[or-cvs] r8367: Add updates to Russian translation from ygrek: new download (in website/trunk: docs/ru ru)

nickm at seul.org nickm at seul.org
Mon Sep 11 23:21:10 UTC 2006


Author: nickm
Date: 2006-09-11 19:21:09 -0400 (Mon, 11 Sep 2006)
New Revision: 8367

Added:
  website/trunk/ru/download-osx.wml
  website/trunk/ru/download-unix.wml
  website/trunk/ru/download-windows.wml
  website/trunk/ru/volunteer.wml
Modified:
  website/trunk/docs/ru/tor-doc-server.wml
  website/trunk/ru/contact.wml
  website/trunk/ru/documentation.wml
  website/trunk/ru/download.wml
  website/trunk/ru/foot.wmi
  website/trunk/ru/index.wml
  website/trunk/ru/mirrors.wml
  website/trunk/ru/navigation.wmi
  website/trunk/ru/overview.wml
  website/trunk/ru/people.wml
  website/trunk/ru/research.wml
Log:
Add updates to Russian translation from ygrek: new download pages, partial translation of volunteer.wml, numerous fixes and updates.

Modified: website/trunk/docs/ru/tor-doc-server.wml
===================================================================
--- website/trunk/docs/ru/tor-doc-server.wml	2006-09-11 23:15:37 UTC (rev 8366)
+++ website/trunk/docs/ru/tor-doc-server.wml	2006-09-11 23:21:09 UTC (rev 8367)
@@ -1,5 +1,5 @@
 ## translation metadata
-# Based-On-Revision: 8101
+# Based-On-Revision: 8266
 # Last-Translator: ygrekheretix at gmail
 
 #include "head.wmi" TITLE="îÁÓÔÒÏÊËÁ ÓÅÒ×ÅÒÁ" CHARSET="KOI8-R"
@@ -160,8 +160,8 @@
 
 <p>ëÁË ÔÏÌØËÏ ×ÁÛ ÓÅÒ×ÅÒ ÓÍÏÖÅÔ ÐÏÄÓÏÅÄÉÎÉÔØÓÑ Ë ÓÅÔÉ, ÏÎ ÐÏÐÙÔÁÅÔÓÑ
 ÏÐÒÅÄÅÌÉÔØ ÄÏÓÔÕÐÎÏÓÔØ Ó×ÏÉÈ ÐÏÒÔÏ× ÓÎÁÒÕÖÉ. üÔÏ ÍÏÖÅÔ ÚÁÎÑÔØ ÄÏ 20 ÍÉÎÕÔ.
-éÝÉÔÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ × ÌÏÇÁÈ ×ÉÄÁ
-<tt>Self-testing indicates your ORPort is reachable from the outside. Excellent.</tt>
+éÝÉÔÅ <a href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#Logs">ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ × ÌÏÇÁÈ</a>
+×ÉÄÁ <tt>Self-testing indicates your ORPort is reachable from the outside. Excellent.</tt>
 åÓÌÉ ×Ù ÎÅ ×ÉÄÉÔÅ ÐÏÄÏÂÎÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ, ÜÔÏ ÚÎÁÞÉÔ ÞÔÏ ×ÁÛ ÓÅÒ×ÅÒ ÎÅÄÏÓÔÕÐÅÎ ÉÚ óÅÔÉ
 &mdash; ÔÏÇÄÁ ÓÌÅÄÕÅÔ ÐÅÒÅÐÒÏ×ÅÒÉÔØ ÆÁÅÒ×ÏÌÌ, ÐÒÏ×ÅÒÉÔØ ÞÔÏ ÓÅÒ×ÅÒ ÐÙÔÁÅÔÓÑ ÄÏÓÔÕÞÁÔØÓÑ
 ÉÍÅÎÎÏ ÄÏ ÔÏÇÏ ÁÄÒÅÓÁ/ÐÏÒÔÁ ÇÄÅ ÏÎ ÄÏÌÖÅÎ ÂÙÔØ, ÉÔÄ.

Modified: website/trunk/ru/contact.wml
===================================================================
--- website/trunk/ru/contact.wml	2006-09-11 23:15:37 UTC (rev 8366)
+++ website/trunk/ru/contact.wml	2006-09-11 23:21:09 UTC (rev 8367)
@@ -1,6 +1,6 @@
 ## translation metadata
 # Based-On-Revision: 7882
-# Last-Translator: ygrekheretix at gmail.com
+# Last-Translator: ygrekheretix/gmail
 
 #include "head.wmi" TITLE="ëÏÎÔÁËÔÙ" CHARSET="KOI8-R"
 

Modified: website/trunk/ru/documentation.wml
===================================================================
--- website/trunk/ru/documentation.wml	2006-09-11 23:15:37 UTC (rev 8366)
+++ website/trunk/ru/documentation.wml	2006-09-11 23:21:09 UTC (rev 8367)
@@ -1,6 +1,6 @@
 ## translation metadata
-# Based-On-Revision: 8206
-# Last-Translator: ygrekheretix at gmail
+# Based-On-Revision: 8294
+# Last-Translator: ygrekheretix/gmail
 
 #include "head.wmi" TITLE="äÏËÕÍÅÎÔÁÃÉÑ" CHARSET="KOI8-R"
 
@@ -21,9 +21,11 @@
 <h2><a class="anchor" href="#Support">ðÏÍÏÝØ</a></h2>
 <ul>
 <li>ðÅÒ×Ï-ÎÁÐÅÒ×Ï ÉÝÉÔÅ ÏÔ×ÅÔÙ ÎÁ <a href="http://wiki.noreply.org/wiki/TheOnionRouter/TorFAQ">Tor
-Technical FAQ Wiki</a>. (íÙ ÓÔÁÒÁÅÍÑ ÓÌÅÄÉÔØ ÚÁ ÔÏÞÎÏÓÔØÀ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÉ ÎÁ ÷ÉËÉ,
+Technical FAQ Wiki</a>. ôÁËÖÅ ÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ ÐÏÐÕÌÑÒÎÏÓÔØÀ
+<a href="http://wiki.noreply.org/wiki/TheOnionRouter/TorifyHOWTO">Guide
+to Torifying various applications</a>. (íÙ ÓÔÁÒÁÅÍÓÑ ÓÌÅÄÉÔØ ÚÁ ÔÏÞÎÏÓÔØÀ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÉ ÎÁ ÷ÉËÉ,
 ÎÏ ÒÁÚÒÁÂÏÔÞÉËÉ Tor'Á ÎÉ × ËÏÅÊ ÍÅÒÅ ÎÅ ÏÔ×ÅÔÓÔ×ÅÎÎÙ ÚÁ ÓÏÄÅÒÖÉÍÏÅ.)</li>
-<li>âÏÌØÛÉÎÓÔ×Ï ×ÏÐÒÏÓÏ× É ÎØÁÎÓÏ× Ó×ÑÚÁÎÎÙÈ Ó ÐÏÄÄÅÒÖËÏÊ ÓÅÒ×ÅÒÁ Tor ÓÏÂÒÁÎÙ
+<li>âÏÌØÛÉÎÓÔ×Ï ×ÏÐÒÏÓÏ× É ÎÀÁÎÓÏ× Ó×ÑÚÁÎÎÙÈ Ó ÐÏÄÄÅÒÖËÏÊ ÓÅÒ×ÅÒÁ Tor ÓÏÂÒÁÎÙ
 × <a href="<page faq-abuse>">Abuse FAQ</a>.</li>
 <li><a href="<page eff/tor-legal-faq>">Tor Legal FAQ</a> ÓÏÓÔÁ×ÌÅÎÏ ÀÒÉÓÔÁÍÉ
 ÏÒÇÁÎÉÚÁÃÉÉ EFF Ó ÃÅÌØÀ ÐÒÅÄÏÓÔÁ×ÉÔØ ÏÂÚÏÒ ÀÒÉÄÉÞÅÓËÉÈ ×ÏÐÒÏÓÏ× ×ÏÚÎÉËÁÀÝÉÈ ×
@@ -31,7 +33,7 @@
 <li>÷ <a href="<page tor-manual>">ÍÁÎÕÁÌÅ</a>
 ÐÅÒÅÞÉÓÌÅÎÙ ×ÓÅ ×ÏÚÍÏÖÎÙÅ ÎÁÓÔÒÏÊËÉ ÐÒÏÐÉÓÙ×ÁÅÍÙÅ × <a
 href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#torrc">ÆÁÊÌÅ torrc</a>.
-ôÁËÖÅ ÄÏÓÔÕÐÅÎ <a href="<page tor-manual-dev>">ÍÁÎÕÁÌ ÐÏ ÒÁÚÒÁÂÙÔ×ÁÅÍÏÊ(CVS) ×ÅÒÓÉÉ Tor</a>.</li>
+ôÁËÖÅ ÄÏÓÔÕÐÅÎ <a href="<page tor-manual-dev>">ÍÁÎÕÁÌ ÐÏ ÔÅËÕÝÅÊ ÒÁÚÒÁÂÁÔÙ×ÁÅÍÏÊ ×ÅÒÓÉÉ Tor</a>.</li>
 <li>ëÕÞÕ ÐÏÌÅÚÎÙÈ ÓÏ×ÅÔÏ× ÏÔ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ Tor ×Ù ÎÁÊÄ£ÔÅ ÎÁ
 <a href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter">Tor wiki</a>. ïÂÑÚÁÔÅÌØÎÏ ÐÏÓÅÔÉÔÅ!</li>
 <li>Tor ËÁÎÁÌ ÎÁ IRC (ÄÌÑ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ, ÏÐÅÒÁÔÏÒÏ× ÓÅÒ×ÅÒÏ×, É ÒÁÚÒÁÂÏÔÞÉËÏ×) -
@@ -50,7 +52,7 @@
 <h2><a class="anchor" href="#MailingLists">ðÏÞÔÏ×ÙÅ ÒÁÓÓÙÌËÉ</a></h2>
 <ul>
 <li>òÁÓÓÙÌËÁ <a href="http://archives.seul.org/or/announce/">or-announce</a> 
-ÄÌÑ ÏÂØÑ×ÌÅÎÉÊ Ï ÎÏ×ÙÈ ÒÅÌÉÚÁÈ É ËÒÉÔÉÞÅÓËÉÈ security ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÊ. íÁÌÙÊ ÔÒÁÆÉË. 
+ÄÌÑ ÏÂßÑ×ÌÅÎÉÊ Ï ÎÏ×ÙÈ ÒÅÌÉÚÁÈ É ËÒÉÔÉÞÅÓËÉÈ security ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÊ. íÁÌÙÊ ÔÒÁÆÉË. 
 ëÁÖÄÙÊ ÄÏÌÖÅÎ ÐÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ ÎÁ ÜÔÕ ÒÁÓÓÙÌËÕ.</li>
 <li>÷ ÒÁÓÓÙÌËÅ <a href="http://archives.seul.org/or/talk/">or-talk</a>
 ÐÒÏÉÓÈÏÄÉÔ ÍÎÏÇÏ ÄÉÓËÕÓÓÉÊ, ÔÁËÖÅ ÓÀÄÁ ÍÙ ÐÏÓÔÉÍ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ Ï ÐÒÅÒÅÌÉÚÁÈ
@@ -99,9 +101,6 @@
 wiki</a></li>
 <li><a href="http://6sxoyfb3h2nvok2d.onion/">hidden wiki</a> - ÐÏÒÔÁÌ ÄÌÑ ×ÓÅÇÏ
 ÞÔÏ ËÁÓÁÅÔÓÑ ÓËÒÙÔÙÈ ÓÅÒ×ÉÓÏ×.</li>
-<li>The <a
-href="http://wiki.noreply.org/wiki/TheOnionRouter/TorifyHOWTO">Guide
-to Tor-ifying various applications.</a></li>
 <li><a
 href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/SupportPrograms">óÐÉÓÏË
 ×ÓÐÏÍÏÇÁÔÅÌØÎÙÈ ÐÒÏÇÒÁÍÍ, ËÏÔÏÒÙÅ ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ ÐÏÎÁÄÏÂÉÔÓÑ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ×ÍÅÓÔÅ Ó
@@ -119,34 +118,21 @@
 
 <a id="Developers"></a>
 <h2><a class="anchor" href="#Developers">äÌÑ ÒÁÚÒÁÂÏÔÞÉËÏ×</a></h2>
-<li><a href="<svnsandbox>">òÅÇÕÌÑÒÎÏ ÏÂÎÏ×ÌÑÅÍÙÊ SVN ÒÅÐÏÚÉÔÁÒÉÊ</a></li>
+<li><a href="<svnsandbox>">òÅÇÕÌÑÒÎÏ ÏÂÎÏ×ÌÑÅÍÙÊ SVN ÒÅÐÏÚÉÔÏÒÉÊ</a></li>
 <li><a href="https://tor-svn.freehaven.net/svn/tor/trunk">ðÒÏÓÍÏÔÒ ÓÏÄÅÒÖÉÍÏÇÏ ÒÅÐÏÚÉÔÁÒÉÑ ÎÁÐÒÑÍÕÀ</a></li>
 <li><a href="http://cvs.seul.org/viewcvs/viewcvs.cgi/tor/?root=tor">ViewCVS</a></li>
-<li><a href="http://archives.seul.org/or/cvs/">ðÏÞÔÏ×ÁÑ ÒÁÓÓÙÌËÁ ÐÏ ËÏÍÍÉÔÁÍ</a></li>
-<li>áÎÏÎÉÍÎÙÊ ÄÏÓÔÕÐ Ë <a href="http://subversion.tigris.org/">subversion</a>:
+<li>áÎÏÎÉÍÎÙÊ ÄÏÓÔÕÐ Ë <a href="http://subversion.tigris.org/">subversion</a> ÒÅÐÏÚÉÔÏÒÉÀ:
  <ul>
   <li>óÏÚÄÁÊÔÅ ÎÏ×ÙÊ ËÁÔÁÌÏÇ É ÓÄÅÌÁÊÔÅ ÅÇÏ ÔÅËÕÝÉÍ.</li>
-  <li><kbd>svn checkout https://tor-svn.freehaven.net/svn/tor/trunk</kbd></li>
-  <li>(þÔÏÂÙ ÐÏÌÕÞÉÔØ ÒÁÚÒÁÂÁÔÙ×ÁÅÍÕÀ ×ÅÒÓÉÀ <kbd>svn checkout https://tor-svn.freehaven.net/svn/tor/branches/tor-0_1_1-patches</kbd>)</li>
- </ul>
+  <li><kbd>svn checkout https://tor-svn.freehaven.net/svn/tor/trunk tor</kbd></li>
+  <li><kbd>svn checkout https://tor-svn.freehaven.net/svn/website/trunk website</kbd></li>
+  <li>þÔÏÂÙ ÐÏÌÕÞÉÔØ ×ÅÒÓÉÀ × ÒÁÚÒÁÂÏÔËÅ, ÉÓÐÏÌØÚÕÊÔÅ <br />
+     <kbd>svn checkout https://tor-svn.freehaven.net/svn/tor/branches/tor-0_1_1-patches</kbd></li> 
+  </ul>
+  <br>
+  <b>ïÔÐÅÞÁÔÏË ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔÁ HTTPS:</b> 11:34:5c:b1:c4:12:76:10:86:ce:df:69:3d:06:a9:57:fa:dc:c9:29
 </li>
 </ul>
- 	 
-ðÏÌÕÞÅÎÉÅ ×ÅÂ-ÓÁÊÔÁ:
-<ul>
-<li><a href="<cvssandbox>website">òÅÇÕÌÑÒÎÏ ÏÂÎÏ×ÌÑÅÍÙÊ CVS</a></li>
-<li><a href="http://cvs.seul.org/viewcvs/viewcvs.cgi/website/?root=torcvs">ViewCVS</a></li>
-<li>
- <a href="http://archives.seul.org/or/cvs/">ðÏÞÔÏ×ÁÑ ÒÁÓÓÙÌËÁ ÐÏ ËÏÍÍÉÔÁÍ ÎÁ cvs(ÔÏ ÖÅ ÞÔÏ É ×ÙÛÅ)</a>
-</li>
-<li>ÁÎÏÎÉÍÎÙÊ ÄÏÓÔÕÐ ÐÏ ÐÒÏÔÏËÏÌÕ pserver (ÐÁÒÏÌØ - guest):
-<ul>
-<li>óÏÚÄÁÊÔÅ ÐÕÓÔÏÊ ËÁÔÁÌÏÇ É cd × ÎÅÇÏ.</li>
-<li><kbd>cvs -d :pserver:guest at cvs.seul.org:/home/or/cvsroot login</kbd></li>
-<li><kbd>cvs -d :pserver:guest at cvs.seul.org:/home/or/cvsroot co website</kbd></li>
-</ul>
-</li>
-</ul>
 
