[or-cvs] r8738: shiny new UTF-8 polish pages (website/trunk/pl)

arma at seul.org arma at seul.org
Tue Oct 17 03:41:00 UTC 2006


Author: arma
Date: 2006-10-16 23:40:59 -0400 (Mon, 16 Oct 2006)
New Revision: 8738

Modified:
  website/trunk/pl/documentation.wml
  website/trunk/pl/donate.wml
  website/trunk/pl/download-osx.wml
  website/trunk/pl/download-unix.wml
  website/trunk/pl/download-windows.wml
  website/trunk/pl/download.wml
  website/trunk/pl/faq-abuse.wml
  website/trunk/pl/foot.wmi
  website/trunk/pl/mirrors.wml
  website/trunk/pl/people.wml
  website/trunk/pl/research.wml
  website/trunk/pl/translation-status.wml
  website/trunk/pl/translation.wml
Log:
shiny new UTF-8 polish pages


Modified: website/trunk/pl/documentation.wml
===================================================================
--- website/trunk/pl/documentation.wml	2006-10-17 02:17:20 UTC (rev 8737)
+++ website/trunk/pl/documentation.wml	2006-10-17 03:40:59 UTC (rev 8738)
@@ -2,7 +2,7 @@
 # Based-On-Revision: 8471
 # Last-Translator: bogdandr_at_op . pl
 
-#include "head.wmi" TITLE="Dokumentacja" CHARSET="ISO-8859-2"
+#include "head.wmi" TITLE="Dokumentacja" CHARSET="UTF-8"
 
 <div class="main-column">
 
@@ -20,128 +20,128 @@
 <li><a href="<page docs/tor-doc-server>">Konfiguracja
 serwera Tor</a></li>
 <li><a href="<page docs/tor-hidden-service>">Konfiguracja
-us³ug ukrytych Tor'a</a></li>
+usług ukrytych Tor'a</a></li>
 </ul>
 
 <a id="Support"></a>
 <h2><a class="anchor" href="#Support">Uzyskiwanie pomocy</a></h2>
 <ul>
 <li>The <a href="http://wiki.noreply.org/wiki/TheOnionRouter/TorFAQ">Techniczne
-FAQ Wiki Tor'a</a> jest pierwszym miejscem, gdzie nale¿y szukaæ.
+FAQ Wiki Tor'a</a> jest pierwszym miejscem, gdzie należy szukać.
 <a href="http://wiki.noreply.org/wiki/TheOnionRouter/TorifyHOWTO">Przewodnik
- Toryfikacji ró¿nych aplikacji</a> te¿ jest popularny. (My
-monitorujemy stronê Wiki by zapewniæ dok³adno¶æ, deweloperzy Tor'a nie s±
-odpowiedzialni za zawrto¶æ.)</li>
-<li><a href="<page faq-abuse>">FAQ o nadu¿yciach</a> jest zbiorem
-czêstych pytañ i spraw dyskutowanych, gdy kto¶ posiada serwer Tor'a.</li>
-<li><a href="<page eff/tor-legal-faq>">Prawne FAQ Tor'a</a> zosta³o napisane przez
-prawników EFF. Jego celem jest daæ wszystkim pogl±d na pewne sprawy prawne,
-które s± zwi±zane z projektem Tor'a w USA.</li>
-<li><a href="<page tor-manual>">Podrêcznik</a>
-zawiera wszystkie mo¿liwe wpisy, które mo¿na umie¶ciæ w swoim <a
+ Toryfikacji różnych aplikacji</a> też jest popularny. (My
+monitorujemy stronę Wiki by zapewnić dokładność, deweloperzy Tor'a nie są
+odpowiedzialni za zawrtość.)</li>
+<li><a href="<page faq-abuse>">FAQ o nadużyciach</a> jest zbiorem
+częstych pytań i spraw dyskutowanych, gdy ktoś posiada serwer Tor'a.</li>
+<li><a href="<page eff/tor-legal-faq>">Prawne FAQ Tor'a</a> zostało napisane przez
+prawników EFF. Jego celem jest dać wszystkim pogląd na pewne sprawy prawne,
+które są związane z projektem Tor'a w USA.</li>
+<li><a href="<page tor-manual>">Podręcznik</a>
+zawiera wszystkie możliwe wpisy, które można umieścić w swoim <a
 href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#torrc">pliku
-torrc</a>. Mamy te¿ <a href="<page tor-manual-dev>">podrêcznik do
+torrc</a>. Mamy też <a href="<page tor-manual-dev>">podręcznik do
 wersji deweloperskiej Tor'a</a>.</li>
 <li><a href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter">Wiki
-Tor'a</a> ma mnóstwo pomocnych wk³adów od u¿ytkowników Tor'a.
+Tor'a</a> ma mnóstwo pomocnych wkładów od użytkowników Tor'a.
 Zobacz!</li>
-<li>Kana³ IRC Tor'a (dla u¿ytkowników, operatorów serwerów i deweloperów)
+<li>Kanał IRC Tor'a (dla użytkowników, operatorów serwerów i deweloperów)
 to <a href="irc://irc.oftc.net/tor">#tor na irc.oftc.net</a>.</li>
 <li>Mamy <a
-href="http://bugs.noreply.org/tor">bugtracker</a> (system ¶ledzenia b³êdów).
-Je¶li znalaz³e¶ b³±d, zw³aszcza prowadz±cy do zamkniêcia programu, najpierw przeczytaj <a
+href="http://bugs.noreply.org/tor">bugtracker</a> (system śledzenia błędów).
+Jeśli znalazłeś błąd, zwłaszcza prowadzący do zamknięcia programu, najpierw przeczytaj <a
 href="http://wiki.noreply.org/wiki/TheOnionRouter/TorFAQ#ServerCrashing">jak
-zg³aszaæ b³êdy Tor'a</a>, a potem podaj nam jak najwiêcej informacji o tym b³êdzie w systemie
-bugtracker. (Je¶li twój b³±d jest w Privoxy, przegl±darce,
-lub jakiejkolwiek innej aplikacji, proszê nie umieszczaæ go
+zgłaszać błędy Tor'a</a>, a potem podaj nam jak najwięcej informacji o tym błędzie w systemie
+bugtracker. (Jeśli twój błąd jest w Privoxy, przeglądarce,
+lub jakiejkolwiek innej aplikacji, proszę nie umieszczać go
 w naszym systemie.)</li>
-<li>Wypróbuj listê mailingow± or-talk <a href="#MailingLists">poni¿ej</a>.
-<li>W ostateczno¶ci przejrzyj <a href="<page contact>">stronê
-kontaktow± Tor'a</a>.</li>
+<li>Wypróbuj listę mailingową or-talk <a href="#MailingLists">poniżej</a>.
+<li>W ostateczności przejrzyj <a href="<page contact>">stronę
+kontaktowÄ… Tor'a</a>.</li>
 </ul>
 
 <a id="MailingLists"></a>
 <h2><a class="anchor" href="#MailingLists">Informacja o Listach Mailingowych</a></h2>
 <ul>
 <li><a href="http://archives.seul.org/or/announce/">Lista mailingowa or-announce</a>
- jest list± o ma³ym ruchu dla og³oszeñ o noweych wydaniach
-i krytycznych aktualizacjach bezpieczeñstwa. Na tej li¶cie powinni byæ wszyscy.</li>
+ jest listą o małym ruchu dla ogłoszeń o noweych wydaniach
+i krytycznych aktualizacjach bezpieczeństwa. Na tej liście powinni być wszyscy.</li>
 <li><a href="http://archives.seul.org/or/talk/">Lista or-talk</a>
-jest miejscem, gdzie toczy siê wiele dyskucji, i gdzie wysy³amy zawiadomienia
+jest miejscem, gdzie toczy się wiele dyskucji, i gdzie wysyłamy zawiadomienia
 o wersjach prerelease i release candidates.</li>
 <li><a href="http://archives.seul.org/or/dev/">Lista or-dev</a>
-jest tylko dla deweloperów i ma ma³y ruch.</li>
-<li>Lista dla <a href="http://archives.seul.org/or/cvs/">zapisów cvs</a>
-mo¿e byæ ciekawa dla deweloperów.</li>
+jest tylko dla deweloperów i ma mały ruch.</li>
+<li>Lista dla <a href="http://archives.seul.org/or/cvs/">zapisów cvs</a>
+może być ciekawa dla deweloperów.</li>
 </ul>
 
 <a id="DesignDoc"></a>
 <h2><a class="anchor" href="#DesignDoc">Dokumenty Projektu</a></h2>
 <ul>
 <li><b>Dokumenty Projektu</b> (opublikowane na Usenix Security 2004)
-podaje nasze uzasadnienia i analizy bezpieczeñstwa projektu Tor'a: s± wersje
+podaje nasze uzasadnienia i analizy bezpieczeństwa projektu Tor'a: są wersje
 <a href="<svnsandbox>doc/design-paper/tor-design.pdf">PDF</a> i
 <a href="<svnsandbox>doc/design-paper/tor-design.html">HTML</a>
 .</li>
-<li>Nasz dodatkowy dokument na temat <b>wyzwañ w krótkoczasowej anonimowo¶ci</b>
-(ci±gle w postaci szkicu) podaje szczegó³y nowszych do¶wiadczeñ i kierunki:
+<li>Nasz dodatkowy dokument na temat <b>wyzwań w krótkoczasowej anonimowości</b>
+(ciągle w postaci szkicu) podaje szczegóły nowszych doświadczeń i kierunki:
 <a href="<svnsandbox>doc/design-paper/challenges.pdf">wersja
 PDF</a>.</li>
-<li><b>Specyfikacje</b> maj± za zadanie daæ
-deweloperom do¶æ informacji, by stworzyæ kompatybiln± wersjê Tor'a:
+<li><b>Specyfikacje</b> mają za zadanie dać
+deweloperom dość informacji, by stworzyć kompatybilną wersję Tor'a:
 <ul>
-<li><a href="<svnsandbox>doc/tor-spec.txt">G³ówna specyfikacja Tor'a</a></li>
+<li><a href="<svnsandbox>doc/tor-spec.txt">Główna specyfikacja Tor'a</a></li>
 <li><a href="<svnsandbox>doc/rend-spec.txt">Specyfikacja rendezvous Tor'a</a></li>
-<li><a href="<svnsandbox>doc/dir-spec.txt">Specyfikacja serwera katalogów Tor'a</a></li>
+<li><a href="<svnsandbox>doc/dir-spec.txt">Specyfikacja serwera katalogów Tor'a</a></li>
 <li><a href="<svnsandbox>doc/control-spec.txt">Specyfikacja kontroli interfejsu UI Tor'a</a></li>
 </ul></li>
-<li>Spójrz na <a href="http://freehaven.net/~arma/wth1.pdf">slajdy
+<li>Spójrz na <a href="http://freehaven.net/~arma/wth1.pdf">slajdy
 (PDF)</a> i <a
 href="http://rehash.waag.org/WTH/wth-anonymous-communication-58.mp4.torrent">wideo
-(torrent)</a> z przemówienia na temat Tor'a, które Roger wyg³osi³ na <a
-href="http://whatthehack.org/">What the Hack (WTH)</a>. Mamy te¿ <a
+(torrent)</a> z przemówienia na temat Tor'a, które Roger wygłosił na <a
+href="http://whatthehack.org/">What the Hack (WTH)</a>. Mamy też <a
 href="http://freehaven.net/~arma/wth3.pdf">slajdy</a> i <a
 href="http://rehash.waag.org/WTH/wth_tor_hidden_services.mp4.torrent">wideo</a>
-z przemównienia na WTH na temat us³ug ukrytych.</li>
+z przemównienia na WTH na temat usług ukrytych.</li>
 </ul>
 
 <a id="NeatLinks"></a>
 <h2><a class="anchor" href="#NeatLinks">Ciekawe Linki</a></h2>
 <ul>
 <li><a href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter">Tor
-wiki</a> ma mnóstwo pomocnych wk³adów od u¿ytkowników Tor'a. Sprawd¼!</li>
+wiki</a> ma mnóstwo pomocnych wkładów od użytkowników Tor'a. Sprawdź!</li>
 <li><a href="http://6sxoyfb3h2nvok2d.onion/">Ukryte wiki</a> jest
-portalem dla wszystkiego o us³ugach ukrytych.</li>
+portalem dla wszystkiego o usługach ukrytych.</li>
 <li><a
 href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/SupportPrograms">Lista
-pomocnych programów, których mo¿na u¿yæ z Tor'em</a>.</li>
+pomocnych programów, których można użyć z Tor'em</a>.</li>
 <li><a href="http://www.noreply.org/tor-running-routers/">Graf Weasel'a
-liczby serwerów Tor'a w ró¿nych okresach</a>.</li>
-<li>Zobacz listê Geoff Goodell'a <a
-href="http://serifos.eecs.harvard.edu/cgi-bin/exit.pl">punktów
-wyj¶ciowych Tor'a w ró¿nych krajach</a>, lub stronê Xenobite'a <a
-href="http://torstat.xenobite.eu/">o stanie wêz³ów Tor'a</a>. Te listy
-mog± nie byæ tak dok³adne jak te, których u¿ywa twój klient Tor'a, gdy¿ twój klient
-pobiera wszystkie wyczerpuj±ce katalogi i ³±czy je lokalnie.</li>
+liczby serwerów Tor'a w różnych okresach</a>.</li>
+<li>Zobacz listÄ™ Geoff Goodell'a <a
+href="http://serifos.eecs.harvard.edu/cgi-bin/exit.pl">punktów
+wyjściowych Tor'a w różnych krajach</a>, lub stronę Xenobite'a <a
+href="http://torstat.xenobite.eu/">o stanie węzłów Tor'a</a>. Te listy
+mogą nie być tak dokładne jak te, których używa twój klient Tor'a, gdyż twój klient
+pobiera wszystkie wyczerpujÄ…ce katalogi i Å‚Ä…czy je lokalnie.</li>
 <li>Przeczytaj <a
 href="http://freehaven.net/anonbib/topic.html#Anonymous_20communication">te
-dokumenty</a> (zw³aszcza te w ramkach) by szybko nabraæ pojêcia o
+dokumenty</a> (zwłaszcza te w ramkach) by szybko nabrać pojęcia o
 systemach anonimowej komunikacji.</li>
 </ul>
 
