[or-cvs] r20046: {} polish po files (in translation/trunk/tools/gsoc09/po/press: . pl)

runa at seul.org runa at seul.org
Wed Jul 15 12:34:02 UTC 2009


Author: runa
Date: 2009-07-15 08:34:02 -0400 (Wed, 15 Jul 2009)
New Revision: 20046

Added:
  translation/trunk/tools/gsoc09/po/press/pl/
  translation/trunk/tools/gsoc09/po/press/pl/2008-12-19-roadmap-press-release.po
  translation/trunk/tools/gsoc09/po/press/pl/2009-03-12-performance-roadmap-press-release.po
  translation/trunk/tools/gsoc09/po/press/pl/index.po
Log:
polish po files

Added: translation/trunk/tools/gsoc09/po/press/pl/2008-12-19-roadmap-press-release.po
===================================================================
--- translation/trunk/tools/gsoc09/po/press/pl/2008-12-19-roadmap-press-release.po	            (rev 0)
+++ translation/trunk/tools/gsoc09/po/press/pl/2008-12-19-roadmap-press-release.po	2009-07-15 12:34:02 UTC (rev 20046)
@@ -0,0 +1,214 @@
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE
+# Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+# FIRST AUTHOR <EMAIL at ADDRESS>, YEAR.
+#
+#, fuzzy
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-07-15 14:32+0300\n"
+"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
+"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL at ADDRESS>\n"
+"Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
+
+#. type: Content of: <div><h2>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/press/en/2008-12-19-roadmap-press-release.wml:11
+#, fuzzy
+msgid "FOR IMMEDIATE RELEASE"
+msgstr "DO NATYCHMIASTOWEGO OGŁOSZENIA"
+
+#. type: Content of: <div><h2>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/press/en/2008-12-19-roadmap-press-release.wml:13
+#, fuzzy
+msgid "<strong>THE TOR PROJECT ANNOUNCES THREE-YEAR DEVELOPMENT ROADMAP</strong>"
+msgstr "<strong>PROJEKT TOR OGŁASZA TRZYLETNI PLAN ROZWOJOWY</strong>"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/press/en/2008-12-19-roadmap-press-release.wml:15
+#, fuzzy
+msgid ""
+"<strong>DEDHAM, MA</strong> - The Tor Project has published its <a "
+"href=\"/press/presskit/2008-12-19-roadmap-full.pdf\">three year development "
+"roadmap</a>, focused on providing anti-censorship tools and services for the "
+"advancement of Internet freedom in closed societies."
+msgstr ""
+"<strong>DEDHAM, MA</strong> - Projekt Tor wydał swój <a "
+"href=\"/press/presskit/2008-12-19-roadmap-full.pdf\">trzyletni plan "
+"rozwojowy</a>, skupiający się na dostarczeniu narzędzi "
+"przeciwdziałających cenzurze i usług polepszających wolność Internetu "
+"w zamkniętych społeczeństwach."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/press/en/2008-12-19-roadmap-press-release.wml:21
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Tor's tools and technologies are already used by hundreds of thousands of "
+"people to protect their activities online. These users include journalists "
+"and human rights workers in politically rigid countries communicating with "
+"whistleblowers and dissidents. Law enforcement officers on Internet sting "
+"operations stay anonymous with Tor, as do people wanting to post socially "
+"sensitive information in chat rooms, like rape or abuse survivors and those "
+"with illnesses.  The Tor network also provides protection for people "
+"looking for another layer of privacy from the millions of websites and ISPs "
+"bent on collecting private information and tracking their moves online."