  </div><!-- #main -->
 

Added: website/trunk/ru/download-osx.wml
===================================================================
--- website/trunk/ru/download-osx.wml	2006-09-11 23:15:37 UTC (rev 8366)
+++ website/trunk/ru/download-osx.wml	2006-09-11 23:21:09 UTC (rev 8367)
@@ -0,0 +1,99 @@
+## translation metadata
+# Based-On-Revision: 8216
+# Last-Translator: ygrekheretix/gmail
+
+#include "head.wmi" TITLE="óËÁÞÁÔØ Tor ÄÌÑ OS X" CHARSET="KOI8-R"
+
+<div class="main-column">
+
+<h2>Tor: óÂÏÒËÉ ÄÌÑ OS X</h2>
+<hr />
+
+<p>ðÏÓÌÅÄÎÉÊ ÓÔÁÂÉÌØÎÙÊ ÒÅÌÉÚ <b><version-stable></b>, ÐÏÓÌÅÄÎÉÊ 
+ÁÌØÆÁ ÒÅÌÉÚ <b><version-alpha></b>.</p>
+
+<p><b>ðÏÄÐÉÛÉÔÅÓØ</b> ÎÁ
+<a href="http://archives.seul.org/or/announce/">ÐÏÞÔÏ×ÕÀ ÒÁÓÓÙÌËÕ or-announce</a>
+ÞÔÏÂÙ ÐÏÌÕÞÁÔØ ÓÏ×ÅÔÙ ÐÏ ÂÅÚÏÐÁÓÎÏÓÔÉ É ÏÂßÑ×ÌÅÎÉÑ Ï ÎÏ×ÙÈ ÒÅÌÉÚÁÈ (ÔÒÅÂÕÅÔÓÑ
+ÐÏÄÔ×ÅÒÖÄÅÎÉÅ ÐÏ email):</p>
+
+<form action="http://freehaven.net/cgi-bin/majordomo.cgi">
+<input type="hidden" name="mlist" value="or-announce">
+<input type="hidden" name="subscribe" value="1">
+<input type="hidden" name="host" value="freehaven.net">
+<input name="email" size="15">
+<input type="submit" value="subscribe">
+</form>
+
+<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="2">
+<thead>
+<tr>
+<th>óÉÓÔÅÍÁ</th>
+<th>óÂÏÒËÁ</th>
+<th>éÎÓÔÒÕËÃÉÉ</th>
+</tr>
+</thead>
+
+<tr>
+<td>OS X 10.4 (Tiger)</td>
+<td>Tor &amp; Privoxy &amp; Vidalia × ÏÄÎÏÍ ÐÁËÅÔÅ:
+<a href="<package-osx-bundle-stable>"><version-osx-bundle-stable></a> (<a href="<package-osx-bundle-stable-sig>">sig</a>),
+<a href="<package-osx-bundle-alpha>"><version-osx-bundle-alpha></a> (<a href="<package-osx-bundle-alpha-sig>">sig</a>).
+</td>
+<td><a href="<page docs/tor-doc-osx>">éÎÓÔÒÕËÃÉÉ ÄÌÑ OS X</a></td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td>OS X 10.3 (Panther)</td>
+<td>Tor &amp; Privoxy &amp; Vidalia × ÏÄÎÏÍ ÐÁËÅÔÅ:
+<a href="<package-oldosx-bundle-stable>"><version-oldosx-bundle-stable></a> (<a href="<package-oldosx-bundle-stable-sig>">sig</a>),
+<a href="<package-oldosx-bundle-alpha>"><version-oldosx-bundle-alpha></a> (<a href="<package-oldosx-bundle-alpha-sig>">sig</a>).
+</td>
+<td><a href="<page docs/tor-doc-osx>">éÎÓÔÒÕËÃÉÉ ÄÌÑ OS X</a></td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td>äÌÑ ÜËÓÐÅÒÔÏ×: Tiger</td>
+<td>ôÏÌØËÏ Tor &amp; Privoxy:
+<a href="<package-osx-stable>"><version-osx-stable></a> (<a href="<package-osx-stable-sig>">sig</a>),
+<a href="<package-osx-alpha>"><version-osx-alpha></a> (<a href="<package-osx-alpha-sig>">sig</a>).
+</td>
+<td><a href="<page docs/tor-doc-osx>">éÎÓÔÒÕËÃÉÉ ÄÌÑ OS X</a></td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td>äÌÑ ÜËÓÐÅÒÔÏ×: Panther</td>
+<td>ôÏÌØËÏ Tor &amp; Privoxy:
+<a href="<package-oldosx-stable>"><version-oldosx-stable></a> (<a href="<package-oldosx-stable-sig>">sig</a>),
+<a href="<package-oldosx-alpha>"><version-oldosx-alpha></a> (<a href="<package-oldosx-alpha-sig>">sig</a>).
+</td>
+<td><a href="<page docs/tor-doc-osx>">éÎÓÔÒÕËÃÉÉ ÄÌÑ OS X</a></td>
+</tr>
+
+</table>
+
+<br />
+
+<h2>ðÏÄÒÏÂÎÅÅ</h2>
+
+<ul>
+<li>Tor ÒÁÓÐÒÏÓÔÒÁÎÑÅÔÓÑ ËÁË <a href="http://www.fsf.org/">ó×ÏÂÏÄÎÏÅ ðï</a>
+ÐÏÄ ÌÉÃÅÎÚÉÅÊ <a href="<svnsandbox>LICENSE">3-clause BSD license</a>.</li>
+<li>åÓÌÉ ×Ù ÈÏÔÉÔÅ, ÞÔÏÂÙ Tor ÓÔÁÌ ÂÙÓÔÒÅÅ É ÎÁÄ£ÖÎÅÅ,
+<a href="<page donate>">ÐÏÍÏÇÉÔÅ ÐÒÏÅËÔÕ ÄÅÎØÇÁÍÉ</a>.</li>
+<li>ðÒÏÞÉÔÁÊÔÅ <a href="<page download>#ChangeLog">ÏÐÉÓÁÎÉÅ ÉÚÍÅÎÅÎÉÊ
+× ËÁÖÄÏÍ ÒÅÌÉÚÅ</a>.</li>
+<li><a href="<page mirrors>">óÐÉÓÏË mirror'Ï× ÏÆÉÃÉÁÌØÎÏÇÏ ÓÁÊÔÁ</a>.
+<a href="http://opensource.depthstrike.com/?category=tor">
+óÔÒÁÎÉÃÁ Ó torrent'ÁÍÉ ÄÌÑ ×ÓÅÈ ÓÓÙÌÏË ×ÙÛÅ</a>. ÷Ù ÔÁËÖÅ ÍÏÖÅÔÅ ÓËÁÞÁÔØ
+<a href="dist/privoxy-3.0.3-2-stable.src.tar.gz">ÉÓÈÏÄÎÙÅ ËÏÄÙ Privoxy 3.0.3</a>
+ÉÌÉ <a href="dist/vidalia-bundles/">ÉÓÈÏÄÎÉËÉ Vidalia</a>.</li>
+<li>ðÒÏÞÉÔÁÊÔÅ 
+<a href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#DistSignatures">
+ÒÁÚÄÅÌ FAQ ÐÏ ÐÒÏ×ÅÒËÅ ÃÉÆÒÏ×ÙÈ ÐÏÄÐÉÓÅÊ ÄÉÓÔÒÉÂÕÔÉ×Ï×</a>, ÞÔÏ ÐÏÚ×ÏÌÉÔ ÷ÁÍ
+ÂÙÔØ Õ×ÅÒÅÎÎÙÍÉ, ÞÔÏ ×Ù ÓËÁÞÁÌÉ ÉÍÅÎÎÏ ÔÏ, ÞÔÏ ÍÙ ×ÙÌÏÖÉÌÉ ÄÌÑ ÓËÁÞÉ×ÁÎÉÑ.</li>
+</ul>
+
+ </div><!-- #main -->
+
+#include <foot.wmi>

Added: website/trunk/ru/download-unix.wml
===================================================================
--- website/trunk/ru/download-unix.wml	2006-09-11 23:15:37 UTC (rev 8366)
+++ website/trunk/ru/download-unix.wml	2006-09-11 23:21:09 UTC (rev 8367)
@@ -0,0 +1,178 @@
+## translation metadata
+# Based-On-Revision: 8216
+# Last-Translator: ygrekheretix/gmail
+
+#include "head.wmi" TITLE="óËÁÞÁÔØ Tor ÄÌÑ Linux/Unix" CHARSET="KOI8-R"
+
+<div class="main-column">
+
+<h2>Tor: óÂÏÒËÉ ÄÌÑ Linux/Unix</h2>
+<hr />
+
+<p>ðÏÓÌÅÄÎÉÊ ÓÔÁÂÉÌØÎÙÊ ÒÅÌÉÚ <b><version-stable></b>, ÐÏÓÌÅÄÎÉÊ 
+ÁÌØÆÁ ÒÅÌÉÚ <b><version-alpha></b>.</p>
+
+<p><b>ðÏÄÐÉÛÉÔÅÓØ</b> ÎÁ
+<a href="http://archives.seul.org/or/announce/">ÐÏÞÔÏ×ÕÀ ÒÁÓÓÙÌËÕ or-announce</a>
+ÞÔÏÂÙ ÐÏÌÕÞÁÔØ ÓÏ×ÅÔÙ ÐÏ ÂÅÚÏÐÁÓÎÏÓÔÉ É ÏÂßÑ×ÌÅÎÉÑ Ï ÎÏ×ÙÈ ÒÅÌÉÚÁÈ (ÔÒÅÂÕÅÔÓÑ
+ÐÏÄÔ×ÅÒÖÄÅÎÉÅ ÐÏ email):</p>
+
+<form action="http://freehaven.net/cgi-bin/majordomo.cgi">
+<input type="hidden" name="mlist" value="or-announce">
+<input type="hidden" name="subscribe" value="1">
+<input type="hidden" name="host" value="freehaven.net">
+<input name="email" size="15">
+<input type="submit" value="subscribe">
+</form>
+
+<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="2">
+<thead>
+<tr>
+<th>óÉÓÔÅÍÁ</th>
+<th>óÂÏÒËÁ</th>
+<th>éÎÓÔÒÕËÃÉÉ</th>
+</tr>
+</thead>
+
+<tr>
+<td>Debian sid</td>
+<td><kbd>apt-get install tor</kbd>
+  </td>
+<td>
+<a href="<page docs/tor-doc-unix>">éÎÓÔÒÕËÃÉÉ ÄÌÑ Linux/BSD/Unix</a>
+</td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td>Other Debian, Knoppix, Ubuntu</td>
+<td><a href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorOnDebian">noreply.org packages</a>
+  </td>
+<td>
+<a href="<page docs/tor-doc-unix>">éÎÓÔÒÕËÃÉÉ ÄÌÑ Linux/BSD/Unix</a>
+</td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td>Red Hat Linux</td>
+<td>
+<a href="<package-rpm-stable>"><version-rpm-stable> RPM</a> (<a href="<package-rpm-stable-sig>">sig</a>)
+<br>
+<a href="<package-srpm-stable>"><version-rpm-stable> SRPM</a> (<a href="<package-srpm-stable-sig>">sig</a>)
+<br />
+</td>
+<td>
+<a href="<page docs/tor-doc-unix>">éÎÓÔÒÕËÃÉÉ ÄÌÑ Linux/BSD/Unix</a>
+</td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td>Red Hat, ÐÁËÅÔÙ ÔÅÓÔÉÒÕÅÍÏÊ ×ÅÒÓÉÉ</td>
+<td>
+<a href="<package-rpm-alpha>"><version-rpm-alpha> RPM</a> (<a href="<package-rpm-alpha-sig>">sig</a>)
+<br />
+<a href="<package-srpm-alpha>"><version-rpm-alpha> SRPM</a> (<a href="<package-srpm-alpha-sig>">sig</a>)
+</td>
+<td>
+<ul>
+<li><a href="<page docs/tor-doc-unix>">éÎÓÔÒÕËÃÉÉ ÄÌÑ Linux/BSD/Unix</a></li>
+<li><a href="http://mirror.noreply.org/pub/devil.homelinux.org/Tor/">Contrib RPMs including development snapshots</a></li>
+</ul>
+</td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td>SUSE Linux</td>
+<td>
+<a href="<package-rpmsuse-stable>"><version-rpmsuse-stable> RPM</a> (<a href="<package-rpm-stable-sig>">sig</a>)
+<br>
+<a href="<package-srpmsuse-stable>"><version-rpmsuse-stable> SRPM</a> (<a href="<package-srpm-stable-sig>">sig</a>)
+<br />
+</td>
+<td>
+<a href="<page docs/tor-doc-unix>">éÎÓÔÒÕËÃÉÉ ÄÌÑ Linux/BSD/Unix</a>
+</td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td>SUSE, ÐÁËÅÔÙ ÔÅÓÔÉÒÕÅÍÏÊ ×ÅÔËÉ</td>
+<td>
+<a href="<package-rpmsuse-alpha>"><version-rpmsuse-alpha> RPM</a> (<a href="<package-rpmsuse-alpha-sig>">sig</a>)
+<br />
+<a href="<package-srpmsuse-alpha>"><version-rpmsuse-alpha> SRPM</a> (<a href="<package-srpmsuse-alpha-sig>">sig</a>)
+</td>
+<td>
+<a href="<page docs/tor-doc-unix>">éÎÓÔÒÕËÃÉÉ ÄÌÑ Linux/BSD/Unix</a>
+</td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td>Gentoo Linux</td>
+<td><kbd>emerge tor</kbd></td>
+<td>
+<ul>
+<li><a href="<page docs/tor-doc-unix>">éÎÓÔÒÕËÃÉÉ ÄÌÑ Linux/BSD/Unix</a></li>
+<li><a href="http://gentoo-wiki.com/HOWTO_Anonymity_with_Tor_and_Privoxy">Gentoo-wiki guide</a></li>
+</ul>
+</td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td>FreeBSD</td>
+<td><kbd>portinstall -s security/tor</kbd></td>
+<td><a href="<page docs/tor-doc-unix>">éÎÓÔÒÕËÃÉÉ ÄÌÑ Linux/BSD/Unix</a></td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td>OpenBSD</td>
+<td><kbd>cd /usr/ports/net/tor &amp;&amp; make &amp;&amp; make install</kbd></td>
+<td>
+<ul>
+<li><a href="<page docs/tor-doc-unix>">éÎÓÔÒÕËÃÉÉ ÄÌÑ Linux/BSD/Unix</a></li>
+<li><a href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/OpenbsdChrootedTor">Guide to chrooting Tor in OpenBSD</a></li>
+</ul>
+</td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td>NetBSD</td>
+<td><kbd>cd /usr/pkgsrc/net/tor &amp;&amp; make install</kbd></td>
+<td><a href="<page docs/tor-doc-unix>">éÎÓÔÒÕËÃÉÉ ÄÌÑ Linux/BSD/Unix</a></td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td>Source tarballs</td>
+<td>
+<a href="<package-source-stable>"><version-stable></a> (<a href="<package-source-stable-sig>">sig</a>)
+<br />
+<a href="<package-source-alpha>"><version-alpha></a> (<a href="<package-source-alpha-sig>">sig</a>)
+</td>
+<td><kbd>./configure &amp;&amp; make &amp;&amp; src/or/tor</kbd></td>
+</tr>
+
+</table>
+
+<br />
+
+<h2>ðÏÄÒÏÂÎÅÅ</h2>
+
+<ul>
+<li>Tor ÒÁÓÐÒÏÓÔÒÁÎÑÅÔÓÑ ËÁË <a href="http://www.fsf.org/">ó×ÏÂÏÄÎÏÅ ðï</a>
+ÐÏÄ ÌÉÃÅÎÚÉÅÊ <a href="<svnsandbox>LICENSE">3-clause BSD license</a>.</li>
+<li>åÓÌÉ ×Ù ÈÏÔÉÔÅ, ÞÔÏÂÙ Tor ÓÔÁÌ ÂÙÓÔÒÅÅ É ÎÁÄ£ÖÎÅÅ,
+<a href="<page donate>">ÐÏÍÏÇÉÔÅ ÐÒÏÅËÔÕ ÄÅÎØÇÁÍÉ</a>.</li>
+<li>ðÒÏÞÉÔÁÊÔÅ <a href="<page download>#ChangeLog">ÏÐÉÓÁÎÉÅ ÉÚÍÅÎÅÎÉÊ
+× ËÁÖÄÏÍ ÒÅÌÉÚÅ</a>.</li>
+<li><a href="<page mirrors>">óÐÉÓÏË mirror'Ï× ÏÆÉÃÉÁÌØÎÏÇÏ ÓÁÊÔÁ</a>.
+<a href="http://opensource.depthstrike.com/?category=tor">
+óÔÒÁÎÉÃÁ Ó torrent'ÁÍÉ ÄÌÑ ×ÓÅÈ ÓÓÙÌÏË ×ÙÛÅ</a>. ÷Ù ÔÁËÖÅ ÍÏÖÅÔÅ ÓËÁÞÁÔØ
+<a href="dist/privoxy-3.0.3-2-stable.src.tar.gz">ÉÓÈÏÄÎÙÅ ËÏÄÙ Privoxy 3.0.3</a>
+ÉÌÉ <a href="dist/vidalia-bundles/">ÉÓÈÏÄÎÉËÉ Vidalia</a>.</li>
+<li>ðÒÏÞÉÔÁÊÔÅ 
+<a href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#DistSignatures">
+ÒÁÚÄÅÌ FAQ ÐÏ ÐÒÏ×ÅÒËÅ ÃÉÆÒÏ×ÙÈ ÐÏÄÐÉÓÅÊ ÄÉÓÔÒÉÂÕÔÉ×Ï×</a>, ÞÔÏ ÐÏÚ×ÏÌÉÔ ÷ÁÍ
+ÂÙÔØ Õ×ÅÒÅÎÎÙÍÉ, ÞÔÏ ×Ù ÓËÁÞÁÌÉ ÉÍÅÎÎÏ ÔÏ, ÞÔÏ ÍÙ ×ÙÌÏÖÉÌÉ ÄÌÑ ÓËÁÞÉ×ÁÎÉÑ.</li>
+</ul>
+
+ </div><!-- #main -->
+
+#include <foot.wmi>