 <a id="Developers"></a>
-<h2><a class="anchor" href="#Developers">Dla Deweloperów</a></h2>
- Przegl±daj <b>katalogi ze ¼ród³ami</b> Tor'a: (które niekoniecznie musz± dzia³aæ lub w ogóle siê kompilowaæ)
+<h2><a class="anchor" href="#Developers">Dla Deweloperów</a></h2>
+ Przeglądaj <b>katalogi ze źródłami</b> Tor'a: (które niekoniecznie muszą działać lub w ogóle się kompilować)
  <ul>
   <li><a href="<svnsandbox>">Regularnie aktualizowana "piaskownica" SVN</a></li>
-  <li><a href="https://tor-svn.freehaven.net/svn/tor/trunk">Przegl±daj bezpo¶rednio drzewo katalogów kodu ¼ród³owego</a></li>
+  <li><a href="https://tor-svn.freehaven.net/svn/tor/trunk">Przeglądaj bezpośrednio drzewo katalogów kodu źródłowego</a></li>
   <li><a href="http://cvs.seul.org/viewcvs/viewcvs.cgi/tor/?root=tor">ViewCVS</a></li>
-  <li>anonimowy dostêp do <a href="http://subversion.tigris.org/">subversion</a>:
+  <li>anonimowy dostęp do <a href="http://subversion.tigris.org/">subversion</a>:
    <ul>
-    <li>Stwórz nowy katalog i przejd¼ do niego.</li>
+    <li>Stwórz nowy katalog i przejdź do niego.</li>
     <li><kbd>svn checkout https://tor-svn.freehaven.net/svn/tor/trunk tor</kbd></li>
     <li><kbd>svn checkout https://tor-svn.freehaven.net/svn/website/trunk website</kbd></li>
-    <li>¯eby sprawdziæ ga³±¼ utrzymywanych wersji, u¿yj<br /><kbd>svn checkout https://tor-svn.freehaven.net/svn/tor/branches/tor-0_1_1-patches</kbd></li>
+    <li>Żeby sprawdzić gałąź utrzymywanych wersji, użyj<br /><kbd>svn checkout https://tor-svn.freehaven.net/svn/tor/branches/tor-0_1_1-patches</kbd></li>
    </ul><br>
    <b>odcisk palca (hash) certyfikatu HTTPS:</b> 11:34:5c:b1:c4:12:76:10:86:ce:df:69:3d:06:a9:57:fa:dc:c9:29
   </li>

Modified: website/trunk/pl/donate.wml
===================================================================
--- website/trunk/pl/donate.wml	2006-10-17 02:17:20 UTC (rev 8737)
+++ website/trunk/pl/donate.wml	2006-10-17 03:40:59 UTC (rev 8738)
@@ -2,32 +2,32 @@
 # Based-On-Revision: 8017
 # Last-Translator: bogdandr_at_op . pl
 
-#include "head.wmi" TITLE="Dary pieniê¿ne!" CHARSET="ISO-8859-2"
+#include "head.wmi" TITLE="Dary pieniężne!" CHARSET="UTF-8"
 
 <div class="main-column">
 
-<h2>Wspomó¿ finansowo projekt Tor!</h2>
+<h2>Wspomóż finansowo projekt Tor!</h2>
 <hr />
 
 <p>
-Je¶li u¿ywasz Tor'a i chcia³by¶ pomóc w jego utrzymaniu, rozwa¿ podarowanie pieniêdzy
+Jeśli używasz Tor'a i chciałbyś pomóc w jego utrzymaniu, rozważ podarowanie pieniędzy
 na projekt Tor.
 </p>
 
-<p>Od pa¼dziernika 2005, EFF nie ma ju¿ pieniêdzy na utrzymanie projektu Tor.
-Twój dar pomo¿e Rogerowi i Nickowi skupiæ siê na tworzeniu Tor'a i czynieniu go
-u¿ytecznym, zamiast na poszukiwaniu nowych sponsorów i byciu rozpraszanym przez
-ich normaln± pracê. Pomó¿ nam utrzymywaæ Tor'a w stanie <a
+<p>Od października 2005, EFF nie ma już pieniędzy na utrzymanie projektu Tor.
+Twój dar pomoże Rogerowi i Nickowi skupić się na tworzeniu Tor'a i czynieniu go
+użytecznym, zamiast na poszukiwaniu nowych sponsorów i byciu rozpraszanym przez
+ich normalną pracę. Pomóż nam utrzymywać Tor'a w stanie <a
 href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#Funding">aktywnego
 rozwoju</a>!
 </p>
 
 <form id="subscribe" action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post">
  <p>
-Najbardziej u¿ytecznym podej¶ciem jest zostanie "cz³onkiem" projektu Tor za
-<b>sta³± op³at±</b> miesiêczn±. Sta³e przychody pozwalaj± nam mniej martwiæ siê
-zbiórk± funduszy, a bardziej skupiæ siê na rozwoju. Mo¿esz zostaæ cz³onkiem,
-klikaj±c na przycisk (musisz posiadaæ konto w systemie
+Najbardziej użytecznym podejściem jest zostanie "członkiem" projektu Tor za
+<b>stałą opłatą</b> miesięczną. Stałe przychody pozwalają nam mniej martwić się
+zbiórką funduszy, a bardziej skupić się na rozwoju. Możesz zostać członkiem,
+klikając na przycisk (musisz posiadać konto w systemie
 <a href="http://paypal.com/">PayPal</a>):<br />
 <input type="radio" name="a3" value="50.00" />$50
 <input type="radio" name="a3" value="20.00" checked="checked" />$20
@@ -49,7 +49,7 @@
 </form>
 
 <form id="donate" action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post">
- <p>Mo¿esz te¿ dokonaæ <b>jednorazowego daru</b> (poprzez PayPal, ale
+ <p>Możesz też dokonać <b>jednorazowego daru</b> (poprzez PayPal, ale
  nie wymaga konta):<br />
 <input type="radio" name="amount" value="100.00" />$100
 <input type="radio" name="amount" value="50.00" />$50
@@ -66,26 +66,26 @@
 </p>
 </form>
 
-<p>Mo¿esz te¿ dokonaæ odliczonej od podatku wp³aty czekiem lub gotówk± na rzecz
-Electronic Frontier Foundation, która zgodzi³a siê przyjmowaæ datki na projekt Tor.
-Nale¿y tylko napisaæ "Tor donation" na czeku <i>i</i> na kopercie.
-EFF wy¶le potwierdzenie dla twojego zeznania podatkowego, je¶li podasz swój adres.
-Za datki wysoko¶ci $65 lub wiêcej, EFF dorzuci <a
-href="http://tor.eff.org/tshirt.html">jasnozielon± koszulkê Tor'a</a>,
-je¶li o to poprosisz &mdash; pamiêtaj tylko, aby podaæ rozmiar (S/M/L/XL/XXL),
-rozmiar zapasowy, je¶li twój pierwszy oka¿e siê niedostêpny, oraz swój adres.
-Datki wysy³ajcie do:<br />
+<p>Możesz też dokonać odliczonej od podatku wpłaty czekiem lub gotówką na rzecz
+Electronic Frontier Foundation, która zgodziła się przyjmować datki na projekt Tor.
+Należy tylko napisać "Tor donation" na czeku <i>i</i> na kopercie.
+EFF wyśle potwierdzenie dla twojego zeznania podatkowego, jeśli podasz swój adres.
+Za datki wysokości $65 lub więcej, EFF dorzuci <a
+href="http://tor.eff.org/tshirt.html">jasnozielonÄ… koszulkÄ™ Tor'a</a>,
+jeśli o to poprosisz &mdash; pamiętaj tylko, aby podać rozmiar (S/M/L/XL/XXL),
+rozmiar zapasowy, jeśli twój pierwszy okaże się niedostępny, oraz swój adres.
+Datki wysyłajcie do:<br />
 EFF<br />
 Tor donation<br />
 454 Shotwell St.<br />
 San Francisco, CA 94110<br />
 </p>
 
-<p>Wiêksze dary s± oczywi¶cie bardziej pomocne. Przyjmujemy te¿ <a
-href="http://2827792.e-gold.com/">e-gold</a>. Je¶li wolisz inny sposób
-przekazania daru (jak na przyk³ad przelew bankowy w stylu europejskim), <a
-href="mailto:donations at freehaven.net">daj nam znaæ</a>, a my znajdziemy jakie¶
-rozwi±zanie.
+<p>Większe dary są oczywiście bardziej pomocne. Przyjmujemy też <a
+href="http://2827792.e-gold.com/">e-gold</a>. Jeśli wolisz inny sposób
+przekazania daru (jak na przykład przelew bankowy w stylu europejskim), <a
+href="mailto:donations at freehaven.net">daj nam znać</a>, a my znajdziemy jakieś
+rozwiÄ…zanie.
 </p>
 
  </div><!-- #main -->

Modified: website/trunk/pl/download-osx.wml
===================================================================
--- website/trunk/pl/download-osx.wml	2006-10-17 02:17:20 UTC (rev 8737)
+++ website/trunk/pl/download-osx.wml	2006-10-17 03:40:59 UTC (rev 8738)
@@ -2,7 +2,7 @@
 # Based-On-Revision: 8698
 # Last-Translator: bogdandr_at_op . pl
 
-#include "head.wmi" TITLE="Pobieranie dla OS X" CHARSET="ISO-8859-2"
+#include "head.wmi" TITLE="Pobieranie dla OS X" CHARSET="UTF-8"
 
 <div class="main-column">
 
@@ -12,10 +12,10 @@
 <p>Najnowszym stabilnym wydaniem jest <b><version-stable></b>, a najnowszym
 rozwijanym wydaniem jest <b><version-alpha></b>.</p>
 
-<p><b>Zapisz siê</b> na
-<a href="http://archives.seul.org/or/announce/">listê mailingow± or-announce</a>,
-by byæ informowanym o sprawach bezpieczeñstwa i nowych stabilnych wydaniach
-(bêdziesz musia³ potwierdziæ zapisanie siê poprzez e-mail):</p>
+<p><b>Zapisz siÄ™</b> na
+<a href="http://archives.seul.org/or/announce/">listÄ™ mailingowÄ… or-announce</a>,
+by być informowanym o sprawach bezpieczeństwa i nowych stabilnych wydaniach
+(będziesz musiał potwierdzić zapisanie się poprzez e-mail):</p>
 
 <form action="http://freehaven.net/cgi-bin/majordomo.cgi">
 <input type="hidden" name="mlist" value="or-announce">
@@ -53,7 +53,7 @@
 </tr>
 
 <tr>
-<td>Tylko dla ekspertów: Tiger</td>
+<td>Tylko dla ekspertów: Tiger</td>
 <td>Sam Tor &amp; Privoxy:
 <a href="<package-osx-stable>"><version-osx-stable></a> (<a href="<package-osx-stable-sig>">sig</a>),
 <a href="<package-osx-alpha>"><version-osx-alpha></a> (<a href="<package-osx-alpha-sig>">sig</a>).
@@ -62,7 +62,7 @@
 </tr>
 
 <tr>
-<td>Tylko dla ekspertów: Panther</td>
+<td>Tylko dla ekspertów: Panther</td>
 <td>Sam Tor &amp; Privoxy:
 <a href="<package-oldosx-stable>"><version-oldosx-stable></a> (<a href="<package-oldosx-stable-sig>">sig</a>),
 <a href="<package-oldosx-alpha>"><version-oldosx-alpha></a> (<a href="<package-oldosx-alpha-sig>">sig</a>).
@@ -74,25 +74,25 @@
 
 <br />
 
-<h2>Wiêcej szczegó³ów</h2>
+<h2>Więcej szczegółów</h2>
 
 <ul>
 <li>Tor jest rozprowadzany jako <a href="http://www.fsf.org/"> Wolne Oprogramowanie (Free Software)</a>
-pod <a href="<svnsandbox>LICENSE">3-punktow± licencj± BSD</a>.</li>
-<li>Je¶li chcesz, by Tor sta³ siê szybszy i bardziej u¿yteczny, rozwa¿ <a
-href="<page donate>">z³o¿enie dotacji na projekt Tor</a>.</li>
+pod <a href="<svnsandbox>LICENSE">3-punktowÄ… licencjÄ… BSD</a>.</li>
+<li>Jeśli chcesz, by Tor stał się szybszy i bardziej użyteczny, rozważ <a
+href="<page donate>">złożenie dotacji na projekt Tor</a>.</li>
 <li>Przeczytaj <a href="<page download>#ChangeLog">opis zmian
-w ka¿dym wydaniu</a>.</li>
-<li>Tutaj znajduje siê <a href="<page mirrors>">lista
-stron-mirrorów strony Tor'a</a>. Tu jest <a
+w każdym wydaniu</a>.</li>
+<li>Tutaj znajduje siÄ™ <a href="<page mirrors>">lista
+stron-mirrorów strony Tor'a</a>. Tu jest <a
 href="http://opensource.depthstrike.com/?category=tor">strona z torrentami
-dla ka¿dego z plików powy¿ej</a>. Mo¿esz te¿ pobraæ
-<a href="dist/privoxy-3.0.3-2-stable.src.tar.gz">kod ¼ród³owy Privoxy 3.0.3</a>
-lub <a href="dist/vidalia-bundles/">kod ¼ród³owy Vidalia</a>.</li>
+dla każdego z plików powyżej</a>. Możesz też pobrać
+<a href="dist/privoxy-3.0.3-2-stable.src.tar.gz">kod źródłowy Privoxy 3.0.3</a>
+lub <a href="dist/vidalia-bundles/">kod źródłowy Vidalia</a>.</li>
 <li>Zobacz nasz <a
 href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/VerifyingSignatures">wpis do FAQ
-odno¶nie weryfikacji podpisów paczek</a>, który powoli upewniæ siê,
-¿e pobra³e¶ plik, który my dali¶my do pobrania.</li>
+odnośnie weryfikacji podpisów paczek</a>, który powoli upewnić się,
+że pobrałeś plik, który my daliśmy do pobrania.</li>
 </ul>
 
  </div><!-- #main -->

Modified: website/trunk/pl/download-unix.wml
===================================================================
--- website/trunk/pl/download-unix.wml	2006-10-17 02:17:20 UTC (rev 8737)
+++ website/trunk/pl/download-unix.wml	2006-10-17 03:40:59 UTC (rev 8738)
@@ -2,7 +2,7 @@
 # Based-On-Revision: 8698
 # Last-Translator: bogdandr_at_op . pl
 
-#include "head.wmi" TITLE="Pobieranie dla Linux/Unix" CHARSET="ISO-8859-2"
+#include "head.wmi" TITLE="Pobieranie dla Linux/Unix" CHARSET="UTF-8"
 
 <div class="main-column">
 
@@ -12,10 +12,10 @@
 <p>Najnowszym stabilnym wydaniem jest <b><version-stable></b>, a najnowszym
 rozwijanym wydaniem jest <b><version-alpha></b>.</p>
 
