một phiên bản của Tor đã được phiên dịch qua ngôn ngữ của bạn, "
+"ghi rõ\n"
+"  ngôn ngữ mà bạn muốn trong địa chỉ bạn gửi thư đến:\n"
+"\n"
+"    gettor+zh at torproject.org\n"
+"\n"
+"  Thí dụ này sẽ cho bạn cái gói đã được địa phương hóa sang tiếng Trung mà\n"
+"  bạn yêu cầu. Xem danh sách những mã ngôn ngữ được hỗ trợ bên dưới.\n"
+"\n"
+"  Danh sách những miền địa phương được hỗ trợ:\n"
+"  ---------------------------------------------------------\n"
+"\n"
+"  Đây là danh sách của tất cả các ngôn ngữ có sẵn:\n"
+"\n"
+"  gettor+ar at torproject.org:   Tiếng Á Rập\n"
+"  gettor+de at torproject.org:   Tiếng Đức\n"
+"  gettor+en at torproject.org:   Tiếng Anh\n"
+"  gettor+es at torproject.org:   Tiếng Tây Ban Nha\n"
+"  gettor+fa at torproject.org:   Tiếng Farsi (Ba Tư)\n"
+"  gettor+fr at torproject.org:   Tiếng Pháp\n"
+"  gettor+it at torproject.org:   Tiếng Ý\n"
+"  gettor+nl at torproject.org:   Tiếng Hòa Lan\n"
+"  gettor+pl at torproject.org:   Tiếng Ba Lan\n"
+"  gettor+ru at torproject.org:   Tiếng Nga\n"
+"  gettor+zh at torproject.org:   Tiếng Trung\n"
+"\n"
+"  Nếu bạn không chọn ngôn ngữ nào, bạn sẽ nhận được phiên bản tiếng Anh.\n"
+"\n"
+"  HỖ TRỢ\n"
+"  =====\n"
+"\n"
+"  Nếu bạn có câu hỏi nào hoặc không làm được gì, bạn có thể liên lạc với "
+"một\n"
+"  nhân viên tại địa chỉ thư điện tử hỗ trợ này: tor-"
+"assistants at torproject.org\n"
+"\n"
+"    "
 
 #: lib/gettor/constants.py:93
 msgid ""
@@ -141,6 +223,47 @@
 "\n"
 "    "
 msgstr ""
+"\n"
+"  Xin chào bạn! Đây là rô-bô \"GetTor\".\n"
+"\n"
+"  Đây là nhu liệu được nén lại mà bạn yêu cầu. Vui lòng giải nén\n"
+"  cái gói này và kiểm tra chữ ký.\n"
+"\n"
+"  Gợi ý: Nếu máy của bạn có cài đặt GnuPG, dùng công cụ dòng\n"
+"  lệnh của gpg như sau sau khi giải nén tập tin zip:\n"
+"\n"
+"    gpg --verify <packagename>.asc <packagename>\n"
+"\n"
+"  Kết xuất giống từa tựa như thế này:\n"
+"\n"
+"    gpg: Chữ ký tốt từ \"Roger Dingledine <arma at mit.edu>\"\n"
+"\n"
+"  Nếu bạn không quen thuộc với công cụ dòng lệnh, thử kiếm\n"
+"  giao diện người dùng đồ họa cho GnuPG trên trang web này:\n"
+"\n"
+"    http://www.gnupg.org/related_software/frontends.html\n"
+"\n"
+"  Nếu kết nối Internet của bạn chận sự truy cập đến mạng của Tor, bạn\n"
+"  có thể cần một chiếc cầu tiếp nối. Những cầu tiếp nối (hay nói tắt là "
+"\"cầu\")\n"
+"  là những tiếp nối của Tor không có liệt kê trong thư mục chính. Vì không\n"
+"  có danh sách công nào của chúng, ngay cả nếu như ISP của bạn có lọc\n"
+"  những kết nối đến tất cả những tiếp nối biết đưọc của Tor, họ chắc cũng\n"
+"  không thể nào chận hết tất cả những chiếc cầu.\n"
+"\n"
+"  Bạn có thể lấy được một chiếc cầu bằng cách gửi một thư đìện tử chứa chữ "
+"\"get bridges\"\n"
+"  trong phần thân của thư điện tử đến địa chỉ thư đìện tử sau đây:\n"
+"  bridges at torproject.org\n"
+"\n"
+"  Bạn cũng có thể lấy những chiếc cầu với một trình duyệt web tại url\n"
+"  sau đây: https://bridges.torproject.org/\n"
+"\n"
+"  Nếu bạn có câu hỏi nào hoặc không làm được gì, bạn có thể liên lạc với "
+"một\n"
+"  nhân viên tại địa chỉ thư điện tử hỗ trợ này: tor-"
+"assistants at torproject.org\n"
+"    "
 
