[or-cvs] r8731: shiny new polish pages. in the wrong charset, but we're work (website/trunk/pl)

arma at seul.org arma at seul.org
Mon Oct 16 05:14:26 UTC 2006


Author: arma
Date: 2006-10-16 01:14:17 -0400 (Mon, 16 Oct 2006)
New Revision: 8731

Added:
  website/trunk/pl/documentation.wml
  website/trunk/pl/donate.wml
  website/trunk/pl/download-osx.wml
  website/trunk/pl/download-unix.wml
  website/trunk/pl/download-windows.wml
  website/trunk/pl/faq-abuse.wml
  website/trunk/pl/mirrors.wml
  website/trunk/pl/people.wml
  website/trunk/pl/research.wml
  website/trunk/pl/translation-status.wml
  website/trunk/pl/translation.wml
Modified:
  website/trunk/pl/download.wml
  website/trunk/pl/foot.wmi
Log:
shiny new polish pages. in the wrong charset, but we're
working on that.


Added: website/trunk/pl/documentation.wml
===================================================================
--- website/trunk/pl/documentation.wml	2006-10-16 04:37:52 UTC (rev 8730)
+++ website/trunk/pl/documentation.wml	2006-10-16 05:14:17 UTC (rev 8731)
@@ -0,0 +1,152 @@
+## translation metadata
+# Based-On-Revision: 8471
+# Last-Translator: bogdandr_at_op . pl
+
+#include "head.wmi" TITLE="Dokumentacja" CHARSET="ISO-8859-2"
+
+<div class="main-column">
+
+<a id="RunningTor"></a>
+<h2><a class="anchor" href="#RunningTor">Uruchamianie Tor'a</a></h2>
+<ul>
+<li><a href="<page docs/tor-doc-win32>">Instalacja Tor'a
+na Win32</a></li>
+<li><a href="<page docs/tor-doc-osx>">Instalacja Tor'a na
+Mac OS X</a></li>
+<li><a href="<page docs/tor-doc-unix>">Instalacja Tor'a na
+Linux/BSD/Unix</a></li>
+<li><a href="<page docs/tor-switchproxy>">Instalacja
+SwitchProxy dla Tor'a</a></li>
+<li><a href="<page docs/tor-doc-server>">Konfiguracja
+serwera Tor</a></li>
+<li><a href="<page docs/tor-hidden-service>">Konfiguracja
+us³ug ukrytych Tor'a</a></li>
+</ul>
+
+<a id="Support"></a>
+<h2><a class="anchor" href="#Support">Uzyskiwanie pomocy</a></h2>
+<ul>
+<li>The <a href="http://wiki.noreply.org/wiki/TheOnionRouter/TorFAQ">Techniczne
+FAQ Wiki Tor'a</a> jest pierwszym miejscem, gdzie nale¿y szukaæ.
+<a href="http://wiki.noreply.org/wiki/TheOnionRouter/TorifyHOWTO">Przewodnik
+ Toryfikacji ró¿nych aplikacji</a> te¿ jest popularny. (My
+monitorujemy stronê Wiki by zapewniæ dok³adno¶æ, deweloperzy Tor'a nie s±
+odpowiedzialni za zawrto¶æ.)</li>
+<li><a href="<page faq-abuse>">FAQ o nadu¿yciach</a> jest zbiorem
+czêstych pytañ i spraw dyskutowanych, gdy kto¶ posiada serwer Tor'a.</li>
+<li><a href="<page eff/tor-legal-faq>">Prawne FAQ Tor'a</a> zosta³o napisane przez
+prawników EFF. Jego celem jest daæ wszystkim pogl±d na pewne sprawy prawne,
+które s± zwi±zane z projektem Tor'a w USA.</li>
+<li><a href="<page tor-manual>">Podrêcznik</a>
+zawiera wszystkie mo¿liwe wpisy, które mo¿na umie¶ciæ w swoim <a
+href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#torrc">pliku
+torrc</a>. Mamy te¿ <a href="<page tor-manual-dev>">podrêcznik do
+wersji deweloperskiej Tor'a</a>.</li>
+<li><a href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter">Wiki
+Tor'a</a> ma mnóstwo pomocnych wk³adów od u¿ytkowników Tor'a.
+Zobacz!</li>
+<li>Kana³ IRC Tor'a (dla u¿ytkowników, operatorów serwerów i deweloperów)
+to <a href="irc://irc.oftc.net/tor">#tor na irc.oftc.net</a>.</li>
+<li>Mamy <a
+href="http://bugs.noreply.org/tor">bugtracker</a> (system ¶ledzenia b³êdów).
+Je¶li znalaz³e¶ b³±d, zw³aszcza prowadz±cy do zamkniêcia programu, najpierw przeczytaj <a
+href="http://wiki.noreply.org/wiki/TheOnionRouter/TorFAQ#ServerCrashing">jak
+zg³aszaæ b³êdy Tor'a</a>, a potem podaj nam jak najwiêcej informacji o tym b³êdzie w systemie
+bugtracker. (Je¶li twój b³±d jest w Privoxy, przegl±darce,
+lub jakiejkolwiek innej aplikacji, proszê nie umieszczaæ go
+w naszym systemie.)</li>
+<li>Wypróbuj listê mailingow± or-talk <a href="#MailingLists">poni¿ej</a>.
+<li>W ostateczno¶ci przejrzyj <a href="<page contact>">stronê
+kontaktow± Tor'a</a>.</li>
+</ul>
+
+<a id="MailingLists"></a>
+<h2><a class="anchor" href="#MailingLists">Informacja o Listach Mailingowych</a></h2>
+<ul>
+<li><a href="http://archives.seul.org/or/announce/">Lista mailingowa or-announce</a>
+ jest list± o ma³ym ruchu dla og³oszeñ o noweych wydaniach
+i krytycznych aktualizacjach bezpieczeñstwa. Na tej li¶cie powinni byæ wszyscy.</li>
+<li><a href="http://archives.seul.org/or/talk/">Lista or-talk</a>
+jest miejscem, gdzie toczy siê wiele dyskucji, i gdzie wysy³amy zawiadomienia
+o wersjach prerelease i release candidates.</li>
+<li><a href="http://archives.seul.org/or/dev/">Lista or-dev</a>
+jest tylko dla deweloperów i ma ma³y ruch.</li>
+<li>Lista dla <a href="http://archives.seul.org/or/cvs/">zapisów cvs</a>
+mo¿e byæ ciekawa dla deweloperów.</li>
+</ul>
+
+<a id="DesignDoc"></a>
+<h2><a class="anchor" href="#DesignDoc">Dokumenty Projektu</a></h2>
+<ul>
+<li><b>Dokumenty Projektu</b> (opublikowane na Usenix Security 2004)
+podaje nasze uzasadnienia i analizy bezpieczeñstwa projektu Tor'a: s± wersje
+<a href="<svnsandbox>doc/design-paper/tor-design.pdf">PDF</a> i
+<a href="<svnsandbox>doc/design-paper/tor-design.html">HTML</a>
+.</li>
+<li>Nasz dodatkowy dokument na temat <b>wyzwañ w krótkoczasowej anonimowo¶ci</b>
+(ci±gle w postaci szkicu) podaje szczegó³y nowszych do¶wiadczeñ i kierunki:
+<a href="<svnsandbox>doc/design-paper/challenges.pdf">wersja
+PDF</a>.</li>
+<li><b>Specyfikacje</b> maj± za zadanie daæ
+deweloperom do¶æ informacji, by stworzyæ kompatybiln± wersjê Tor'a:
+<ul>
+<li><a href="<svnsandbox>doc/tor-spec.txt">G³ówna specyfikacja Tor'a</a></li>
+<li><a href="<svnsandbox>doc/rend-spec.txt">Specyfikacja rendezvous Tor'a</a></li>
+<li><a href="<svnsandbox>doc/dir-spec.txt">Specyfikacja serwera katalogów Tor'a</a></li>
+<li><a href="<svnsandbox>doc/control-spec.txt">Specyfikacja kontroli interfejsu UI Tor'a</a></li>
+</ul></li>
+<li>Spójrz na <a href="http://freehaven.net/~arma/wth1.pdf">slajdy
+(PDF)</a> i <a
+href="http://rehash.waag.org/WTH/wth-anonymous-communication-58.mp4.torrent">wideo
+(torrent)</a> z przemówienia na temat Tor'a, które Roger wyg³osi³ na <a
+href="http://whatthehack.org/">What the Hack (WTH)</a>. Mamy te¿ <a
+href="http://freehaven.net/~arma/wth3.pdf">slajdy</a> i <a
+href="http://rehash.waag.org/WTH/wth_tor_hidden_services.mp4.torrent">wideo</a>
+z przemównienia na WTH na temat us³ug ukrytych.</li>
+</ul>
+
+<a id="NeatLinks"></a>
+<h2><a class="anchor" href="#NeatLinks">Ciekawe Linki</a></h2>
+<ul>
+<li><a href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter">Tor
+wiki</a> ma mnóstwo pomocnych wk³adów od u¿ytkowników Tor'a. Sprawd¼!</li>
+<li><a href="http://6sxoyfb3h2nvok2d.onion/">Ukryte wiki</a> jest
+portalem dla wszystkiego o us³ugach ukrytych.</li>
+<li><a
+href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/SupportPrograms">Lista
+pomocnych programów, których mo¿na u¿yæ z Tor'em</a>.</li>
+<li><a href="http://www.noreply.org/tor-running-routers/">Graf Weasel'a
+liczby serwerów Tor'a w ró¿nych okresach</a>.</li>
+<li>Zobacz listê Geoff Goodell'a <a
+href="http://serifos.eecs.harvard.edu/cgi-bin/exit.pl">punktów
+wyj¶ciowych Tor'a w ró¿nych krajach</a>, lub stronê Xenobite'a <a
+href="http://torstat.xenobite.eu/">o stanie wêz³ów Tor'a</a>. Te listy
+mog± nie byæ tak dok³adne jak te, których u¿ywa twój klient Tor'a, gdy¿ twój klient
+pobiera wszystkie wyczerpuj±ce katalogi i ³±czy je lokalnie.</li>
+<li>Przeczytaj <a
+href="http://freehaven.net/anonbib/topic.html#Anonymous_20communication">te
+dokumenty</a> (zw³aszcza te w ramkach) by szybko nabraæ pojêcia o
+systemach anonimowej komunikacji.</li>
+</ul>
+
+<a id="Developers"></a>
+<h2><a class="anchor" href="#Developers">Dla Deweloperów</a></h2>
+ Przegl±daj <b>katalogi ze ¼ród³ami</b> Tor'a: (które niekoniecznie musz± dzia³aæ lub w ogóle siê kompilowaæ)
+ <ul>
+  <li><a href="<svnsandbox>">Regularnie aktualizowana "piaskownica" SVN</a></li>
+  <li><a href="https://tor-svn.freehaven.net/svn/tor/trunk">Przegl±daj bezpo¶rednio drzewo katalogów kodu ¼ród³owego</a></li>
+  <li><a href="http://cvs.seul.org/viewcvs/viewcvs.cgi/tor/?root=tor">ViewCVS</a></li>
+  <li>anonimowy dostêp do <a href="http://subversion.tigris.org/">subversion</a>:
+   <ul>
+    <li>Stwórz nowy katalog i przejd¼ do niego.</li>
+    <li><kbd>svn checkout https://tor-svn.freehaven.net/svn/tor/trunk tor</kbd></li>
+    <li><kbd>svn checkout https://tor-svn.freehaven.net/svn/website/trunk website</kbd></li>
+    <li>¯eby sprawdziæ ga³±¼ utrzymywanych wersji, u¿yj<br /><kbd>svn checkout https://tor-svn.freehaven.net/svn/tor/branches/tor-0_1_1-patches</kbd></li>
+   </ul><br>
+   <b>odcisk palca (hash) certyfikatu HTTPS:</b> 11:34:5c:b1:c4:12:76:10:86:ce:df:69:3d:06:a9:57:fa:dc:c9:29
+  </li>
+ </ul>
+
+ </div><!-- #main -->
+
+#include <foot.wmi>