-<p><b>Zapisz siê</b> na
-<a href="http://archives.seul.org/or/announce/">listê mailingow± or-announce</a>,
-by byæ informowanym o sprawach bezpieczeñstwa i nowych stabilnych wydaniach
-(bêdziesz musia³ potwierdziæ zapisanie siê poprzez e-mail):</p>
+<p><b>Zapisz siÄ™</b> na
+<a href="http://archives.seul.org/or/announce/">listÄ™ mailingowÄ… or-announce</a>,
+by być informowanym o sprawach bezpieczeństwa i nowych stabilnych wydaniach
+(będziesz musiał potwierdzić zapisanie się poprzez e-mail):</p>
 
 <form action="http://freehaven.net/cgi-bin/majordomo.cgi">
 <input type="hidden" name="mlist" value="or-announce">
@@ -75,7 +75,7 @@
 <td>
 <ul>
 <li><a href="<page docs/tor-doc-unix>">Instrukcje dla Linux/BSD/Unix</a></li>
-<li><a href="http://mirror.noreply.org/pub/devil.homelinux.org/Tor/">RPMy od u¿ytkowników, ³±cznie z obrazami (migawkami) deweloperskimi</a></li>
+<li><a href="http://mirror.noreply.org/pub/devil.homelinux.org/Tor/">RPMy od użytkowników, łącznie z obrazami (migawkami) deweloperskimi</a></li>
 </ul>
 </td>
 </tr>
@@ -140,7 +140,7 @@
 </tr>
 
 <tr>
-<td>Archiwa z kodem ¼ród³owym</td>
+<td>Archiwa z kodem źródłowym</td>
 <td>
 <a href="<package-source-stable>"><version-stable></a> (<a href="<package-source-stable-sig>">sig</a>)
 <br />
@@ -153,28 +153,28 @@
 
 <br />
 
-<h2>Wiêcej szczegó³ów</h2>
+<h2>Więcej szczegółów</h2>
 
 <ul>
 <li>Tor jest rozprowadzany jako <a href="http://www.fsf.org/"> Wolne Oprogramowanie (Free Software)</a>
-pod <a href="<svnsandbox>LICENSE">3-punktow± licencj± BSD</a>.</li>
-<li>Je¶li chcesz, by Tor sta³ siê szybszy i bardziej u¿yteczny, rozwa¿ <a
-href="<page donate>">z³o¿enie dotacji na projekt Tor</a>.</li>
+pod <a href="<svnsandbox>LICENSE">3-punktowÄ… licencjÄ… BSD</a>.</li>
+<li>Jeśli chcesz, by Tor stał się szybszy i bardziej użyteczny, rozważ <a
+href="<page donate>">złożenie dotacji na projekt Tor</a>.</li>
 <li>Przeczytaj <a href="<page download>#ChangeLog">opis zmian
-w ka¿dym wydaniu</a>.</li>
-<li>Tutaj znajduje siê <a href="<page mirrors>">lista
-stron-mirrorów strony Tor'a</a>. Tu jest <a
+w każdym wydaniu</a>.</li>
+<li>Tutaj znajduje siÄ™ <a href="<page mirrors>">lista
+stron-mirrorów strony Tor'a</a>. Tu jest <a
 href="http://opensource.depthstrike.com/?category=tor">strona z torrentami
-dla ka¿dego z plików powy¿ej</a>. Mo¿esz te¿ pobraæ
-<a href="dist/privoxy-3.0.3-2-stable.src.tar.gz">kod ¼ród³owy Privoxy 3.0.3</a>
-lub <a href="dist/vidalia-bundles/">kod ¼ród³owy Vidalia</a>.</li>
+dla każdego z plików powyżej</a>. Możesz też pobrać
+<a href="dist/privoxy-3.0.3-2-stable.src.tar.gz">kod źródłowy Privoxy 3.0.3</a>
+lub <a href="dist/vidalia-bundles/">kod źródłowy Vidalia</a>.</li>
 <li>Zobacz nasz <a
 href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/VerifyingSignatures">wpis do FAQ
-odno¶nie weryfikacji podpisów paczek</a>, który powoli upewniæ siê,
-¿e pobra³e¶ plik, który my dali¶my do pobrania.</li>
-<li>Przeczytaj <a href="<page documentation>#Developers">dokumentacjê dla
-deweloperów</a> z instrukcjami, jak pobraæ Tor'a przez SVN, by mieæ najnowsz±
-wersjê rozwojow±. Pamiêtaj, ta wersja mo¿e nie dzia³aæ ani nawet siê kompilowaæ!</li>
+odnośnie weryfikacji podpisów paczek</a>, który powoli upewnić się,
+że pobrałeś plik, który my daliśmy do pobrania.</li>
+<li>Przeczytaj <a href="<page documentation>#Developers">dokumentacjÄ™ dla
+deweloperów</a> z instrukcjami, jak pobrać Tor'a przez SVN, by mieć najnowszą
+wersję rozwojową. Pamiętaj, ta wersja może nie działać ani nawet się kompilować!</li>
 </ul>
 
  </div><!-- #main -->

Modified: website/trunk/pl/download-windows.wml
===================================================================
--- website/trunk/pl/download-windows.wml	2006-10-17 02:17:20 UTC (rev 8737)
+++ website/trunk/pl/download-windows.wml	2006-10-17 03:40:59 UTC (rev 8738)
@@ -2,7 +2,7 @@
 # Based-On-Revision: 8698
 # Last-Translator: bogdandr_at_op . pl
 
-#include "head.wmi" TITLE="Pobieranie dla Windows" CHARSET="ISO-8859-2"
+#include "head.wmi" TITLE="Pobieranie dla Windows" CHARSET="UTF-8"
 
 <div class="main-column">
 
@@ -12,10 +12,10 @@
 <p>Najnowszym stabilnym wydaniem jest <b><version-stable></b>, a najnowszym
 		rozwijanym wydaniem jest <b><version-alpha></b>.</p>
 
-<p><b>Zapisz siê</b> na
-<a href="http://archives.seul.org/or/announce/">listê mailingow± or-announce</a>,
-by byæ informowanym o sprawach bezpieczeñstwa i nowych stabilnych wydaniach
-(bêdziesz musia³ potwierdziæ zapisanie siê poprzez e-mail):</p>
+<p><b>Zapisz siÄ™</b> na
+<a href="http://archives.seul.org/or/announce/">listÄ™ mailingowÄ… or-announce</a>,
+by być informowanym o sprawach bezpieczeństwa i nowych stabilnych wydaniach
+(będziesz musiał potwierdzić zapisanie się poprzez e-mail):</p>
 
 <form action="http://freehaven.net/cgi-bin/majordomo.cgi">
 <input type="hidden" name="mlist" value="or-announce">
@@ -51,17 +51,17 @@
 </tr>
 
 <tr>
-<td>Tylko dla ekspertów</td>
+<td>Tylko dla ekspertów</td>
 <td>Sam Tor:
 <a href="<package-win32-stable>"><version-win32-stable></a> (<a href="<package-win32-stable-sig>">sig</a>),
 <a href="<package-win32-alpha>"><version-win32-alpha></a> (<a href="<package-win32-alpha-sig>">sig</a>).
 </td>
 <td>podobne do <a href="<page docs/tor-doc-unix>#privoxy">instrukcji dla Unix</a>;
-mo¿esz pobraæ star± <a
-href="http://www.freehaven.net/~edmanm/torcp/download/tor-0.1.1.18-torcp-0.0.4-bundle.exe">paczkê
+możesz pobrać starą <a
+href="http://www.freehaven.net/~edmanm/torcp/download/tor-0.1.1.18-torcp-0.0.4-bundle.exe">paczkÄ™
 TorCP</a> (<a
 href="http://www.freehaven.net/~edmanm/torcp/download/tor-0.1.1.18-torcp-0.0.4-bundle.exe.asc">sig</a>),
-je¶li wolisz.
+jeśli wolisz.
 </td>
 </tr>
 
@@ -69,25 +69,25 @@
 
 <br />
 
-<h2>Wiêcej szczegó³ów</h2>
+<h2>Więcej szczegółów</h2>
 
 <ul>
 <li>Tor jest rozprowadzany jako <a href="http://www.fsf.org/"> Wolne Oprogramowanie (Free Software)</a>
-pod <a href="<svnsandbox>LICENSE">3-punktow± licencj± BSD</a>.</li>
-<li>Je¶li chcesz, by Tor sta³ siê szybszy i bardziej u¿yteczny, rozwa¿ <a
-href="<page donate>">z³o¿enie dotacji na projekt Tor</a>.</li>
+pod <a href="<svnsandbox>LICENSE">3-punktowÄ… licencjÄ… BSD</a>.</li>
+<li>Jeśli chcesz, by Tor stał się szybszy i bardziej użyteczny, rozważ <a
+href="<page donate>">złożenie dotacji na projekt Tor</a>.</li>
 <li>Przeczytaj <a href="<page download>#ChangeLog">opis zmian
-w ka¿dym wydaniu</a>.</li>
-<li>Tutaj znajduje siê <a href="<page mirrors>">lista
-stron-mirrorów strony Tor'a</a>. Tu jest <a
+w każdym wydaniu</a>.</li>
+<li>Tutaj znajduje siÄ™ <a href="<page mirrors>">lista
+stron-mirrorów strony Tor'a</a>. Tu jest <a
 href="http://opensource.depthstrike.com/?category=tor">strona z torrentami
-dla ka¿dego z plików powy¿ej</a>. Mo¿esz te¿ pobraæ
-<a href="dist/privoxy-3.0.3-2-stable.src.tar.gz">kod ¼ród³owy Privoxy 3.0.3</a>
-lub <a href="dist/vidalia-bundles/">kod ¼ród³owy Vidalia</a>.</li>
+dla każdego z plików powyżej</a>. Możesz też pobrać
+<a href="dist/privoxy-3.0.3-2-stable.src.tar.gz">kod źródłowy Privoxy 3.0.3</a>
+lub <a href="dist/vidalia-bundles/">kod źródłowy Vidalia</a>.</li>
 <li>Zobacz nasz <a
 href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/VerifyingSignatures">wpis do FAQ
-odno¶nie weryfikacji podpisów paczek</a>, który powoli upewniæ siê,
-¿e pobra³e¶ plik, który my dali¶my do pobrania.</li>
+odnośnie weryfikacji podpisów paczek</a>, który powoli upewnić się,
+że pobrałeś plik, który my daliśmy do pobrania.</li>
 </ul>
 
  </div><!-- #main -->

Modified: website/trunk/pl/download.wml
===================================================================
--- website/trunk/pl/download.wml	2006-10-17 02:17:20 UTC (rev 8737)
+++ website/trunk/pl/download.wml	2006-10-17 03:40:59 UTC (rev 8738)
@@ -2,28 +2,28 @@
 # Based-On-Revision: 8667
 # Last-Translator: bogdandr_at_op . pl
 
-#include "head.wmi" TITLE="Pobieranie" CHARSET="ISO-8859-2"
+#include "head.wmi" TITLE="Pobieranie" CHARSET="UTF-8"
 
 <div class="main-column">
 
-<h2>Tor: Paczki i kod ¼ród³owy</h2>
+<h2>Tor: Paczki i kod źródłowy</h2>
 <hr />
 
 <p>Tor jest rozprowadzany jako <a href="http://www.fsf.org/"> Wolne Oprogramowanie (Free Software)</a>
-pod <a href="<svnsandbox>LICENSE">3-punktow± licencj± BSD</a>.
+pod <a href="<svnsandbox>LICENSE">3-punktowÄ… licencjÄ… BSD</a>.
 </p>
 
-<p>Je¶li chcesz, by Tor sta³ siê szybszy i bardziej u¿yteczny, rozwa¿ <a
-href="<page donate>">z³o¿enie dotacji na projekt Tor</a>.
+<p>Jeśli chcesz, by Tor stał się szybszy i bardziej użyteczny, rozważ <a
+href="<page donate>">złożenie dotacji na projekt Tor</a>.
 </p>
 
 <p>Najnowszym stabilnym wydaniem jest <b><version-stable></b>, a najnowszym
 rozwijanym wydaniem jest <b><version-alpha></b>.</p>
 
-<p><b>Zapisz siê</b> na
-<a href="http://archives.seul.org/or/announce/">listê mailingow± or-announce</a>,
-by byæ informowanym o sprawach bezpieczeñstwa i nowych stabilnych wydaniach
-(bêdziesz musia³ potwierdziæ zapisanie siê poprzez e-mail):</p>
+<p><b>Zapisz siÄ™</b> na
+<a href="http://archives.seul.org/or/announce/">listÄ™ mailingowÄ… or-announce</a>,
+by być informowanym o sprawach bezpieczeństwa i nowych stabilnych wydaniach
+(będziesz musiał potwierdzić zapisanie się poprzez e-mail):</p>
 
 <form action="http://freehaven.net/cgi-bin/majordomo.cgi">
 <input type="hidden" name="mlist" value="or-announce">
@@ -52,7 +52,7 @@
 </tr>
 
 <tr>
-<td>Pakiet pod Windows dla ekspertów</td>
+<td>Pakiet pod Windows dla ekspertów</td>
 <td><a href="<page download-windows>">Strona pobierania dla Windows</a></td>
 <td><a href="<page docs/tor-doc-win32>">Instrukcje dla Windows</a></td>
 </tr>
@@ -77,7 +77,7 @@
 </tr>
 
 <tr>
-<td>Pakiet pod Mac OS X dla ekspertów</td>
+<td>Pakiet pod Mac OS X dla ekspertów</td>
 <td><a href="<page download-osx>">Strona pobierania dla OS X</a></td>
 <td><a href="<page docs/tor-doc-osx>">Instrukcje dla OS X</a></td>
 </tr>
@@ -91,7 +91,7 @@
 </tr>
 
 <tr>
-<td>Paczki z kodem ¼ród³owym</td>
+<td>Paczki z kodem źródłowym</td>
 <td>
 <a href="<package-source-stable>"><version-stable></a> (<a href="<package-source-stable-sig>">sig</a>),
 <a href="<package-source-alpha>"><version-alpha></a> (<a href="<package-source-alpha-sig>">sig</a>).
@@ -103,22 +103,22 @@
 