+msgstr ""
+"Narzędzia i technologie Tora już są używane przez setki tysięcy ludzi, "
+"by chronić ich działalność online. Do tych użytkowników zaliczają "
+"się dziennikarze i działacze na rzecz praw człowieka w surowych "
+"politycznie krajach, komunikujący się z nagłaśniaczami i "
+"dysydentami. Stróże prawa pozostają anonimowi w czasie operacji "
+"internetowych, tak samo jak ludzie chcący w pokojach rozmów publikować "
+"delikatne towarzysko informacje, jak osoby, które przeżyły gwałt lub "
+"molestowanie czy ludzie z chorobami. Sieć Tora dostarcza też ochrony "
+"ludziom szukającym kolejnej warstwy prywatności do ochrony przed milionami "
+"stron i dostawców usług internetowych nastawionych na zbieranie prywatnych "
+"danych i śledzenie ruchów w sieci."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/press/en/2008-12-19-roadmap-press-release.wml:33
+#, fuzzy
+msgid ""
+"While Tor's original goal was to provide this important anonymity, many "
+"people around the world use Tor to get around Internet censorship, as "
+"well.  <a href=\"http://www.hrw.org/\">Human Rights Watch</a> and <a "
+"href=\"http://globalvoicesonline.org/\">Global Voices Online</a> have both "
+"recommended Tor as a tool to circumvent censorship regimes in oppressive "
+"nations. The roadmap is focused on providing anti-censorship tools and "
+"services for the advancement of Internet freedom in closed societies."
+msgstr ""
+"Podczas gdy pierwotnym celem Tora było dostarczenie tej ważnej "
+"anonimowości, wielu ludzi na całym świecie używa Tora także po ty, by "
+"obejść cenzurę. <a href=\"http://www.hrw.org/\">Human Rights Watch</a> i "
+"<a href=\"http://globalvoicesonline.org/\">Global Voices Online</a> "
+"zaleciły Tora jako narzędzie do obchodzenia cenzurujących reżimów w "
+"uciskających krajach. Plan rozwojowy skupia się na dostarczeniu narzędzi "
+"przeciwdziałających cenzurze i usług polepszających wolność Internetu "
+"w zamkniętych społeczeństwach."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/press/en/2008-12-19-roadmap-press-release.wml:42
+#, fuzzy
+msgid ""
+"\"If your Internet provider can't see what sites you're looking at, that "
+"also means they can't prevent you from reaching sites they don't want you to "
+"see,\" said Roger Dingledine, Tor Project Leader.  \"This new roadmap with "
+"support from the larger community will let us make Tor even better at "
+"fighting censorship.  With three years of funding, we can tackle larger "
+"problems than before, and we can focus on making sure that Tor can grow to "
+"handle all the people who want to use it.\""
+msgstr ""
+"\"Jeśli Twój dostawca usług internetowych nie widzi, jakie strony "
+"oglądasz, znaczy to też, że nie może uniemożliwić Tobie dotarcia do "
+"stron, których nie chcą, byś oglądał\" powiedział Roger Dingledine, "
+"Lider Projektu Tor. \"Ten nowy plan rozwojowy ze wsparciem od większej "
+"społeczności pozwoli nam uczynić Tora jeszcze lepszym w walce z "
+"cenzurą. Z funduszami na trzy lata możemy zająć się problemami "
+"większymi niż dotychczas i możemy skupić się nad sprawianiem, by Tor "
+"mógł rosnąć tak, by mógł obsłużyć wszystkich, którzy chcą go "
+"używać.\""
+
+#. type: Content of: <div><p>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/press/en/2008-12-19-roadmap-press-release.wml:51
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Tor welcomes additional sponsors to join <a "
+"href=\"https://www.torproject.org/sponsors\">current sponsors</a>; such as "
+"the Broadcasting Board of Governors, the NLnet Foundation, and hundreds of "
+"individual donors. While existing funders are enough to get the items on the "
+"roadmap started, an additional $2.1 million over the next three years will "
+"turn the roadmap into usable tools."
+msgstr ""
+"Tor zachęca dodatkowych sponsorów do przyłączenia się do <a "
+"href=\"https://www.torproject.org/sponsors\">aktualnych sponsorów</a> "
+"takich jak Broadcasting Board of Governors, Fundacja NLnet i setki "
+"indywidualnych darczyńców. Podczas gdy istniejące fundusze są "
+"wystarczające, by zacząć punkty z planu rozwoju, dodatkowe 2,1 miliona "
+"dolarów przez trzy kolejne lata zmienią ten plan w użyteczne narzędzia."