Added: website/trunk/pl/donate.wml
===================================================================
--- website/trunk/pl/donate.wml	2006-10-16 04:37:52 UTC (rev 8730)
+++ website/trunk/pl/donate.wml	2006-10-16 05:14:17 UTC (rev 8731)
@@ -0,0 +1,94 @@
+## translation metadata
+# Based-On-Revision: 8017
+# Last-Translator: bogdandr_at_op . pl
+
+#include "head.wmi" TITLE="Dary pieniê¿ne!" CHARSET="ISO-8859-2"
+
+<div class="main-column">
+
+<h2>Wspomó¿ finansowo projekt Tor!</h2>
+<hr />
+
+<p>
+Je¶li u¿ywasz Tor'a i chcia³by¶ pomóc w jego utrzymaniu, rozwa¿ podarowanie pieniêdzy
+na projekt Tor.
+</p>
+
+<p>Od pa¼dziernika 2005, EFF nie ma ju¿ pieniêdzy na utrzymanie projektu Tor.
+Twój dar pomo¿e Rogerowi i Nickowi skupiæ siê na tworzeniu Tor'a i czynieniu go
+u¿ytecznym, zamiast na poszukiwaniu nowych sponsorów i byciu rozpraszanym przez
+ich normaln± pracê. Pomó¿ nam utrzymywaæ Tor'a w stanie <a
+href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#Funding">aktywnego
+rozwoju</a>!
+</p>
+
+<form id="subscribe" action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post">
+ <p>
+Najbardziej u¿ytecznym podej¶ciem jest zostanie "cz³onkiem" projektu Tor za
+<b>sta³± op³at±</b> miesiêczn±. Sta³e przychody pozwalaj± nam mniej martwiæ siê
+zbiórk± funduszy, a bardziej skupiæ siê na rozwoju. Mo¿esz zostaæ cz³onkiem,
+klikaj±c na przycisk (musisz posiadaæ konto w systemie
+<a href="http://paypal.com/">PayPal</a>):<br />
+<input type="radio" name="a3" value="50.00" />$50
+<input type="radio" name="a3" value="20.00" checked="checked" />$20
+<input type="radio" name="a3" value="10.00" />$10
+<input type="radio" name="a3" value="5.00" />$5
+<input type="hidden" name="p3" value="1" />
+<input type="hidden" name="t3" value="M" />
+<input type="hidden" name="sra" value="1" />
+<input type="hidden" name="src" value="1" />
+<input type="hidden" name="no_shipping" value="1" />
+<input type="hidden" name="no_note" value="1" />
+<input name="submit" type="submit" class="button" value="Dotuj!" />
+<input type="hidden" name="cmd" value="_xclick-subscriptions" />
+<input type="hidden" name="business" value="donations at freehaven.net" />
+<input type="hidden" name="item_name" value="Tor Project Membership" />
+<input type="hidden" name="return" value="http://tor.eff.org/">
+<input type="hidden" name="cancel_return" value="http://tor.eff.org/donate">
+</p>
+</form>
+
+<form id="donate" action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post">
+ <p>Mo¿esz te¿ dokonaæ <b>jednorazowego daru</b> (poprzez PayPal, ale
+ nie wymaga konta):<br />
+<input type="radio" name="amount" value="100.00" />$100
+<input type="radio" name="amount" value="50.00" />$50
+<input type="radio" name="amount" value="20.00" checked="checked" />$20
+<input type="radio" name="amount" value="10.00" />$10
+<input type="radio" name="amount" value="" />other
+<input type="hidden" name="no_shipping" value="1" />
+<input name="submit" type="submit" class="button" value="Dotuj!" />
+<input type="hidden" name="cmd" value="_xclick" />
+<input type="hidden" name="business" value="donations at freehaven.net" />
+<input type="hidden" name="item_name" value="Tor" />
+<input type="hidden" name="return" value="http://tor.eff.org/">
+<input type="hidden" name="cancel_return" value="http://tor.eff.org/donate">
+</p>
+</form>
+
+<p>Mo¿esz te¿ dokonaæ odliczonej od podatku wp³aty czekiem lub gotówk± na rzecz
+Electronic Frontier Foundation, która zgodzi³a siê przyjmowaæ datki na projekt Tor.
+Nale¿y tylko napisaæ "Tor donation" na czeku <i>i</i> na kopercie.
+EFF wy¶le potwierdzenie dla twojego zeznania podatkowego, je¶li podasz swój adres.
+Za datki wysoko¶ci $65 lub wiêcej, EFF dorzuci <a
+href="http://tor.eff.org/tshirt.html">jasnozielon± koszulkê Tor'a</a>,
+je¶li o to poprosisz &mdash; pamiêtaj tylko, aby podaæ rozmiar (S/M/L/XL/XXL),
+rozmiar zapasowy, je¶li twój pierwszy oka¿e siê niedostêpny, oraz swój adres.
+Datki wysy³ajcie do:<br />
+EFF<br />
+Tor donation<br />
+454 Shotwell St.<br />
+San Francisco, CA 94110<br />
+</p>
+
+<p>Wiêksze dary s± oczywi¶cie bardziej pomocne. Przyjmujemy te¿ <a
+href="http://2827792.e-gold.com/">e-gold</a>. Je¶li wolisz inny sposób
+przekazania daru (jak na przyk³ad przelew bankowy w stylu europejskim), <a
+href="mailto:donations at freehaven.net">daj nam znaæ</a>, a my znajdziemy jakie¶
+rozwi±zanie.
+</p>
+
+ </div><!-- #main -->
+
+#include <foot.wmi>
+