 <br />
 
-<h2>Wiêcej szczegó³ów</h2>
+<h2>Więcej szczegółów</h2>
 
 <ul>
-<li>Tutaj znajduje siê <a href="<page mirrors>">lista
-stron-mirrorów strony Tor'a</a>. Tu jest <a
+<li>Tutaj znajduje siÄ™ <a href="<page mirrors>">lista
+stron-mirrorów strony Tor'a</a>. Tu jest <a
 href="http://opensource.depthstrike.com/?category=tor">strona z torrentami
-dla ka¿dego z plików powy¿ej</a>. Mo¿esz te¿ pobraæ
-<a href="dist/privoxy-3.0.3-2-stable.src.tar.gz">kod ¼ród³owy Privoxy 3.0.3</a>
-lub <a href="dist/vidalia-bundles/">kod ¼ród³owy Vidalia</a>.</li>
+dla każdego z plików powyżej</a>. Możesz też pobrać
+<a href="dist/privoxy-3.0.3-2-stable.src.tar.gz">kod źródłowy Privoxy 3.0.3</a>
+lub <a href="dist/vidalia-bundles/">kod źródłowy Vidalia</a>.</li>
 <li>Zobacz nasz <a
 href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/VerifyingSignatures">wpis do FAQ
-odno¶nie weryfikacji podpisów paczek</a>, który powoli upewniæ siê,
-¿e pobra³e¶ plik, który my dali¶my do pobrania.</li>
-<li>Przeczytaj <a href="<page documentation>#Developers">dokumentacjê dla
-deweloperów</a> z instrukcjami, jak pobraæ Tor'a przez SVN, by mieæ najnowsz±
-wersjê rozwojow±. Pamiêtaj, ta wersja mo¿e nie dzia³aæ ani nawet siê kompilowaæ!</li>
+odnośnie weryfikacji podpisów paczek</a>, który powoli upewnić się,
+że pobrałeś plik, który my daliśmy do pobrania.</li>
+<li>Przeczytaj <a href="<page documentation>#Developers">dokumentacjÄ™ dla
+deweloperów</a> z instrukcjami, jak pobrać Tor'a przez SVN, by mieć najnowszą
+wersję rozwojową. Pamiętaj, ta wersja może nie działać ani nawet się kompilować!</li>
 </ul>
 
 <hr />
@@ -130,7 +130,7 @@
 <p>2006-08-27:
 Cechy Tor'a 0.1.2.1-alpha: <a
 href="http://archives.seul.org/or/talk/Aug-2006/msg00300.html">asynchroniczna
-biblioteka DNS od Adama Langley, lepsza wydajno¶æ i mniejsze zu¿ycie pamiêci
+biblioteka DNS od Adama Langley, lepsza wydajność i mniejsze zużycie pamięci
 w klientach i serwerach, i nie tylko</a>.
 </p>
 
@@ -140,49 +140,49 @@
 
 <p>2006-09-29:
 Wydanie Tor'a 0.1.1.24 naprawia <a
-href="http://archives.seul.org/or/announce/Oct-2006/msg00000.html">trochê
-kolejnych awarii i b³êdów w wydajno¶ci</a>.
+href="http://archives.seul.org/or/announce/Oct-2006/msg00000.html">trochÄ™
+kolejnych awarii i błędów w wydajności</a>.
 </p>
 
 <p>2006-07-30:
 Wydanie Tor'a 0.1.1.23 naprawia <a
-href="http://archives.seul.org/or/announce/Aug-2006/msg00000.html">kolejne b³êdy
-w sprawdzaniu dostêpno¶ci serwerów,
-parê awarii i wa¿ny b³±d w czê¶ci klienta</a>.
-Wszyscy powinni zaktualizowaæ swoich klientów i serwery.
+href="http://archives.seul.org/or/announce/Aug-2006/msg00000.html">kolejne błędy
+w sprawdzaniu dostępności serwerów,
+parę awarii i ważny błąd w części klienta</a>.
+Wszyscy powinni zaktualizować swoich klientów i serwery.
 </p>
 
 <p>2006-07-05:
 Wydanie Tor'a 0.1.1.22 naprawia <a
 href="http://archives.seul.org/or/announce/Jul-2006/msg00000.html">testowanie
-dostêpno¶ci serwerów i czêsciowe pobieranie katalogów</a>. Nale¿y zaktualizowaæ
-serwery; te z klientów, które maj± s³abe po³±czenia, te¿ odczuj± zysk.
-Paczki zawieraj± te¿ now± wersjê Vidalia: 0.0.7.
+dostępności serwerów i częsciowe pobieranie katalogów</a>. Należy zaktualizować
+serwery; te z klientów, które mają słabe połączenia, też odczują zysk.
+Paczki zawierają też nową wersję Vidalia: 0.0.7.
 </p>
 
 <p>2006-06-10:
 Wydanie Tor'a 0.1.1.21 naprawia <a
 href="http://archives.seul.org/or/announce/Jun-2006/msg00000.html">mniejsze
-problemy ze stabilino¶ci± i poprawno¶ci± protoko³u, g³ównie dla serwerów Tor'a.
-Zaktualizowali¶my tak¿e paczkê dla Windows, by zawiera³a Vidalia 0.0.5, oraz
+problemy ze stabilinością i poprawnością protokołu, głównie dla serwerów Tor'a.
+Zaktualizowaliśmy także paczkę dla Windows, by zawierała Vidalia 0.0.5, oraz
 linkujemy do nowej wersji OS X z Vidalia 0.0.5 (nareszcie lepszy innterfejs
-dla u¿ytkowników Mac'ów!). Ponadto, dodali¶my paczki RPM w stylu SUSE</a>.
-Ci±gle szukamy kilku zg³oszonych b³êdów w testowaniu dostêpno¶ci serwerów.
+dla użytkowników Mac'ów!). Ponadto, dodaliśmy paczki RPM w stylu SUSE</a>.
+Ciągle szukamy kilku zgłoszonych błędów w testowaniu dostępności serwerów.
 </p>
 
 <p>2006-05-23:
 Cechy Tor'a 0.1.1.20: <a
 href="http://archives.seul.org/or/announce/May-2006/msg00000.html">naprawa kilku
-powa¿nych b³êdów bezpieczeñstwa, ³±cznie ze stra¿nikami wej¶æ by chroniæ pocz±tek obwodu,
-enklawy wyj¶cia by chroniæ koniec, i lepsza obs³uga zapór ogniowych;
-nowy protokó³ katalogów, który polepsza wykorzystanie ³±cza i utrzymuje aktualno¶æ klientów;
-dwa nowe katalogi; nowy protokó³ kontroli Tor'a, oparty na ASCII, który pozwoli wszystkim
-³atwo pisaæ aplikacje "rozmawiaj±ce"; wiele ulepszeñ wydajno¶ci</a>.
+poważnych błędów bezpieczeństwa, łącznie ze strażnikami wejść by chronić początek obwodu,
+enklawy wyjścia by chronić koniec, i lepsza obsługa zapór ogniowych;
+nowy protokół katalogów, który polepsza wykorzystanie łącza i utrzymuje aktualność klientów;
+dwa nowe katalogi; nowy protokół kontroli Tor'a, oparty na ASCII, który pozwoli wszystkim
+łatwo pisać aplikacje "rozmawiające"; wiele ulepszeń wydajności</a>.
 </p>
 
 <hr />
 
-<p>Mo¿esz te¿ przeczytaæ <a href="<svnsandbox>ChangeLog">ChangeLog</a>, by poznaæ wiêcej szczegó³ów.</p>
+<p>Możesz też przeczytać <a href="<svnsandbox>ChangeLog">ChangeLog</a>, by poznać więcej szczegółów.</p>
 
  </div><!-- #main -->
 

Modified: website/trunk/pl/faq-abuse.wml
===================================================================
--- website/trunk/pl/faq-abuse.wml	2006-10-17 02:17:20 UTC (rev 8737)
+++ website/trunk/pl/faq-abuse.wml	2006-10-17 03:40:59 UTC (rev 8738)
@@ -2,41 +2,41 @@
 # Based-On-Revision: 8460
 # Last-Translator: bogdandr_at_op . pl
 
-#include "head.wmi" TITLE="FAQ o nadu¿yciach dla Operatorów Serwerów Tor'a" CHARSET="ISO-8859-2"
+#include "head.wmi" TITLE="FAQ o nadużyciach dla Operatorów Serwerów Tor'a" CHARSET="UTF-8"
 
 <div class="main-column">
 
 <!-- PUT CONTENT AFTER THIS TAG -->
 
-<h2>FAQ o nadu¿yciach dla Operatorów Serwerów Tor'a</h2>
+<h2>FAQ o nadużyciach dla Operatorów Serwerów Tor'a</h2>
 <hr />
 
 <a id="WhatAboutCriminals"></a>
-<h3><a class="anchor" href="#WhatAboutCriminals">Czy Tor nie umo¿liwia przestêpcom robienia z³ych rzeczy?</a></h3>
+<h3><a class="anchor" href="#WhatAboutCriminals">Czy Tor nie umożliwia przestępcom robienia złych rzeczy?</a></h3>
 
-<p>Przestêpcy ju¿ i tak mog± robiæ z³e rzeczy. Skoro chc± ³amaæ prawo, ju¿ i tak
-maj± wiele mo¿liwo¶ci, które daj± <em>lepsze</em> zabezpieczenie prywatno¶ci ni¿ Tor.
-Mog± kra¶æ telefony komórkowe, u¿ywaæ ich a potem wyrzucaæ; mog± w³amywaæ siê do
-komputerów w Korei czy Brazylii i u¿ywaæ ich do ró¿nych dzia³añ; mog± u¿ywaæ
-oprogramowania szpiegowskiego, wirusów i innych technik, by przej±æ kontrolê nad dos³ownie
-milionami komputerów z Windowsem na ca³ym ¶wiecie. </p>
+<p>Przestępcy już i tak mogą robić złe rzeczy. Skoro chcą łamać prawo, już i tak
+mają wiele możliwości, które dają <em>lepsze</em> zabezpieczenie prywatności niż Tor.
+Mogą kraść telefony komórkowe, używać ich a potem wyrzucać; mogą włamywać się do
+komputerów w Korei czy Brazylii i używać ich do różnych działań; mogą używać
+oprogramowania szpiegowskiego, wirusów i innych technik, by przejąć kontrolę nad dosłownie
+milionami komputerów z Windowsem na całym świecie. </p>
 
-<p>Celem Tor'a jest dawanie ochrony zwyk³ym ludziom, którzy chc± dzia³aæ zgodnie z prawem.
-W dzisiejszych czasach tylko przestêpcy maj± prywatno¶æ i musimy to naprawiæ. </p>
+<p>Celem Tor'a jest dawanie ochrony zwykłym ludziom, którzy chcą działać zgodnie z prawem.
+W dzisiejszych czasach tylko przestępcy mają prywatność i musimy to naprawić. </p>
 
-<p>Niektórzy zwolennicy prywatno¶ci t³umacz±, ¿e to jest kompromis &mdash;
-przyjmowanie z³ych sposobów u¿ycia na rzecz tych dobrych &mdash; ale chodzi o co¶
-wiêcej ni¿ tylko to.
-Przestêpcy i inni ¼li ludzie maj± motywacjê by uczyæ siê, jak osi±gaæ dobr± anonimowo¶æ,
-i wielu ma motywacjê, by dobrze za to zap³aciæ. Mo¿liwo¶æ kradzie¿y i u¿ywania to¿samo¶ci
-niewinnych ofiar (kradzie¿ to¿samo¶ci) czyni to jeszcze ³atwiejszym. Za¶ normalni ludzie
-nie maj± czasu lub pieniêdzy do wydania na zastanawianie siê, jak zachowaæ prywatno¶æ
-bêd±c on-line. To jest najgorszy ze wszystkich mo¿liwych ¶wiatów. </p>
+<p>Niektórzy zwolennicy prywatności tłumaczą, że to jest kompromis &mdash;
+przyjmowanie złych sposobów użycia na rzecz tych dobrych &mdash; ale chodzi o coś
+więcej niż tylko to.
+Przestępcy i inni źli ludzie mają motywację by uczyć się, jak osiągać dobrą anonimowość,
+i wielu ma motywację, by dobrze za to zapłacić. Możliwość kradzieży i używania tożsamości
+niewinnych ofiar (kradzież tożsamości) czyni to jeszcze łatwiejszym. Zaś normalni ludzie
+nie mają czasu lub pieniędzy do wydania na zastanawianie się, jak zachować prywatność
+będąc on-line. To jest najgorszy ze wszystkich możliwych światów. </p>
 
-<p>Wiêc tak, przestêpcy mog± teoretycznie u¿ywaæ Tor'a, ale oni ju¿ maj±
-lepsze rozwi±zania i wydaje siê ma³o prawdopodobnym, ¿eby odebranie Tor'a ¶wiatu
-powstrzyma³o ich od robienia swych z³ych rzeczy. Jednocze¶nie, Tor i inne ¶rodki
-ochrony prywatno¶ci mog± <em>zwalczaæ</em> kradzie¿ to¿szamo¶ci, przestêpstwa
+<p>Więc tak, przestępcy mogą teoretycznie używać Tor'a, ale oni już mają
+lepsze rozwiązania i wydaje się mało prawdopodobnym, żeby odebranie Tor'a światu
+powstrzymało ich od robienia swych złych rzeczy. Jednocześnie, Tor i inne środki
+ochrony prywatności mogą <em>zwalczać</em> kradzież toższamości, przestępstwa
 fizyczne itd. </p>
 
 <!--
@@ -48,270 +48,270 @@
 <a id="DDoS"></a>
 <h3><a class="anchor" href="#DDoS">A co z atakami typu "distributed denial of service" (DDoS)?</a></h3>
 
-<p>Ataki DDoS zwykle polegaj± na posiadaniu grupy tysiêcy komputerów wysy³aj±cych
-dane do ofiary. Skoro celem jest zapchanie ³±cza ofiary, ataki te zwykle wysy³aj±
-pakiety UDP, gdy¿ nie wymagaj± one uzgodnieñ ani koordynacji. </p>
+<p>Ataki DDoS zwykle polegają na posiadaniu grupy tysięcy komputerów wysyłających
+dane do ofiary. Skoro celem jest zapchanie łącza ofiary, ataki te zwykle wysyłają
+pakiety UDP, gdyż nie wymagają one uzgodnień ani koordynacji. </p>
 
-<p>Ale skoro Tor transportuje wy³±cznie prawid³owo utworzone strumienie TCP,
-a nie wszystkie pakiety IP, nie mo¿na wysy³aæ pakietów UDP przez Tor'a. (Nie mo¿na
-te¿ wykonaæ specjalnej fromy tego ataku, jak SYN flooding.) Wiêc zwyk³e ataki DDoS
-nie s± mo¿liwe do przeprowadzenia przez Tor'a. Tor uniemo¿liwia te¿ ataki
-polegaj±ce na zwiêkszeniu objêto¶ci danych wysy³anych do zewnêtrznych serwerów:
-musisz wys³aæ jeden bajt na ka¿dy bajt, który Tor wy¶le do odbiorcy. Ogólnie wiêc
-ci, którzy maj± do¶æ szerokie ³±cze by wykonaæ skuteczny atak DDoS, mog± to równie
-dobrze zrobiæ bez Tor'a. </p>
+<p>Ale skoro Tor transportuje wyłącznie prawidłowo utworzone strumienie TCP,
+a nie wszystkie pakiety IP, nie można wysyłać pakietów UDP przez Tor'a. (Nie można
+też wykonać specjalnej fromy tego ataku, jak SYN flooding.) Więc zwykłe ataki DDoS
+nie są możliwe do przeprowadzenia przez Tor'a. Tor uniemożliwia też ataki
+polegające na zwiększeniu objętości danych wysyłanych do zewnętrznych serwerów:
+musisz wysłać jeden bajt na każdy bajt, który Tor wyśle do odbiorcy. Ogólnie więc
+ci, którzy mają dość szerokie łącze by wykonać skuteczny atak DDoS, mogą to równie
+dobrze zrobić bez Tor'a. </p>
 