 #: lib/gettor/constants.py:132
 msgid ""
@@ -194,6 +317,57 @@
 "\n"
 "    "
 msgstr ""
+"\n"
+"  Xin chào bạn! Đây là rô-bô \"GetTor\".\n"
+"\n"
+"  Đây là nhu liệu được nén lại mà bạn yêu cầu. Vui lòng giải nén\n"
+"  cái gói này và kiểm tra chữ ký.\n"
+"\n"
+"  LƯU Ý QUAN TRỌNG:\n"
+"  Vì đây là một phần của tập tin bị xẻ, bạn cần phải chờ để\n"
+"  nhận đưọc tất các phần trước khi bạn có thể lưu chúng lại\n"
+"  vào cùng một thư mục và giải nén chúng bằng cách nhấn đô\n"
+"  vào tập tin đầu tiên.\n"
+"\n"
+"  Những gói này có thể đến không theo thứ tự! Vui lòng kiểm tra xem\n"
+"  bạn đã nhận hết tất cả các gói trước khi bạn thử giải nén chúng.\n"
+"\n"
+"  Gợi ý: Nếu máy của bạn có cài đặt GnuPG, dùng công cụ dòng\n"
+"  lệnh của gpg như sau sau khi giải nén tập tin zip:\n"
+"\n"
+"    gpg --verify <packagename>.asc <packagename>\n"
+"\n"
+"  Kết xuất giống từa tựa như thế này:\n"
+"\n"
+"    gpg: Chữ ký tốt từ \"Roger Dingledine <arma at mit.edu>\"\n"
+"\n"
+"  Nếu bạn không quen thuộc với công cụ dòng lệnh, thử kiếm\n"
+"  giao diện người dùng đồ họa cho GnuPG trên trang web này:\n"
+"\n"
+"    http://www.gnupg.org/related_software/frontends.html\n"
+"\n"
+"  Nếu kết nối Internet của bạn chận sự truy cập đến mạng của Tor, bạn\n"
+"  có thể cần một chiếc cầu tiếp nối. Những cầu tiếp nối (hay nói tắt là "
+"\"cầu\")\n"
+"  là những tiếp nối của Tor không có liệt kê trong thư mục chính. Vì không\n"
+"  có danh sách công nào của chúng, ngay cả nếu như ISP của bạn có lọc\n"
+"  những kết nối đến tất cả những tiếp nối biết đưọc của Tor, họ chắc cũng\n"
+"  không thể nào chận hết tất cả những chiếc cầu.\n"
+"\n"
+"  Bạn có thể lấy được một chiếc cầu bằng cách gửi một thư đìện tử chứa chữ "
+"\"get bridges\"\n"
+"  trong phần thân của thư điện tử đến địa chỉ thư đìện tử sau đây:\n"
+"  bridges at torproject.org\n"
+"\n"
+"  Bạn cũng có thể lấy những chiếc cầu với một trình duyệt web tại url\n"
+"  sau đây: https://bridges.torproject.org/\n"
+"\n"
+"  Nếu bạn có câu hỏi nào hoặc không làm được gì, bạn có thể liên lạc với "
+"một\n"
+"  nhân viên tại địa chỉ thư điện tử hỗ trợ này: tor-"
+"assistants at torproject.org\n"
+"\n"
+"    "
 
 #: lib/gettor/constants.py:180
 msgid ""
@@ -217,6 +391,25 @@
 "\n"
 "      "
 msgstr ""
+"\n"
+"  Xin chào bạn! Đây là rô-bô \"GetTor\".\n"
+"\n"
+"  Cám ơn sự yêu cầu của bạn. Yêu cầu đã được hiểu hoàn toàn. Yêu cầu của "
+"bạn\n"
+"  hiện đang được xử lý. Gói của bạn sẽ đến trong vòng mười phút sắp tới.\n"
+"\n"
+"  Nếu không đến được thì có lẽ cái gói quá lớn cho nhà cung cấp thư của "
+"bạn.\n"
+"  Thử gửi thư lại từ một tài khoản của gmail.com hay yahoo.cn. Bạn cũng\n"
+"  thử hỏi cho tor-browser-bundle hơn là tor-im-browser-bundle\n"
+"  vì nó nhỏ hơn.\n"
+"\n"
+"  Nếu bạn có câu hỏi nào hoặc không làm được gì, bạn có thể liên lạc với "
+"một\n"
+"  nhân viên tại địa chỉ thư điện tử hỗ trợ này: tor-"
+"assistants at torproject.org\n"
+"\n"
+"    "
 
 #: lib/gettor/constants.py:197
 msgid ""
@@ -232,3 +425,14 @@
 "\n"
 "    "
 msgstr ""
+"\n"
+"  Xin chào bạn! Đây là rô-bô \"GetTor\".\n"
+"\n"
+"  Cám ơn sự yêu cầu của bạn.\n"
+"\n"
+"  Không may, hiện chúng tôi đang gặp trục trặc và không thể thỏa mản yêu "
+"cầu của\n"
+"  bạn liền ngay lập tức. Vui lòng kiên nhẫn trong lúc chúng tôi giải quyết "
+"vấn đề này.\n"
+"\n"
+"    "More information about the tor-commits mailing list