Added: website/trunk/pl/download-osx.wml
===================================================================
--- website/trunk/pl/download-osx.wml	2006-10-16 04:37:52 UTC (rev 8730)
+++ website/trunk/pl/download-osx.wml	2006-10-16 05:14:17 UTC (rev 8731)
@@ -0,0 +1,100 @@
+## translation metadata
+# Based-On-Revision: 8698
+# Last-Translator: bogdandr_at_op . pl
+
+#include "head.wmi" TITLE="Pobieranie dla OS X" CHARSET="ISO-8859-2"
+
+<div class="main-column">
+
+<h2>Tor: Paczki dla OS X</h2>
+<hr />
+
+<p>Najnowszym stabilnym wydaniem jest <b><version-stable></b>, a najnowszym
+rozwijanym wydaniem jest <b><version-alpha></b>.</p>
+
+<p><b>Zapisz siê</b> na
+<a href="http://archives.seul.org/or/announce/">listê mailingow± or-announce</a>,
+by byæ informowanym o sprawach bezpieczeñstwa i nowych stabilnych wydaniach
+(bêdziesz musia³ potwierdziæ zapisanie siê poprzez e-mail):</p>
+
+<form action="http://freehaven.net/cgi-bin/majordomo.cgi">
+<input type="hidden" name="mlist" value="or-announce">
+<input type="hidden" name="subscribe" value="1">
+<input type="hidden" name="host" value="freehaven.net">
+<input name="email" size="15">
+<input type="submit" value="Zapisz">
+</form>
+
+<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="2">
+<thead>
+<tr>
+<th>Platforma</th>
+<th>Paczka</th>
+<th>Informacje o instalacji</th>
+</tr>
+</thead>
+
+<tr>
+<td>OS X 10.4 (Tiger)</td>
+<td>Pakiet Tor &amp; Privoxy &amp; Vidalia:
+<a href="<package-osx-bundle-stable>"><version-osx-bundle-stable></a> (<a href="<package-osx-bundle-stable-sig>">sig</a>),
+<a href="<package-osx-bundle-alpha>"><version-osx-bundle-alpha></a> (<a href="<package-osx-bundle-alpha-sig>">sig</a>).
+</td>
+<td><a href="<page docs/tor-doc-osx>">Instrukcje dla OS X</a></td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td>OS X 10.3 (Panther)</td>
+<td>Pakiet Tor &amp; Privoxy &amp; Vidalia:
+<a href="<package-oldosx-bundle-stable>"><version-oldosx-bundle-stable></a> (<a href="<package-oldosx-bundle-stable-sig>">sig</a>),
+<a href="<package-oldosx-bundle-alpha>"><version-oldosx-bundle-alpha></a> (<a href="<package-oldosx-bundle-alpha-sig>">sig</a>).
+</td>
+<td><a href="<page docs/tor-doc-osx>">Instrukcje dla OS X</a></td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td>Tylko dla ekspertów: Tiger</td>
+<td>Sam Tor &amp; Privoxy:
+<a href="<package-osx-stable>"><version-osx-stable></a> (<a href="<package-osx-stable-sig>">sig</a>),
+<a href="<package-osx-alpha>"><version-osx-alpha></a> (<a href="<package-osx-alpha-sig>">sig</a>).
+</td>
+<td><a href="<page docs/tor-doc-osx>">Instrukcje dla OS X</a></td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td>Tylko dla ekspertów: Panther</td>
+<td>Sam Tor &amp; Privoxy:
+<a href="<package-oldosx-stable>"><version-oldosx-stable></a> (<a href="<package-oldosx-stable-sig>">sig</a>),
+<a href="<package-oldosx-alpha>"><version-oldosx-alpha></a> (<a href="<package-oldosx-alpha-sig>">sig</a>).
+</td>
+<td><a href="<page docs/tor-doc-osx>">Instrukcje dla OS X</a></td>
+</tr>
+
+</table>
+
+<br />
+
+<h2>Wiêcej szczegó³ów</h2>
+
+<ul>
+<li>Tor jest rozprowadzany jako <a href="http://www.fsf.org/"> Wolne Oprogramowanie (Free Software)</a>
+pod <a href="<svnsandbox>LICENSE">3-punktow± licencj± BSD</a>.</li>
+<li>Je¶li chcesz, by Tor sta³ siê szybszy i bardziej u¿yteczny, rozwa¿ <a
+href="<page donate>">z³o¿enie dotacji na projekt Tor</a>.</li>
+<li>Przeczytaj <a href="<page download>#ChangeLog">opis zmian
+w ka¿dym wydaniu</a>.</li>
+<li>Tutaj znajduje siê <a href="<page mirrors>">lista
+stron-mirrorów strony Tor'a</a>. Tu jest <a
+href="http://opensource.depthstrike.com/?category=tor">strona z torrentami
+dla ka¿dego z plików powy¿ej</a>. Mo¿esz te¿ pobraæ
+<a href="dist/privoxy-3.0.3-2-stable.src.tar.gz">kod ¼ród³owy Privoxy 3.0.3</a>
+lub <a href="dist/vidalia-bundles/">kod ¼ród³owy Vidalia</a>.</li>
+<li>Zobacz nasz <a
+href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/VerifyingSignatures">wpis do FAQ
+odno¶nie weryfikacji podpisów paczek</a>, który powoli upewniæ siê,
+¿e pobra³e¶ plik, który my dali¶my do pobrania.</li>
+</ul>
+
+ </div><!-- #main -->
+
+#include <foot.wmi>

Added: website/trunk/pl/download-unix.wml
===================================================================
--- website/trunk/pl/download-unix.wml	2006-10-16 04:37:52 UTC (rev 8730)
+++ website/trunk/pl/download-unix.wml	2006-10-16 05:14:17 UTC (rev 8731)
@@ -0,0 +1,182 @@
+## translation metadata
+# Based-On-Revision: 8698
+# Last-Translator: bogdandr_at_op . pl
+
+#include "head.wmi" TITLE="Pobieranie dla Linux/Unix" CHARSET="ISO-8859-2"
+
+<div class="main-column">
+
+<h2>Tor: Paczki dla Linux/Unix</h2>
+<hr />
+
+<p>Najnowszym stabilnym wydaniem jest <b><version-stable></b>, a najnowszym
+rozwijanym wydaniem jest <b><version-alpha></b>.</p>
+
+<p><b>Zapisz siê</b> na
+<a href="http://archives.seul.org/or/announce/">listê mailingow± or-announce</a>,
+by byæ informowanym o sprawach bezpieczeñstwa i nowych stabilnych wydaniach
+(bêdziesz musia³ potwierdziæ zapisanie siê poprzez e-mail):</p>
+
+<form action="http://freehaven.net/cgi-bin/majordomo.cgi">
+<input type="hidden" name="mlist" value="or-announce">
+<input type="hidden" name="subscribe" value="1">
+<input type="hidden" name="host" value="freehaven.net">
+<input name="email" size="15">
+<input type="submit" value="Zapisz">
+</form>
+
+<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="2">
+<thead>
+<tr>
+<th>Platforma</th>
+<th>Paczka</th>
+<th>Informacje o instalacji</th>
+</tr>
+</thead>
+
+<tr>
+<td>Debian sid</td>
+<td><kbd>apt-get install tor</kbd>
+  </td>
+<td>
+<a href="<page docs/tor-doc-unix>">Instrukcje dla Linux/BSD/Unix</a>
+</td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td>Inne typu Debian, Knoppix, Ubuntu</td>
+<td><a href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorOnDebian">paczki z noreply.org</a>
+  </td>
+<td>
+<a href="<page docs/tor-doc-unix>">Instrukcje dla Linux/BSD/Unix</a>
+</td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td>Red Hat Linux</td>
+<td>
+<a href="<package-rpm-stable>"><version-rpm-stable> RPM</a> (<a href="<package-rpm-stable-sig>">sig</a>)
+<br>
+<a href="<package-srpm-stable>"><version-rpm-stable> SRPM</a> (<a href="<package-srpm-stable-sig>">sig</a>)
+<br />
+</td>
+<td>
+<a href="<page docs/tor-doc-unix>">Instrukcje dla Linux/BSD/Unix</a>
+</td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td>Red Hat, paczki rozwojowe</td>
+<td>
+<a href="<package-rpm-alpha>"><version-rpm-alpha> RPM</a> (<a href="<package-rpm-alpha-sig>">sig</a>)
+<br />
+<a href="<package-srpm-alpha>"><version-rpm-alpha> SRPM</a> (<a href="<package-srpm-alpha-sig>">sig</a>)
+</td>
+<td>
+<ul>
+<li><a href="<page docs/tor-doc-unix>">Instrukcje dla Linux/BSD/Unix</a></li>
+<li><a href="http://mirror.noreply.org/pub/devil.homelinux.org/Tor/">RPMy od u¿ytkowników, ³±cznie z obrazami (migawkami) deweloperskimi</a></li>
+</ul>
+</td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td>SUSE Linux</td>
+<td>
+<a href="<package-rpmsuse-stable>"><version-rpmsuse-stable> RPM</a> (<a href="<package-rpmsuse-stable-sig>">sig</a>)
+<br>
+<a href="<package-srpmsuse-stable>"><version-rpmsuse-stable> SRPM</a> (<a href="<package-srpmsuse-stable-sig>">sig</a>)
+<br />
+</td>
+<td>
+<a href="<page docs/tor-doc-unix>">Instrukcje dla Linux/BSD/Unix</a>
+</td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td>SUSE, paczki rozwojowe</td>
+<td>
+<a href="<package-rpmsuse-alpha>"><version-rpmsuse-alpha> RPM</a> (<a href="<package-rpmsuse-alpha-sig>">sig</a>)
+<br />
+<a href="<package-srpmsuse-alpha>"><version-rpmsuse-alpha> SRPM</a> (<a href="<package-srpmsuse-alpha-sig>">sig</a>)
+</td>
+<td>
+<a href="<page docs/tor-doc-unix>">Instrukcje dla Linux/BSD/Unix</a>
+</td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td>Gentoo Linux</td>
+<td><kbd>emerge tor</kbd></td>
+<td>
+<ul>
+<li><a href="<page docs/tor-doc-unix>">Instrukcje dla Linux/BSD/Unix</a></li>
+<li><a href="http://gentoo-wiki.com/HOWTO_Anonymity_with_Tor_and_Privoxy">Przewodnik w Gentoo-wiki</a></li>
+</ul>
+</td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td>FreeBSD</td>
+<td><kbd>portinstall -s security/tor</kbd></td>
+<td><a href="<page docs/tor-doc-unix>">Instrukcje dla Linux/BSD/Unix</a></td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td>OpenBSD</td>
+<td><kbd>cd /usr/ports/net/tor &amp;&amp; make &amp;&amp; make install</kbd></td>
+<td>
+<ul>
+<li><a href="<page docs/tor-doc-unix>">Instrukcje dla Linux/BSD/Unix</a></li>
+<li><a href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/OpenbsdChrootedTor">Przewodnik do chroot'owania Tor'a w OpenBSD</a></li>
+</ul>
+</td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td>NetBSD</td>
+<td><kbd>cd /usr/pkgsrc/net/tor &amp;&amp; make install</kbd></td>
+<td><a href="<page docs/tor-doc-unix>">Instrukcje dla Linux/BSD/Unix</a></td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td>Archiwa z kodem ¼ród³owym</td>
+<td>
+<a href="<package-source-stable>"><version-stable></a> (<a href="<package-source-stable-sig>">sig</a>)
+<br />
+<a href="<package-source-alpha>"><version-alpha></a> (<a href="<package-source-alpha-sig>">sig</a>)
+</td>
+<td><kbd>./configure &amp;&amp; make &amp;&amp; src/or/tor</kbd></td>
+</tr>
+
+</table>
+
+<br />
+
+<h2>Wiêcej szczegó³ów</h2>
+
+<ul>
+<li>Tor jest rozprowadzany jako <a href="http://www.fsf.org/"> Wolne Oprogramowanie (Free Software)</a>
+pod <a href="<svnsandbox>LICENSE">3-punktow± licencj± BSD</a>.</li>
+<li>Je¶li chcesz, by Tor sta³ siê szybszy i bardziej u¿yteczny, rozwa¿ <a
+href="<page donate>">z³o¿enie dotacji na projekt Tor</a>.</li>
+<li>Przeczytaj <a href="<page download>#ChangeLog">opis zmian
+w ka¿dym wydaniu</a>.</li>
+<li>Tutaj znajduje siê <a href="<page mirrors>">lista
+stron-mirrorów strony Tor'a</a>. Tu jest <a
+href="http://opensource.depthstrike.com/?category=tor">strona z torrentami
+dla ka¿dego z plików powy¿ej</a>. Mo¿esz te¿ pobraæ
+<a href="dist/privoxy-3.0.3-2-stable.src.tar.gz">kod ¼ród³owy Privoxy 3.0.3</a>
+lub <a href="dist/vidalia-bundles/">kod ¼ród³owy Vidalia</a>.</li>
+<li>Zobacz nasz <a
+href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/VerifyingSignatures">wpis do FAQ
+odno¶nie weryfikacji podpisów paczek</a>, który powoli upewniæ siê,
+¿e pobra³e¶ plik, który my dali¶my do pobrania.</li>
+<li>Przeczytaj <a href="<page documentation>#Developers">dokumentacjê dla
+deweloperów</a> z instrukcjami, jak pobraæ Tor'a przez SVN, by mieæ najnowsz±
+wersjê rozwojow±. Pamiêtaj, ta wersja mo¿e nie dzia³aæ ani nawet siê kompilowaæ!</li>
+</ul>
+
+ </div><!-- #main -->
+
+#include <foot.wmi>