 <a id="WhatAboutSpammers"></a>
 <h3><a class="anchor" href="#WhatAboutSpammers">A co ze spamerami?</a></h3>
 
-<p>Po pierwsze, domy¶lna polityka wyj¶cia z Tor'a odrzuca ca³y ruch wychodz±cy na
- port 25 (SMTP). Dlatego wysy³anie spamu przez Tor'a nie bêdzie dzia³aæ w domy¶lnej
- konfiguracji. Jest mo¿liwe, ¿e niektórzy operatorzy serwerów w³±cz± port 25 na
- swoim punkcie wyj¶cia, wtedy ten komputer pozwoli na wysy³anie poczty. Ale ta osoba
- mog³aby równie dobrze uruchomiæ otwarty serwer pocztowy przekazuj±cy pocztê, niezale¿nie
- od Tor'a. Krótko mówi±c, Tor nie jest u¿yteczny do spamowania, gdy¿ prawie
- wszystkie serwery Tor'a odmawiaj± wys³ania poczty. </p>
+<p>Po pierwsze, domyślna polityka wyjścia z Tor'a odrzuca cały ruch wychodzący na
+ port 25 (SMTP). Dlatego wysyłanie spamu przez Tor'a nie będzie działać w domyślnej
+ konfiguracji. Jest możliwe, że niektórzy operatorzy serwerów włączą port 25 na
+ swoim punkcie wyjścia, wtedy ten komputer pozwoli na wysyłanie poczty. Ale ta osoba
+ mogłaby równie dobrze uruchomić otwarty serwer pocztowy przekazujący pocztę, niezależnie
+ od Tor'a. Krótko mówiąc, Tor nie jest użyteczny do spamowania, gdyż prawie
+ wszystkie serwery Tor'a odmawiają wysłania poczty. </p>
 
-<p>Ale oczywi¶cie, nie chodzi tylko o dostarczanie poczty. Spamerzy mog± wykorzystywaæ
- Tor'a, by ³±czyæ siê z otwartymi serwerami Proxy HTTP (a z nich do serwerów SMTP);
- by ³±czyæ siê ze ¼le napisanymi skryptami CGI wysy³aj±cymi pocztê; oraz by
- kontrolowaæ swoje botnety &mdash; tzn. w sposób ukryty ³±czyæ siê z armiami
- komputerów, które dostarczaj± spam.
+<p>Ale oczywiście, nie chodzi tylko o dostarczanie poczty. Spamerzy mogą wykorzystywać
+ Tor'a, by łączyć się z otwartymi serwerami Proxy HTTP (a z nich do serwerów SMTP);
+ by łączyć się ze źle napisanymi skryptami CGI wysyłającymi pocztę; oraz by
+ kontrolować swoje botnety &mdash; tzn. w sposób ukryty łączyć się z armiami
+ komputerów, które dostarczają spam.
 </p>
 
-<p>To wstyd, ale zauwa¿, ¿e spamerzy ju¿ i tak sobie ¶wietnie radz±
- bez Tor'a. Pamiêtaj te¿, ¿e wiele z ich bardziej subtelnych mechanizmów komunikacji
- (jak sfa³szowane pakietu UDP) nie mo¿e byæ u¿ywanych z Tor'em, gdy¿ ten
- transportuje tylko prawid³owo uformowane po³±czenia TCP.
+<p>To wstyd, ale zauważ, że spamerzy już i tak sobie świetnie radzą
+ bez Tor'a. Pamiętaj też, że wiele z ich bardziej subtelnych mechanizmów komunikacji
+ (jak sfałszowane pakietu UDP) nie może być używanych z Tor'em, gdyż ten
+ transportuje tylko prawidłowo uformowane połączenia TCP.
 </p>
 
 <a id="ExitPolicies"></a>
-<h3><a class="anchor" href="#ExitPolicies">Jak dzia³aj± polityki wyj¶cia z Tor'a?</a></h3>
+<h3><a class="anchor" href="#ExitPolicies">Jak działają polityki wyjścia z Tor'a?</a></h3>
 
-<p>Ka¿dy serwer Tor'a ma politykê wyj¶cia, która okre¶la, jakie po³±czenia
- wychodz±ce s± dozwolone lub odrzucane przez ten serwer. Polityki wyj¶cia s±
- wysy³ane klientom poprzez katalog, wiêc klienty automatycznie bêd± unikaæ
- punktów wyj¶cia, które odmówi³yby po³±czenia z zamierzonym serwerem docelowym. </p>
+<p>Każdy serwer Tor'a ma politykę wyjścia, która określa, jakie połączenia
+ wychodzące są dozwolone lub odrzucane przez ten serwer. Polityki wyjścia są
+ wysyłane klientom poprzez katalog, więc klienty automatycznie będą unikać
+ punktów wyjścia, które odmówiłyby połączenia z zamierzonym serwerem docelowym. </p>
 
-<p>W ten sposób ka¿dy serwer mo¿e decydowaæ o us³ugach, serwerach i sieciach,
- na po³±czenia do których chce zezwoliæ, w oparciu o mo¿liwo¶ci nadu¿yæ oraz
- w³asn± sytuacjê. </p>
+<p>W ten sposób każdy serwer może decydować o usługach, serwerach i sieciach,
+ na połączenia do których chce zezwolić, w oparciu o możliwości nadużyć oraz
+ własną sytuację. </p>
 
 <a id="HowMuchAbuse"></a>
-<h3><a class="anchor" href="#HowMuchAbuse">Czy Tor jest bardzo nadu¿ywany?</a></h3>
+<h3><a class="anchor" href="#HowMuchAbuse">Czy Tor jest bardzo nadużywany?</a></h3>
 
-<p>Nie bardzo, patrz±c po ca³o¶ci. Sieæ dzia³a od pa¼dziernika 2003, a dostali¶my
- tylko gar¶æ skarg. Oczywi¶cie, jak ka¿da sieæ nastawiona na prywatno¶æ, przyci±gamy
- trochê pacanów. Polityki wyj¶cia Tor'a pozwalaj± oddzieliæ rolê "dostarczycieli
- zasobów do sieci" od roli "chc±cych stawiaæ czo³a skargom o nadu¿yciach na
- punktach wyj¶cia", wiêc mamy nadziejê, ¿e nasza sieæ jest bardziej
- podtrzymywalna od wcze¶niejszych prób z sieciami anonimowymi. </p>
+<p>Nie bardzo, patrząc po całości. Sieć działa od października 2003, a dostaliśmy
+ tylko garść skarg. Oczywiście, jak każda sieć nastawiona na prywatność, przyciągamy
+ trochę pacanów. Polityki wyjścia Tor'a pozwalają oddzielić rolę "dostarczycieli
+ zasobów do sieci" od roli "chcących stawiać czoła skargom o nadużyciach na
+ punktach wyjścia", więc mamy nadzieję, że nasza sieć jest bardziej
+ podtrzymywalna od wcześniejszych prób z sieciami anonimowymi. </p>
 
-<p>Jako ¿e Tor posiada tak¿e
-<a href="<page overview>">wiele dobrych zastosowañ</a>, czujemy, ¿e w tej chwili ca³kiem nie¼le
- nam idzie ustalanie równowagi. </p>
+<p>Jako że Tor posiada także
+<a href="<page overview>">wiele dobrych zastosowań</a>, czujemy, że w tej chwili całkiem nieźle
+ nam idzie ustalanie równowagi. </p>
 
 <a id="TypicalAbuses"></a>
-<h3><a class="anchor" href="#TypicalAbuses">Wiêc czego mam oczekiwaæ, je¶li uruchomiê serwer?</a></h3>
+<h3><a class="anchor" href="#TypicalAbuses">Więc czego mam oczekiwać, jeśli uruchomię serwer?</a></h3>
 
-<p>Je¶li masz serwer Tor'a, który umo¿liwia po³±czenia wychodz±ce (tak jak polityka
- domyslna), mo¿na prawie na pewno powiedzieæ, ¿e wcze¶niej czy pó¼niej dostaniesz od
- kogo¶ wiadomo¶æ. Skargi o nadu¿ycia maj± wiele postaci. Na przyk³ad: </p>
+<p>Jeśli masz serwer Tor'a, który umożliwia połączenia wychodzące (tak jak polityka
+ domyslna), można prawie na pewno powiedzieć, że wcześniej czy później dostaniesz od
+ kogoś wiadomość. Skargi o nadużycia mają wiele postaci. Na przykład: </p>
 <ul>
-<li>Kto¶ pod³±cza siê do systemu Hotmail i wysy³a ¿±danie okupu jakiej¶ firmie.
- FBI przysy³a ci uprzejmy list, ty t³umaczysz, ¿e masz serwer Tor'a, a oni
- odpowiadaj± "no trudno" i zostawiaj± ciê w spokoju. [Port 80]</li>
-<li>Kto¶ stara siê zmusiæ ciê do wy³±czenia, u¿ywaj±c Tor'a do po³±czenia siê z
- Google Groups i wysy³ania spamu do Usenetu, a potem wysy³a nieuprzejmy list
- do twojego dostawcy internetu (ISP) o tym, jak ty psujesz ¶wiat. [Port 80]</li>
-<li>Kto¶ ³±czy siê z sieci± IRC i staje siê niezno¶ny. Twój dostawca dostaje uprzejmy list
- o tym, jak w³amano siê do twojego komputera i/lub twój komputer zostaje zaatakowany
+<li>Ktoś podłącza się do systemu Hotmail i wysyła żądanie okupu jakiejś firmie.
+ FBI przysyła ci uprzejmy list, ty tłumaczysz, że masz serwer Tor'a, a oni
+ odpowiadajÄ… "no trudno" i zostawiajÄ… ciÄ™ w spokoju. [Port 80]</li>
+<li>Ktoś stara się zmusić cię do wyłączenia, używając Tor'a do połączenia się z
+ Google Groups i wysyłania spamu do Usenetu, a potem wysyła nieuprzejmy list
+ do twojego dostawcy internetu (ISP) o tym, jak ty psujesz świat. [Port 80]</li>
+<li>Ktoś łączy się z siecią IRC i staje się nieznośny. Twój dostawca dostaje uprzejmy list
+ o tym, jak włamano się do twojego komputera i/lub twój komputer zostaje zaatakowany
 atakiem typu DDoS. [Port 6667]</li>
-<li>Kto¶ u¿ywa tor'a do pobrania filmu Vin Diesel, a twój dostawca dostaje
- informacjê o naruszeniu praw autorskich. Zobacz
+<li>Ktoś używa tor'a do pobrania filmu Vin Diesel, a twój dostawca dostaje
+ informacjÄ™ o naruszeniu praw autorskich. Zobacz
 <a href="<page eff/tor-dmca-response>">Szablon odpowiedzi
-na tak± informacjê</a>, który wyt³umaczy twojemu dostawcy, czemu mo¿e
- prawdopodobnie zignorowaæ tak± wiadomo¶æ bez ¿adnych skutków prawnych. [Ró¿ne porty]</li>
+na taką informację</a>, który wytłumaczy twojemu dostawcy, czemu może
+ prawdopodobnie zignorować taką wiadomość bez żadnych skutków prawnych. [Różne porty]</li>
 </ul>
 
-<p>Mo¿esz tak¿e dowiedzieæ siê, ¿e IP twojego serwera Tor jest blokowane przy próbie
- dostêpu do pewnych stron lub us³ug internetowych. To mo¿e siê zdarzyæ niezale¿nie od
- polityki wyj¶cia, gdy¿ niektóre grupy nie wiedz±, ¿e Tor ma polityki wyj¶cia lub ich to
- nie obchodzi. (Je¶li masz wolny adres IP nieu¿yway do innych dzia³añ, mo¿esz rozwa¿yæ
- uruchomienia serwera Tor'a na tym w³a¶nie adresie) Na przyk³ad, </p>
+<p>Możesz także dowiedzieć się, że IP twojego serwera Tor jest blokowane przy próbie
+ dostępu do pewnych stron lub usług internetowych. To może się zdarzyć niezależnie od
+ polityki wyjścia, gdyż niektóre grupy nie wiedzą, że Tor ma polityki wyjścia lub ich to
+ nie obchodzi. (Jeśli masz wolny adres IP nieużyway do innych działań, możesz rozważyć
+ uruchomienia serwera Tor'a na tym właśnie adresie) Na przykład, </p>
 
 <ul>
-<li>Z powodu paru przypadków anonimowych pacanów, bawi±cych siê jej stronami,
- Wikipedia aktualnie blokuje wiele IP serwerów Tor'a od zapisu (czytanie
- nadal dzia³a). Rozmawiamy z Wikipedi± o tym, jak mog± zapobiegaæ nadu¿yciom,
- w dalszym ci±gu daj±c dostêp anonimowym pomocnikom, którzy czêsto maj±
- najnowsze wiadomo¶ci lub wewnêtrzne informacje na jaki¶ temat, ale nie chc±
- ryzykowaæ odkrycia ich to¿samo¶ci, gdy bêd± te informacje publikowaæ (lub nie
- chcê odkrywaæ przed lokalnymi obserwatorami, ¿e koszystaj± z Wikipedii). Podobna
+<li>Z powodu paru przypadków anonimowych pacanów, bawiących się jej stronami,
+ Wikipedia aktualnie blokuje wiele IP serwerów Tor'a od zapisu (czytanie
+ nadal działa). Rozmawiamy z Wikipedią o tym, jak mogą zapobiegać nadużyciom,
+ w dalszym ciągu dając dostęp anonimowym pomocnikom, którzy często mają
+ najnowsze wiadomości lub wewnętrzne informacje na jakiś temat, ale nie chcą
+ ryzykować odkrycia ich tożsamości, gdy będą te informacje publikować (lub nie
+ chcę odkrywać przed lokalnymi obserwatorami, że koszystają z Wikipedii). Podobna
 sprawa jest z serwisem Slashdot.</li>
 