Added: website/trunk/ru/download-windows.wml
===================================================================
--- website/trunk/ru/download-windows.wml	2006-09-11 23:15:37 UTC (rev 8366)
+++ website/trunk/ru/download-windows.wml	2006-09-11 23:21:09 UTC (rev 8367)
@@ -0,0 +1,102 @@
+## translation metadata
+# Based-On-Revision: 8216
+# Last-Translator: ygrekheretix/gmail
+
+#include "head.wmi" TITLE="óËÁÞÁÔØ Tor ÄÌÑ Windows" CHARSET="KOI8-R"
+
+<div class="main-column">
+
+<h2>Tor: óÂÏÒËÉ ÄÌÑ Windows</h2>
+<hr />
+
+<p>ðÏÓÌÅÄÎÉÊ ÓÔÁÂÉÌØÎÙÊ ÒÅÌÉÚ <b><version-stable></b>, ÐÏÓÌÅÄÎÉÊ 
+ÁÌØÆÁ ÒÅÌÉÚ <b><version-alpha></b>.</p>
+
+<p><b>ðÏÄÐÉÛÉÔÅÓØ</b> ÎÁ
+<a href="http://archives.seul.org/or/announce/">ÐÏÞÔÏ×ÕÀ ÒÁÓÓÙÌËÕ or-announce</a>
+ÞÔÏÂÙ ÐÏÌÕÞÁÔØ ÓÏ×ÅÔÙ ÐÏ ÂÅÚÏÐÁÓÎÏÓÔÉ É ÏÂßÑ×ÌÅÎÉÑ Ï ÎÏ×ÙÈ ÒÅÌÉÚÁÈ (ÔÒÅÂÕÅÔÓÑ
+ÐÏÄÔ×ÅÒÖÄÅÎÉÅ ÐÏ email):</p>
+
+<form action="http://freehaven.net/cgi-bin/majordomo.cgi">
+<input type="hidden" name="mlist" value="or-announce">
+<input type="hidden" name="subscribe" value="1">
+<input type="hidden" name="host" value="freehaven.net">
+<input name="email" size="15">
+<input type="submit" value="subscribe">
+</form>
+
+#Jens suggests something like:
+#<dl>
+#<dt>Windows</dt>
+#<dd>latest version: <a href="">0.1.1.23</a>, <a
+#href="">instructions</a></dd>
+#</dl>
+
+<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="2">
+<thead>
+<tr>
+<th>óÉÓÔÅÍÁ</th>
+<th>óÂÏÒËÁ</th>
+<th>éÎÓÔÒÕËÃÉÉ</th>
+</tr>
+</thead>
+
+<tr>
+<td>Windows</td>
+<td>Tor &amp; Privoxy &amp; Vidalia:
+<a href="<local-win32-bundle-stable>"><version-win32-bundle-stable></a> (<a href="<local-win32-bundle-stable-sig>">sig</a>).
+<!--
+<a href="<package-win32-bundle-stable>"><version-win32-bundle-stable></a> (<a href="<package-win32-bundle-stable-sig>">sig</a>).
+-->
+<!--
+<a href="<package-win32-bundle-alpha>"><version-win32-bundle-alpha></a> (<a href="<package-win32-bundle-alpha-sig>">sig</a>).
+-->
+</td>
+<td><a href="<page docs/tor-doc-win32>">éÎÓÔÒÕËÃÉÉ ÄÌÑ Windows</a></td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td>äÌÑ ÜËÓÐÅÒÔÏ×</td>
+<td>ôÏÌØËÏ Tor:
+<a href="<package-win32-stable>"><version-win32-stable></a> (<a href="<package-win32-stable-sig>">sig</a>).
+<!--
+<a href="<package-win32-alpha>"><version-win32-alpha></a> (<a href="<package-win32-alpha-sig>">sig</a>).
+-->
+</td>
+<td>ÐÏÄÏÂÎÏ <a href="<page docs/tor-doc-unix>#privoxy">ÉÎÓÔÒÕËÃÉÑÍ ÄÌÑ Unix</a>;
+óÔÁÒÙÊ 
+<a href="http://www.freehaven.net/~edmanm/torcp/download/tor-0.1.1.18-torcp-0.0.4-bundle.exe">
+ÉÎÓÔÁÌÌÑÔÏÒ Ó TorCP</a> 
+(<a href="http://www.freehaven.net/~edmanm/torcp/download/tor-0.1.1.18-torcp-0.0.4-bundle.exe.asc">
+sig</a>).
+</td>
+</tr>
+
+</table>
+
+<br />
+
+<h2>ðÏÄÒÏÂÎÅÅ</h2>
+
+<ul>
+<li>Tor ÒÁÓÐÒÏÓÔÒÁÎÑÅÔÓÑ ËÁË <a href="http://www.fsf.org/">ó×ÏÂÏÄÎÏÅ ðï</a>
+ÐÏÄ ÌÉÃÅÎÚÉÅÊ <a href="<svnsandbox>LICENSE">3-clause BSD license</a>.</li>
+<li>åÓÌÉ ×Ù ÈÏÔÉÔÅ, ÞÔÏÂÙ Tor ÓÔÁÌ ÂÙÓÔÒÅÅ É ÎÁÄ£ÖÎÅÅ,
+<a href="<page donate>">ÐÏÍÏÇÉÔÅ ÐÒÏÅËÔÕ ÄÅÎØÇÁÍÉ</a>.</li>
+<li>ðÒÏÞÉÔÁÊÔÅ <a href="<page download>#ChangeLog">ÏÐÉÓÁÎÉÅ ÉÚÍÅÎÅÎÉÊ
+× ËÁÖÄÏÍ ÒÅÌÉÚÅ</a>.</li>
+<li><a href="<page mirrors>">óÐÉÓÏË mirror'Ï× ÏÆÉÃÉÁÌØÎÏÇÏ ÓÁÊÔÁ</a>.
+<a href="http://opensource.depthstrike.com/?category=tor">
+óÔÒÁÎÉÃÁ Ó torrent'ÁÍÉ ÄÌÑ ×ÓÅÈ ÓÓÙÌÏË ×ÙÛÅ</a>. ÷Ù ÔÁËÖÅ ÍÏÖÅÔÅ ÓËÁÞÁÔØ
+<a href="dist/privoxy-3.0.3-2-stable.src.tar.gz">ÉÓÈÏÄÎÙÅ ËÏÄÙ Privoxy 3.0.3</a>
+ÉÌÉ <a href="dist/vidalia-bundles/">ÉÓÈÏÄÎÉËÉ Vidalia</a>.</li>
+<li>ðÒÏÞÉÔÁÊÔÅ 
+<a href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#DistSignatures">
+ÒÁÚÄÅÌ FAQ ÐÏ ÐÒÏ×ÅÒËÅ ÃÉÆÒÏ×ÙÈ ÐÏÄÐÉÓÅÊ ÄÉÓÔÒÉÂÕÔÉ×Ï×</a>, ÞÔÏ ÐÏÚ×ÏÌÉÔ ÷ÁÍ
+ÂÙÔØ Õ×ÅÒÅÎÎÙÍÉ, ÞÔÏ ×Ù ÓËÁÞÁÌÉ ÉÍÅÎÎÏ ÔÏ, ÞÔÏ ÍÙ ×ÙÌÏÖÉÌÉ ÄÌÑ ÓËÁÞÉ×ÁÎÉÑ.</li>
+</ul>
+
+ </div><!-- #main -->
+
+#include <foot.wmi>
+

Modified: website/trunk/ru/download.wml
===================================================================
--- website/trunk/ru/download.wml	2006-09-11 23:15:37 UTC (rev 8366)
+++ website/trunk/ru/download.wml	2006-09-11 23:21:09 UTC (rev 8367)
@@ -1,6 +1,6 @@
 ## translation metadata
-# Based-On-Revision: 8181
-# Last-Translator: ygrekheretix / gmail
+# Based-On-Revision: 8288
+# Last-Translator: ygrekheretix/gmail
 
 #include "head.wmi" TITLE="óËÁÞÁÔØ" CHARSET="KOI8-R"
 
@@ -43,178 +43,70 @@
 </thead>
 
 <tr>
-<td>Windows: Tor &amp; Privoxy &amp; 
-<a href="http://www.vidalia-project.net/">Vidalia</a> × ÏÄÎÏÍ ÉÎÓÔÁÌÌÑÔÏÒÅ</td>
-<td>
-<a href="<package-win32-bundle-stable>"><version-win32-bundle-stable></a> 
-(<a href="<package-win32-bundle-stable-sig>">sig</a>).
-</td>
-<td><a href="<page docs/tor-doc-win32>">ÉÎÓÔÒÕËÃÉÉ ÄÌÑ Win32</a>. 
-<a href="<local-win32-bundle-stable>">local mirror</a>
-(<a href="<local-win32-bundle-stable-sig>">sig</a>).
-÷Ù ÍÏÖÅÔÅ ÓËÁÞÁÔØ
-<a href="http://www.freehaven.net/~edmanm/torcp/download/tor-0.1.1.18-torcp-0.0.4-bundle.exe">
-ÓÔÁÒÕÀ ÓÂÏÒËÕ Ó TorCP</a> 
-(<a href="http://www.freehaven.net/~edmanm/torcp/download/tor-0.1.1.18-torcp-0.0.4-bundle.exe.asc">sig</a>)
-ÅÓÌÉ ÈÏÔÉÔÅ.</td>
-</tr>
-
+<td>Windows</td>
+<td>Tor &amp; Privoxy &amp; Vidalia × ÏÄÎÏÍ ÉÎÓÔÁÌÌÑÔÏÒÅ:
 <!--
-<tr>
-<td>Windows ÁÌØÆÁ: Tor &amp; Privoxy &amp; <a href="http://www.vidalia-project.net/">Vidalia</a> × ÏÄÎÏÍ ÉÎÓÔÁÌÌÑÔÏÒÅ</td>
-<td>
-<a href="<package-win32-bundle-alpha>"><version-win32-bundle-alpha></a> (<a href="<package-win32-bundle-alpha-sig>">sig</a>).
+<a href="<package-win32-bundle-stable>"><version-win32-bundle-stable></a> (<a href="<package-win32-bundle-stable-sig>">sig</a>).
+-->
+<a href="<local-win32-bundle-stable>"><version-win32-bundle-stable></a> (<a href="<local-win32-bundle-stable-sig>">sig</a>).
 </td>
 <td><a href="<page docs/tor-doc-win32>">éÎÓÔÒÕËÃÉÉ ÄÌÑ Windows</a></td>
 </tr>
--->
 
 <tr>
-<td>Windows: ÔÏÌØËÏ Tor (ÄÌÑ ÜËÓÐÅÒÔÏ×)</td>
-<td>
-<!--
-<a href="<package-win32-stable>"><version-win32-stable></a> (<a href="<package-win32-stable-sig>">sig</a>),
--->
-<a href="<package-win32-alpha>"><version-win32-alpha></a> (<a href="<package-win32-alpha-sig>">sig</a>).
-</td>
-<td>ÁÎÁÌÏÇÉÞÎÏ <a href="<page docs/tor-doc-unix>#privoxy">ÉÎÓÔÒÕËÃÉÑÍ ÄÌÑ Unix</a></td>
+<td>Windows (ÄÌÑ ÜËÓÐÅÒÔÏ×)</td>
+<td><a href="<page download-windows>">óÂÏÒËÉ ÄÌÑ Windows</a></td>
+<td><a href="<page docs/tor-doc-win32>">éÎÓÔÒÕËÃÉÉ ÄÌÑ Windows</a></td>
 </tr>
 
 <tr>
-<td>Mac OS X Tiger (10.4): Tor &amp; Privoxy &amp;
-<a href="http://www.vidalia-project.net/">Vidalia</a> × ÏÄÎÏÍ ÐÁËÅÔÅ</td>
-<td>
-<!--
-<a href="<package-osx-bundle-stable>"><version-osx-bundle-stable></a> (<a href="<package-osx-bundle-stable-sig>">sig</a>).
--->
-<a href="<package-osx-bundle-alpha>"><version-osx-bundle-alpha></a> (<a href="<package-osx-bundle-alpha-sig>">sig</a>).
+<td>Mac OS X 10.4 (Tiger)</td>
+<td>Tor &amp; Privoxy &amp; Vidalia × ÏÄÎÏÍ ÐÁËÅÔÅ:
+<a href="<package-osx-bundle-stable>"><version-osx-bundle-stable></a> 
+(<a href="<package-osx-bundle-stable-sig>">sig</a>),
+<a href="<package-osx-bundle-alpha>"><version-osx-bundle-alpha></a> 
+(<a href="<package-osx-bundle-alpha-sig>">sig</a>).
 </td>
-<td><a href="<page docs/tor-doc-osx>">éÎÓÔÒÕËÃÉÉ ÄÌÑ OS X</a>.
-</td>
+<td><a href="<page docs/tor-doc-osx>">éÎÓÔÒÕËÃÉÉ ÄÌÑ OS X</a></td>
 </tr>
 
 <tr>
-<td>Mac OS X Tiger (10.4): ÔÏÌØËÏ Tor &amp; Privoxy (ÄÌÑ ÜËÓÐÅÒÔÏ×)</td>
-<td>
-<!--
-<a href="<package-osx-stable>"><version-osx-stable></a> (<a href="<package-osx-stable-sig>">sig</a>),
--->
-<a href="<package-osx-alpha>"><version-osx-alpha></a> (<a href="<package-osx-alpha-sig>">sig</a>)
+<td>Mac OS X 10.3 (Panther)</td>
+<td>Tor &amp; Privoxy &amp; Vidalia bundle:
+<a href="<package-oldosx-bundle-stable>"><version-oldosx-bundle-stable></a> 
+(<a href="<package-oldosx-bundle-stable-sig>">sig</a>),
+<a href="<package-oldosx-bundle-alpha>"><version-oldosx-bundle-alpha></a> 
+(<a href="<package-oldosx-bundle-alpha-sig>">sig</a>).
 </td>
 <td><a href="<page docs/tor-doc-osx>">éÎÓÔÒÕËÃÉÉ ÄÌÑ OS X</a></td>
 </tr>
 
 <tr>
-<td>Mac OS X Panther (10.3): ÔÏÌØËÏ Tor &amp; Privoxy (ÄÌÑ ÜËÓÐÅÒÔÏ×)</td>
-<td>
-<!--
-<a href="<package-oldosx-stable>"><version-oldosx-stable></a> (<a href="<package-oldosx-stable-sig>">sig</a>),
--->
-<a href="<package-oldosx-alpha>"><version-oldosx-alpha></a> (<a href="<package-oldosx-alpha-sig>">sig</a>)
-</td>
+<td>Mac OS X (ÄÌÑ ÜËÓÐÅÒÔÏ×)</td>
+<td><a href="<page download-osx>">óÂÏÒËÉ ÄÌÑ OS X</a></td>
 <td><a href="<page docs/tor-doc-osx>">éÎÓÔÒÕËÃÉÉ ÄÌÑ OS X</a></td>
 </tr>
 
 <tr>
-<td>Debian</td>
-<td><kbd>apt-get install tor</kbd></td>
+<td>Linux/Unix</td>
+<td><a href="<page download-unix>">óÂÏÒËÉ ÄÌÑ Linux/Unix</a></td>
 <td>
-<ul>
-<li><a href="<page docs/tor-doc-unix>">éÎÓÔÒÕËÃÉÉ ÄÌÑ Linux/BSD/Unix</a></li>
-<li><a href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorOnDebian">âÜËÐÏÒÔÙ ÎÁ Woody É Sarge, ÓÂÏÒËÉ ÄÌÑ Ubuntu, É ÓÂÏÒËÉ ÜËÓÐÅÒÉÍÅÎÔÁÌØÎÙÈ ×ÅÒÓÉÊ Tor</a></li>
-</ul>
+<a href="<page docs/tor-doc-unix>">éÎÓÔÒÕËÃÉÉ ÄÌÑ Linux/Unix</a>
 </td>
 </tr>
 