Added: website/trunk/pl/download-windows.wml
===================================================================
--- website/trunk/pl/download-windows.wml	2006-10-16 04:37:52 UTC (rev 8730)
+++ website/trunk/pl/download-windows.wml	2006-10-16 05:14:17 UTC (rev 8731)
@@ -0,0 +1,96 @@
+## translation metadata
+# Based-On-Revision: 8698
+# Last-Translator: bogdandr_at_op . pl
+
+#include "head.wmi" TITLE="Pobieranie dla Windows" CHARSET="ISO-8859-2"
+
+<div class="main-column">
+
+<h2>Tor: Paczki dla systemu Windows</h2>
+<hr />
+
+<p>Najnowszym stabilnym wydaniem jest <b><version-stable></b>, a najnowszym
+		rozwijanym wydaniem jest <b><version-alpha></b>.</p>
+
+<p><b>Zapisz siê</b> na
+<a href="http://archives.seul.org/or/announce/">listê mailingow± or-announce</a>,
+by byæ informowanym o sprawach bezpieczeñstwa i nowych stabilnych wydaniach
+(bêdziesz musia³ potwierdziæ zapisanie siê poprzez e-mail):</p>
+
+<form action="http://freehaven.net/cgi-bin/majordomo.cgi">
+<input type="hidden" name="mlist" value="or-announce">
+<input type="hidden" name="subscribe" value="1">
+<input type="hidden" name="host" value="freehaven.net">
+<input name="email" size="15">
+<input type="submit" value="Zapisz">
+</form>
+
+#Jens suggests something like:
+#<dl>
+#<dt>Windows</dt>
+#<dd>latest version: <a href="">0.1.1.23</a>, <a
+#href="">instructions</a></dd>
+#</dl>
+
+<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="2">
+<thead>
+<tr>
+<th>Platforma</th>
+<th>Paczka</th>
+<th>Informacje o instalacji</th>
+</tr>
+</thead>
+
+<tr>
+<td>Windows</td>
+<td>Pakiet Tor &amp; Privoxy &amp; Vidalia:
+<a href="<local-win32-bundle-stable>"><version-win32-bundle-stable></a> (<a href="<local-win32-bundle-stable-sig>">sig</a>),
+<a href="<local-win32-bundle-alpha>"><version-win32-bundle-alpha></a> (<a href="<local-win32-bundle-alpha-sig>">sig</a>).
+</td>
+<td><a href="<page docs/tor-doc-win32>">Instrukcje dla Windows</a></td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td>Tylko dla ekspertów</td>
+<td>Sam Tor:
+<a href="<package-win32-stable>"><version-win32-stable></a> (<a href="<package-win32-stable-sig>">sig</a>),
+<a href="<package-win32-alpha>"><version-win32-alpha></a> (<a href="<package-win32-alpha-sig>">sig</a>).
+</td>
+<td>podobne do <a href="<page docs/tor-doc-unix>#privoxy">instrukcji dla Unix</a>;
+mo¿esz pobraæ star± <a
+href="http://www.freehaven.net/~edmanm/torcp/download/tor-0.1.1.18-torcp-0.0.4-bundle.exe">paczkê
+TorCP</a> (<a
+href="http://www.freehaven.net/~edmanm/torcp/download/tor-0.1.1.18-torcp-0.0.4-bundle.exe.asc">sig</a>),
+je¶li wolisz.
+</td>
+</tr>
+
+</table>
+
+<br />
+
+<h2>Wiêcej szczegó³ów</h2>
+
+<ul>
+<li>Tor jest rozprowadzany jako <a href="http://www.fsf.org/"> Wolne Oprogramowanie (Free Software)</a>
+pod <a href="<svnsandbox>LICENSE">3-punktow± licencj± BSD</a>.</li>
+<li>Je¶li chcesz, by Tor sta³ siê szybszy i bardziej u¿yteczny, rozwa¿ <a
+href="<page donate>">z³o¿enie dotacji na projekt Tor</a>.</li>
+<li>Przeczytaj <a href="<page download>#ChangeLog">opis zmian
+w ka¿dym wydaniu</a>.</li>
+<li>Tutaj znajduje siê <a href="<page mirrors>">lista
+stron-mirrorów strony Tor'a</a>. Tu jest <a
+href="http://opensource.depthstrike.com/?category=tor">strona z torrentami
+dla ka¿dego z plików powy¿ej</a>. Mo¿esz te¿ pobraæ
+<a href="dist/privoxy-3.0.3-2-stable.src.tar.gz">kod ¼ród³owy Privoxy 3.0.3</a>
+lub <a href="dist/vidalia-bundles/">kod ¼ród³owy Vidalia</a>.</li>
+<li>Zobacz nasz <a
+href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/VerifyingSignatures">wpis do FAQ
+odno¶nie weryfikacji podpisów paczek</a>, który powoli upewniæ siê,
+¿e pobra³e¶ plik, który my dali¶my do pobrania.</li>
+</ul>
+
+ </div><!-- #main -->
+
+#include <foot.wmi>
+

Modified: website/trunk/pl/download.wml
===================================================================
--- website/trunk/pl/download.wml	2006-10-16 04:37:52 UTC (rev 8730)
+++ website/trunk/pl/download.wml	2006-10-16 05:14:17 UTC (rev 8731)
@@ -1,373 +1,188 @@
 ## translation metadata
-# Based-On-Revision: 8006
-# Last-Translator: jens at kubieziel.de, peter at palfrader.org
+# Based-On-Revision: 8667
+# Last-Translator: bogdandr_at_op . pl
 
-#include "head.wmi" TITLE="Pobieranie" CHARSET="UTF-8"
+#include "head.wmi" TITLE="Pobieranie" CHARSET="ISO-8859-2"
 
 <div class="main-column">
 
-<h2>Tor: Pakiety i źródła</h2>
+<h2>Tor: Paczki i kod ¼ród³owy</h2>
 <hr />
 
-<p>Tor jest rozprowadzny jako <a href="http://www.fsf.org/">Wolne
-Oprogramowanie</a>
-na <a href="<cvssandbox>tor/LICENSE">licencji 3-clause BSD</a>.
+<p>Tor jest rozprowadzany jako <a href="http://www.fsf.org/"> Wolne Oprogramowanie (Free Software)</a>
+pod <a href="<svnsandbox>LICENSE">3-punktow± licencj± BSD</a>.
 </p>
 
-<p>Jeśli chcesz by działał szybciej i pewniej<a
-href="<page donate>">wspomóż finansowo projekt</a>.
+<p>Je¶li chcesz, by Tor sta³ siê szybszy i bardziej u¿yteczny, rozwa¿ <a
+href="<page donate>">z³o¿enie dotacji na projekt Tor</a>.
 </p>
 
-<p>Najnowsza wersja stabilna to <b><version-stable></b>, najnowsza
-wersja robocza<b><version-alpha></b>.</p>
+<p>Najnowszym stabilnym wydaniem jest <b><version-stable></b>, a najnowszym
+rozwijanym wydaniem jest <b><version-alpha></b>.</p>
 
-<p><b>Zapisz siÄ™</b> na listÄ™
-<a href="http://archives.seul.org/or/announce/">mailingowÄ…
-or-announce</a> by moglibyśmy Cię informować o najnowszych wersjach
-stabilnych i poprawkach (wymaga potwierdzenia przez email)</p>
+<p><b>Zapisz siê</b> na
+<a href="http://archives.seul.org/or/announce/">listê mailingow± or-announce</a>,
+by byæ informowanym o sprawach bezpieczeñstwa i nowych stabilnych wydaniach
+(bêdziesz musia³ potwierdziæ zapisanie siê poprzez e-mail):</p>
 