-<li>SORBS umieszcza adresy IP niektórych serwerów Tor'a na swojej czarnej li¶cie
- dotycz±ce e-maili. Robi± to, gdy¿ psaywnie sprawdzaj±, czy twój serwer
- ³±czy siê z pewnymi sieciami IRC, i w oparciu o to wnioskuj±, ¿e twój serwer
- jest zdolny do spamowania. Próbowali¶my z nimi wspó³pracowaæ, by im wyt³umaczyæ,
- ¿e nie ka¿dy program dzia³a w ten sposób, ale poddali¶my siê. Zalecamy, by¶cie
+<li>SORBS umieszcza adresy IP niektórych serwerów Tor'a na swojej czarnej liście
+ dotyczące e-maili. Robią to, gdyż psaywnie sprawdzają, czy twój serwer
+ łączy się z pewnymi sieciami IRC, i w oparciu o to wnioskują, że twój serwer
+ jest zdolny do spamowania. Próbowaliśmy z nimi współpracować, by im wytłumaczyć,
+ że nie każdy program działa w ten sposób, ale poddaliśmy się. Zalecamy, byście
 ich unikali i <a
-href="http://paulgraham.com/spamhausblacklist.html">nauczyli swoich przyjació³
-(je¶li te¿ ich u¿ywaj±), ¿eby równie¿ unikali nadu¿ywaj±cych czarnych list</a>.</li>
+href="http://paulgraham.com/spamhausblacklist.html">nauczyli swoich przyjaciół
+(jeśli też ich używają), żeby również unikali nadużywających czarnych list</a>.</li>
 
 </ul>
 
 <a id="IrcBans"></a>
-<h3><a class="anchor" href="#IrcBans">Tor jest zablokowany na sieci IRC, której chcialbym u¿ywaæ.</a></h3>
+<h3><a class="anchor" href="#IrcBans">Tor jest zablokowany na sieci IRC, której chcialbym używać.</a></h3>
 
-<p>Czasami ró¿ne æwoki u¿ywaj± Tor'a, by trollowaæ kana³y IRC. Takie nadu¿ycia
- skutkuj± w tymczasowym blokowaniu wed³ug IP ("klines" w slangu IRC), gdy¿
- operatorzy sieci próbuj± trzmaæ troli z dala od swoich sieci. </p>
+<p>Czasami różne ćwoki używają Tor'a, by trollować kanały IRC. Takie nadużycia
+ skutkują w tymczasowym blokowaniu według IP ("klines" w slangu IRC), gdyż
+ operatorzy sieci próbują trzmać troli z dala od swoich sieci. </p>
 
-<p>Tego typu odpowied¼ podkre¶la fundamentalny b³±d w modelu bezpieczeñstwa sieci IRC:
- wydaje im siê, ¿e adresy IP odpowiadaj± ludziom i ¿e poprzez blokowanie adresu IP,
- blokuj± w³a¶ciwego cz³owieka. W rzeczywisto¶ci tak nie jest &mdash;
- wielu takich troli normalnie korzystaj± z dos³ownie milionów otwartych serwerów
- proxy i komputerów w ca³ym internecie, do których siê w³amano. Sieci IRC przegrywaj±
- walkê, próbuj±c zablokowaæ te wszystkie wêz³y, powsta³o wiele czarnych list i kontra-troli
- w oparciu o ten nieprawid³owy model (inaczej ni¿ to jest w antywirusach). Sieæ Tor'a jest
- tu tylko kropl± w morzu. </p>
+<p>Tego typu odpowiedź podkreśla fundamentalny błąd w modelu bezpieczeństwa sieci IRC:
+ wydaje im się, że adresy IP odpowiadają ludziom i że poprzez blokowanie adresu IP,
+ blokują właściwego człowieka. W rzeczywistości tak nie jest &mdash;
+ wielu takich troli normalnie korzystają z dosłownie milionów otwartych serwerów
+ proxy i komputerów w całym internecie, do których się włamano. Sieci IRC przegrywają
+ walkę, próbując zablokować te wszystkie węzły, powstało wiele czarnych list i kontra-troli
+ w oparciu o ten nieprawidłowy model (inaczej niż to jest w antywirusach). Sieć Tor'a jest
+ tu tylko kroplÄ… w morzu. </p>
 
-<p>Z drugiej strony, z punktu widzenia operatorów serwerów IRC, bezpieczeñstwo
- nie jest spraw± typu wszystko albo nic. Poprzez szybkie reagowanie na troli i
- ka¿dy inny atak spo³eczny, mo¿liwe jest uczynienie ataku mniej atrakcyjnym dla
- napastnika. Za¶ wiêkszo¶æ indywidualnych adresów odpowiada pojedynczym osobom na
- ka¿dej sieci IRC o ka¿dej porze. Do wyj±tków nale¿± bramki NAT. Próba powstrzymania
- u¿ywania otwartych proxy mo¿e i jest przegrywan± walk±, ale nie jest ni± kline'owanie
- pojedynczych ¼le zachowuj±cych siê u¿ytkowników, dopóki siê nie znudz± i nie pójd±
- sobie gdzie¶ indziej. </p>
+<p>Z drugiej strony, z punktu widzenia operatorów serwerów IRC, bezpieczeństwo
+ nie jest sprawÄ… typu wszystko albo nic. Poprzez szybkie reagowanie na troli i
+ każdy inny atak społeczny, możliwe jest uczynienie ataku mniej atrakcyjnym dla
+ napastnika. Zaś większość indywidualnych adresów odpowiada pojedynczym osobom na
+ każdej sieci IRC o każdej porze. Do wyjątków należą bramki NAT. Próba powstrzymania
+ używania otwartych proxy może i jest przegrywaną walką, ale nie jest nią kline'owanie
+ pojedynczych źle zachowujących się użytkowników, dopóki się nie znudzą i nie pójdą
+ sobie gdzieÅ› indziej. </p>
 
-<p>Ale prawdziw± odpowiedzi± jest implementacja systemów uwierzytelniania
- na poziomie aplikacji, ¿eby dobrze zachowuj±cy siê u¿ytkownicy mogli trzymaæ
- z dala tych ¼le zachowuj±cych siê. To musi byæ oparte na pewnych cechach cz³owieka
- (np. has³o, które zna), a nie na cechach sposobu, w jaki transportowany s± jego pakiety. </p>
+<p>Ale prawdziwą odpowiedzią jest implementacja systemów uwierzytelniania
+ na poziomie aplikacji, żeby dobrze zachowujący się użytkownicy mogli trzymać
+ z dala tych źle zachowujących się. To musi być oparte na pewnych cechach człowieka
+ (np. hasło, które zna), a nie na cechach sposobu, w jaki transportowany są jego pakiety. </p>
 
-<p>Oczywi¶cie, nie wszystkie sieci IRC próbuj± blokowaæ wêz³y Tor'a. W koñcu, ca³kiem
- niema³o ludzi u¿ywa Tor'a, by w prywatno¶ci pou¿ywaæ IRC'a w celu nawi±zania dobrej, legalnej
- komunikacji bez przywi±zywania ich do ich rzeczywistej to¿samo¶ci. Ka¿da sieæ IRC musi zdecydowaæ,
- czy blokowanie kilku wiêcej z tych milionów adresów IP, których mog± u¿ywaæ
- ¼li ludzie, jest warte utraty wk³adu od dobrze zachowuj±cych siê u¿ytkowników Tor'a. </p>
+<p>Oczywiście, nie wszystkie sieci IRC próbują blokować węzły Tor'a. W końcu, całkiem
+ niemało ludzi używa Tor'a, by w prywatności poużywać IRC'a w celu nawiązania dobrej, legalnej
+ komunikacji bez przywiązywania ich do ich rzeczywistej tożsamości. Każda sieć IRC musi zdecydować,
+ czy blokowanie kilku więcej z tych milionów adresów IP, których mogą używać
+ źli ludzie, jest warte utraty wkładu od dobrze zachowujących się użytkowników Tor'a. </p>
 
-<p>Je¶li jeste¶ blokowany, porozmawiaj z operatorami sieci i wyja¶nij im sytuacjê.
- Mog± oni w ogóle nie zdawaæ sobie sprawy z istnienia Tor'a lub mog± byæ nie¶wiadomi
- tego, ¿e adresy, które blokuj± s± punktami wyj¶cia sieci Tor. Je¶li po wyja¶nieniu
- problemy dojd± do wniosku, ¿e Tor powinien byæ blokowany, rozwa¿ korzystanie z sieci,
- która daje wiêksz± swobodê wypowiedzi. Mo¿e zaproszenie ich na kana³ #tor na irc.oftc.net
- pomo¿e im pokazaæ, ¿e nie wszyscy jeste¶my z³ymi lud¼mi. </p>
+<p>Jeśli jesteś blokowany, porozmawiaj z operatorami sieci i wyjaśnij im sytuację.
+ Mogą oni w ogóle nie zdawać sobie sprawy z istnienia Tor'a lub mogą być nieświadomi
+ tego, że adresy, które blokują są punktami wyjścia sieci Tor. Jeśli po wyjaśnieniu
+ problemy dojdą do wniosku, że Tor powinien być blokowany, rozważ korzystanie z sieci,
+ która daje większą swobodę wypowiedzi. Może zaproszenie ich na kanał #tor na irc.oftc.net
+ pomoże im pokazać, że nie wszyscy jesteśmy złymi ludźmi. </p>
 
-<p>Ostatecznie, je¶li odkryjesz sieæ IRC, która zdaje siê blokowaæ Tor'a lub
- jeden z jego punktów wyj¶cia, podaj tê informacjê na <a
-href="http://wiki.noreply.org/wiki/TheOnionRouter/BlockingIrc">stronie ¶ledzenia
-blokad Tor'a przez IRC</a>, ¿eby podzieliæ siê tym z innymi. Co najmniej jedna sieæ
- IRC sprawdza tê stronê, ¿eby odblokowywaæ punkty wyj¶cia, które zosta³y nies³usznie
+<p>Ostatecznie, jeśli odkryjesz sieć IRC, która zdaje się blokować Tor'a lub
+ jeden z jego punktów wyjścia, podaj tę informację na <a
+href="http://wiki.noreply.org/wiki/TheOnionRouter/BlockingIrc">stronie śledzenia
+blokad Tor'a przez IRC</a>, żeby podzielić się tym z innymi. Co najmniej jedna sieć
+ IRC sprawdza tę stronę, żeby odblokowywać punkty wyjścia, które zostały niesłusznie
 zablokowane. </p>
 
 <a id="SMTPBans"></a>
-<h3><a class="anchor" href="#SMTPBans">Wasze wêz³y s± zablokowane na serwerze pocztowym, którego chcê u¿ywaæ.</a></h3>
+<h3><a class="anchor" href="#SMTPBans">Wasze węzły są zablokowane na serwerze pocztowym, którego chcę używać.</a></h3>
 
-<p>Mimo ¿e <a href="#WhatAboutSpammers">Tor nie jest przydatny do
- spamowania</a>, niektórym zbyt zagorza³ym twórcom czarnych list wydaje siê,
- ¿e wszystkie otwarte sieci s± z³e &mdash; próbuj± przymusiæ administratorów sieci
- odno¶nie spraw polityki, us³ug i trasowania, a potem wyci±gaæ op³aty od ofiar. </p>
+<p>Mimo że <a href="#WhatAboutSpammers">Tor nie jest przydatny do
+ spamowania</a>, niektórym zbyt zagorzałym twórcom czarnych list wydaje się,
+ że wszystkie otwarte sieci są złe &mdash; próbują przymusić administratorów sieci
+ odnośnie spraw polityki, usług i trasowania, a potem wyciągać opłaty od ofiar. </p>
 
-<p>Je¶li administratorzy twojego serwera zdecyduj± siê takich czasrnych list, by
- odrzucaæ pocztê przychodz±c±, porozmawiaj z nimi i opowiedz im o Torze i jego
- politykach wyj¶cia. </p>
+<p>Jeśli administratorzy twojego serwera zdecydują się takich czasrnych list, by
+ odrzucać pocztę przychodzącą, porozmawiaj z nimi i opowiedz im o Torze i jego
+ politykach wyjścia. </p>
 
 <a id="Bans"></a>
-<h3><a class="anchor" href="#Bans">Chcê zablokowaæ sieci Tor dostêp do mojej us³ugi.</a></h3>
+<h3><a class="anchor" href="#Bans">Chcę zablokować sieci Tor dostęp do mojej usługi.</a></h3>
 
-<p>Przykro nam to s³yszeæ. S± sytuacje, gdzie blokowanie anonimowego dostêpu do
- us³ugi ma sens. Ale w wielu przypadkach, s± prostsze rozwi±zania twojego problemu,
- które w dalszym ci±gu pozwol± u¿ytkownikom bezpiecznie ³±czyæ siê z twoim serwisem.</p>
+<p>Przykro nam to słyszeć. Są sytuacje, gdzie blokowanie anonimowego dostępu do
+ usługi ma sens. Ale w wielu przypadkach, są prostsze rozwiązania twojego problemu,
+ które w dalszym ciągu pozwolą użytkownikom bezpiecznie łączyć się z twoim serwisem.</p>
 
-<p>Po pierwsze, zadaj sobie pytanie, czy mo¿na oddzieliæ w³a¶ciwych u¿ytkowników
- od pacanów na poziomie aplikacji. Na przyk³ad, móg³by¶ mieæ pewne obszary
- strony lub pewne przywileje jak wysylanie wiadomo¶ci, dostêpne tylko dla
- u¿ytkowników zarejestrowanych. £atwo jest stworzyæ aktualn± listê adresów IP
- Tor'a, które pozwalaj± na ³±czenie siê z twoj± stron±, wiêc móg³by¶ to
- rozró¿nienie zrobiæ tylko dla u¿ytkowników Tor'a. W ten sposób dostajesz ochronê
- dostêpu i nie musisz blokowaæ ca³ego serwisu. </p>
+<p>Po pierwsze, zadaj sobie pytanie, czy można oddzielić właściwych użytkowników
+ od pacanów na poziomie aplikacji. Na przykład, mógłbyś mieć pewne obszary
+ strony lub pewne przywileje jak wysylanie wiadomości, dostępne tylko dla
+ użytkowników zarejestrowanych. Łatwo jest stworzyć aktualną listę adresów IP
+ Tor'a, które pozwalają na łączenie się z twoją stroną, więc mógłbyś to
+ rozróżnienie zrobić tylko dla użytkowników Tor'a. W ten sposób dostajesz ochronę
+ dostępu i nie musisz blokować całego serwisu. </p>
 
-<p>Na przyk³ad, sieæ <a href="http://freenode.net/policy.shtml#tor">Freenode IRC</a>
- mia³a problem ze skoordynowan± grup± osób nadu¿ywaj±cych, które przy³±cza³y
- siê do kana³ów i subtelnie przejmowa³y rozmowy; ale kiedy oznaczyli wszystkich
- u¿ytkowników ³±cz±cych siê z Tor'a jako "anonimowych", pozbawiaj±c ich mo¿liwo¶ci
- wtopienia siê w kana³, te osoby wynios³y siê z powrotem do u¿ywania swoich
- anonimowych serwerów proxy i sieci botów. </p>
+<p>Na przykład, sieć <a href="http://freenode.net/policy.shtml#tor">Freenode IRC</a>
+ miała problem ze skoordynowaną grupą osób nadużywających, które przyłączały
+ się do kanałów i subtelnie przejmowały rozmowy; ale kiedy oznaczyli wszystkich
+ użytkowników łączących się z Tor'a jako "anonimowych", pozbawiając ich możliwości
+ wtopienia się w kanał, te osoby wyniosły się z powrotem do używania swoich
+ anonimowych serwerów proxy i sieci botów. </p>
 