 <tr>
-<td>Red Hat Linux</td>
-<td>
-<!--
-<a href="<package-rpm-stable>"><version-rpm-stable> RPM</a> (<a href="<package-rpm-stable-sig>">sig</a>)
-<br>
-<a href="<package-srpm-stable>"><version-rpm-stable> SRPM</a> (<a href="<package-srpm-stable-sig>">sig</a>)
-<br>
--->
-<a href="<package-rpm-alpha>"><version-rpm-alpha> RPM</a> (<a href="<package-rpm-alpha-sig>">sig</a>)
-<br>
-<a href="<package-srpm-alpha>"><version-rpm-alpha> SRPM</a> (<a href="<package-srpm-alpha-sig>">sig</a>)
-</td>
-<td>
-<ul>
-<li><a href="<page docs/tor-doc-unix>">éÎÓÔÒÕËÃÉÉ ÄÌÑ Linux/BSD/Unix</a></li>
-<li><a href="http://mirror.noreply.org/pub/devil.homelinux.org/Tor/">Contrib RPMs including CVS snapshots</a></li>
-</ul>
-</td>
-</tr>
-
-<tr>
-<td>SUSE Linux</td>
-<td>
-<!--
-<a href="<package-rpmsuse-stable>"><version-rpmsuse-stable> RPM</a> (<a href="<package-rpm-stable-sig>">sig</a>)
-<br>
-<a href="<package-srpmsuse-stable>"><version-rpmsuse-stable> SRPM</a> (<a href="<package-srpm-stable-sig>">sig</a>)
-<br>
--->
-<a href="<package-rpmsuse-alpha>"><version-rpmsuse-alpha> RPM</a> (<a href="<package-rpmsuse-alpha-sig>">sig</a>)
-<br>
-<a href="<package-srpmsuse-alpha>"><version-rpmsuse-alpha> SRPM</a> (<a href="<package-srpmsuse-alpha-sig>">sig</a>)
-</td>
-<td>
-<ul>
-<li><a href="<page docs/tor-doc-unix>">éÎÓÔÒÕËÃÉÉ ÄÌÑ Linux/BSD/Unix</a></li>
-</ul>
-</td>
-</tr>
-
-<tr>
-<td>Gentoo</td>
-<td><kbd>emerge tor</kbd></td>
-<td>
-<ul>
-<li><a href="<page docs/tor-doc-unix>">éÎÓÔÒÕËÃÉÉ ÄÌÑ Linux/BSD/Unix</a></li>
-<li><a href="http://gentoo-wiki.com/HOWTO_Anonymity_with_Tor_and_Privoxy">Gentoo-wiki guide</a></li>
-</ul>
-</td>
-</tr>
-
-<tr>
-<td>FreeBSD</td>
-<td><kbd>portinstall -s security/tor</kbd></td>
-<td><a href="<page docs/tor-doc-unix>">éÎÓÔÒÕËÃÉÉ ÄÌÑ Linux/BSD/Unix</a></td>
-</tr>
-
-<tr>
-<td>OpenBSD</td>
-<td><kbd>cd /usr/ports/net/tor &amp;&amp; make &amp;&amp; make install</kbd></td>
-<td>
-<ul>
-<li><a href="<page docs/tor-doc-unix>">éÎÓÔÒÕËÃÉÉ ÄÌÑ Linux/BSD/Unix</a></li>
-<li><a href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/OpenbsdChrootedTor">Guide to chrooting Tor in OpenBSD</a></li>
-</ul>
-</td>
-</tr>
-
-<tr>
-<td>NetBSD</td>
-<td><kbd>cd /usr/pkgsrc/net/tor &amp;&amp; make install</kbd></td>
-<td><a href="<page docs/tor-doc-unix>">éÎÓÔÒÕËÃÉÉ ÄÌÑ Linux/BSD/Unix</a></td>
-</tr>
-
-<tr>
 <td>Source tarballs</td>
 <td>
-<!--
 <a href="<package-source-stable>"><version-stable></a> (<a href="<package-source-stable-sig>">sig</a>),
--->
-<a href="<package-source-alpha>"><version-alpha></a> (<a href="<package-source-alpha-sig>">sig</a>)
+<a href="<package-source-alpha>"><version-alpha></a> (<a href="<package-source-alpha-sig>">sig</a>).
 </td>
 <td><kbd>./configure &amp;&amp; make &amp;&amp; src/or/tor</kbd></td>
 </tr>
 
 </table>
 
-<hr />
+<br />
 
 <h2>ðÏÄÒÏÂÎÅÅ</h2>
 
@@ -235,17 +127,25 @@
 
 <hr />
 
-<!--
-<h2>Testing releases</h2>
+<a id="ChangeLog"></a>
+
+<h2>ôÅÓÔÏ×ÙÅ ÒÅÌÉÚÙ</h2>
+
+<p>2006-08-27:
+Tor 0.1.2.1-alpha.
+<a href="http://archives.seul.org/or/talk/Aug-2006/msg00300.html">äÏÂÁ×ÌÅÎÁ
+ÌÉÂÁ ÁÓÉÎÈÒÏÎÎÏÇÏ DNS ÏÔ Adam Langley, ÕÌÕÞÛÅÎÁ ÓËÏÒÏÓÔØ ÒÁÂÏÔÙ É ÔÒÅÂÏ×ÁÎÉÑ Ë
+ÐÁÍÑÔÉ ËÌÉÅÎÔÏ× É ÓÅÒ×ÅÒÏ×, Á ÔÁËÖÅ ÍÎÏÇÏÅ ÄÒÕÇÏÅ</a>.
+</p>
+
 <hr />
--->
 
 <h2>óÔÁÂÉÌØÎÙÅ ÒÅÌÉÚÙ</h2>
 
 <p>2006-07-30:
-Tor 0.1.1.23 ðÏÆÉËÓÅÎÏ
-<!-- http://archives.seul.org/or/announce/Aug-2006/msg00000.html -->
-<a href="<svnsandbox>ChangeLog">ÂÏÌØÛÅ ÂÁÇÏ× × ÔÅÓÔÅ ÄÏÓÔÕÐÎÏÓÔÉ ÓÅÒ×ÅÒÁ,
+Tor 0.1.1.23 ðÏÆÉËÓÅÎÏ <a
+href="http://archives.seul.org/or/announce/Aug-2006/msg00000.html">
+ÂÏÌØÛÅ ÂÁÇÏ× × ÔÅÓÔÅ ÄÏÓÔÕÐÎÏÓÔÉ ÓÅÒ×ÅÒÁ,
 ÎÅÓËÏÌØËÏ ËÒÉÔÉÞÅÓËÉÈ ÂÁÇÏ×, É ÓÅÒØ£ÚÎÙÊ ÂÁÇ × ËÌÉÅÎÔÅ.</a>.
 ëÌÉÅÎÔÙ É ÓÅÒ×ÅÒÙ ÄÏÌÖÎÙ ÏÂÎÏ×ÉÔØÓÑ.
 </p>

Modified: website/trunk/ru/foot.wmi
===================================================================
--- website/trunk/ru/foot.wmi	2006-09-11 23:15:37 UTC (rev 8366)
+++ website/trunk/ru/foot.wmi	2006-09-11 23:21:09 UTC (rev 8367)
@@ -2,7 +2,7 @@
 
 ## translation metadata
 # Based-On-Revision: 7852
-# Last-Translator: ygrekheretix at gmail.com
+# Last-Translator: ygrekheretix/gmail
 
 #use "functions.wmi"
 

Modified: website/trunk/ru/index.wml
===================================================================
--- website/trunk/ru/index.wml	2006-09-11 23:15:37 UTC (rev 8366)
+++ website/trunk/ru/index.wml	2006-09-11 23:21:09 UTC (rev 8367)
@@ -1,6 +1,6 @@
 ## translation metadata
 # Based-On-Revision: 8026
-# Last-Translator: ygrekheretix at gmail
+# Last-Translator: ygrekheretix/gmail
 
 #include "head.wmi" TITLE="óÉÓÔÅÍÁ ÁÎÏÎÉÍÎÏÊ ÐÅÒÅÄÁÞÉ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÉ × Internet" CHARSET="KOI8-R"
 
@@ -26,29 +26,29 @@
 
 <p>
 Tor ÜÔÏ ÓÒÅÄÓÔ×Ï ÄÌÑ ÂÏÌØÛÏÇÏ ÞÉÓÌÁ ÏÒÇÁÎÉÚÁÃÉÊ É ÌÀÄÅÊ ËÏÔÏÒÙÅ ÈÏÔÑÔ
-ÕÌÕÞÛÉÔØ Ó×ÏÀ ÂÅÚÏÐÁÓÎÏÓÔØ É ÚÁÝÉÔÕ × ÓÅÔÉ Internet. éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅ Tor 
-ÐÏÚ×ÏÌÉÔ ÷ÁÍ ÁÎÏÎÉÍÉÚÉÒÏ×ÁÔØ ÓÅÒÆÉÎÇ ÐÏ óÅÔÉ É ÐÕÂÌÉËÁÃÉÉ, ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅ
-ÓÉÓÔÅÍ ÍÎÇÎÏ×ÅÎÎÏÇÏ ÏÂÍÅÎÁ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑÍÉ (IM), IRC, SSH, Á ÔÁËÖÅ ÒÑÄ ÄÒÕÇÉÈ
-ÐÒÉÌÏÖÅÎÉÊ ÉÓÐÏÌØÚÕÀÝÉÈ ÐÒÏÔÏËÏÌ TCP. Tor ÔÁËÖÅ ÐÒÅÄÏÓÔÁ×ÌÑÅÔ ÐÌÁÔÆÏÒÍÕ
-ÎÁ ËÏÔÏÒÏÊ ÐÒÏÇÒÁÍÍÉÓÔÙ ÍÏÇÕÔ ÒÁÚÒÁÂÁÔÙ×ÁÔØ ÐÒÉÌÏÖÅÎÉÑ Ó ×ÓÔÒÏÅÎÎÏÊ ÓÉÓÔÅÍÏÊ
-ÁÎÏÎÉÍÎÏÓÔÉ É ÏÂÅÓÐÅÞÅÎÉÑ ÐÒÉ×ÁÔÎÏÓÔÉ.
+ÕÌÕÞÛÉÔØ Ó×ÏÀ ÂÅÚÏÐÁÓÎÏÓÔØ É ÚÁÝÉÔÕ × ÓÅÔÉ Internet. Tor ÏÂÅÓÐÅÞÉ×ÁÅÔ 
+ÁÎÏÎÉÍÎÙÊ ÓÅÒÆÉÎÇ É ÐÕÂÌÉËÁÃÉÉ × óÅÔÉ, ÁÎÏÎÉÍÎÏÅ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅ ÓÉÓÔÅÍ
+ÍÇÎÏ×ÅÎÎÏÇÏ ÏÂÍÅÎÁ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑÍÉ (IM), IRC, SSH, Á ÔÁËÖÅ ÒÑÄÁ ÄÒÕÇÉÈ
+ÐÒÉÌÏÖÅÎÉÊ, ÉÓÐÏÌØÚÕÀÝÉÈ ÐÒÏÔÏËÏÌ TCP. Tor ÔÁËÖÅ ÐÒÅÄÏÓÔÁ×ÌÑÅÔ ÐÌÁÔÆÏÒÍÕ
+ÎÁ ËÏÔÏÒÏÊ ÐÒÏÇÒÁÍÍÉÓÔÙ ÍÏÇÕÔ ÒÁÚÒÁÂÁÔÙ×ÁÔØ ÐÒÉÌÏÖÅÎÉÑ ÓÏ ×ÓÔÒÏÅÎÎÏÊ ÓÉÓÔÅÍÏÊ
+ÏÂÅÓÐÅÞÅÎÉÑ ÐÒÉ×ÁÔÎÏÓÔÉ É ÁÎÏÎÉÍÎÏÓÔÉ.
 </p>
 
 <p>
 ôÅÈÎÏÌÏÇÉÑ Tor ÐÒÅÄÎÁÚÎÁÞÅÎÁ
-ÄÌÑ ÚÁÝÉÔÙ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ ÓÅÔÉ Internet ÏÔ <a href="<page overview>">"ÁÎÁÌÉÚÁ ÔÒÁÆÉËÁ"</a>,
+ÄÌÑ ÚÁÝÉÔÙ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ ÓÅÔÉ Internet ÏÔ <a href="<page overview>">"ÁÎÁÌÉÚÁ ÐÏÔÏËÁ ÄÁÎÎÙÈ"</a>,
 ÒÁÚÎÏ×ÉÄÎÏÓÔÉ ÓÅÔÅ×ÏÇÏ ÎÁÄÚÏÒÁ, ËÏÔÏÒÙÊ ÕÇÒÏÖÁÅÔ ÐÅÒÓÏÎÁÌØÎÏÊ ÁÎÏÎÉÍÎÏÓÔÉ É ÐÒÉ×ÁÔÎÏÓÔÉ,
 ËÏÎÆÉÄÅÎÃÉÁÌØÎÏÓÔÉ ÂÉÚÎÅÓ-ÄÅÑÔÅÌØÎÏÓÔÉ É ÏÔÎÏÛÅÎÉÊ.
-÷ÁÛ ÔÒÁÆÉË ÓÔÁÎÏ×ÉÔÓÑ ÂÅÚÏÐÁÓÎÅÊ ÐÒÉ ÉÓÐÏÌØÚ×ÁÎÉÉ Tor, ÐÏÓËÏÌØËÕ ÏÂÍÅÎ
+÷ÁÛ ÔÒÁÆÉË ÓÔÁÎÏ×ÉÔÓÑ ÂÅÚÏÐÁÓÎÅÊ ÐÒÉ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÉ Tor, ÐÏÓËÏÌØËÕ ÏÂÍÅÎ
 ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÅÊ ÐÒÏÈÏÄÉÔ ÞÅÒÅÚ ÒÁÓÐÒÅÄÅÌ£ÎÎÕÀ ÓÅÔØ ÓÅÒ×ÅÒÏ×, ÎÁÚÙ×ÁÅÍÙÈ
 onion routers (ÕÚÌÙ Tor). ïÎÉ
 <a href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#WhatProtections">
-ÚÁÝÉÝÁÀÔ ÷ÁÓ</a> ÏÔ ×ÅÂ-ÓÁÊÔÏ× ËÏÔÏÒÙÅ ÓÏÂÉÒÁÀÔ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÀ Ï ×ÁÛÉÈ ÉÎÔÅÒÅÓÁÈ × óÅÔÉ,
-ÌÏËÁÌØÎÙÈ ÐÒÏÓÌÕÛÅË, É ÄÁÖÅ ÓÁÍÉÈ ÕÚÌÏ× Tor.
+ÚÁÝÉÝÁÀÔ ÷ÁÓ</a> ÏÔ ×ÅÂ-ÓÁÊÔÏ×, ËÏÔÏÒÙÅ ÓÏÂÉÒÁÀÔ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÀ Ï ×ÁÛÉÈ ÉÎÔÅÒÅÓÁÈ × óÅÔÉ,
+ÏÔ ÌÏËÁÌØÎÙÈ ÐÒÏÓÌÕÛÉ×ÁÎÉÊ, É ÄÁÖÅ ÏÔ ÓÁÍÉÈ ÕÚÌÏ× Tor.
 </p>
 
 <p>
-îÁÄ£ÖÎÏÓÔØ Tor'Á ×ÏÚÒÁÓÔÁÅÔ Ó ÒÏÓÔÏÍ ÞÉÓÌÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÅÔÌÅÊ É ×ÏÌÏÎÔ£ÒÏ×
+îÁÄ£ÖÎÏÓÔØ Tor'Á ×ÏÚÒÁÓÔÁÅÔ Ó ÒÏÓÔÏÍ ÞÉÓÌÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ É ×ÏÌÏÎÔ£ÒÏ×
 ÚÁÐÕÓÔÉ×ÛÉÈ ÓÅÒ×ÅÒ Tor. ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ ÐÒÉÍÉÔÅ ×Ï ×ÎÉÍÁÎÉÅ ×ÏÚÍÏÖÎÏÓÔØ 
 <a href="<page volunteer>">ÐÏÄÅÌÉÔØÓÑ ×ÒÅÍÅÎÅÍ</a> ÉÌÉ
 <a href="<page docs/tor-doc-server>">ÐÏÄÅÌÉÔØÓÑ ÔÒÁÆÉËÏÍ</a>.
@@ -74,7 +74,7 @@
 ÓÔÕÄÅÎÔÏ× ÉÚ ïÎÔÁÒÉÏ</a> ÒÁÂÏÔÁÔØ ÎÁÄ Tor'ÏÍ, ÏÓÏÂÅÎÎÏ ÐÏÄ Windows.</li>
 
 <li>ñÎ×ÁÒØ 2006: <b>íÙ ÓÅÊÞÁÓ ÁËÔÉ×ÎÏ ÉÝÅÍ ÎÏ×ÙÈ ÓÐÏÎÓÏÒÏ× É ÆÉÎÁÎÓÉÒÏ×ÁÎÉÅ.</b>
-åÓÌÉ ×ÁÛÁ ÏÒÇÁÎÉÚÁÃÉÑ ÚÁÉÎÔÒÅÓÏ×ÁÎÁ × ÐÏÄÄÅÒÖÁÎÉÉ ÓÅÔÉ Tor, ÐÏÖÁÌÕÊÓÔÁ
+åÓÌÉ ×ÁÛÁ ÏÒÇÁÎÉÚÁÃÉÑ ÚÁÉÎÔÅÒÅÓÏ×ÁÎÁ × ÐÏÄÄÅÒÖÁÎÉÉ ÓÅÔÉ Tor, ÐÏÖÁÌÕÊÓÔÁ
 <a href="<page contact>">Ó×ÑÖÉÔÅÓØ Ó ÎÁÍÉ</a>. óÐÏÎÓÏÒÙ Tor'Á ÔÁËÖÅ ÐÏÌÕÞÁÀÔ
 ÐÅÒÓÏÎÁÌØÎÏÅ ×ÎÉÍÁÎÉÅ, ÌÕÞÛÕÀ ÐÏÄÄÅÒÖËÕ (support), ÏÂÝÅÉÚ×ÅÓÔÎÏÓÔØ (ÅÓÌÉ ÏÎÉ 
 ÜÔÏÇÏ ÐÏÖÅÌÁÀÔ), ×ÏÚÍÏÖÎÏÓÔØ ×ÌÉÑÔØ ÎÁ ÐÕÔÉ ÉÓÓÌÅÄÏ×ÁÎÉÊ É ÒÁÚÒÁÂÏÔËÉ!