 <form action="http://freehaven.net/cgi-bin/majordomo.cgi">
 <input type="hidden" name="mlist" value="or-announce">
 <input type="hidden" name="subscribe" value="1">
 <input type="hidden" name="host" value="freehaven.net">
 <input name="email" size="15">
-<input type="submit" value="subscribe">
+<input type="submit" value="Zapisz">
 </form>
 
 <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="2">
 <thead>
 <tr>
 <th>Platforma</th>
-<th>Pakiet</th>
-<th>Informacje dotyczÄ…ce instalacji</th>
+<th>Paczka</th>
+<th>Informacje o instalacji</th>
 </tr>
 </thead>
 
 <tr>
-<td>Windows: zestaw Tor &amp; Privoxy &amp; TorCP</td>
-<td>
-<a href="<package-win32-bundle-stable>"><version-win32-bundle-stable></a> (<a href="<package-win32-bundle-stable-sig>">sig</a>),
-<a href="<package-win32-bundle-alpha>"><version-win32-bundle-alpha></a> (<a href="<package-win32-bundle-alpha-sig>">sig</a>).
+<td>Windows</td>
+<td>Pakiet Tor &amp; Privoxy &amp; Vidalia:
+<a href="<local-win32-bundle-stable>"><version-win32-bundle-stable></a> (<a href="<local-win32-bundle-stable-sig>">sig</a>),
+<a href="<local-win32-bundle-alpha>"><version-win32-bundle-alpha></a> (<a href="<local-win32-bundle-alpha-sig>">sig</a>).
 </td>
-<td><a href="<page docs/tor-doc-win32>">instrukcje dla Win32</a></td>
+<td><a href="<page docs/tor-doc-win32>">Instrukcje dla Windows</a></td>
 </tr>
 
 <tr>
-<td>Windows: sam Tor (dla zaawansowanych)</td>
-<td>
-<a href="<package-win32-stable>"><version-win32-stable></a> (<a href="<package-win32-stable-sig>">sig</a>),
-<a href="<package-win32-alpha>"><version-win32-alpha></a> (<a href="<package-win32-alpha-sig>">sig</a>).
-</td>
-<td>podobnie jak w <a href="<page docs/tor-doc-unix>#privoxy">instrukcjach dla Unix</a></td>
+<td>Pakiet pod Windows dla ekspertów</td>
+<td><a href="<page download-windows>">Strona pobierania dla Windows</a></td>
+<td><a href="<page docs/tor-doc-win32>">Instrukcje dla Windows</a></td>
 </tr>
 
 <tr>
-<td>Mac OS X Tiger (10.4)</td>
-<td>
-<a href="<package-osx-stable>"><version-osx-stable></a> (<a href="<package-osx-stable-sig>">sig</a>),
-<a href="<package-osx-alpha>"><version-osx-alpha></a> (<a href="<package-osx-alpha-sig>">sig</a>)
+<td>Mac OS X 10.4 (Tiger)</td>
+<td>Pakiet Tor &amp; Privoxy &amp; Vidalia:
+<a href="<package-osx-bundle-stable>"><version-osx-bundle-stable></a> (<a href="<package-osx-bundle-stable-sig>">sig</a>),
+<a href="<package-osx-bundle-alpha>"><version-osx-bundle-alpha></a> (<a href="<package-osx-bundle-alpha-sig>">sig</a>).
 </td>
-<td><a href="<page docs/tor-doc-osx>">instrukcje dla OS X</a></td>
+<td><a href="<page docs/tor-doc-osx>">Instrukcje dla OS X</a></td>
 </tr>
 
 <tr>
-<td>Mac OS X Panther (10.3)</td>
-<td>
-<a href="<package-oldosx-stable>"><version-oldosx-stable></a> (<a href="<package-oldosx-stable-sig>">sig</a>),
-<a href="<package-oldosx-alpha>"><version-oldosx-alpha></a> (<a href="<package-oldosx-alpha-sig>">sig</a>)
+<td>Mac OS X 10.3 (Panther)</td>
+<td>Pakiet Tor &amp; Privoxy &amp; Vidalia:
+<a href="<package-oldosx-bundle-stable>"><version-oldosx-bundle-stable></a> (<a
+href="<package-oldosx-bundle-stable-sig>">sig</a>),
+<a href="<package-oldosx-bundle-alpha>"><version-oldosx-bundle-alpha></a> (<a href="<package-oldosx-bundle-alpha-sig>">sig</a>).
 </td>
-<td><a href="<page docs/tor-doc-osx>">instrukcje dla OS X</a></td>
+<td><a href="<page docs/tor-doc-osx>">Instrukcje dla OS X</a></td>
 </tr>
 
 <tr>
-<td>Debian</td>
-<td><kbd>apt-get install tor</kbd></td>
-<td>
-<ul>
-<li><a href="<page docs/tor-doc-unix>">instrukcje dla Linux/BSD/Unix</a></li>
-<li><a href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorOnDebian">Backports dla Woody and Sarge, pakiety dla Ubuntu, oraz paczki z
-eksperymentalnymi wersjami Tor'a</a></li>
-</ul>
-</td>
+<td>Pakiet pod Mac OS X dla ekspertów</td>
+<td><a href="<page download-osx>">Strona pobierania dla OS X</a></td>
+<td><a href="<page docs/tor-doc-osx>">Instrukcje dla OS X</a></td>
 </tr>
 
 <tr>
-<td>Gentoo</td>
-<td><kbd>emerge tor</kbd></td>
+<td>Linux/Unix packages</td>
+<td><a href="<page download-unix>">Strona pobierania dla Linux/Unix</a></td>
 <td>
-<ul>
-<li><a href="<page docs/tor-doc-unix>">instrukcje dla Linux/BSD/Unix </a></li>
-<li><a href="http://gentoo-wiki.com/HOWTO_Anonymity_with_Tor_and_Privoxy">Instrukcja na Gentoo-wiki</a></li>
-</ul>
+<a href="<page docs/tor-doc-unix>">Instrukcje dla Linux/Unix</a>
 </td>
 </tr>
 
 <tr>
-<td>Red Hat Linux</td>
+<td>Paczki z kodem ¼ród³owym</td>
 <td>
-<a href="<package-rpm-stable>"><version-rpm-stable> RPM</a> (<a href="<package-rpm-stable-sig>">sig</a>)
-<br>
-<a href="<package-srpm-stable>"><version-rpm-stable> SRPM</a> (<a href="<package-srpm-stable-sig>">sig</a>)
-<br>
-<a href="<package-rpm-alpha>"><version-rpm-alpha> RPM</a> (<a href="<package-rpm-alpha-sig>">sig</a>)
-<br>
-<a href="<package-srpm-alpha>"><version-rpm-alpha> SRPM</a> (<a href="<package-srpm-alpha-sig>">sig</a>)
-</td>
-<td>
-<ul>
-<li><a href="<page docs/tor-doc-unix>">instrukcje dla Linux/BSD/Unix</a></li>
-<li><a href="http://mirror.noreply.org/pub/devil.homelinux.org/Tor/"> RPM'my z werjsmi roboczymi zawierajÄ…ce zrzuty z CVS</a></li>
-</ul>
-</td>
-</tr>
-
-<tr>
-<td>FreeBSD</td>
-<td><kbd>portinstall -s security/tor</kbd></td>
-<td><a href="<page docs/tor-doc-unix>">instrukcje dla Linux/BSD/Unix
-</a></td>
-</tr>
-
-<tr>
-<td>OpenBSD</td>
-<td><kbd>cd /usr/ports/net/tor &amp;&amp; make &amp;&amp; make install</kbd></td>
-<td>
-<ul>
-<li><a href="<page docs/tor-doc-unix>">instrukcje dla Linux/BSD/Unix
-</a></li>
-<li><a href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/OpenbsdChrootedTor">Tor w środowisku chroot pod OpenBSD</a></li>
-</ul>
-</td>
-</tr>
-
-<tr>
-<td>NetBSD</td>
-<td><kbd>cd /usr/pkgsrc/net/tor &amp;&amp; make install</kbd></td>
-<td><a href="<page docs/tor-doc-unix>">instrukcje dla
-Linux/BSD/Unix</a></td>
-</tr>
-
-<tr>
-<td>Kody źródłowe</td>
-<td>
 <a href="<package-source-stable>"><version-stable></a> (<a href="<package-source-stable-sig>">sig</a>),
-<a href="<package-source-alpha>"><version-alpha></a> (<a href="<package-source-alpha-sig>">sig</a>)
+<a href="<package-source-alpha>"><version-alpha></a> (<a href="<package-source-alpha-sig>">sig</a>).
 </td>
-<td>n/a</td>
+<td><kbd>./configure &amp;&amp; make &amp;&amp; src/or/tor</kbd></td>
 </tr>
 