+
+#. type: Content of: <div><h2>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/press/en/2008-12-19-roadmap-press-release.wml:58
+#, fuzzy
+msgid "ABOUT THE TOR PROJECT"
+msgstr "O PROJEKCIE TOR"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/press/en/2008-12-19-roadmap-press-release.wml:60
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Based in Dedham, MA, The Tor Project develops free and open-source software "
+"that provides online anonymity to the everyday Internet user. Tor was born "
+"out of a collaboration with the U.S. Naval Research Lab starting in 2001, "
+"and it became an official U.S. 501(c)(3) non-profit in 2006. The Tor Project "
+"now works with many individuals, NGOs, law enforcement agencies, and "
+"businesses globally to help them protect their anonymity online."
+msgstr ""
+"Mieszcząc się w Dedham, MA, Projekt Tor rozwija darmowe i otwarte "
+"oprogramowanie, które daje anonimowość online zwykłym użytkownikom "
+"Internetu. Tor narodził się ze współpracy z Laboratorium Marynarki "
+"Wojennej USA, która zaczęła się w roku 2001, a organizacją non-profit "
+"U.S. 501(c)(3) stał się w roku 2006. Projekt Tor pracuje teraz z wieloma "
+"osobami, organizacjami pozarządowymi, agencjami ochrony prawa i firmami na "
+"całym świecie, by pomagać im chronić ich anonimowość online."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/press/en/2008-12-19-roadmap-press-release.wml:69
+#, fuzzy
+msgid ""
+"In addition to its efforts developing and maintaining the Tor anonymity "
+"software and the Tor network, The Tor Project also helps to lead the "
+"research community in understanding how to build and measure scalable and "
+"secure anonymity networks. The Tor developers publish several new research "
+"papers each year in major academic security conferences, and just about "
+"every major security conference these days includes a Tor-related paper."
+msgstr ""
+"Oprócz prac związanych z rozwojem i utrzymaniem oprogramowania "
+"anonimowości Tor i sieci Tora, Projekt Tor pomaga też prowadzić "
+"społeczność badawczą w zrozumieniu, jak budować i mierzyć skalowalne i "
+"bezpieczne sieci anonimowości. Deweloperzy Tora publikują kilka nowy "
+"dokumentów badawczych każdego roku na większych konferencjach "
+"akademickich dotyczących anonimowości, a prawie każda większa "
+"konferencja o bezpieczeństwie zawiera dokument dotyczący Tora."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/press/en/2008-12-19-roadmap-press-release.wml:77
+#, fuzzy
+msgid ""
+"The \"Onion Logo\" and \"Tor\" wordmark are registered trademarks of The Tor "
+"Project, Inc."
+msgstr ""
+"\"Logo cebulowe\" i słowo-znak \"Tor\" są zastrzeżonymi znakami "
+"handlowymi Projektu Tor (The Tor Project, Inc.)"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/press/en/2008-12-19-roadmap-press-release.wml:80
+#, fuzzy
+msgid "Contact: Andrew Lewman"
+msgstr "Kontakt: Andrew Lewman"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/press/en/2008-12-19-roadmap-press-release.wml:81
+#, fuzzy
+msgid "Tel: +1-781-424-9877"
+msgstr "Tel: +1-781-424-9877"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/press/en/2008-12-19-roadmap-press-release.wml:82
+#, fuzzy
+msgid "Email: execdir at torproject.org"
+msgstr "Email: execdir at torproject.org"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/press/en/2008-12-19-roadmap-press-release.wml:83
+#, fuzzy
+msgid "<a href=\"https://www.torproject.org/\">Website: Tor Project</a>"
+msgstr "<a href=\"https://www.torproject.org/\">Strona WWW: Projekt Tor</a>"
+
+#. type: Content of: <div><div>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/press/en/2008-12-19-roadmap-press-release.wml:84
+#, fuzzy
+msgid "###"
+msgstr "###"

Added: translation/trunk/tools/gsoc09/po/press/pl/2009-03-12-performance-roadmap-press-release.po
===================================================================
--- translation/trunk/tools/gsoc09/po/press/pl/2009-03-12-performance-roadmap-press-release.po	            (rev 0)
+++ translation/trunk/tools/gsoc09/po/press/pl/2009-03-12-performance-roadmap-press-release.po	2009-07-15 12:34:02 UTC (rev 20046)
@@ -0,0 +1,223 @@
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE
+# Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+# FIRST AUTHOR <EMAIL at ADDRESS>, YEAR.