Modified: website/trunk/ru/mirrors.wml
===================================================================
--- website/trunk/ru/mirrors.wml	2006-09-11 23:15:37 UTC (rev 8366)
+++ website/trunk/ru/mirrors.wml	2006-09-11 23:21:09 UTC (rev 8367)
@@ -1,6 +1,6 @@
 ## translation metadata
 # Based-On-Revision: 7799
-# Last-Translator: ygrekheretix at gmail.com
+# Last-Translator: ygrekheretix/gmail
 
 #include "head.wmi" TITLE="úÅÒËÁÌÁ" CHARSET="KOI8-R"
 

Modified: website/trunk/ru/navigation.wmi
===================================================================
--- website/trunk/ru/navigation.wmi	2006-09-11 23:15:37 UTC (rev 8366)
+++ website/trunk/ru/navigation.wmi	2006-09-11 23:21:09 UTC (rev 8367)
@@ -2,7 +2,7 @@
 
 ## translation metadata
 # Based-On-Revision: 7821
-# Last-Translator: ygrekheretix at gmail.com
+# Last-Translator: ygrekheretix/gmail
 
 <:
 	my @navigation = (

Modified: website/trunk/ru/overview.wml
===================================================================
--- website/trunk/ru/overview.wml	2006-09-11 23:15:37 UTC (rev 8366)
+++ website/trunk/ru/overview.wml	2006-09-11 23:21:09 UTC (rev 8367)
@@ -1,6 +1,6 @@
 ## translation metadata
 # Based-On-Revision: 7935
-# Last-Translator: ygrekheretix at gmail
+# Last-Translator: ygrekheretix/gmail
 
 #include "head.wmi" TITLE="ïÂÚÏÒ" CHARSET="KOI8-R"
 
@@ -10,7 +10,7 @@
 <hr />
 
 <p>
-Tor ÜÔÏ ÓÅÔØ ×ÉÒÔÕÁÌØÎÙÈ ÔÕÎÎÅÌÅÊ, ËÏÔÏÒÙÅ ÐÏÚ×ÏÌÑÀÔ ÉÎÄ×ÉÄÁÍ É ÇÒÕÐÐÁÍ ÌÀÄÅÊ
+Tor ÜÔÏ ÓÅÔØ ×ÉÒÔÕÁÌØÎÙÈ ÔÕÎÎÅÌÅÊ, ËÏÔÏÒÙÅ ÐÏÚ×ÏÌÑÀÔ ÉÎÄÉ×ÉÄÁÍ É ÇÒÕÐÐÁÍ ÌÀÄÅÊ
 ÕÌÕÞÛÉÔØ ÐÒÉ×ÁÔÎÏÓÔØ É ÂÅÚÏÐÁÓÎÏÓÔØ × óÅÔÉ. Tor ÔÁËÖÅ ÐÏÚ×ÏÌÑÅÔ ÐÒÏÇÒÁÍÍÉÓÔÁÍ
 ÒÁÚÒÁÂÁÔÙ×ÁÔØ ÎÏ×ÙÅ ÓÉÓÔÅÍÙ ÏÂÝÅÎÉÑ ÓÏ ×ÓÔÒÏÅÎÎÏÊ ÓÉÓÔÅÍÏÊ ÏÂÅÓÐÅÞÅÎÉÑ 
 ÐÒÉ×ÁÔÎÏÓÔÉ. Tor ÐÒÅÄÏÓÔÁ×ÌÑÅÔ ×ÏÚÍÏÖÎÏÓÔØ ÄÌÑ ÛÉÒÏËÏÇÏ ÓÐÅËÔÒÁ ÐÒÉÌÏÖÅÎÉÊ,
@@ -21,7 +21,7 @@
 <p>
 ïÂÙÞÎÙÅ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÉ ÐÒÉÍÅÎÑÀÔ Tor ÞÔÏÂÙ ÎÅ ÄÁÔØ ×ÏÚÍÏÖÎÏÓÔÉ ×ÅÂ-ÓÁÊÔÁÍ
 ÏÔÓÌÅÖÉ×ÁÔØ Ó×ÏÉ É ÞÌÅÎÏ× ÓÅÍÅÊ ÉÎÔÅÒÅÓÙ × óÅÔÉ, ÉÌÉ ÏÂÅÓÐÅÞÉÔØ ÄÏÓÔÕÐ Ë
-ÎÏ×ÏÓÔÎÙÍ ÓÁÊÔÁÍ, ÓÌÕÖÂÁÍ ÍÎÇÎÏ×ÅÎÎÏÇÏ ÏÂÍÅÎÁ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑÍÉ, ÉÔÄ, × ÓÌÕÞÁÅ
+ÎÏ×ÏÓÔÎÙÍ ÓÁÊÔÁÍ, ÓÌÕÖÂÁÍ ÍÇÎÏ×ÅÎÎÏÇÏ ÏÂÍÅÎÁ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑÍÉ, ÉÔÄ, × ÓÌÕÞÁÅ
 ÅÓÌÉ ÏÎÉ ÂÌÏËÉÒÕÀÔÓÑ ÌÏËÁÌØÎÙÍ ÐÒÏ×ÁÊÄÅÒÏÍ éÎÔÅÒÎÅÔÁ. 
 <a href="<page docs/tor-hidden-service>">óËÒÙÔÙÅ ÓÅÒ×ÉÓÙ</a>
 Tor ÐÏÚ×ÏÌÑÀÔ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑÍ ÐÕÂÌÉËÏ×ÁÔØ ×ÅÂ-ÓÁÊÔÙ É ÄÒÕÇÉÅ ÒÅÓÕÒÓÙ ÎÅ ÏÔËÒÙ×ÁÑ
@@ -38,8 +38,8 @@
 </p>
 
 <p>
-ôÁËÉÅ ÇÒÕÐÐÙ ËÁË Indymedia ÒÅËÏÍÍÅÎÄÕÀÔ Tor ÄÌÑ ÚÁÝÉÔÙ ÐÒÉ×ÁÔÎÏÓÔÉ É 
-ÂÅÚÏÐÁÓÎÏÓÔÉ × óÅÔÉ Ó×ÏÉÍ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑÍ. çÒÕÐÐÙ ÁËÔÉ×ÉÓÔÏ× ËÁË ÎÁÐÒÉÍÅÒ
+ôÁËÉÅ ÇÒÕÐÐÙ ËÁË Indymedia ÒÅËÏÍÅÎÄÕÀÔ Tor Ó×ÏÉÍ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑÍ ÄÌÑ ÚÁÝÉÔÙ 
+ÐÒÉ×ÁÔÎÏÓÔÉ É ÂÅÚÏÐÁÓÎÏÓÔÉ × óÅÔÉ. çÒÕÐÐÙ ÁËÔÉ×ÉÓÔÏ× ËÁË ÎÁÐÒÉÍÅÒ
 Electronic Frontier Foundation (EFF) ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÀÔ ÒÁÚÒÁÂÏÔËÕ Tor, ËÁË
 ÍÅÈÁÎÉÚÍÁ ÏÂÅÓÐÅÞÅÎÉÑ ÇÒÁÖÄÁÎÓËÉÈ Ó×ÏÂÏÄ × óÅÔÉ. ëÏÒÐÏÒÁÃÉÉ ÉÓÐÏÌØÚÕÀÔ Tor
 ÄÌÑ ÐÒÏ×ÅÄÅÎÉÑ ÂÅÚÏÐÁÓÎÏÇÏ ËÏÎËÕÒÅÎÔÎÏÇÏ ÁÎÁÌÉÚÁ É ÄÌÑ ÚÁÝÉÔÙ ×ÁÖÎÙÈ ÐÕÔÅÊ ÐÏÓÔÁ×ÏË
@@ -51,7 +51,7 @@
 
 <p>
 þÁÓÔØ ÷ÏÅÎÎÏ-íÏÒÓËÉÈ óÉÌ óûá ÉÓÐÏÌØÚÕÅÔ Tor ÄÌÑ ÓÂÏÒÁ ÒÁÚ×ÅÄÄÁÎÎÙÈ,
-Á ÏÄÎÏ ÐÏÄÒÁÚÄÅÌÅÎÉÅ ÉÓÐÏÌØÚ×ÁÌÏ Tor ×Ï ×ÒÅÍÑ ÎÅÄÁ×ÎÅÇÏ ÐÒÅÂÙ×ÁÎÉÑ ÎÁ 
+Á ÏÄÎÏ ÐÏÄÒÁÚÄÅÌÅÎÉÅ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÌÏ Tor ×Ï ×ÒÅÍÑ ÎÅÄÁ×ÎÅÇÏ ÐÒÅÂÙ×ÁÎÉÑ ÎÁ 
 âÌÉÖÎÅÍ ÷ÏÓÔÏËÅ. ðÒÁ×ÏÏÈÒÁÎÉÔÅÌØÎÙÅ ÏÒÇÁÎÙ ÉÓÐÏÌØÚÕÀÔ Tor ÄÌÑ ÐÏÓÅÝÅÎÉÑ
 ×Å ÓÁÊÔÏ× ÎÅ ÏÓÔÁ×ÌÑÑ ÐÒÉ ÜÔÏÍ ÚÁÒÅÇÉÓÔÒÉÒÏ×ÁÎÎÙÊ ÎÁ ÇÏÓÓÔÒÕËÔÕÒÕ IP 
 ÁÄÒÅÓ × ÌÏÇÁÈ, É ÄÌÑ ÂÅÚÏÐÁÓÎÏÓÔÉ ×Ï ×ÒÅÍÑ ÏÐÅÒÁÃÉÊ.
@@ -68,7 +68,7 @@
 
 <p>
 éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅ Tor ÚÁÝÉÝÁÅÔ ×ÁÓ ÏÔ ÞÁÓÔÏÊ ÆÏÒÍÙ ÎÁÂÌÀÄÅÎÉÑ × Internet,
-ÉÚ×ÅÓÔÎÏÊ ËÁË "ÁÎÁÌÉÚ ÔÒÁÆÉËÁ". áÎÁÌÉÚ ÔÒÁÆÉËÁ ÐÏÚ×ÏÌÑÅÔ ÕÚÎÁÔØ ËÔÏ Ó ËÅÍ
+ÉÚ×ÅÓÔÎÏÊ ËÁË "ÁÎÁÌÉÚ ÐÏÔÏËÁ ÄÁÎÎÙÈ". áÎÁÌÉÚ ÐÏÔÏËÁ ÄÁÎÎÙÈ ÐÏÚ×ÏÌÑÅÔ ÕÚÎÁÔØ ËÔÏ Ó ËÅÍ
 ÏÂÝÁÅÔÓÑ ÐÏ ÐÕÂÌÉÞÎÙÍ ÓÅÔÑÍ. úÎÁÎÉÅ ÉÓÔÏÞÎÉËÁ É ÐÒÉ£ÍÎÉËÁ ×ÁÛÅÇÏ éÎÔÅÒÎÅÔ-ÔÒÁÆÉËÁ
 ÐÏÚ×ÏÌÑÅÔ ÔÒÅÔØÉÍ ÓÔÏÒÏÎÁÍ ÏÔÓÌÅÖÉ×ÁÔØ ×ÁÛÅ ÐÏ×ÅÄÅÎÉÅ É ÉÎÔÅÒÅÓÙ × óÅÔÉ. üÔÏ 
 ÍÏÖÅÔ ÓÔÏÉÔØ ×ÁÍ ÆÉÎÁÎÓÏ×ÙÈ ÚÁÔÒÁÔ, ÎÁÐÒÉÍÅÒ ÅÓÌÉ × ÜÌÅËÔÒÏÎÎÏÍ ÍÁÇÁÚÉÎÅ
@@ -81,10 +81,10 @@
 </p>
 
 <p>
-ëÁË ÒÁÂÏÔÁÅÔ ÁÎÁÌÉÚ ÔÒÁÆÉËÁ? ðÁËÅÔÙ ÄÁÎÎÙÈ × ÉÎÔÅÒÎÅÔÅ ÓÏÓÔÏÑÔ ÉÚ Ä×ÕÈ ÞÁÓÔÅÊ:
-ÐÏÌÅÚÎÁÑ ÎÁÇÒÕÚËÁ - ÄÁÎÎÙÅ É ÚÁÇÏÌÏ×ÏË ÉÓÐÏÌØÚÕÅÍÙÊ ÄÌÑ ÍÁÒÛÒÕÔÉÚÁÃÉÉ. äÁÎÎÙÅ - ÜÔÏ
+ëÁË ÒÁÂÏÔÁÅÔ ÁÎÁÌÉÚ ÐÏÔÏËÁ ÄÁÎÎÙÈ? ðÁËÅÔÙ ÄÁÎÎÙÈ × ÉÎÔÅÒÎÅÔÅ ÓÏÓÔÏÑÔ ÉÚ Ä×ÕÈ ÞÁÓÔÅÊ:
+ÐÏÌÅÚÎÁÑ ÎÁÇÒÕÚËÁ - ÄÁÎÎÙÅ, É ÚÁÇÏÌÏ×ÏË, ÉÓÐÏÌØÚÕÅÍÙÊ ÄÌÑ ÍÁÒÛÒÕÔÉÚÁÃÉÉ. äÁÎÎÙÅ - ÜÔÏ
 ÔÏ ÞÔÏ ÐÏÓÙÌÁÅÔÓÑ - email, ×ÅÂ-ÓÔÒÁÎÉÃÁ, ÁÕÄÉÏ-ÆÁÊÌ, ÉÔÐ. äÁÖÅ ÅÓÌÉ ×Ù ÛÉÆÒÕÅÔÅ
-ÐÅÒÅÓÙÌÁÅÍÙÅ ÄÁÎÎÙÅ, ÁÎÁÌÉÚ ÔÒÁÆÉËÁ ÐÏÚ×ÏÌÑÅÔ ÕÚÎÁÔØ ÏÞÅÎØ ÍÎÏÇÏ ÐÒÏ ÔÏ, ÞÔÏ 
+ÐÅÒÅÓÙÌÁÅÍÙÅ ÄÁÎÎÙÅ, ÁÎÁÌÉÚ ÐÏÔÏËÁ ÄÁÎÎÙÈ ÐÏÚ×ÏÌÑÅÔ ÕÚÎÁÔØ ÏÞÅÎØ ÍÎÏÇÏ ÐÒÏ ÔÏ, ÞÔÏ 
 ÉÍÅÎÎÏ ×Ù ÄÅÌÁÅÔÅ É, ×ÏÚÍÏÖÎÏ, ÞÔÏ ×Ù ÇÏ×ÏÒÉÔÅ. ðÏÔÏÍÕ-ÞÔÏ ÎÁÂÌÀÄÅÎÉÅ ÆÏËÕÓÉÒÕÅÔÓÑ
 ÎÁ ÚÁÇÏÌÏ×ËÅ É ÐÏÚ×ÏÌÑÅÔ ÕÚÎÁÔØ ÉÓÔÏÞÎÉË, ÐÒÉ£ÍÎÉË, ÒÁÚÍÅÒ, ×ÒÅÍÅÎÎÙÅ ÈÁÒÁËÔÅÒÉÓÔÉËÉ,
 ÉÔÄ.
@@ -93,29 +93,29 @@
 <p>
 ïÓÎÏ×ÎÁÑ ÐÒÏÂÌÅÍÁ ÓÏÓÔÏÉÔ × ÔÏÍ, ÞÔÏ ÐÏÌÕÞÁÔÅÌØ ÍÏÖÅÔ ÐÒÏÓÍÏÔÒÅÔØ ÚÁÇÏÌÏ×ËÉ ×ÁÛÉÈ
 ÐÁËÅÔÏ×. ôÏÞÎÏ ÔÁËÖÅ ÜÔÏ ÍÏÇÕÔ ÓÄÅÌÁÔØ Á×ÔÏÒÉÚÏ×ÁÎÎÙÅ ÐÏÓÒÅÄÎÉËÉ, ËÁË ÎÁÐÒÉÍÅÒ
-ÐÒÏ×ÁÊÄÅÒ éÎÔÅÒÎÅÔÁ, É ÉÎÏÇÄÁ ÎÅÁ×ÔÏÒÉÚ×ÁÎÎÙÅ ÐÏÓÒÅÄÎÉËÉ ÔÏÖÅ. ïÞÅÎØ ÐÒÏÓÔÕÀ ÆÏÒÍÕ
-ÁÎÁÌÉÚÁ ÔÒÁÆÉËÁ ÍÏÖÎÏ ÒÅÁÌÉÚ×ÁÔØ ÐÒÏÓÍÁÔÒÉ×ÁÑ ÚÁÇÏÌÏ×ËÉ ×ÓÅÈ ÐÁËÅÔÏ× ÍÅÖÄÕ
-ÐÏÌÕÞÁÅÔÅÌÍ É ÏÔÐÒÁ×ÉÔÅÌÅÍ.
+ÐÒÏ×ÁÊÄÅÒ éÎÔÅÒÎÅÔÁ, É ÉÎÏÇÄÁ ÎÅÁ×ÔÏÒÉÚÏ×ÁÎÎÙÅ ÐÏÓÒÅÄÎÉËÉ ÔÏÖÅ. ïÞÅÎØ ÐÒÏÓÔÕÀ ÆÏÒÍÕ
+ÁÎÁÌÉÚÁ ÐÏÔÏËÁ ÄÁÎÎÙÈ ÍÏÖÎÏ ÒÅÁÌÉÚÏ×ÁÔØ ÐÒÏÓÍÁÔÒÉ×ÁÑ ÚÁÇÏÌÏ×ËÉ ×ÓÅÈ ÐÁËÅÔÏ× ÍÅÖÄÕ
+ÐÏÌÕÞÁÔÅÌÅÍ É ÏÔÐÒÁ×ÉÔÅÌÅÍ.
 </p>
 