 </table>
 
-<hr />
+<br />
 
-<h2>Więcej informacji</h2>
+<h2>Wiêcej szczegó³ów</h2>
 
 <ul>
-<li><a href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/VerifyingSignatures">FAQ</a> - zawierające instrukcje jak należy weryfikowć autentyczność ściągniętych plików.</li>
-<li><a href="<page documentation>#Developers">Strona dla developerów</a> zawierająca instrukcje jak pobrać najnowszą wersję roboczą przez CVS. Pamiętaj, że ta wersja może nie działać, a nawet kompilować.</li>
+<li>Tutaj znajduje siê <a href="<page mirrors>">lista
+stron-mirrorów strony Tor'a</a>. Tu jest <a
+href="http://opensource.depthstrike.com/?category=tor">strona z torrentami
+dla ka¿dego z plików powy¿ej</a>. Mo¿esz te¿ pobraæ
+<a href="dist/privoxy-3.0.3-2-stable.src.tar.gz">kod ¼ród³owy Privoxy 3.0.3</a>
+lub <a href="dist/vidalia-bundles/">kod ¼ród³owy Vidalia</a>.</li>
+<li>Zobacz nasz <a
+href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/VerifyingSignatures">wpis do FAQ
+odno¶nie weryfikacji podpisów paczek</a>, który powoli upewniæ siê,
+¿e pobra³e¶ plik, który my dali¶my do pobrania.</li>
+<li>Przeczytaj <a href="<page documentation>#Developers">dokumentacjê dla
+deweloperów</a> z instrukcjami, jak pobraæ Tor'a przez SVN, by mieæ najnowsz±
+wersjê rozwojow±. Pamiêtaj, ta wersja mo¿e nie dzia³aæ ani nawet siê kompilowaæ!</li>
 </ul>
 
-<p>Lista mirrorów jest na <a href="<page mirrors>">tej stronie</a>.
-</p>
-
-
 <hr />
 
-<h2>Wersje testwe</h2>
+<a id="ChangeLog"></a>
 
-<p>2006-04-10:
-Tor 0.1.1.18-rc: <a
-href="http://archives.seul.org/or/talk/Apr-2006/msg00048.html">It adds a
-fifth authoritative directory server, and fixes a lot
-of bugs in threshold decisions around directories.</a>.
-</p>
+<h2>Wydania testowe</h2>
 
-<p>2006-03-28:
-Tor 0.1.1.17-rc: <a
-href="http://archives.seul.org/or/talk/Mar-2006/msg00184.html">fixes
-several major bugs for clients and servers. It also adds a fourth
-authoritative directory server (finally)</a>.
+<p>2006-08-27:
+Cechy Tor'a 0.1.2.1-alpha: <a
+href="http://archives.seul.org/or/talk/Aug-2006/msg00300.html">asynchroniczna
+biblioteka DNS od Adama Langley, lepsza wydajno¶æ i mniejsze zu¿ycie pamiêci
+w klientach i serwerach, i nie tylko</a>.
 </p>
 
-<p>2006-03-18:
-Tor 0.1.1.16-rc: <a
-href="http://archives.seul.org/or/talk/Mar-2006/msg00146.html">fixes
-a variety of odds and ends, including getting started on making it easier
-to add new authoritative dirservers</a>.
-</p>
-
-<p>2006-03-11:
-Tor 0.1.1.15-rc: <a
-href="http://archives.seul.org/or/talk/Mar-2006/msg00109.html">fixes
-a major bootstrapping bug for clients and adds some more security
-improvements</a>.
-</p>
-
-<p>2006-02-20:
-Tor 0.1.1.14-alpha: <a
-href="http://archives.seul.org/or/talk/Feb-2006/msg00190.html">fixes
-a few more bugs with clients and servers and ties up other loose ends</a>.
-</p>
-
-<p>2006-02-09:
-Tor 0.1.1.13-alpha: <a
-href="http://archives.seul.org/or/talk/Feb-2006/msg00093.html">fixes
-several important crash bugs for servers and clients, as well as a number
-of big memory bloating problems</a>. We're getting close!
-</p>
-
-<p>2006-01-11:
-Tor 0.1.1.12-alpha: <a
-href="http://archives.seul.org/or/talk/Jan-2006/msg00026.html">fixes
-a bug that prevented Tor servers from accepting connections from
-non-servers</a>.
-</p>
-
-<p>2006-01-10:
-Tor 0.1.1.11-alpha: <a
-href="http://archives.seul.org/or/talk/Jan-2006/msg00024.html">implements
-entry guard nodes: it automatically chooses a handful of entry nodes and
-sticks with them for all circuits. It also reduces directory bandwidth
-overhead substantially, makes Tor servers with dynamic IP addresses
-useful again, and makes IRC and IM connections over Tor more reliable</a>.
-<strong>Everybody who runs a hidden service should upgrade.</strong>
-</p>
-
-<p>2005-12-11:
-Tor 0.1.1.10-alpha: <a
-href="http://archives.seul.org/or/talk/Dec-2005/msg00053.html">fixes
-more crash bugs, fixes some anonymity-related problems, and provides major
-performance speedups and uses less memory than the previous alphas</a>.
-</p>
-
-<p>2005-11-15:
-Tor 0.1.1.9-alpha: <a
-href="http://archives.seul.org/or/talk/Nov-2005/msg00139.html">fixes some
-memory leaks from the last snapshot, removes a lot of extra confusing
-log warnings, and fixes other bugs</a>.
-</p>
-
-<p>2005-10-07:
-Tor 0.1.1.8-alpha: <a
-href="http://archives.seul.org/or/talk/Oct-2005/msg00073.html">clients
-use the new directory protocol;
-servers that are tight on resources stop advertising their DirPort;
-and we use OpenSSL's AES if it's available</a>.
-</p>
-
-<p>2005-09-14:
-Tor 0.1.1.7-alpha <a
-href="http://archives.seul.org/or/talk/Sep-2005/msg00152.html">fixes
-some bugs in 0.1.1.6-alpha</a>.
-</p>
-
-<p>2005-09-09:
-Tor 0.1.1.6-alpha <a
-href="http://archives.seul.org/or/talk/Sep-2005/msg00103.html">fixes
-some bugs in 0.1.1.5-alpha, and adds new features including exit enclaves,
-improved hidden service speed, remote reachability detection by the
-dirservers, fixes to let the Tor network bootstrap again, and a start
-on the new directory design</a>.
-</p>
-
-<p>2005-08-08:
-Tor 0.1.1.5-alpha <a
-href="http://archives.seul.org/or/talk/Aug-2005/msg00036.html">includes
-the critical security fix from 0.1.0.14</a>.
-</p>
-
-<p>2005-08-04:
-Tor 0.1.1.4-alpha <a
-href="http://archives.seul.org/or/talk/Aug-2005/msg00010.html">includes
-the critical security fix from 0.1.0.13</a>.
-</p>
-
-<p>2005-07-25:
-Tor 0.1.1.3-alpha <a
-href="http://archives.seul.org/or/talk/Jul-2005/msg00107.html">fixes
-a crash bug with hidden services, an assert trigger in the controller,
-and a few other controller bugs</a>.
-</p>
-
-<p>2005-07-14:
-Tor 0.1.1.2-alpha <a
-href="http://archives.seul.org/or/talk/Jul-2005/msg00055.html">fixes a
-seg fault in the controller handling, plus a few other bugs</a>.
-</p>
-
-<p>2005-06-28:
-Tor 0.1.1.1-alpha has a <a
-href="http://archives.seul.org/or/talk/Jun-2005/msg00252.html">revised
-controller protocol (version 1) that uses ascii rather than binary</a>.
-</p>
-
 <hr />
 
-<h2>Wersje stabilne</h2>
+<h2>Wydania stabilne</h2>
 
-<p>2006-02-17:
-Tor 0.1.0.17 <a
-href="http://archives.seul.org/or/announce/Feb-2006/msg00000.html">fixes a
-crash bug for servers that enable hibernation, lets Windows servers scale
-better, and tries to reduce the bandwidth overhead from the old-style
-directory protocol</a>. Both clients and servers are encouraged to
-upgrade.
+<p>2006-09-29:
+Wydanie Tor'a 0.1.1.24 naprawia <a
+href="http://archives.seul.org/or/announce/Oct-2006/msg00000.html">trochê
+kolejnych awarii i b³êdów w wydajno¶ci</a>.
 </p>
 
-<p>2006-01-02:
-Tor 0.1.0.16 <a
-href="http://archives.seul.org/or/announce/Jan-2006/msg00000.html">fixes
-nine rare crash bugs, and includes backports from the 0.1.1.x tree to
-be more aggressive about retrying failed streams</a>.
+<p>2006-07-30:
+Wydanie Tor'a 0.1.1.23 naprawia <a
+href="http://archives.seul.org/or/announce/Aug-2006/msg00000.html">kolejne b³êdy
+w sprawdzaniu dostêpno¶ci serwerów,
+parê awarii i wa¿ny b³±d w czê¶ci klienta</a>.
+Wszyscy powinni zaktualizowaæ swoich klientów i serwery.
 </p>
 
-<p>2005-09-23:
-Tor 0.1.0.15 fixes <a
-href="http://archives.seul.org/or/announce/Sep-2005/msg00000.html">a crash
-bug when exit nodes run out of file descriptors, and rejects two more ports
-in the default exit policy</a>.
+<p>2006-07-05:
+Wydanie Tor'a 0.1.1.22 naprawia <a
+href="http://archives.seul.org/or/announce/Jul-2006/msg00000.html">testowanie
+dostêpno¶ci serwerów i czêsciowe pobieranie katalogów</a>. Nale¿y zaktualizowaæ
+serwery; te z klientów, które maj± s³abe po³±czenia, te¿ odczuj± zysk.
+Paczki zawieraj± te¿ now± wersjê Vidalia: 0.0.7.
 </p>
 
-<p>2005-08-08:
-Tor 0.1.0.14 fixes <a
-href="http://archives.seul.org/or/announce/Aug-2005/msg00001.html">the
-second half of a critical bug in the security of our crypto
-handshakes</a>. All clients should upgrade <b>immediately</b>!
+<p>2006-06-10:
+Wydanie Tor'a 0.1.1.21 naprawia <a
+href="http://archives.seul.org/or/announce/Jun-2006/msg00000.html">mniejsze
+problemy ze stabilino¶ci± i poprawno¶ci± protoko³u, g³ównie dla serwerów Tor'a.
+Zaktualizowali¶my tak¿e paczkê dla Windows, by zawiera³a Vidalia 0.0.5, oraz
+linkujemy do nowej wersji OS X z Vidalia 0.0.5 (nareszcie lepszy innterfejs
+dla u¿ytkowników Mac'ów!). Ponadto, dodali¶my paczki RPM w stylu SUSE</a>.
+Ci±gle szukamy kilku zg³oszonych b³êdów w testowaniu dostêpno¶ci serwerów.
 </p>
 