-<p>Po drugie pomy¶l, ¿e setki tysiêcy ludzi u¿ywaj± Tor'a codziennie po prostu
- do "dobrej higieny danych" &mdash; na przyk³ad, by chroniæ siê przed zbieraj±cymi
- informacje firmami reklamowymi, w czasie swoich normalnych czynno¶ci. Inni
- u¿ywaj± Tor'a, gdy¿ jest to ich jedyny sposób na przej¶cie przez restrykcyjne
- lokalne zapory ogniowe. Niektórzy u¿ytkownicy Tor'a mog± w³a¶nie legalnie
- ³±czyæ siê z twoim serwisem, by wykonywaæ swoje normalne czynno¶ci. Musisz
- zdecydowaæ, czy blokowanie sieci Tor'a jest warte utraty wk³adu tych u¿ytkowników,
- jak równie¿ potencjalnych przysz³ych legalnych u¿ytkowników. (Czêsto ludzie nie
- maj± wiedzy, ilu dobrych u¿ytkowników Tor'a ³±czy siê z ich serwisem &mdash;
- tego siê nie zauwa¿a, dopóki nie pojawi siê jaki¶ nieuprzejmy.)</p>
+<p>Po drugie pomyśl, że setki tysięcy ludzi używają Tor'a codziennie po prostu
+ do "dobrej higieny danych" &mdash; na przykład, by chronić się przed zbierającymi
+ informacje firmami reklamowymi, w czasie swoich normalnych czynności. Inni
+ używają Tor'a, gdyż jest to ich jedyny sposób na przejście przez restrykcyjne
+ lokalne zapory ogniowe. Niektórzy użytkownicy Tor'a mogą właśnie legalnie
+ łączyć się z twoim serwisem, by wykonywać swoje normalne czynności. Musisz
+ zdecydować, czy blokowanie sieci Tor'a jest warte utraty wkładu tych użytkowników,
+ jak również potencjalnych przyszłych legalnych użytkowników. (Często ludzie nie
+ mają wiedzy, ilu dobrych użytkowników Tor'a łączy się z ich serwisem &mdash;
+ tego się nie zauważa, dopóki nie pojawi się jakiś nieuprzejmy.)</p>
 
-<p>Teraz powiniene¶ siê zapytaæ samego siebie, co zrobiæ z us³ugami grupuj±cymi
- wielu u¿ytkowników za kilkoma adresami IP. Tor w tej kwestii nie ró¿ni siê za
+<p>Teraz powinieneś się zapytać samego siebie, co zrobić z usługami grupującymi
+ wielu użytkowników za kilkoma adresami IP. Tor w tej kwestii nie różni się za
 bardzo od AOL.</p>
 
-<p>Ostatecznie, proszê pamiêtaæ, ¿e serwery Tor'a maj± <a
-href="#ExitPolicies">indiwidualne polityki wyj¶cia</a>. Wiele serwerów Tor'a
- w ogóle nie zezwala na po³±czenia wychodz±ce. Wiele z tych, które zezwalaj±
- na pewne po³±czenia wychodz±ce mo¿e ju¿ blokowaæ po³±czenia z twoim serwisem.
- Je¶li chcesz blokowaæ wêz³y Tor'a, przejrzyj ich polityki wyj¶cia i blokuj
- tylko te, które pozwalaj± na po³±czenia z twoj± stron±; pamiêtaj, ¿e polityki
- wyj¶cia mog± siê zmieniaæ (podobnie jak lista wêz³ów w sieci). </p>
+<p>Ostatecznie, proszę pamiętać, że serwery Tor'a mają <a
+href="#ExitPolicies">indiwidualne polityki wyjścia</a>. Wiele serwerów Tor'a
+ w ogóle nie zezwala na połączenia wychodzące. Wiele z tych, które zezwalają
+ na pewne połączenia wychodzące może już blokować połączenia z twoim serwisem.
+ Jeśli chcesz blokować węzły Tor'a, przejrzyj ich polityki wyjścia i blokuj
+ tylko te, które pozwalają na połączenia z twoją stroną; pamiętaj, że polityki
+ wyjścia mogą się zmieniać (podobnie jak lista węzłów w sieci). </p>
 
-<p>Je¶li naprawdê chcesz to zrobiæ, mamy
-<a href="<svnsandbox>contrib/exitlist">skrypt Pythona, który parsuje
-katalog Tor'a</a>. (Wiedz, ¿e ten skrypt nie poda ci idealnie dok³adnej listy
- adresów IP, które mog± siê z tob± ³±czyæ przez Tor, gdy¿ po³±czenia z niektórych
- serwerów Tor'a mog± wychodziæ z innych adresów ni¿ te, które podaje serwer.)
+<p>Jeśli naprawdę chcesz to zrobić, mamy
+<a href="<svnsandbox>contrib/exitlist">skrypt Pythona, który parsuje
+katalog Tor'a</a>. (Wiedz, że ten skrypt nie poda ci idealnie dokładnej listy
+ adresów IP, które mogą się z tobą łączyć przez Tor, gdyż połączenia z niektórych
+ serwerów Tor'a mogą wychodzić z innych adresów niż te, które podaje serwer.)
 </p>
 
 <a id="TracingUsers"></a>
-<h3><a class="anchor" href="#TracingUsers">Mam dobry powód, by ¶ledziæ u¿ytkownika Tor'a. Mo¿ecie mi pomóc?</a></h3>
+<h3><a class="anchor" href="#TracingUsers">Mam dobry powód, by śledzić użytkownika Tor'a. Możecie mi pomóc?</a></h3>
 
 <p>
-Deweloperzy Tor'a nie mog± nic zrobiæ, by wy¶ledziæ u¿ytkowników Tor'a. Te same
- mechanizmy ochrony, które uniemo¿liwiaj± z³ym ludziom z³amanie anonimowo¶ci Tor'a
- równie¿ uniemo¿liwiaj± nam dowiedzieæ siê, co siê dzieje.
+Deweloperzy Tor'a nie mogą nic zrobić, by wyśledzić użytkowników Tor'a. Te same
+ mechanizmy ochrony, które uniemożliwiają złym ludziom złamanie anonimowości Tor'a
+ również uniemożliwiają nam dowiedzieć się, co się dzieje.
 </p>
 
-<p>Niektórzy z fanów sugerowali, by¶my przeprojektowali Tor'a, tak by zawiera³
+<p>Niektórzy z fanów sugerowali, byśmy przeprojektowali Tor'a, tak by zawierał
 <a href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#Backdoor">tylne drzwi</a>.
- Z tym pomys³em wi±¿± siê dwa problemy. Po pierwsze, to zbytnio os³abia system ze
- strony technicznej. Posiadanie zcentralizowanego sposobu na po³±czenie u¿ytkowników
- z ich dzia³aniami jest otwart± dziur± dla napastników wszelkiego typu; a
- mechanizmy polityki potrzebne do poprawnej obs³ugi tej odpowiedzialno¶ci
- s± ogromne i nierozwi±zane. Po drugie, ¼li ludzie <a href="#WhatAboutCriminals">i tak siê
- w to nie z³api±</a>, gdy¿ u¿yj± innych ¶rodków by zapewniæ sobie anonimowo¶æ
- (kradzie¿ to¿samo¶ci, w³amywanie siê do komputerów i u¿ywanie ich do przekierowania
+ Z tym pomysłem wiążą się dwa problemy. Po pierwsze, to zbytnio osłabia system ze
+ strony technicznej. Posiadanie zcentralizowanego sposobu na połączenie użytkowników
+ z ich działaniami jest otwartą dziurą dla napastników wszelkiego typu; a
+ mechanizmy polityki potrzebne do poprawnej obsługi tej odpowiedzialności
+ są ogromne i nierozwiązane. Po drugie, źli ludzie <a href="#WhatAboutCriminals">i tak się
+ w to nie złapią</a>, gdyż użyją innych środków by zapewnić sobie anonimowość
+ (kradzież tożsamości, włamywanie się do komputerów i używanie ich do przekierowania
 swojego ruchu itd.).
 </p>
 
 <p>
-Pamiêtaæ nale¿y jednak, ¿e to nie znaczy, ¿e Tor jest nie nara¿ony. Tradycyjne
- techniki policyjne w dalszym ci±gu mog± byæ efektywne wzglêdem Tor'a, jak np.
- przes³uchiwanie podejrzanych, urz±dzenia pods³uchowe, analiza charakteru pisma
- i inne fizyczne ¶rodki ¶ledcze.
+Pamiętać należy jednak, że to nie znaczy, że Tor jest nie narażony. Tradycyjne
+ techniki policyjne w dalszym ciągu mogą być efektywne względem Tor'a, jak np.
+ przesłuchiwanie podejrzanych, urządzenia podsłuchowe, analiza charakteru pisma
+ i inne fizyczne środki śledcze.
 </p>
 
 <a id="LegalQuestions"></a>
-<h3><a class="anchor" href="#LegalQuestions">Mam pytania prawne dotyczace nadu¿yæ Tor'a.</a></h3>
+<h3><a class="anchor" href="#LegalQuestions">Mam pytania prawne dotyczace nadużyć Tor'a.</a></h3>
 
-<p>My jeste¶my tylko deweloperami. Mo¿emy odpowiadaæ na pytania techniczne,
- ale to nie z nami nale¿y rozmawiaæ o sprawach prawnych. </p>
+<p>My jesteśmy tylko deweloperami. Możemy odpowiadać na pytania techniczne,
+ ale to nie z nami należy rozmawiać o sprawach prawnych. </p>
 
-<p>Spójrz na
+<p>Spójrz na
 <a href="<page eff/tor-legal-faq>">Prawne FAQ tor'a</a>,
-i skontaktuj siê bezpo¶rednio z EFF je¶l ibêdziesz mia³ jakiekolwiek dalsze pytania prawne. </p>
+i skontaktuj się bezpośrednio z EFF jeśl ibędziesz miał jakiekolwiek dalsze pytania prawne. </p>
 
  </div><!-- #main -->
 

Modified: website/trunk/pl/foot.wmi
===================================================================
--- website/trunk/pl/foot.wmi	2006-10-17 02:17:20 UTC (rev 8737)
+++ website/trunk/pl/foot.wmi	2006-10-17 03:40:59 UTC (rev 8738)
@@ -19,21 +19,21 @@
 #####################################
  <: unless (translation_current()) { :>
   <p>
-   Uwaga: To t³umaczenie mo¿e byæ nieaktualne. Orygina³ po angielsku ma numer wersji
-   <:= translation_get_masterrevision() :> podczas gdy to t³umaczenie jest oparte na wersji
+   Uwaga: To tłumaczenie może być nieaktualne. Oryginał po angielsku ma numer wersji
+   <:= translation_get_masterrevision() :> podczas gdy to tłumaczenie jest oparte na wersji
    <:= translation_get_basedonrevision() :>.
   </p>
  <: } :>
 <p>
- Ani deweloperzy Tor'a, ani EFF nie sprawdzi³y t³umaczenia tej strony pod wzglêdem dok³adno¶ci
- i poprawno¶ci. T³umaczenie mo¿e byæ przestarza³e lub niepoprawne. Oficjalna strona Tor'a jest
+ Ani deweloperzy Tor'a, ani EFF nie sprawdziły tłumaczenia tej strony pod względem dokładności
+ i poprawności. Tłumaczenie może być przestarzałe lub niepoprawne. Oficjalna strona Tor'a jest
  po angielsku, pod adresem http://tor.eff.org/
 </p>
  <: if (has_translations()) { :>
   <p>
-    Ta strona jest tak¿e dostêpna w nastêpuj±cych jêzykach:
+    Ta strona jest także dostępna w następujących językach:
    <: print list_translations() :>.<br>
-    Jak ustawiæ <a href="http://www.debian.org/intro/cn#howtoset">domy¶lny jêzyk dokumentu</a>.
+    Jak ustawić <a href="http://www.debian.org/intro/cn#howtoset">domyślny język dokumentu</a>.
   </p>
  <: }; :>
  </div>

Modified: website/trunk/pl/mirrors.wml
===================================================================
--- website/trunk/pl/mirrors.wml	2006-10-17 02:17:20 UTC (rev 8737)
+++ website/trunk/pl/mirrors.wml	2006-10-17 03:40:59 UTC (rev 8738)
@@ -2,7 +2,7 @@
 # Based-On-Revision: 7799
 # Last-Translator: bogdandr_at_op . pl
 
-#include "head.wmi" TITLE="Mirrory" CHARSET="ISO-8859-2"
+#include "head.wmi" TITLE="Mirrory" CHARSET="UTF-8"
 
 <div class="main-column">
 
@@ -10,13 +10,13 @@
 <hr />
 
 <p>Adres kanoniczny tej strony to <a href="http://tor.eff.org/">http://tor.eff.org</a>,
-ale w innych miejscach znajduje siê kilka mirrorów tej strony.
+ale w innych miejscach znajduje się kilka mirrorów tej strony.
 </p>
 
 <p>
-Je¶li prowadzisz mirror, proszê napisz wiadomo¶æ do
+Jeśli prowadzisz mirror, proszę napisz wiadomość do
 <a href="mailto:tor-webmaster at freehaven.net">tor-webmaster at freehaven.net</a>
-a my dodamy twój mirror do listy.
+a my dodamy twój mirror do listy.
 </p>
 
 <table class="mirrors">

Modified: website/trunk/pl/people.wml
===================================================================
--- website/trunk/pl/people.wml	2006-10-17 02:17:20 UTC (rev 8737)
+++ website/trunk/pl/people.wml	2006-10-17 03:40:59 UTC (rev 8738)
@@ -2,29 +2,29 @@
 # Based-On-Revision: 8201
 # Last-Translator: bogdandr_at_op . pl
 
-#include "head.wmi" TITLE="Ludzie" CHARSET="ISO-8859-2"
+#include "head.wmi" TITLE="Ludzie" CHARSET="UTF-8"
 