+#
+#, fuzzy
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-07-15 14:33+0300\n"
+"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
+"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL at ADDRESS>\n"
+"Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
+
+#. type: Content of: <div><h2>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/press/en/2009-03-12-performance-roadmap-press-release.wml:11
+#, fuzzy
+msgid "FOR IMMEDIATE RELEASE"
+msgstr "DO NATYCHMIASTOWEGO OGŁOSZENIA"
+
+#. type: Content of: <div><h2>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/press/en/2009-03-12-performance-roadmap-press-release.wml:13
+#, fuzzy
+msgid "<strong>TOR PROJECT LAUNCHES PERFORMANCE ROADMAP AND CAMPAIGN</strong>"
+msgstr ""
+"<strong>PROJEKT TOR PRZEDSTAWIA PLAN I KAMPANIĘ ROZWOJU "
+"WYDAJNOŚCI</strong>"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/press/en/2009-03-12-performance-roadmap-press-release.wml:15
+#, fuzzy
+msgid ""
+"<strong>DEDHAM, MA</strong> -The Tor Project has <a "
+"href=\"/press/presskit/2009-03-11-performance.pdf\">launched a roadmap</a> "
+"for dramatically improving the performance of the public Tor network over "
+"the next year. A combination of existing funding and a needed $1 million "
+"over the next 12 months will ensure success. This campaign is a direct "
+"result of the recently published <a href=\"<page "
+"press/2008-12-19-roadmap-press-release>\">3-Year Development Roadmap</a>. "
+"The roadmap incorporates research and actions from a number of sources which "
+"define the next steps for improving performance of the public Tor network. "
+"The most requested feature by users of the public Tor network is to increase "
+"performance while keeping strong anonymity intact."
+msgstr ""
+"<strong>DEDHAM, MA</strong> - Projekt Tor <a "
+"href=\"https://svn.torproject.org/svn/tor/trunk/doc/roadmaps/2009-03-11-performance.pdf\" "
+">wydał plan rozwojowy</a>, celem którego jest znaczna poprawa wydajności "
+"publicznej sieci Tora w ciągu następnego roku. Połączenie istniejących "
+"funduszy i potrzebnego 1 miliona dolarów w przeciągu następnych 12 "
+"miesięcy zapewni sukces. Ta kampania jest bezpośrednim wynikiem niedawno "
+"ogłoszonego <a href=\"<page "
+"press/2008-12-19-roadmap-press-release>\">3-letniego planu "
+"rozwojowego</a>. Plan ten łączy badania i działania pochodzące z wielu "
+"źródeł, które określają następne kroki do polepszenia wydajności "
+"publicznej sieci Tora. Najbardziej pożądaną przez użytkowników "
+"funkcjonalnością jest zwiększenie wydajności z jednoczesnym zachowaniem "
+"mocnej anonimowości."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/press/en/2009-03-12-performance-roadmap-press-release.wml:17
+#, fuzzy
+msgid ""
+"As Tor's user base has grown, the performance of the Tor network has "
+"suffered. Over the past few years, Tor's funding (and thus the development "
+"effort) has focused on usability and blocking-resistance. We've come up "
+"with a portable self-contained Windows bundle; deployed tools to handle the "
+"upcoming censorship arms race; further developed supporting applications "
+"like Vidalia, Torbutton, and Thandy; made it easier for users to be relays "
+"by adding better rate limiting and an easy graphical interface with uPnP "
+"support; developed an effective translation and localization team and "
+"infrastructure; and spread understanding of Tor in a safe word-of-mouth way "
+"that stayed mostly under the radar of censors. All of these successess have "
+"contributed to the growing user base and increased stress on the public Tor "
+"network."