-<p>2005-08-04:
-Tor 0.1.0.13 fixes a <a
-href="http://archives.seul.org/or/announce/Aug-2005/msg00000.html">critical
-bug in the security of our crypto handshakes</a>.
+<p>2006-05-23:
+Cechy Tor'a 0.1.1.20: <a
+href="http://archives.seul.org/or/announce/May-2006/msg00000.html">naprawa kilku
+powa¿nych b³êdów bezpieczeñstwa, ³±cznie ze stra¿nikami wej¶æ by chroniæ pocz±tek obwodu,
+enklawy wyj¶cia by chroniæ koniec, i lepsza obs³uga zapór ogniowych;
+nowy protokó³ katalogów, który polepsza wykorzystanie ³±cza i utrzymuje aktualno¶æ klientów;
+dwa nowe katalogi; nowy protokó³ kontroli Tor'a, oparty na ASCII, który pozwoli wszystkim
+³atwo pisaæ aplikacje "rozmawiaj±ce"; wiele ulepszeñ wydajno¶ci</a>.
 </p>
 
-<p>2005-07-18:
-Tor 0.1.0.12 fixes an <a
-href="http://archives.seul.org/or/announce/Jul-2005/msg00001.html">assert
-bug that was taking down some clients and servers in rare cases</a>.
-</p>
-
-<p>2005-06-30:
-Tor 0.1.0.11 fixes a <a
-href="http://archives.seul.org/or/announce/Jul-2005/msg00000.html">security
-problem where servers would disregard their exit policies in some
-circumstances</a>.
-</p>
-
-<p>2005-06-12:
-Tor 0.1.0.10 features <a
-href="http://archives.seul.org/or/announce/Jun-2005/msg00000.html">cleanup
-on Windows, including making NT services work; many performance
-improvements, including libevent to use poll/epoll/kqueue when available,
-and pthreads and better buffer management to avoid so much memory bloat;
-better performance and reliability for hidden services; automated
-self-reachability testing by servers; http and https proxy support for
-clients; and much more support for the Tor controller protocol</a>.
-</p>
-
 <hr />
 
-<p>Przeczytaj <a href="<cvssandbox>tor/ChangeLog">ChangeLog</a> żeby poznać więcej szczegółów.</p>
+<p>Mo¿esz te¿ przeczytaæ <a href="<svnsandbox>ChangeLog">ChangeLog</a>, by poznaæ wiêcej szczegó³ów.</p>
 
