[or-cvs] r8510: ru minor update (in website/trunk: docs/ru ru)

ygrek at seul.org ygrek at seul.org
Thu Sep 28 08:12:55 UTC 2006


Author: ygrek
Date: 2006-09-28 04:12:35 -0400 (Thu, 28 Sep 2006)
New Revision: 8510

Modified:
  website/trunk/docs/ru/tor-doc-win32.wml
  website/trunk/ru/documentation.wml
Log:
ru minor update

Modified: website/trunk/docs/ru/tor-doc-win32.wml
===================================================================
--- website/trunk/docs/ru/tor-doc-win32.wml	2006-09-28 00:53:02 UTC (rev 8509)
+++ website/trunk/docs/ru/tor-doc-win32.wml	2006-09-28 08:12:35 UTC (rev 8510)
@@ -1,5 +1,5 @@
 ## translation metadata
-# Based-On-Revision: 8381
+# Based-On-Revision: 8471
 # Last-Translator: ygrekheretix ON gmail
 
 #include "head.wmi" TITLE="õÓÔÁÎÏ×ËÁ Tor ÎÁ MS Windows" CHARSET="KOI8-R"
@@ -29,8 +29,8 @@
 (GUI (ÇÒÁÆÉÞÅÓËÉÊ ÉÎÔÅÒÆÅÊÓ) ÄÌÑ Tor), É <a
 href="http://www.privoxy.org">Privoxy</a> (ÆÉÌØÔÒÕÀÝÉÊ ×Å ÐÒÏËÓÉ) ×
 ÏÄÎÏÍ ÐÁËÅÔÅ, ×ÓÅ ÔÒÉ ÐÒÉÌÏÖÅÎÉÑ ÎÁÓÔÒÏÅÎÙ ÒÁÂÏÔÁÔØ ×ÍÅÓÔÅ "ÉÚ ËÏÒÏÂËÉ".
-<a href="<page download>">óËÁÞÁÊÔÅ <!--ÌÉÂÏ ÓÔÁÂÉÌØÎÕÀ ÌÉÂÏ--> 
-ÜËÓÐÅÒÉÍÅÎÔÁÌØÎÕÀ ×ÅÒÓÉÀ</a>.
+<a href="<page download>">óËÁÞÁÊÔÅ <!--ÌÉÂÏ ÓÔÁÂÉÌØÎÕÀ ÌÉÂÏ 
+ÜËÓÐÅÒÉÍÅÎÔÁÌØÎÕÀ ×ÅÒÓÉÀ--> ÉÎÓÔÁÌÌÑÔÏÒ ÄÌÑ Windows ÓÏ ÓÔÒÁÎÉÃÙ Download</a>.
 </p>
 
 <p>åÓÌÉ ×Ù ÎÅ ÈÏÔÉÔÅ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÐÁËÅÔ, ×Ù ÍÏÖÅÔÅ ÓËÁÞÁÔØ Tor ÏÔÄÅÌØÎÏ

Modified: website/trunk/ru/documentation.wml
===================================================================
--- website/trunk/ru/documentation.wml	2006-09-28 00:53:02 UTC (rev 8509)
+++ website/trunk/ru/documentation.wml	2006-09-28 08:12:35 UTC (rev 8510)
@@ -1,5 +1,5 @@
 ## translation metadata
-# Based-On-Revision: 8459
+# Based-On-Revision: 8471
 # Last-Translator: ygrekheretix/gmail
 
 #include "head.wmi" TITLE="äÏËÕÍÅÎÔÁÃÉÑ" CHARSET="KOI8-R"
@@ -109,8 +109,11 @@
 ÐÏ ×ÒÅÍÅÎÉ</a> by Weasel.</li>
 <li>ðÏÓÍÏÔÒÉÔÅ 
 <a href="http://serifos.eecs.harvard.edu/cgi-bin/exit.pl">ÓÐÉÓÏË
-ÕÚÌÏ× Tor ÐÏ ÓÔÒÁÎÁÍ</a> by Geoff Goodell. îÁ ÖÁÌØ ÜÔÏÔ ÓÐÉÓÏË 
-ÉÓÐÏÌØÚÕÅÔ ÓÔÁÒÙÊ ÆÏÒÍÁÔ ÄÉÒÅËÔÏÒÉÉ, ÐÏÜÔÏÍÕ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÑ ÎÅ ÔÏÞÎÁ.</li>
+ÕÚÌÏ× Tor ÐÏ ÓÔÒÁÎÁÍ</a> by Geoff Goodell, ÉÌÉ
+<a href="http://torstat.xenobite.eu/">ÓÔÒÁÎÉÃÕ ÓÏÓÔÏÑÎÉÑ ÕÚÌÁ Tor</a> by Xenobite.
+üÔÉ ÓÐÉÓËÉ ÍÏÇÕÔ ÂÙÔØ ÍÅÎÅÅ ÔÏÞÎÙÍÉ, ÞÅÍ ÔÅ ÞÔÏ ÉÓÐÏÌØÚÕÅÔ ×ÁÛ ËÌÉÅÎÔ, ÔÁË 
+ËÁË ËÌÉÅÎÔ ÐÏÌÕÞÁÅÔ ÎÅÓËÏÌØËÏ ÓÐÉÓËÏ× ÏÔ Á×ÔÏÒÉÚÏ×ÁÎÎÙÈ ÄÉÒÅËÔÏÒÉÊ É ÏÂßÅÄÉÎÑÅÔ
+ÉÈ ×ÍÅÓÔÅ.</li>
 <li>ðÒÏÞÉÔÁÊÔÅ <a                                  
 href="http://freehaven.net/anonbib/topic.html#Anonymous_20communication">ÜÔÉ
 ÄÏËÕÍÅÎÔÙ</a> (ÏÓÏÂÅÎÎÏ ÔÅ ÞÔÏ ×ÙÄÅÌÅÎÙ) ÞÔÏÂÙ ×ÎÉËÎÕÔØ × ÓÏÓÔÏÑÎÉÅ ÄÅÌMore information about the tor-commits mailing list