 <p>
-îÏ ÅÓÔØ ÅÝ£ ÂÏÌÅÅ ÍÏÝÎÙÅ ÔÅÈÎÉËÉ ÁÎÁÌÉÚÁ ÔÒÁÆÉËÁ. íÎÏÇÉÅ ÚÁÉÎÔÅÒÅÓÏ×ÁÎÎÙÅ ÓÔÏÒÏÎÙ
-ÎÁÂÌÀÄÁÀÔ ÚÁ ÎÅÓËÏÌØËÉÍÉ ÓÅÇÍÅÎÔÁÍÉ éÎÔÅÒÎÅÔÁ É ÉÓÐÏØÚÕÀÔ ÐÒÏÄ×ÉÎÕÔÙÅ
-ÓÔÁÔÉÓÔÉÞÅÓËÉÅ ÍÅÔÏÄÙ ÞÔÏÂÙ ÐÒÏÓÌÅÄÉÔØ ÈÁÒÁËÔÅÒÉÓÔÉÞÅÓËÉÅ ÓÅÁÎÓÙ Ó×ÑÚÉ
+îÏ ÅÓÔØ ÅÝ£ ÂÏÌÅÅ ÍÏÝÎÙÅ ÔÅÈÎÉËÉ ÔÁËÏÇÏ ÎÁÄÚÏÒÁ. íÎÏÇÉÅ ÚÁÉÎÔÅÒÅÓÏ×ÁÎÎÙÅ ÓÔÏÒÏÎÙ
+ÎÁÂÌÀÄÁÀÔ ÚÁ ÎÅÓËÏÌØËÉÍÉ ÓÅÇÍÅÎÔÁÍÉ éÎÔÅÒÎÅÔÁ É ÉÓÐÏÌØÚÕÀÔ ÐÒÏÄ×ÉÎÕÔÙÅ
+ÓÔÁÔÉÓÔÉÞÅÓËÉÅ ÍÅÔÏÄÙ ÞÔÏÂÙ ÐÒÏÓÌÅÄÉÔØ ÈÁÒÁËÔÅÒÎÙÅ ÓÅÁÎÓÙ Ó×ÑÚÉ
 ÒÁÚÎÙÈ ÏÒÇÁÎÉÚÁÃÉÊ É ÉÎÄÉ×ÉÄÏ×. ûÉÆÒÏ×ÁÎÉÅ × ÔÁËÉÈ ÓÌÕÞÁÑÈ ÂÅÓÓÍÙÓÌÅÎÎÏ,
-Ô. Ë. ÏÎÏ ÐÒÑÓÞÅÔ ÔÏÌØËÏ ÄÁÎÎÙÅ, Á ÎÅ ÚÁÇÏÌÏ×ËÉ.
+Ô. Ë. ÏÎÏ ÐÒÑÞÅÔ ÔÏÌØËÏ ÄÁÎÎÙÅ, Á ÎÅ ÚÁÇÏÌÏ×ËÉ.
 </p>
 
 <h3>òÅÛÅÎÉÅ: ÒÁÓÐÒÅÄÅÌ£ÎÎÁÑ, ÁÎÏÎÉÍÎÁÑ ÓÅÔØ</h3>
 
 <p>
 Tor ÕÍÅÎØÛÁÅÔ ÒÉÓË É ÐÒÏÓÔÏÇÏ É ÐÒÏÄ×ÉÎÕÔÏÇÏ ÁÎÁÌÉÚÁ ÔÒÁÆÉËÁ, ÒÁÓËÉÄÙ×ÁÑ
-×ÁÛÉ ÓÅÁÎÓÙ Ó×ÑÚÉ ÞÅÒÅÚ ÎÅÓËÏÌØËÏ ÍÅÓÔ × éÎÅÒÎÅÔÅ, ÔÁË ÞÔÏ ÎÉ ÏÄÎÁ ÉÚ ÔÏÞÅË
+×ÁÛÉ ÓÅÁÎÓÙ Ó×ÑÚÉ ÞÅÒÅÚ ÎÅÓËÏÌØËÏ ÍÅÓÔ × éÎÔÅÒÎÅÔÅ, ÔÁË ÞÔÏ ÎÉ ÏÄÎÁ ÉÚ ÔÏÞÅË
 ÐÕÔÉ ÎÅ ÕËÁÚÙ×ÁÅÔ ÎÁ ÏÔÐÒÁ×ÉÔÅÌÑ. áÎÁÌÏÇÉÑ : ÚÁÐÕÔÁÎÎÙÊ, ÓÌÏÖÎÏ-ÐÒÏÓÌÅÖÉ×ÁÅÍÙÊ
-ÐÕÔØ, ÞÔÏÂÙ ÚÁÐÕÔÁÔØ ÐÒÅÓÌÅÄÏ×ÁÔÅÌÑ - É ÐÅÒÉÏÄÉÞÅÓËÏÅ ÕÎÉÞÔÏÖÅÎÉÅ ÓÌÅÄÏ×.
+ÐÕÔØ, ÞÔÏÂÙ ÓÂÉÔØ Ó ÔÏÌËÕ ÐÒÅÓÌÅÄÏ×ÁÔÅÌÑ - É ÐÅÒÉÏÄÉÞÅÓËÏÅ ÕÎÉÞÔÏÖÅÎÉÅ ÓÌÅÄÏ×.
 ÷ÍÅÓÔÏ ÔÏÇÏ, ÞÔÏÂÙ ÉÄÔÉ ÐÏ ÐÒÑÍÏÍÕ ÐÕÔÉ ÏÔ ÏÔÐÒÁ×ÉÔÅÌÑ Ë ÐÏÌÕÞÁÔÅÌÀ, ÐÁËÅÔÙ ÄÁÎÎÙÈ
 × ÓÅÔÉ Tor ×ÙÂÉÒÁÀÔ ÓÌÕÞÁÊÎÙÅ ÍÁÒÛÒÕÔÙ ÞÅÒÅÚ ÎÅÓËÏÌØËÏ ÓÅÒ×ÅÒÏ×, ËÏÔÏÒÙÅ ÓËÒÙ×ÁÀÔ
-×ÁÛÉ ÓÌÅÄÙ ÔÁË, ÞÔÏ ÎÉ ÏÄÉÎ ÎÁÂÌÀÄÁÅÔÌØ × ÌÀÂÏÊ ÔÏÞËÅ ÎÅ ÍÏÖÅÔ ÓËÁÚÁÔØ ÏÔËÕÄÁ ÉÌÉ
+×ÁÛÉ ÓÌÅÄÙ ÔÁË, ÞÔÏ ÎÉ ÏÄÉÎ ÎÁÂÌÀÄÁÔÅÌØ × ÌÀÂÏÊ ÔÏÞËÅ ÎÅ ÍÏÖÅÔ ÓËÁÚÁÔØ ÏÔËÕÄÁ ÉÌÉ
 ËÕÄÁ ÎÁÐÒÁ×ÌÑÀÔÓÑ ÄÁÎÎÙÅ.
 </p>
 
@@ -136,15 +136,15 @@
 <p>
 ëÁË ÔÏÌØËÏ ÃÅÐÏÞËÁ ×ÙÂÒÁÎÁ, ÍÏÖÎÏ ÐÅÒÅÄÁ×ÁÔØ ÒÁÚÌÉÞÎÙÅ ÄÁÎÎÙÅ É 
 ÒÁÚÎÙÅ ÐÒÉÌÏÖÅÎÉÑ ÍÏÇÕ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØÓÑ ÞÅÒÅÚ ÓÅÔØ Tor. ôÁË ËÁË ËÁÖÄÙÊ
-ÓÅÒ×ÅÒ × ÞÅÐÏÞËÅ ×ÉÄÉÔ ÎÅ ÂÏÌØÛÅ ÏÄÎÏÇÏ ÛÁÇÁ, ÔÏ ÎÉ ÓÔÏÒÏÎÎÉÊ ÎÁÂÌÀÄÁÔÅÌØ,
+ÓÅÒ×ÅÒ × ÃÅÐÏÞËÅ ×ÉÄÉÔ ÎÅ ÂÏÌØÛÅ ÏÄÎÏÇÏ ÛÁÇÁ, ÔÏ ÎÉ ÓÔÏÒÏÎÎÉÊ ÎÁÂÌÀÄÁÔÅÌØ,
 ÎÉ "ÐÌÏÈÏÊ" ÓÅÒ×ÅÒ ÎÅ ÍÏÇÕÔ Ó×ÑÚÁÔØ ÐÏÌÕÞÁÔÅÌÑ É ÏÔÐÒÁ×ÉÔÅÌÑ. Tor
-ÒÁÂÏÔÁÅÔ ÔÏÌØËÏ Ó TCP ÐÏÔÏËÁÍÉ É ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ ÉÓÐÏÌØÚ×ÁÎ ÌÀÂÙÍ ÐÒÉÌÏÖÅÎÉÅÍ Ó
-ÐÏÍÏÛØÀ SOCKS.
+ÒÁÂÏÔÁÅÔ ÔÏÌØËÏ Ó TCP ÐÏÔÏËÁÍÉ É ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎ ÌÀÂÙÍ ÐÒÉÌÏÖÅÎÉÅÍ Ó
+ÐÏÍÏÝØÀ SOCKS.
 </p>
 
 <p>
 òÁÄÉ ÓËÏÒÏÓÔÉ, Tor ÉÓÐÏÌØÚÕÅÔ ÏÄÎÕ É ÔÕ ÖÅ ÃÅÐÏÞËÕ ÄÌÑ ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÊ × ÔÅÞÅÎÉÉ
-ÏÄÎÏÊ ÍÉÎÕÔÙ ÉÌÉ ÏËÏÌÏ ÔÏÇÏ. ðÏÓÌÅ ÜÔÏÇÏ ÎÏ×ÙÍ ÚÁÐÒÓÏÁÍ ÐÒÅÄÏÓÔÁ×ÌÑÅÔÓÑ ÎÏ×ÁÑ
+ÏÄÎÏÊ ÍÉÎÕÔÙ ÉÌÉ ÏËÏÌÏ ÔÏÇÏ. ðÏÓÌÅ ÜÔÏÇÏ ÎÏ×ÙÍ ÚÁÐÒÏÓÁÍ ÐÒÅÄÏÓÔÁ×ÌÑÅÔÓÑ ÎÏ×ÁÑ
 ÃÅÐÏÞËÁ, ÞÔÏÂÙ ÎÅ Ó×ÑÚÙ×ÁÔØ ×ÁÛÉ ÐÒÅÄÙÄÕÝÉÅ ÄÅÊÓÔ×ÉÑ Ó ÐÏÓÌÅÄÕÀÝÉÍÉ.
 </p>
 
@@ -154,11 +154,11 @@
 
 <p>
 ó ÐÏÍÏÝØÀ Tor ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑÍ ÓÔÁÎÏ×ÉÔÓÑ ×ÏÚÍÏÖÎÙÍ ÐÒÅÄÏÓÔÁ×ÌÑÔØ ÒÁÚÌÉÞÎÙÅ
-ÓÅÒ×ÉÓÙ, ÔÁËÉÅ ËÁË ×Å ÄÏÓÔÕÐ ÉÌÉ ÓÅÒ×ÅÒ ÓÉÓÔÅÍÙ ÍÎÇÎÏ×ÅÎÎÏÇÏ ÏÂÍÅÎÁ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑÍÉ,
+ÓÅÒ×ÉÓÙ, ÔÁËÉÅ ËÁË ×Å ÄÏÓÔÕÐ ÉÌÉ ÓÅÒ×ÅÒ ÓÉÓÔÅÍÙ ÍÇÎÏ×ÅÎÎÏÇÏ ÏÂÍÅÎÁ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑÍÉ,
 ÎÅ ÏÔËÒÙ×ÁÑ Ó×Ï£ ÉÓÔÉÎÎÏÅ ÍÅÓÔÏÐÏÌÏÖÅÎÉÅ. éÓÐÏÌØÚÕÑ "rendezvous" ÔÏÞËÉ Tor 
 ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÉ ÍÏÇÕÔ ËÏÎÎÅËÔÉÔØÓÑ Ë ÜÔÉÍ <a
 href="<page docs/tor-hidden-service>">ÓËÒÙÔÙÍ ÓÅÒ×ÉÓÁÍ</a>,
-ÐÒÉÞ£Í ÎÉ ÏÄÎÁ ÉÚ ÓÔÏÒÏÎ ÎÅ ÚÎÁÅÔ, ËÔÏ ÎÁ ÄÒÕÇÏÍ ËÏÎÃÅ Ó×ÑÚÉ. üÔÕ ÆÕÎËÃÉÏÎÁÌØÎÏÓÔØ
+ÐÒÉÞ£Í ÎÉ ÏÄÎÁ ÉÚ ÓÔÏÒÏÎ ÎÅ ÚÎÁÅÔ, ËÔÏ ÎÁÈÏÄÉÔÓÑ ÎÁ ÄÒÕÇÏÍ ËÏÎÃÅ Ó×ÑÚÉ. üÔÕ ÆÕÎËÃÉÏÎÁÌØÎÏÓÔØ
 ÍÏÖÎÏ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÄÌÑ ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ ÓÁÊÔÁ ÎÅ ÂÅÓÐÏËÏÑÓØ Ï ÃÅÎÚÕÒÅ. îÉËÔÏ ÎÅ ÂÕÄÅÔ ×
 ÓÏÓÔÏÑÎÉÉ ÏÐÒÅÄÅÌÉÔØ ×ÌÁÄÅÌØÃÁ ÓÁÊÔÁ, É ×ÌÁÄÅÌÅà ÓÁÊÔÁ ÎÅ ÂÕÄÅÔ × ÓÏÓÔÏÑÎÉÉ ÕÚÎÁÔØ,
 ËÔÏ ÉÍ ÐÏÌØÚÏ×ÁÌÓÑ.
@@ -170,15 +170,15 @@
 Tor ÎÅ ÍÏÖÅÔ ÒÅÛÉÔØ ×ÓÅ ÐÒÏÂÌÅÍÙ ÁÎÏÎÉÍÎÏÓÔÉ. ïÎ ÎÁÃÅÌÅÎ ÔÏÌØËÏ ÎÁ ÚÁÝÉÔÕ
 ÐÅÒÅÄÁÞÉ ÄÁÎÎÙÈ. ÷Ù ÄÏÌÖÎÙ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÓÐÅÃÉÆÉÞÎÙÅ ÄÌÑ ÐÒÏÔÏËÏÌÁ ÐÒÏÇÒÁÍÍÎÙÅ 
 ÐÒÏÄÕËÔÙ, ÞÔÏÂÙ ÎÅ ×ÙÄÁÔØ Ó×ÏÀ ÐÒÉ×ÁÔÎÕÀ ÉÌÉ ÉÄÅÎÔÉÆÉÃÉÒÕÀÝÕÀ ×ÁÓ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÀ.
-îÁÐÒÉÍÅÒ, ×Ù ÍÏÖÅÔ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ×Å ÐÒÏËÓÉ (ÎÁÐÒÉÍÅÒ Privoxy) ÐÒÉ ÓÅÒÆÉÎÇÅ,
+îÁÐÒÉÍÅÒ, ×Ù ÍÏÖÅÔ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ×Å ÐÒÏËÓÉ (ÔÁËÉÅ ËÁË Privoxy) ÐÒÉ ÓÅÒÆÉÎÇÅ,
 ÞÔÏÂÙ ÂÌÏËÉÒÏ×ÁÔØ cookie É ÓËÒÙÔØ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÀ ×ÙÄÁÀÝÕÀ ×ÁÛ ÂÒÁÕÚÅÒ.
 </p>
 