+msgstr ""
+"W miarę wzrostu liczby użytkowników Tora, wydajność sieci Tora "
+"ucierpiała. W przeciągu kilku ostatnich lat fundusze Tora (a więc i prace "
+"rozwojowe) skupiły się na użyteczności i opieraniu się "
+"blokowaniu. Otrzymaliśmy przenośną, zawierającą wszystko czego "
+"potrzeba, paczkę dla Windows; wydaliśmy narzędzia do walki ze "
+"zbliżającym się wyścigiem z cenzurą; bardziej rozwinęliśmy aplikacje "
+"wspierające jak Vidalia, Torbutton i Thandy; uprościliśmy uruchamianie "
+"przekaźników poprzez dodanie lepszego ograniczania łącza i łatwy w "
+"użyciu interfejs graficzny z obsługą uPnP; stworzyliśmy efektywną "
+"ekipę i infrastrukturę do tłumaczeń i lokalizacji oraz rozgłosiliśmy "
+"informacje o Torze w bezpieczny sposób, który nie został wykryty przez "
+"cenzorów. Wszystkie te sukcesy złożyły się na wzrost liczby "
+"użytkowników i zwiększyły nacisk na publiczną sieć Tora."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/press/en/2009-03-12-performance-roadmap-press-release.wml:21
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Tor's tools and technologies are already used by hundreds of thousands of "
+"people to protect their activities online. These users include journalists "
+"and human rights workers in politically rigid countries communicating with "
+"whistleblowers and dissidents. Law enforcement officers on Internet sting "
+"operations stay anonymous with Tor, as do people wanting to post socially "
+"sensitive information in chat rooms, like rape or abuse survivors and those "
+"with illnesses.  The Tor network also provides protection for people "
+"looking for another layer of privacy from the millions of websites and ISPs "
+"bent on collecting private information and tracking their moves online."
+msgstr ""
+"Narzędzia i technologie Tora już są używane przez setki tysięcy ludzi, "
+"by chronić ich działalność online. Do tych użytkowników zaliczają "
+"się dziennikarze i działacze na rzecz praw człowieka w surowych "
+"politycznie krajach, komunikujący się z nagłaśniaczami i "
+"dysydentami. Stróże prawa pozostają anonimowi w czasie operacji "
+"internetowych, tak samo jak ludzie chcący w pokojach rozmów publikować "
+"delikatne towarzysko informacje, jak osoby, które przeżyły gwałt lub "
+"molestowanie czy ludzie z chorobami. Sieć Tora dostarcza też ochrony "
+"ludziom szukającym kolejnej warstwy prywatności do ochrony przed milionami "
+"stron i dostawców usług internetowych nastawionych na zbieranie prywatnych "
+"danych i śledzenie ruchów w sieci."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/press/en/2009-03-12-performance-roadmap-press-release.wml:33
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Tor welcomes additional sponsors to join our <a href=\"<page "
+"sponsors>\">current sponsors</a>; such as the Broadcasting Board of "
+"Governors, the NLnet Foundation, and hundreds of individual donors. While "
+"existing funders are enough to get the items on the roadmap started, an "
+"additional $1 million over the next year will dramatically increase the "
+"performance of the public Tor network."
+msgstr ""
+"Tor zachęca dodatkowych sponsorów do przyłączenia się do <a "
+"href=\"https://www.torproject.org/sponsors\">aktualnych sponsorów</a> "
+"takich jak Broadcasting Board of Governors, Fundacja NLnet i setki "
+"indywidualnych darczyńców. Podczas gdy istniejące fundusze są "
+"wystarczające, by zacząć punkty z planu rozwoju, dodatkowy 1 milion "
+"dolarów przez kolejny rok znacznie poprawi wydajność publicznej sieci "
+"Tora."