 <div class="main-column">
 
 <h2>Tor: Ludzie</h2>
 <hr />
 
-<p>Projekt Tor jest zarz±dzany przez <a href="http://freehaven.net/">The
-Free Haven Project</a> jako klocek budulcowy dla anonimowych i odpornych na cenzurê
- systemów komunikacji i publikacji. Tor jest rozwijany przez
+<p>Projekt Tor jest zarzÄ…dzany przez <a href="http://freehaven.net/">The
+Free Haven Project</a> jako klocek budulcowy dla anonimowych i odpornych na cenzurÄ™
+ systemów komunikacji i publikacji. Tor jest rozwijany przez
  <a href="http://freehaven.net/~arma/">Roger'a Dingledine'a</a>
 i <a href="http://www.wangafu.net/~nickm/">Nick'a Mathewson'a</a>, z
-pomoc± od wielu wolontariuszy z ca³ego internetu.</p>
+pomocą od wielu wolontariuszy z całego internetu.</p>
 
-<p>Tor zosta³ zaprojektowany przez Roger'a Dingledine'a i Nick'a Mathewson'a z Free
+<p>Tor został zaprojektowany przez Roger'a Dingledine'a i Nick'a Mathewson'a z Free
 Haven i <a href="http://www.syverson.org/">Paul'a Syverson'a</a> z
 <a href="http://www.nrl.navy.mil/">Naval Research Laboratory</a>, w oparciu
-o oryginalny pomys³ <a href="http://www.onion-router.net/">trasowania cebulowego</a>
+o oryginalny pomysł <a href="http://www.onion-router.net/">trasowania cebulowego</a>
 rozwijany w NRL.</p>
 
-<p>Proszê nie kontaktowaæ siê z nami indywidualne na temat Tor'a &mdash; je¶li
+<p>Proszę nie kontaktować się z nami indywidualne na temat Tor'a &mdash; jeśli
 masz problem lub pytanie, przejrzyj <a href="<page
-contact>">stronê kontaktow±</a> by znale¼æ odpowiednie adresy.</p>
+contact>">stronę kontaktową</a> by znaleźć odpowiednie adresy.</p>
 
  </div><!-- #main -->
 

Modified: website/trunk/pl/research.wml
===================================================================
--- website/trunk/pl/research.wml	2006-10-17 02:17:20 UTC (rev 8737)
+++ website/trunk/pl/research.wml	2006-10-17 03:40:59 UTC (rev 8738)
@@ -2,7 +2,7 @@
 # Based-On-Revision: 7673
 # Last-Translator: bogdandr_at_op . pl
 
-#include "head.wmi" TITLE="Badania" CHARSET="ISO-8859-2"
+#include "head.wmi" TITLE="Badania" CHARSET="UTF-8"
 
 <div class="main-column">
 
@@ -11,11 +11,11 @@
 
 <p>Przeczytaj <a
 href="http://freehaven.net/anonbib/topic.html#Anonymous_20communication">te
-dokumenty</a> (zw³aszcza te w ramkach), by szybko nabraæ pojêcia o
+dokumenty</a> (zwłaszcza te w ramkach), by szybko nabrać pojęcia o
 systemach anonimowej komunikacji.</p>
 
 <p>Potrzebujemy ludzi do ataku na system, rozbijania ochrony itd.
- Zobacz dzia³ "Badania" ("Research") na stronie
+ Zobacz dział "Badania" ("Research") na stronie
 <a href="<page volunteer>">wolontariuszy</a>.</p>
 
  </div><!-- #main -->

Modified: website/trunk/pl/translation-status.wml
===================================================================
--- website/trunk/pl/translation-status.wml	2006-10-17 02:17:20 UTC (rev 8737)
+++ website/trunk/pl/translation-status.wml	2006-10-17 03:40:59 UTC (rev 8738)
@@ -2,12 +2,12 @@
 # Based-On-Revision: 8267
 # Last-Translator: bogdandr_at_op . pl
 
-#include "head.wmi" TITLE="Stan t³umaczenia" CHARSET="ISO-8859-2"
+#include "head.wmi" TITLE="Stan tłumaczenia" CHARSET="UTF-8"
 #use "functions.wmi"
 
 <div class="main-column">
 
-<h2>Tor: Stan t³umaczenia</h2>
+<h2>Tor: Stan tłumaczenia</h2>
 <hr />
 
 <:
@@ -52,11 +52,11 @@
 		print "<tr>";
 		printf "<th>%s</th>", $file;
 		printf '<td%s>Revision %s%s<br>
-		    <a href="http://cvs.seul.org/viewcvs/viewcvs.cgi/website/trunk/%sen/%s?root=tor&amp;view=markup">NAG£ÓWEK</a>
+		    <a href="http://cvs.seul.org/viewcvs/viewcvs.cgi/website/trunk/%sen/%s?root=tor&amp;view=markup">NAGŁÓWEK</a>
 			%s',
 			($obs ? ' bgcolor="lightgrey"' : ''),
 			$files{'en'}->{$file}->{'rev'},
-			($obs ? ' (przestarza³y)' :''),
+			($obs ? ' (przestarzały)' :''),
 			($dir eq '.' ? '' : $dir.'/'),
 			$file,
 			$validatorlink;
@@ -82,7 +82,7 @@
 				} else {
 					$status='nieaktualny';
 					if ($files{$lang}->{$file}->{'based'} ne 'unknown') {
-						$difflink=sprintf '<br><a href="http://cvs.seul.org/viewcvs/viewcvs.cgi/website/trunk/%sen/%s?root=tor&amp;r1=%s&amp;r2=%s">zmiany wzglêdem orygina³u</a>',
+						$difflink=sprintf '<br><a href="http://cvs.seul.org/viewcvs/viewcvs.cgi/website/trunk/%sen/%s?root=tor&amp;r1=%s&amp;r2=%s">zmiany względem oryginału</a>',
 							($dir eq '.' ? '' : $dir.'/'), $file, $files{$lang}->{$file}->{'based'}, $files{'en'}->{$file}->{'rev'};
 						$color='yellow';
 					} else {
@@ -91,7 +91,7 @@
 					};
 				};
 				printf '<td bgcolor="%s">%s<br>
-					<a href="http://cvs.seul.org/viewcvs/viewcvs.cgi/website/trunk/%s%s/%s?root=tor&amp;view=markup">NAG£ÓWEK</a><br>
+					<a href="http://cvs.seul.org/viewcvs/viewcvs.cgi/website/trunk/%s%s/%s?root=tor&amp;view=markup">NAGŁÓWEK</a><br>
 					%s
 					%s
 					%s</td>',

Modified: website/trunk/pl/translation.wml
===================================================================
--- website/trunk/pl/translation.wml	2006-10-17 02:17:20 UTC (rev 8737)
+++ website/trunk/pl/translation.wml	2006-10-17 03:40:59 UTC (rev 8738)
@@ -2,75 +2,75 @@
 # Based-On-Revision: 8268
 # Last-Translator: bogdandr_at_op . pl
 
-#include "head.wmi" TITLE="Wskazówki na temat t³umaczenia" CHARSET="ISO-8859-2"
+#include "head.wmi" TITLE="Wskazówki na temat tłumaczenia" CHARSET="UTF-8"
 
 <div class="main-column">
 
-<h2>Tor: Wskazówki na temat t³umaczenia</h2>
+<h2>Tor: Wskazówki na temat tłumaczenia</h2>
 <hr />
 
 <p>
- Je¶li chcesz pomóc w t³umaczenia strony i dokumentacji Tor'a na inne
- jêzyki, tu znajdziesz podstawowe wskazówki, które maj± ci w tym jak
- najlepiej pomóc.<br />
- By pokazaæ, jak aktualne s± nasze t³umaczenia, stworzyli¶my stronê z
- bie¿±cym <a href="<page translation-status>">stanem t³umaczenia</a>.</p>
+ Jeśli chcesz pomóc w tłumaczenia strony i dokumentacji Tor'a na inne
+ języki, tu znajdziesz podstawowe wskazówki, które mają ci w tym jak
+ najlepiej pomóc.<br />
+ By pokazać, jak aktualne są nasze tłumaczenia, stworzyliśmy stronę z
+ bieżącym <a href="<page translation-status>">stanem tłumaczenia</a>.</p>
 
 <p>
- Jeste¶my zainteresowani w t³umaczeniu ca³ego serwisu na ka¿dy jêzyk, ale
- nawet kilka stron bêdzie pomocnych.
+ Jesteśmy zainteresowani w tłumaczeniu całego serwisu na każdy język, ale
+ nawet kilka stron będzie pomocnych.
 </p>
 
 <ol>
 <li>Zajrzyj do <a
- href="<svnwebsite>en/"><svnwebsite>en/</a>, gdzie jest zestaw plików ".wml".
- Najwa¿niejsze do t³umaczenia s± <code>index.wml</code>, <code>overview.wml</code>,
+ href="<svnwebsite>en/"><svnwebsite>en/</a>, gdzie jest zestaw plików ".wml".
+ Najważniejsze do tłumaczenia są <code>index.wml</code>, <code>overview.wml</code>,
 <code>download.wml</code>, <code>documentation.wml</code>,
 <code>foot.wmi</code> i <code>navigation.wml</code>.
- Mo¿esz oczywi¶cie przet³umaczyæ wiêcej stron ni¿ tylko te, je¶li chcesz:
- nastêpny przydatny zestaw to pliki ".wml" w <a
+ Możesz oczywiście przetłumaczyć więcej stron niż tylko te, jeśli chcesz:
+ następny przydatny zestaw to pliki ".wml" w <a
 href="<svnwebsite>docs/en/"><svnwebsite>docs/en/</a>.
- Zajrzyj do <a href="<svnwebsite>de/"><svnwebsite>de/</a>, by zobaczyæ przyk³ady
- po¿±danych formatów t³umaczenia.</li>
+ Zajrzyj do <a href="<svnwebsite>de/"><svnwebsite>de/</a>, by zobaczyć przykłady
+ pożądanych formatów tłumaczenia.</li>
 
-#<li>Nazwy plików powinny byæ zmienione z index.html na index.xx.html, gdzie xx
-#to dwuliterowy kod twojego jêzyka, wed³ug <a href="http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm">ISO 639</a>.
+#<li>Nazwy plików powinny być zmienione z index.html na index.xx.html, gdzie xx
+#to dwuliterowy kod twojego języka, według <a href="http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm">ISO 639</a>.
 #</li>
 
-<li>Pierwsz± lini± w przet³umaczonym pliku powinna byæ linia
+<li>Pierwszą linią w przetłumaczonym pliku powinna być linia
 <br />
 \# Based-On-Revision: 1.4<br />
- gdzie 1.4 to numer wersji oryginalnej t³umaczonej strony, by ³atwo mo¿na by³o
- sprawdziæ, czy strona nie jest przedawniona. Numer wersji mo¿na znale¼æ na
- górze ka¿dej ze stron -- jest tworzony przez SVN, wiêc
- <a href="<page documentation>#Developers">sprawd¼</a> najnowsz± wersjê strony.</li>
+ gdzie 1.4 to numer wersji oryginalnej tłumaczonej strony, by łatwo można było
+ sprawdzić, czy strona nie jest przedawniona. Numer wersji można znaleźć na
+ górze każdej ze stron -- jest tworzony przez SVN, więc
+ <a href="<page documentation>#Developers">sprawdź</a> najnowszą wersję strony.</li>
 
-<li>Drug± lini± w przet³umaczonym pliku powinna byæ linia zawiraj±ca adres e-mail
- osoby t³umacz±cej:<br />
+<li>Drugą linią w przetłumaczonym pliku powinna być linia zawirająca adres e-mail
+ osoby tłumaczącej:<br />
 \# Last-Translator: abc at example.com<br />
- ¿eby¶my mogli siê z tob± skontaktowaæ, je¶li strona musi byæ poprawiona lub zaktualizowana.</li>
+ żebyśmy mogli się z tobą skontaktować, jeśli strona musi być poprawiona lub zaktualizowana.</li>
 
-<li>Chcieliby¶my tak¿e dostaæ t³umaczenia diagramów na
- <a href="<page overview>">stronie wprowadzenia</a>. Mo¿esz nam przys³aæ sam
- tekst, który powinien siê znale¼æ na diagramach, a my zajmiemy siê
- zrobieniem nowych wersji obrazków.</li>
+<li>Chcielibyśmy także dostać tłumaczenia diagramów na
+ <a href="<page overview>">stronie wprowadzenia</a>. Możesz nam przysłać sam
+ tekst, który powinien się znaleźć na diagramach, a my zajmiemy się
+ zrobieniem nowych wersji obrazków.</li>
 
-<li>Przet³umaczone strony powinny zawieraæ odno¶niki do innych przet³umaczonych stron (je¶li
- zawieraj± do innych).</li>
+<li>Przetłumaczone strony powinny zawierać odnośniki do innych przetłumaczonych stron (jeśli
+ zawierajÄ… do innych).</li>
 
-<li>Przet³umaczone strony powinny w pliku foot.wml zawieraæ nastêpuj±c±
- informacjê przet³umaczon± na odpowiedni jêzyk: "Ani deweloperzy Tor'a, ani EFF nie
- sprawdzi³y t³umaczenia tej strony pod wzglêdem dok³adno¶ci
- i poprawno¶ci. T³umaczenie mo¿e byæ przestarza³e lub niepoprawne. Oficjalna strona Tor'a jest
+<li>Przetłumaczone strony powinny w pliku foot.wml zawierać następującą
+ informację przetłumaczoną na odpowiedni język: "Ani deweloperzy Tor'a, ani EFF nie
+ sprawdziły tłumaczenia tej strony pod względem dokładności
+ i poprawności. Tłumaczenie może być przestarzałe lub niepoprawne. Oficjalna strona Tor'a jest
  po angielsku, pod adresem http://tor.eff.org/".</li>
 
-<li>U¿ywaj prawid³owych <a href="http://roselli.org/adrian/articles/character_charts.asp">encji
- znakowych</a>. Mimo ¿e wiêkszo¶æ przegl±darek w dziesiejszych czasach
- wy¶wietlaj± te znaki poprawnie, chcemy siê zabezpieczyæ, by nie otrzymywaæ
- zg³oszeñ o b³êdach od ludzi, którzy nie mog± przeczytaæ tekstu.</li>
+<li>Używaj prawidłowych <a href="http://roselli.org/adrian/articles/character_charts.asp">encji
+ znakowych</a>. Mimo że większość przeglądarek w dziesiejszych czasach
+ wyświetlają te znaki poprawnie, chcemy się zabezpieczyć, by nie otrzymywać
+ zgłoszeń o błędach od ludzi, którzy nie mogą przeczytać tekstu.</li>
 
-<li>Pisz swoje t³umaczenie w prawid³owym XHTML, by zminimalizowaæ niezbêdn± pracê
- przed wrzuceniem strony do SVN. Mo¿esz testowaæ swój kod na <a
+<li>Pisz swoje tłumaczenie w prawidłowym XHTML, by zminimalizować niezbędną pracę
+ przed wrzuceniem strony do SVN. Możesz testować swój kod na <a
 href="http://validator.w3.org/">validator.w3.org</a>.</li>
 </ol>
 More information about the tor-commits mailing list