 <p>
 ôÁËÖÅ, ÞÔÏÂÙ ÏÓÔÁ×ÁÔØÓÑ ÁÎÏÎÉÍÎÙÍ, ÎÅ ÔÕÐÉÔÅ. îÅ ÏÓÔÁ×ÌÑÊÔÅ Ó×Ï£ ÎÁÓÔÏÑÝÅÅ
-ÉÍÑ ÉÌÉ ÄÒÕÇÕÀ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÀ ÎÁ ×Å ÆÏÒÍÁÈ. ðÏÍÎÉÔÅ, ÞÔÏ ËÁË É ÌÀÂÁÑ 
+ÉÍÑ ÉÌÉ ÄÒÕÇÕÀ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÀ ÎÁ ×Å ÆÏÒÍÁÈ. ðÏÍÎÉÔÅ ÔÁËÖÅ, ÞÔÏ ËÁË É ÌÀÂÁÑ 
 ÁÎÏÎÉÍÉÚÉÒÕÀÝÁÑ ÓÅÔØ ËÏÔÏÒÁÑ ÄÏÓÔÁÔÏÞÎÏ ÂÙÓÔÒÁ ÄÌÑ ÓÅÒÆÉÎÇÁ, Tor ÎÅ ÚÁÝÉÝÁÅÔ
-ÏÔ ÔÁÊÍÉÎÇ ÁÔÁË: ÅÓÌÉ ÁÔÁËÕÀÝÉÊ ×ÉÄÉÔ ÔÒÁÆÉË ×ÙÈÏÄÑÝÉÊ ÉÈ ×ÁÛÅÇÏ ËÏÍÐØÀÔÅÒÁ,
+ÏÔ ÔÁÊÍÉÎÇ-ÁÔÁË: ÅÓÌÉ ÁÔÁËÕÀÝÉÊ ×ÉÄÉÔ ÔÒÁÆÉË ×ÙÈÏÄÑÝÉÊ ÉÚ ×ÁÛÅÇÏ ËÏÍÐØÀÔÅÒÁ,
 É ×ÉÄÉÔ ËÁËÏÊ-ÔÏ ÔÒÁÆÉË ×ÈÏÄÑÝÉÊ ÎÁ ×ÙÂÒÁÎÎÙÊ ÒÅÓÕÒÓ, ÏÎ ÍÏÖÅÔ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ
 ÓÔÁÔÉÓÔÉÞÅÓËÉÊ ÁÎÁÌÉÚ ÞÔÏÂÙ ÏÐÒÅÄÅÌÉÔØ ÞÔÏ ÜÔÉ Ä×Á ÔÒÁÆÉËÁ Ó×ÑÚÁÎÙ.
 </p>
@@ -187,10 +187,10 @@
 
 <p>
 ôÅËÕÝÁÑ ÃÅÌØ ÐÒÏÅËÔÁ - ÐÒÅÄÏÓÔÁ×ÉÔØ ÀÚÁÂÅÌØÎÕÀ ÁÎÏÎÉÍÉÚÉÒÕÀÝÕÀ ÓÅÔØ
-× éÎÔÅÒÎÅÔÅ. íÙ ÈÏÔÉÍ ÐÒÏÇÒÁÍÍÎÏÅ ÏÂÅÓÐÅÞÅÎÉÅ, ËÏÔÏÒÏÅ ÏÐÒÁ×ÄÁÅÔ ÎÁÄÅÖÄÙ 
+× éÎÔÅÒÎÅÔÅ. íÙ ÈÏÔÉÍ ÉÍÅÔØ ÐÒÏÇÒÁÍÍÎÏÅ ÏÂÅÓÐÅÞÅÎÉÅ, ËÏÔÏÒÏÅ ÏÐÒÁ×ÄÁÅÔ ÎÁÄÅÖÄÙ 
 ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ. íÙ ÈÏÔÉÍ, ÞÔÏÂÙ ÓÅÔØ ÒÁÂÏÔÁÌÁ ÐÒÉ ÌÀÂÏÍ ËÏÌÉÞÅÓÔ×Å 
 ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ. âÅÚÏÐÁÓÎÏÓÔØ É ÀÚÁÂÅÌØÎÏÓÔØ ÎÅ ÄÏÌÖÎÙ ÐÒÏÔÉ×ÏÒÅÞÉÔØ ÄÒÕÇ
-ÄÒÕÇÕ: ÞÅÍ ÂÏÌÅÅ ÕÄÏÂÎÙÍ ÓÔÁÎÏ×ÉÔÓÑ Tor, ÔÅÍ ÂÏÌØÛÅ ÐÏÌØÚÏ×ÁÅÔÌÅÊ ÉÍ ÐÏÌØÚÕÀÔÓÑ,
+ÄÒÕÇÕ: ÞÅÍ ÂÏÌÅÅ ÕÄÏÂÎÙÍ ÓÔÁÎÏ×ÉÔÓÑ Tor, ÔÅÍ ÂÏÌØÛÅ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ ÉÍ ÐÏÌØÚÕÀÔÓÑ,
 ÔÅÍ ÂÏÌØÛÅ ×ÏÚÍÏÖÎÙÈ ×ÈÏÄÏ×-×ÙÈÏÄÏ× ÄÌÑ ËÁÖÄÏÇÏ ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÑ, ÔÅÍ ÂÏÌØÛÅ
 ÂÅÚÏÐÁÓÎÏÓÔØ ÄÌÑ ËÁÖÄÏÇÏ. ðÒÏÇÒÅÓÓ ÉÄ£Ô, ÎÏ ÎÁÍ ÎÕÖÎÁ ×ÁÛÁ ÐÏÍÏÝØ.
 ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ ÚÁÄÕÍÁÊÔÅÓØ ÎÁÄ ×ÏÚÍÏÖÎÏÓÔØÀ
@@ -202,7 +202,7 @@
 <p>
 ðÏÓÌÅÄÎÉÅ ×ÅÑÎÉÑ × ÚÁËÏÎÅ É ÔÅÈÎÏÌÏÇÉÑÈ ÕÇÒÏÖÁÀÔ ÁÎÏÎÉÍÎÏÓÔÉ ËÁË ÎÉËÏÇÄÁ
 ÒÁÎØÛÅ, ÕÂÉ×ÁÑ ÎÁ ËÏÒÎÀ ×ÏÚÍÏÖÎÏÓÔØ Ó×ÏÂÏÄÎÏ ÞÉÔÁÔØ É ÐÉÓÁÔØ × óÅÔÉ. üÔÏ
-ÔÁËÖÅ ÕÇÒÏÖÁÀÔ ÎÁÃÉÏÎÁÌØÎÏÊ ÂÅÚÏÐÁÓÎÏÓÔÉ É ÉÎÆÒÁÓÔÕËÔÕÒÅ, ÔÁË ËÁË
+ÔÁËÖÅ ÕÇÒÏÖÁÀÔ ÎÁÃÉÏÎÁÌØÎÏÊ ÂÅÚÏÐÁÓÎÏÓÔÉ É ÉÎÆÒÁÓÔÒÕËÔÕÒÅ, ÔÁË ËÁË
 Ó×ÑÚØ ÍÅÖÄÕ ÉÎÄÉ×ÉÄÁÍÉ, ÏÒÇÁÎÉÚÁÃÉÑÍÉ, ËÏÒÐÏÒÁÃÉÑÍÉ, É ÇÏÓÕÄÁÒÓÔ×ÁÍÉ ÓÔÁÎÏ×ÉÔÓÑ
 ÂÏÌÅÅ ÐÏÄ×ÅÒÖÅÎÎÏÊ ÁÎÁÌÉÚÕ. ëÁÖÄÙÊ ÎÏ×ÙÊ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØ É ÓÅÒ×ÅÒ ÄÏÂÁ×ÌÑÅÔ
 ÒÁÚÎÏÏÂÒÁÚÉÑ, ÕËÒÅÐÌÑÑ ÓÐÏÓÏÂÎÏÓÔØ Tor'Á ×ÅÒÎÕÔØ ËÏÎÔÒÏÌØ ÎÁÄ ÐÒÉ×ÁÔÎÏÓÔØÀ

Modified: website/trunk/ru/people.wml
===================================================================
--- website/trunk/ru/people.wml	2006-09-11 23:15:37 UTC (rev 8366)
+++ website/trunk/ru/people.wml	2006-09-11 23:21:09 UTC (rev 8367)
@@ -1,6 +1,6 @@
 ## translation metadata
-# Based-On-Revision: 7736
-# Last-Translator: ygrekheretix at gmail.com
+# Based-On-Revision: 8201
+# Last-Translator: ygrekheretix/gmail
 
 #include "head.wmi" TITLE="òÁÚÒÁÂÏÔÞÉËÉ" CHARSET="KOI8-R"
 
@@ -22,6 +22,10 @@
 ÎÁ ÏÒÉÇÉÎÁÌØÎÏÊ ÉÄÅÅ <a href="http://www.onion-router.net/">onion routing</a>
 ÒÁÚÒÁÂÏÔÁÎÎÏÊ × NRL.</p>
 
+<p>ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ ÎÅ ÐÉÛÉÔÅ ÎÁÍ ÌÉÞÎÏ ÐÉÓØÍÁ ËÁÓÁÔÅÌØÎÏ Tor &mdash; ÅÓÌÉ Õ ×ÁÓ ÅÓÔØ ×ÏÐÒÏÓ 
+ÉÌÉ ÐÒÏÂÌÅÍÁ, ÐÏÖÁÌÕÊÓÔÁ ×ÙÂÅÒÉÔÅ ÐÏÄÈÏÄÑÝÉÊ ÁÄÒÅÓ ÎÁ <a href="<page contact>">
+ÓÔÒÁÎÉÃÅ ËÏÎÔÁËÔÏ×</a>.</p>
+
  </div><!-- #main -->
 
 #include <foot.wmi>

Modified: website/trunk/ru/research.wml
===================================================================
--- website/trunk/ru/research.wml	2006-09-11 23:15:37 UTC (rev 8366)
+++ website/trunk/ru/research.wml	2006-09-11 23:21:09 UTC (rev 8367)
@@ -1,6 +1,6 @@
 ## translation metadata
 # Based-On-Revision: 7673
-# Last-Translator: ygrekheretix at gmail.com
+# Last-Translator: ygrekheretix/gmail
 
 #include "head.wmi" TITLE="éÓÓÌÅÄÏ×ÁÎÉÑ" CHARSET="KOI8-R"
 
@@ -15,7 +15,7 @@
 ÐÏ ÁÎÏÎÉÍÎÙÍ ÓÉÓÔÅÍÁÍ ÐÅÒÅÄÁÞÉ ÄÁÎÎÙÈ.</p>
 
 <p>îÁÍ ÎÕÖÎÙ ÄÏÂÒÏ×ÏÌØÃÙ - ÐÒÏ×ÅÓÔÉ ÁÔÁËÉ ÎÁ ÓÉÓÔÅÍÕ, ÏÐÒÅÄÅÌÉÔØ ÓÐÏÓÏÂÙ ÚÁÝÉÔÙ,
-ÉÔÄ. óÍÏÔÒÉÔÅ ÒÁÚÄÅÌ "éÓÓÌÅÄÏ×ÁÎÉÑ" ÎÁ ÓÔÒÁÎÉÃe
+ÉÔÄ. óÍÏÔÒÉÔÅ ÒÁÚÄÅÌ "éÓÓÌÅÄÏ×ÁÎÉÑ" ÎÁ ÓÔÒÁÎÉÃÅ
 <a href="<page volunteer>">ÄÏÂÒÏ×ÏÌØÃÙ</a> .</p>
 