+
+#. type: Content of: <div><h2>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/press/en/2009-03-12-performance-roadmap-press-release.wml:40
+#, fuzzy
+msgid "ABOUT THE TOR PROJECT"
+msgstr "O PROJEKCIE TOR"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/press/en/2009-03-12-performance-roadmap-press-release.wml:42
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Based in Dedham, MA, The Tor Project develops free and open-source software "
+"that provides online anonymity to the everyday Internet user. Tor was born "
+"out of a collaboration with the U.S. Naval Research Lab starting in 2001, "
+"and it became an official U.S. 501(c)(3) non-profit in 2006. The Tor Project "
+"now works with many individuals, NGOs, law enforcement agencies, and "
+"businesses globally to help them protect their anonymity online."
+msgstr ""
+"Mieszcząc się w Dedham, MA, Projekt Tor rozwija darmowe i otwarte "
+"oprogramowanie, które daje anonimowość online zwykłym użytkownikom "
+"Internetu. Tor narodził się ze współpracy z Laboratorium Marynarki "
+"Wojennej USA, która zaczęła się w roku 2001, a organizacją non-profit "
+"U.S. 501(c)(3) stał się w roku 2006. Projekt Tor pracuje teraz z wieloma "
+"osobami, organizacjami pozarządowymi, agencjami ochrony prawa i firmami na "
+"całym świecie, by pomagać im chronić ich anonimowość online."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/press/en/2009-03-12-performance-roadmap-press-release.wml:51
+#, fuzzy
+msgid ""
+"In addition to its efforts developing and maintaining the Tor anonymity "
+"software and the Tor network, The Tor Project also helps to lead the "
+"research community in understanding how to build and measure scalable and "
+"secure anonymity networks. The Tor developers publish several new research "
+"papers each year in major academic security conferences, and just about "
+"every major security conference these days includes a Tor-related paper. "
+"Tor is a project-funded organization with eight full-time staff."
+msgstr ""
+"Oprócz prac związanych z rozwojem i utrzymaniem oprogramowania "
+"anonimowości Tor i sieci Tora, Projekt Tor pomaga też prowadzić "
+"społeczność badawczą w zrozumieniu, jak budować i mierzyć skalowalne i "
+"bezpieczne sieci anonimowości. Deweloperzy Tora publikują kilka nowy "
+"dokumentów badawczych każdego roku na większych konferencjach "
+"akademickich dotyczących anonimowości, a prawie każda większa "
+"konferencja o bezpieczeństwie zawiera dokument dotyczący Tora. Tor jest "
+"organizacją finansowaną z projektów z ośmioma pełnoetatowymi "
+"członkami."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/press/en/2009-03-12-performance-roadmap-press-release.wml:60
+#, fuzzy
+msgid ""
+"The \"Onion Logo\" and \"Tor\" wordmark are registered trademarks of The Tor "
+"Project, Inc."
+msgstr ""
+"\"Logo cebulowe\" i słowo-znak \"Tor\" są zastrzeżonymi znakami "
+"handlowymi Projektu Tor (The Tor Project, Inc.)"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/press/en/2009-03-12-performance-roadmap-press-release.wml:63
+#, fuzzy
+msgid "Contact: Andrew Lewman"
+msgstr "Kontakt: Andrew Lewman"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/press/en/2009-03-12-performance-roadmap-press-release.wml:64
+#, fuzzy
+msgid "Tel: +1-781-424-9877"
+msgstr "Tel: +1-781-424-9877"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/press/en/2009-03-12-performance-roadmap-press-release.wml:65
+#, fuzzy
+msgid "Email: execdir at torproject.org"
+msgstr "Email: execdir at torproject.org"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/press/en/2009-03-12-performance-roadmap-press-release.wml:66
+#, fuzzy
+msgid "<a href=\"https://www.torproject.org/\">Website: Tor Project</a>"
+msgstr "<a href=\"https://www.torproject.org/\">Strona WWW: Projekt Tor</a>"
+
+#. type: Content of: <div><div>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/press/en/2009-03-12-performance-roadmap-press-release.wml:67
+#, fuzzy
+msgid "###"
+msgstr "###"

Added: translation/trunk/tools/gsoc09/po/press/pl/index.po
===================================================================
--- translation/trunk/tools/gsoc09/po/press/pl/index.po	            (rev 0)
+++ translation/trunk/tools/gsoc09/po/press/pl/index.po	2009-07-15 12:34:02 UTC (rev 20046)
@@ -0,0 +1,111 @@
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE
+# Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+# FIRST AUTHOR <EMAIL at ADDRESS>, YEAR.
+#
+#, fuzzy
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-07-15 14:30+0300\n"
+"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
+"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL at ADDRESS>\n"
+"Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
+
+#. type: Content of: <div><h2>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/press/en/index.wml:11
+#, fuzzy
+msgid "Tor Press and Media Information"
+msgstr "Informacje o Torze dla prasy i mediów"
+
+#. type: Content of: <div><div><h3>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/press/en/index.wml:16
+#, fuzzy
+msgid "Press Contact"
+msgstr "Kontakt prasowy"
+
+#. type: Content of: <div><div><address>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/press/en/index.wml:18
+#, fuzzy
+msgid "Andrew Lewman execdir at torproject.org +1-781-424-9877"
+msgstr "Andrew Lewman execdir at torproject.org +1-781-424-9877"
+
+#. type: Content of: <div><h3>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/press/en/index.wml:25
+#, fuzzy
+msgid "Press Releases"
+msgstr "Informacje prasowe"
+
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/press/en/index.wml:27
+#, fuzzy
+msgid ""
+"12 March 2009. Tor launches a <a href=\"<page "
+"press/2009-03-12-performance-roadmap-press-release>\">performance "
+"roadmap</a> and campaign."
+msgstr ""
+"12 Marca 2009. Tor przedstawia <a href=\"<page "
+"press/2009-03-12-performance-roadmap-press-release>\" >plan rozwoju "
+"wydajności</a> i kampanię."
+
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/press/en/index.wml:28
+#, fuzzy
+msgid ""
+"19 December 2008. Tor announces 3-year <a href=\"<page "
+"press/2008-12-19-roadmap-press-release>\">development roadmap</a>."
+msgstr ""
+"19 Grudnia 2008. Tor ogłasza 3-letni <a href=\"<page "
+"press/2008-12-19-roadmap-press-release>\">plan rozwojowy</a>."
+
+#. type: Content of: <div><div><h3>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/press/en/index.wml:33
+#, fuzzy
+msgid "Quick links to better understand Tor"
+msgstr "Szybkie linki w celu lepszego poznania Tora"
+
+#. type: Content of: <div><div><ol><li>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/press/en/index.wml:35
+#, fuzzy
+msgid ""
+"How is Tor <a href=\"<page faq>#Torisdifferent\">different than other proxy "
+"solutions</a>?"
+msgstr ""
+"Czym Tor <a href=\"<page faq>#Torisdifferent\">różni się od innych "
+"rozwiązań typu proxy</a>?"
+
+#. type: Content of: <div><div><ol><li>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/press/en/index.wml:36
+#, fuzzy
+msgid ""
+"<a href=\"/press/presskit/2009-General-Online-Anonymity-with-Tor.pdf\">Why "
+"Online Privacy and Anonymity</a>?"
+msgstr ""
+"<a href=\"/press/presskit/2009-General-Online-Anonymity-with-Tor.pdf\">Po co "
+"prywatność anonimowość on-line</a>?"
+
+#. type: Content of: <div><div><ol><li>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/press/en/index.wml:37
+#, fuzzy
+msgid ""
+"<a "
+"href=\"/press/presskit/2009-General-Background-on-Tor-Project-Inc.pdf\">Who "
+"is the Tor Project, Inc.</a>?"
+msgstr ""
+"<a "
+"href=\"/press/presskit/2009-General-Background-on-Tor-Project-Inc.pdf\">Kto "
+"to jest Projekt Tor</a>?"
+
+#. type: Content of: <div><div><ol><li>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/press/en/index.wml:38
+#, fuzzy
+msgid ""
+"<a href=\"https://blog.torproject.org/blog/circumvention-and-anonymity\">Why "
+"anonymity matters for circumvention</a>."
+msgstr ""
+"<a "
+"href=\"https://blog.torproject.org/blog/circumvention-and-anonymity\">Czemu "
+"anonimowość jest ważna w unikaniu</a>."More information about the tor-commits mailing list