  </div><!-- #main -->

Added: website/trunk/ru/volunteer.wml
===================================================================
--- website/trunk/ru/volunteer.wml	2006-09-11 23:15:37 UTC (rev 8366)
+++ website/trunk/ru/volunteer.wml	2006-09-11 23:21:09 UTC (rev 8367)
@@ -0,0 +1,264 @@
+## translation metadata
+# Based-On-Revision: 8183 partial
+# Last-Translator: ygrekheretix/gmail
+
+#include "head.wmi" TITLE="äÏÂÒÏ×ÏÌØÃÙ" CHARSET="KOI8-R"
+
+<div class="main-column">
+
+<!-- PUT CONTENT AFTER THIS TAG -->
+<h2>þÅÔÙÒÅ ×ÅÝÉ ËÏÔÏÒÙÅ ÍÏÖÎÏ ÓÄÅÌÁÔØ ÐÒÑÍÏ ÓÅÊÞÁÓ:</h2>
+<ol>
+<li> ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ ÚÁÄÕÍÁÊÔÅÓØ ÎÁÄ ×ÏÚÍÏÖÎÏÓÔØÀ 
+<a href="<cvssandbox>tor/doc/tor-doc-server.html">ÚÁÐÕÓÔÉÔØ ÓÅÒ×ÅÒ</a>,
+ÞÔÏÂÙ Õ×ÅÌÉÞÉÔØ ÓÅÔØ Tor.</li>
+<li> õÞÁÓÔ×ÕÊÔÅ × <a href="<page gui/index>">Tor GUI óÏÒÅ×ÎÏ×ÁÎÉÉ</a>,
+ÞÔÏÂÙ ÕÌÕÞÛÉÔØ ÉÎÔÅÒÆÅÊÓ É ÀÚÁÂÉÌÉÔÉ Tor. âÅÓÐÌÁÔÎÁÑ ÆÕÔÂÏÌËÁ 
+(Ó ÌÏÇÏÔÉÐÏÍ Tor) ÚÁ ËÁÖÄÏÅ ÄÏÐÏÌÎÅÎÉÅ.</li>
+<li> òÁÓÓËÁÖÉÔÅ ÄÒÕÚØÑÍ! ðÕÓÔØ ÏÎÉ ÔÏÖÅ ÚÁÐÕÓÔÑÔ ÓÅÒ×ÅÒ. ðÕÓÔØ 
+ÚÁÐÕÓÔÑÔ ÓËÒÙÔÙÊ ÓÅÒ×ÉÓ. ðÕÓÔØ ÏÎÉ ÒÁÓÓËÁÖÕÔ Ó×ÏÉÍ ÄÒÕÚØÑÍ!</li>
+<li> íÙ ÉÝÅÍ ÆÉÎÁÎÓÉÒÏ×ÁÎÉÅ É ÓÐÏÎÓÏÒÏ×. åÓÌÉ ×ÁÍ ÐÏ ÄÕÛÅ ÃÅÌÉ Tor,
+ÐÏÖÁÌÕÊÓÔÁ <a href="<page donate>">
+ÐÏÍÏÇÉÔÅ ÐÏÍÏÇÉÔÅ ÐÒÏÅËÔÕ ÄÅÎØÇÁÍÉ ÞÔÏÂÙ ÐÏÄÄÅÒÖÁÔØ ÄÁÌØÎÅÊÛÕÀ ÒÁÚÒÁÂÏÔËÕ</a>.
+é ÅÓÌÉ ×Ù ÚÎÁÅÔÅ ËÁËÉÅ-ÌÉÂÏ ËÏÍÐÁÎÉÉ, ÎÅÇÏÓÕÄÁÒÓÔ×ÅÎÎÙÅ ÏÒÇÁÎÉÚÁÃÉÉ,
+ÉÌÉ ÄÒÕÇÉÅ ÏÒÇÁÎÉÚÁÃÉÉ, ËÏÔÏÒÙÍ ÎÕÖÎÁ ÂÅÚÏÐÁÓÎÁÑ Ó×ÑÚØ × óÅÔÉ, ÒÁÓÓËÁÖÉÔÅ ÉÍ Ï ÎÁÓ.</li>
+</ol>
+
+<a id="Bugs"></a>
+<h2><a class="anchor" href="#Bugs">ëÒÉÔÉÞÅÓËÉÅ ÂÁÇÉ</a></h2>
+<ol>
+<li>÷ ÎÁÓÔÏÑÝÉÊ ÍÏÍÅÎÔ ÓÅÒ×ÅÒÙ Tor ÐÏÄ Windows XP
+ÒÁÂÏÔÁÀÔ ÎÅÓÔÁÂÉÌØÎÏ, ÔÁË ËÁË ÍÙ ÐÙÔÁÅÍÓÑ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÓÏÔÎÉ
+ÓÏËÅÔÏ×, Á ÑÄÒÏ Windows ÐÏÈÏÖÅ ÎÅ × ÓÏÓÔÏÑÎÉÉ Ó ÜÔÉÍ ÓÐÒÁ×ÉÔÓÑ.
+<a href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/WindowsBufferProblems">
+ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ ÐÏÍÏÇÉÔÅ ÎÁÍ ÒÅÛÉÔØ ÜÔÕ ÐÒÏÂÌÅÍÕ!</a> îÁ×ÅÒÎÏÅ ÌÕÞÛÉÍ ÒÅÛÅÎÉÅÍ ÂÕÄÅÔ
+ÎÁÕÞÉÔØ libevent ÐÏÄ Windows ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ overlapped IO ×ÍÅÓÔÏ select(), Á ÐÏÔÏÍ 
+ÁÄÁÐÔÉÒÏ×ÁÔØ Tor Ë ÎÏ×ÏÍÕ ÉÎÔÅÒÆÅÊÓÕ libevent.
+</ol>
+
+<a id="Usability"></a>
+<h2><a class="anchor" href="#Usability">ðÏÄÄÅÒÖËÁ ÐÒÉÌÏÖÅÎÉÊ</a></h2>
+<ol>
+<li>îÁÍ ÎÕÖÅÎ ÈÏÒÏÛÉÊ ÓÐÏÓÏ ÐÅÒÅÈ×ÁÔÁ DNS ÚÁÐÒÏÓÏ×, ÞÔÏÂÙ ÏÎÉ ÎÅ ÄÁ×ÁÌÉ
+ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏÊ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÉ ÌÏËÁÌØÎÏÍÕ ÎÁÂÌÀÄÁÔÅÌÀ ËÏÇÄÁ ÍÙ ÐÙÔÁÅÍÓÑ ÏÓÔÁ×ÁÔØÓÑ
+ÁÎÏÎÉÍÎÙÍÉ. (üÔÏ ÐÒÏÉÓÈÏÄÉÔ ÐÏÔÏÍÕ ÞÔÏ ÐÒÉÌÏÖÅÎÉÑ ÓÁÍÏÓÔÏÑÔÅÌØÎÏ ÐÏÓÙÌÁÀÔ
+DNS ÚÁÐÒÏÓÙ ÐÅÒÅÄ ÏÂÒÁÝÅÎÉÅÍ Ë SOCKS ÐÒÏËÓÉ.)</li>
+<ul>
+<li>îÕÖÎÏ 
+<a href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TSocksPatches">ÐÒÉÍÅÎÉÔØ
+×ÓÅ ÎÁÛÉ ÐÁÔÞÉ Ë tsocks</a> É ÆÏÒËÎÕÔØÓÑ. íÙ ÐÒÅÄÏÓÔÁ×ÉÍ ÈÏÓÔÉÎÇ ÄÌÑ 
+ÜÔÏÇÏ ÐÒÏÅËÔÁ ÅÓÌÉ ÔÒÅÂÕÅÔÓÑ.</li>
+<li>íÙ ÄÏÌÖÎÙ ÐÒÏÐÁÔÞÉÔØ ÐÒÏÇÒÁÍÍÕ "dsocks" (Á×ÔÏÒ Dug Song), ÞÔÏÂÙ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ
+Tor'Ï×ÓËÕÀ ËÏÍÁÎÄÕ <i>mapaddress</i> ÉÚ ÉÎÔÅÒÆÅÊÓÁ ËÏÎÔÒÏÌÌÅÒÁ, ÔÁËÉÍ ÏÂÒÁÚÏÍ ÍÙ
+ÎÅ ÂÕÄÅÍ ÔÅÒÑÔØ ×ÒÅÍÑ × Tor ÎÁ DNS ÒÁÚÒÅÛÅÎÉÅ ÐÅÒÅÄ ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÅÍ.</li>
+<li>íÙ ÄÏÌÖÎÙ ÉÓÐÒÁ×ÉÔØ ÎÁÛ ÓËÒÉÐÔ <i>torify</i> ÔÁË, ÞÔÏÂÙ ÏÎ ÏÐÒÅÄÅÌÑÌ 
+ÕÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÎÙÊ tsocks ÉÌÉ dsocks É ÐÒÁ×ÉÌØÎÏ ×ÙÚÙ×ÁÌ ÉÈ. ðÏÖÁÌÕÊ ÄÌÑ ÜÔÏÇÏ
+ÐÏÔÒÅÂÕÅÔÓÑ ÕÎÉÆÉÃÉÒÏ×ÁÔØ ÉÈ ÉÎÔÅÒÆÅÊÓÙ, É ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÏÂÝÉÊ ËÏÄ,
+ÉÌÉ ×ÏÏÂÝÅ ÏÔÂÒÏÓÉÔØ ÐÏÄÄÅÒÖËÕ ÏÄÎÏÇÏ ÉÚ ÎÉÈ.</li>
+</ul>
+<li>People running servers tell us they want to have one BandwidthRate
+during some part of the day, and a different BandwidthRate at other parts
+of the day. Rather than coding this inside Tor, we should have a little
+script that speaks via the <a href="<page gui/index>">Tor Controller Interface</a>,
+and does a setconf to change the bandwidth rate. Perhaps it would run out
+of cron, or perhaps it would sleep until appropriate times and then do
+its tweak (that's probably more portable). Can somebody write one for us
+and we'll put it into <a href="<svnsandbox>contrib/">contrib/</a>?
+This is a good entry for the <a href="<page gui/index>">Tor GUI
+competition</a>.</li>
+<li>Tor can <a
+href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#ChooseEntryExit">exit
+the Tor network from a particular exit node</a>, but we should be able
+to specify just a country and have something automatically pick. The
+best bet is to fetch Blossom's directory also, and run a local Blossom
+client that fetches this directory securely (via Tor and checking its
+signature), intercepts <tt>.country.blossom</tt> hostnames, and does
+the right thing.</li>
+<li>Speaking of geolocation data, somebody should draw a map of the Earth
+with a pin-point for each Tor server. Bonus points if it updates as the
+network grows and changes. Unfortunately, the easy ways to do this involve
+sending all the data to Google and having them draw the map for you. How
+much does this impact privacy, and do we have any other good options?</li>
+</ol>
+
+<a id="Documentation"></a>
+<h2><a class="anchor" href="#Documentation">Documentation</a></h2>
+<ol>
+<li>We hear that Tor users can fall victim to anonymity-breaking attacks
+from javascript, java, activex, flash, etc, if they don't disable
+them. Are there plugins out there (like NoScript for Firefox) that make
+it easier for users to manage this risk? What is the risk exactly?</li>
+<li>Is there a full suite of plugins that will replace all of Privoxy's
+functionality for Firefox 1.5+? We hear Tor is much faster when you take
+Privoxy out of the loop.</li>
+<li>Please help Matt Edman with the documentation and how-tos for his
+<a href="http://vidalia-project.net/">Tor Controller</a>.</li>
+<li>Evaluate and document
+<a href="http://wiki.noreply.org/wiki/TheOnionRouter/TorifyHOWTO">our
+list of programs</a> that can be configured to use Tor.</li>
+<li>We need better documentation for dynamically intercepting
+connections and sending them through Tor. tsocks (Linux), dsocks (BSD),
+and freecap (Windows) seem to be good candidates.</li>
+<li>We have a huge list of <a href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/SupportPrograms">potentially useful
+programs that interface to Tor</a>. Which ones are useful in which
+situations? Please help us test them out and document your results.</li>
+<li>Help translate the web page and documentation into other
+languages. See the <a href="<page translation>">translation
+guidelines</a> if you want to help out. We also need people to help
+maintain the existing Italian, French, and Swedish translations -
+see the <a href="<page translation-status>">translation status
+overview</a>.</li>
+</ol>
+
+<a id="Coding"></a>
+<h2><a class="anchor" href="#Coding">Coding and Design</a></h2>
+<ol>
+<li>Right now the hidden service descriptors are being stored on just a
+few directory servers. This is bad for privacy and bad for robustness. To
+get more robustness, we're going to need to make hidden service
+descriptors even less private because we're going to have to mirror them
+onto many places. Ideally we'd like to separate the storage/lookup system
+from the Tor directory servers entirely. The first problem is that we need
+to design a new hidden service descriptor format to a) be ascii rather
+than binary for convenience; b) keep the list of introduction points
+encrypted unless you know the <tt>.onion</tt> address, so the directory
+can't learn them; and c) allow the directories to verify the timestamp
+and signature on a hidden service descriptor so they can't be tricked
+into giving out fake ones. Second, any reliable distributed storage
+system will do, as long as it allows authenticated updates, but as far
+as we know no implemented DHT code supports authenticated updates.</li>
+<li>Tor exit servers need to do many DNS resolves in parallel. But
+gethostbyname() is poorly designed --- it blocks until it has finished
+resolving a query --- so it requires its own thread or process. So Tor
+is forced to spawn many separate DNS "worker" threads. There are some
+asynchronous DNS libraries out there, but historically they are buggy and
+abandoned. Are any of them stable, fast, clean, and free software? (Remember,
+Tor uses OpenSSL, and OpenSSL is (probably) not compatible with the GPL, so
+any GPL libraries are out of the running.) If so
+(or if we can make that so), we should integrate them into Tor. See <a
+href="http://archives.seul.org/or/talk/Sep-2005/msg00001.html">Agl's
+post</a> for one potential approach. Also see
+<a href="http://daniel.haxx.se/projects/c-ares/">c-ares</a> and
+<a href="http://www.monkey.org/~provos/libdnsres/">libdnsres</a>.
+</li>
+<li>Tor 0.1.1.x includes support for hardware crypto accelerators via
+OpenSSL. Nobody has ever tested it, though. Does somebody want to get
+a card and let us know how it goes?</li>
+<li>Because Tor servers need to store-and-forward each cell they handle,
+high-bandwidth Tor servers end up using dozens of megabytes of memory
+just for buffers. We need better heuristics for when to shrink/expand
+buffers. Maybe this should be modelled after the Linux kernel buffer
+design, where you have many smaller buffers that link to each other,
+rather than monolithic buffers?</li>
+<li>Implement reverse DNS requests inside Tor (already specified in
+Section 5.4 of <a href="<svnsandbox>doc/tor-spec.txt">tor-spec.txt</a>).</li>
+<li>Perform a security analysis of Tor with <a
+href="http://en.wikipedia.org/wiki/Fuzz_testing">"fuzz"</a>. Determine
+if there are good fuzzing libraries out there for what we want. Win fame by
+getting credit when we put out a new release because of you!</li>
+<li>How hard is it to patch bind or a
+DNS proxy to redirect requests to Tor via our <a
+href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#CompatibleApplications">tor-resolve
+socks extension</a>? dsocks already does this on BSD. What about to
+convert UDP DNS requests to TCP requests and send them through Tor?</li>
+<li>Tor uses TCP for transport and TLS for link
+encryption. This is nice and simple, but it means all cells
+on a link are delayed when a single packet gets dropped, and
+it means we can only reasonably support TCP streams. We have a <a
+href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#TransportIPnotTCP">list
+of reasons why we haven't shifted to UDP transport</a>, but it would
+be great to see that list get shorter. We also have a proposed <a
+href="<svnsandbox>doc/tor-spec-udp.txt">specification for Tor and
+UDP</a> &mdash; please let us know what's wrong with it.</li>
+<li>We're not that far from having IPv6 support for destination addresses
+(at exit nodes). If you care strongly about IPv6, that's probably the
+first place to start.</li>
+</ol>
+
+<a id="Research"></a>
+<h2><a class="anchor" href="#Research">Research</a></h2>
+<ol>
+<li>The "website fingerprinting attack": make a list of a few
+hundred popular websites, download their pages, and make a set of
+"signatures" for each site. Then observe a Tor client's traffic. As
+you watch him receive data, you quickly approach a guess about which
+(if any) of those sites he is visiting. First, how effective is
+this attack on the deployed Tor codebase? Then start exploring
+defenses: for example, we could change Tor's cell size from 512
+bytes to 1024 bytes, we could employ padding techniques like <a
+href="http://freehaven.net/anonbib/#timing-fc2004">defensive dropping</a>,
+or we could add traffic delays. How much of an impact do these have,
+and how much usability impact (using some suitable metric) is there from
+a successful defense in each case?</li>
+<li>The "end-to-end traffic confirmation attack":
+by watching traffic at Alice and at Bob, we can <a
+href="http://freehaven.net/anonbib/#danezis:pet2004">compare
+traffic signatures and become convinced that we're watching the same
+stream</a>. So far Tor accepts this as a fact of life and assumes this
+attack is trivial in all cases. First of all, is that actually true? How
+much traffic of what sort of distribution is needed before the adversary
+is confident he has won? Are there scenarios (e.g. not transmitting much)
+that slow down the attack? Do some traffic padding or traffic shaping
+schemes work better than others?</li>
+<li>The "routing zones attack": most of the literature thinks of
+the network path between Alice and her entry node (and between the
+exit node and Bob) as a single link on some graph. In practice,
+though, the path traverses many autonomous systems (ASes), and <a
+href="http://freehaven.net/anonbib/#feamster:wpes2004">it's not uncommon
+that the same AS appears on both the entry path and the exit path</a>.
+Unfortunately, to accurately predict whether a given Alice, entry,
+exit, Bob quad will be dangerous, we need to download an entire Internet
+routing zone and perform expensive operations on it. Are there practical
+approximations, such as avoiding IP addresses in the same /8 network?</li>
+<li>Tor doesn't work very well when servers have asymmetric bandwidth
+(e.g. cable or DSL). Because Tor has separate TCP connections between
+each hop, if the incoming bytes are arriving just fine and the outgoing
+bytes are all getting dropped on the floor, the TCP push-back mechanisms
+don't really transmit this information back to the incoming streams.
+Perhaps Tor should detect when it's dropping a lot of outgoing packets,
+and rate-limit incoming streams to regulate this itself? I can imagine
+a build-up and drop-off scheme where we pick a conservative rate-limit,
+slowly increase it until we get lost packets, back off, repeat. We
+need somebody who's good with networks to simulate this and help design
+solutions; and/or we need to understand the extent of the performance
+degradation, and use this as motivation to reconsider UDP transport.</li>
+<li>A related topic is congestion control. Is our
+current design sufficient once we have heavy use? Maybe
+we should experiment with variable-sized windows rather
+than fixed-size windows? That seemed to go well in an <a
+href="http://www.psc.edu/networking/projects/hpn-ssh/theory.php">ssh
+throughput experiment</a>. We'll need to measure and tweak, and maybe
+overhaul if the results are good.</li>
+<li>To let dissidents in remote countries use Tor without being blocked
+at their country's firewall, we need a way to get tens of thousands of
+relays, not just a few hundred. We can imagine a Tor client GUI that
+has a "help China" button at the top that opens a port and relays a
+few KB/s of traffic into the Tor network. (A few KB/s shouldn't be too
+much hassle, and there are few abuse issues since they're not being exit
+nodes.) But how do we distribute a list of these volunteer clients to the
+good dissidents in an automated way that doesn't let the country-level
+firewalls intercept and enumerate them? Probably needs to work on a
+human-trust level. See our <a
+href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#China">FAQ
+entry</a> on this, and then read the <a
+href="http://freehaven.net/anonbib/topic.html#Communications_20Censorship">censorship
+resistance section of anonbib</a>.</li>
+<li>Tor circuits are built one hop at a time, so in theory we have the
+ability to make some streams exit from the second hop, some from the
+third, and so on. This seems nice because it breaks up the set of exiting
+streams that a given server can see. But if we want each stream to be safe,
+the "shortest" path should be at least 3 hops long by our current logic, so
+the rest will be even longer. We need to examine this performance / security
+tradeoff.</li>
+<li>It's not that hard to DoS Tor servers or dirservers. Are client
+puzzles the right answer? What other practical approaches are there? Bonus
+if they're backward-compatible with the current Tor protocol.</li>
+</ol>
+
+<a href="<page contact>">Let us know</a> if you've made progress on any
+of these!
+
+ </div><!-- #main -->
+
+#include <foot.wmi>
+More information about the tor-commits mailing list