  </div><!-- #main -->
 

Added: website/trunk/pl/faq-abuse.wml
===================================================================
--- website/trunk/pl/faq-abuse.wml	2006-10-16 04:37:52 UTC (rev 8730)
+++ website/trunk/pl/faq-abuse.wml	2006-10-16 05:14:17 UTC (rev 8731)
@@ -0,0 +1,318 @@
+## translation metadata
+# Based-On-Revision: 8460
+# Last-Translator: bogdandr_at_op . pl
+
+#include "head.wmi" TITLE="FAQ o nadu¿yciach dla Operatorów Serwerów Tor'a" CHARSET="ISO-8859-2"
+
+<div class="main-column">
+
+<!-- PUT CONTENT AFTER THIS TAG -->
+
+<h2>FAQ o nadu¿yciach dla Operatorów Serwerów Tor'a</h2>
+<hr />
+
+<a id="WhatAboutCriminals"></a>
+<h3><a class="anchor" href="#WhatAboutCriminals">Czy Tor nie umo¿liwia przestêpcom robienia z³ych rzeczy?</a></h3>
+
+<p>Przestêpcy ju¿ i tak mog± robiæ z³e rzeczy. Skoro chc± ³amaæ prawo, ju¿ i tak
+maj± wiele mo¿liwo¶ci, które daj± <em>lepsze</em> zabezpieczenie prywatno¶ci ni¿ Tor.
+Mog± kra¶æ telefony komórkowe, u¿ywaæ ich a potem wyrzucaæ; mog± w³amywaæ siê do
+komputerów w Korei czy Brazylii i u¿ywaæ ich do ró¿nych dzia³añ; mog± u¿ywaæ
+oprogramowania szpiegowskiego, wirusów i innych technik, by przej±æ kontrolê nad dos³ownie
+milionami komputerów z Windowsem na ca³ym ¶wiecie. </p>
+
+<p>Celem Tor'a jest dawanie ochrony zwyk³ym ludziom, którzy chc± dzia³aæ zgodnie z prawem.
+W dzisiejszych czasach tylko przestêpcy maj± prywatno¶æ i musimy to naprawiæ. </p>
+
+<p>Niektórzy zwolennicy prywatno¶ci t³umacz±, ¿e to jest kompromis &mdash;
+przyjmowanie z³ych sposobów u¿ycia na rzecz tych dobrych &mdash; ale chodzi o co¶
+wiêcej ni¿ tylko to.
+Przestêpcy i inni ¼li ludzie maj± motywacjê by uczyæ siê, jak osi±gaæ dobr± anonimowo¶æ,
+i wielu ma motywacjê, by dobrze za to zap³aciæ. Mo¿liwo¶æ kradzie¿y i u¿ywania to¿samo¶ci
+niewinnych ofiar (kradzie¿ to¿samo¶ci) czyni to jeszcze ³atwiejszym. Za¶ normalni ludzie
+nie maj± czasu lub pieniêdzy do wydania na zastanawianie siê, jak zachowaæ prywatno¶æ
+bêd±c on-line. To jest najgorszy ze wszystkich mo¿liwych ¶wiatów. </p>
+
+<p>Wiêc tak, przestêpcy mog± teoretycznie u¿ywaæ Tor'a, ale oni ju¿ maj±
+lepsze rozwi±zania i wydaje siê ma³o prawdopodobnym, ¿eby odebranie Tor'a ¶wiatu
+powstrzyma³o ich od robienia swych z³ych rzeczy. Jednocze¶nie, Tor i inne ¶rodki
+ochrony prywatno¶ci mog± <em>zwalczaæ</em> kradzie¿ to¿szamo¶ci, przestêpstwa
+fizyczne itd. </p>
+
+<!--
+<a id="Pervasive"></a>
+<h3><a class="anchor" href="#Pervasive">If the whole world starts using
+Tor, won't civilization collapse?</a></h3>
+-->
+
+<a id="DDoS"></a>
+<h3><a class="anchor" href="#DDoS">A co z atakami typu "distributed denial of service" (DDoS)?</a></h3>
+
+<p>Ataki DDoS zwykle polegaj± na posiadaniu grupy tysiêcy komputerów wysy³aj±cych
+dane do ofiary. Skoro celem jest zapchanie ³±cza ofiary, ataki te zwykle wysy³aj±
+pakiety UDP, gdy¿ nie wymagaj± one uzgodnieñ ani koordynacji. </p>
+
+<p>Ale skoro Tor transportuje wy³±cznie prawid³owo utworzone strumienie TCP,
+a nie wszystkie pakiety IP, nie mo¿na wysy³aæ pakietów UDP przez Tor'a. (Nie mo¿na
+te¿ wykonaæ specjalnej fromy tego ataku, jak SYN flooding.) Wiêc zwyk³e ataki DDoS
+nie s± mo¿liwe do przeprowadzenia przez Tor'a. Tor uniemo¿liwia te¿ ataki
+polegaj±ce na zwiêkszeniu objêto¶ci danych wysy³anych do zewnêtrznych serwerów:
+musisz wys³aæ jeden bajt na ka¿dy bajt, który Tor wy¶le do odbiorcy. Ogólnie wiêc
+ci, którzy maj± do¶æ szerokie ³±cze by wykonaæ skuteczny atak DDoS, mog± to równie
+dobrze zrobiæ bez Tor'a. </p>
+
+<a id="WhatAboutSpammers"></a>
+<h3><a class="anchor" href="#WhatAboutSpammers">A co ze spamerami?</a></h3>
+
+<p>Po pierwsze, domy¶lna polityka wyj¶cia z Tor'a odrzuca ca³y ruch wychodz±cy na
+ port 25 (SMTP). Dlatego wysy³anie spamu przez Tor'a nie bêdzie dzia³aæ w domy¶lnej
+ konfiguracji. Jest mo¿liwe, ¿e niektórzy operatorzy serwerów w³±cz± port 25 na
+ swoim punkcie wyj¶cia, wtedy ten komputer pozwoli na wysy³anie poczty. Ale ta osoba
+ mog³aby równie dobrze uruchomiæ otwarty serwer pocztowy przekazuj±cy pocztê, niezale¿nie
+ od Tor'a. Krótko mówi±c, Tor nie jest u¿yteczny do spamowania, gdy¿ prawie
+ wszystkie serwery Tor'a odmawiaj± wys³ania poczty. </p>
+
+<p>Ale oczywi¶cie, nie chodzi tylko o dostarczanie poczty. Spamerzy mog± wykorzystywaæ
+ Tor'a, by ³±czyæ siê z otwartymi serwerami Proxy HTTP (a z nich do serwerów SMTP);
+ by ³±czyæ siê ze ¼le napisanymi skryptami CGI wysy³aj±cymi pocztê; oraz by
+ kontrolowaæ swoje botnety &mdash; tzn. w sposób ukryty ³±czyæ siê z armiami
+ komputerów, które dostarczaj± spam.
+</p>
+
+<p>To wstyd, ale zauwa¿, ¿e spamerzy ju¿ i tak sobie ¶wietnie radz±
+ bez Tor'a. Pamiêtaj te¿, ¿e wiele z ich bardziej subtelnych mechanizmów komunikacji
+ (jak sfa³szowane pakietu UDP) nie mo¿e byæ u¿ywanych z Tor'em, gdy¿ ten
+ transportuje tylko prawid³owo uformowane po³±czenia TCP.
+</p>
+
+<a id="ExitPolicies"></a>
+<h3><a class="anchor" href="#ExitPolicies">Jak dzia³aj± polityki wyj¶cia z Tor'a?</a></h3>
+
+<p>Ka¿dy serwer Tor'a ma politykê wyj¶cia, która okre¶la, jakie po³±czenia
+ wychodz±ce s± dozwolone lub odrzucane przez ten serwer. Polityki wyj¶cia s±
+ wysy³ane klientom poprzez katalog, wiêc klienty automatycznie bêd± unikaæ
+ punktów wyj¶cia, które odmówi³yby po³±czenia z zamierzonym serwerem docelowym. </p>
+
+<p>W ten sposób ka¿dy serwer mo¿e decydowaæ o us³ugach, serwerach i sieciach,
+ na po³±czenia do których chce zezwoliæ, w oparciu o mo¿liwo¶ci nadu¿yæ oraz
+ w³asn± sytuacjê. </p>
+
+<a id="HowMuchAbuse"></a>
+<h3><a class="anchor" href="#HowMuchAbuse">Czy Tor jest bardzo nadu¿ywany?</a></h3>
+
+<p>Nie bardzo, patrz±c po ca³o¶ci. Sieæ dzia³a od pa¼dziernika 2003, a dostali¶my
+ tylko gar¶æ skarg. Oczywi¶cie, jak ka¿da sieæ nastawiona na prywatno¶æ, przyci±gamy
+ trochê pacanów. Polityki wyj¶cia Tor'a pozwalaj± oddzieliæ rolê "dostarczycieli
+ zasobów do sieci" od roli "chc±cych stawiaæ czo³a skargom o nadu¿yciach na
+ punktach wyj¶cia", wiêc mamy nadziejê, ¿e nasza sieæ jest bardziej
+ podtrzymywalna od wcze¶niejszych prób z sieciami anonimowymi. </p>
+
+<p>Jako ¿e Tor posiada tak¿e
+<a href="<page overview>">wiele dobrych zastosowañ</a>, czujemy, ¿e w tej chwili ca³kiem nie¼le
+ nam idzie ustalanie równowagi. </p>
+
+<a id="TypicalAbuses"></a>
+<h3><a class="anchor" href="#TypicalAbuses">Wiêc czego mam oczekiwaæ, je¶li uruchomiê serwer?</a></h3>
+
+<p>Je¶li masz serwer Tor'a, który umo¿liwia po³±czenia wychodz±ce (tak jak polityka
+ domyslna), mo¿na prawie na pewno powiedzieæ, ¿e wcze¶niej czy pó¼niej dostaniesz od
+ kogo¶ wiadomo¶æ. Skargi o nadu¿ycia maj± wiele postaci. Na przyk³ad: </p>
+<ul>
+<li>Kto¶ pod³±cza siê do systemu Hotmail i wysy³a ¿±danie okupu jakiej¶ firmie.
+ FBI przysy³a ci uprzejmy list, ty t³umaczysz, ¿e masz serwer Tor'a, a oni
+ odpowiadaj± "no trudno" i zostawiaj± ciê w spokoju. [Port 80]</li>
+<li>Kto¶ stara siê zmusiæ ciê do wy³±czenia, u¿ywaj±c Tor'a do po³±czenia siê z
+ Google Groups i wysy³ania spamu do Usenetu, a potem wysy³a nieuprzejmy list
+ do twojego dostawcy internetu (ISP) o tym, jak ty psujesz ¶wiat. [Port 80]</li>
+<li>Kto¶ ³±czy siê z sieci± IRC i staje siê niezno¶ny. Twój dostawca dostaje uprzejmy list
+ o tym, jak w³amano siê do twojego komputera i/lub twój komputer zostaje zaatakowany
+ atakiem typu DDoS. [Port 6667]</li>
+<li>Kto¶ u¿ywa tor'a do pobrania filmu Vin Diesel, a twój dostawca dostaje
+ informacjê o naruszeniu praw autorskich. Zobacz
+<a href="<page eff/tor-dmca-response>">Szablon odpowiedzi
+na tak± informacjê</a>, który wyt³umaczy twojemu dostawcy, czemu mo¿e
+ prawdopodobnie zignorowaæ tak± wiadomo¶æ bez ¿adnych skutków prawnych. [Ró¿ne porty]</li>
+</ul>
+
+<p>Mo¿esz tak¿e dowiedzieæ siê, ¿e IP twojego serwera Tor jest blokowane przy próbie
+ dostêpu do pewnych stron lub us³ug internetowych. To mo¿e siê zdarzyæ niezale¿nie od
+ polityki wyj¶cia, gdy¿ niektóre grupy nie wiedz±, ¿e Tor ma polityki wyj¶cia lub ich to
+ nie obchodzi. (Je¶li masz wolny adres IP nieu¿yway do innych dzia³añ, mo¿esz rozwa¿yæ
+ uruchomienia serwera Tor'a na tym w³a¶nie adresie) Na przyk³ad, </p>
+
+<ul>
+<li>Z powodu paru przypadków anonimowych pacanów, bawi±cych siê jej stronami,
+ Wikipedia aktualnie blokuje wiele IP serwerów Tor'a od zapisu (czytanie
+ nadal dzia³a). Rozmawiamy z Wikipedi± o tym, jak mog± zapobiegaæ nadu¿yciom,
+ w dalszym ci±gu daj±c dostêp anonimowym pomocnikom, którzy czêsto maj±
+ najnowsze wiadomo¶ci lub wewnêtrzne informacje na jaki¶ temat, ale nie chc±
+ ryzykowaæ odkrycia ich to¿samo¶ci, gdy bêd± te informacje publikowaæ (lub nie
+ chcê odkrywaæ przed lokalnymi obserwatorami, ¿e koszystaj± z Wikipedii). Podobna
+ sprawa jest z serwisem Slashdot.</li>
+
+<li>SORBS umieszcza adresy IP niektórych serwerów Tor'a na swojej czarnej li¶cie
+ dotycz±ce e-maili. Robi± to, gdy¿ psaywnie sprawdzaj±, czy twój serwer
+ ³±czy siê z pewnymi sieciami IRC, i w oparciu o to wnioskuj±, ¿e twój serwer
+ jest zdolny do spamowania. Próbowali¶my z nimi wspó³pracowaæ, by im wyt³umaczyæ,
+ ¿e nie ka¿dy program dzia³a w ten sposób, ale poddali¶my siê. Zalecamy, by¶cie
+ ich unikali i <a
+href="http://paulgraham.com/spamhausblacklist.html">nauczyli swoich przyjació³
+(je¶li te¿ ich u¿ywaj±), ¿eby równie¿ unikali nadu¿ywaj±cych czarnych list</a>.</li>
+
+</ul>
+
+<a id="IrcBans"></a>
+<h3><a class="anchor" href="#IrcBans">Tor jest zablokowany na sieci IRC, której chcialbym u¿ywaæ.</a></h3>
+
+<p>Czasami ró¿ne æwoki u¿ywaj± Tor'a, by trollowaæ kana³y IRC. Takie nadu¿ycia
+ skutkuj± w tymczasowym blokowaniu wed³ug IP ("klines" w slangu IRC), gdy¿
+ operatorzy sieci próbuj± trzmaæ troli z dala od swoich sieci. </p>
+
+<p>Tego typu odpowied¼ podkre¶la fundamentalny b³±d w modelu bezpieczeñstwa sieci IRC:
+ wydaje im siê, ¿e adresy IP odpowiadaj± ludziom i ¿e poprzez blokowanie adresu IP,
+ blokuj± w³a¶ciwego cz³owieka. W rzeczywisto¶ci tak nie jest &mdash;
+ wielu takich troli normalnie korzystaj± z dos³ownie milionów otwartych serwerów
+ proxy i komputerów w ca³ym internecie, do których siê w³amano. Sieci IRC przegrywaj±
+ walkê, próbuj±c zablokowaæ te wszystkie wêz³y, powsta³o wiele czarnych list i kontra-troli
+ w oparciu o ten nieprawid³owy model (inaczej ni¿ to jest w antywirusach). Sieæ Tor'a jest
+ tu tylko kropl± w morzu. </p>
+
+<p>Z drugiej strony, z punktu widzenia operatorów serwerów IRC, bezpieczeñstwo
+ nie jest spraw± typu wszystko albo nic. Poprzez szybkie reagowanie na troli i
+ ka¿dy inny atak spo³eczny, mo¿liwe jest uczynienie ataku mniej atrakcyjnym dla
+ napastnika. Za¶ wiêkszo¶æ indywidualnych adresów odpowiada pojedynczym osobom na
+ ka¿dej sieci IRC o ka¿dej porze. Do wyj±tków nale¿± bramki NAT. Próba powstrzymania
+ u¿ywania otwartych proxy mo¿e i jest przegrywan± walk±, ale nie jest ni± kline'owanie
+ pojedynczych ¼le zachowuj±cych siê u¿ytkowników, dopóki siê nie znudz± i nie pójd±
+ sobie gdzie¶ indziej. </p>
+
+<p>Ale prawdziw± odpowiedzi± jest implementacja systemów uwierzytelniania
+ na poziomie aplikacji, ¿eby dobrze zachowuj±cy siê u¿ytkownicy mogli trzymaæ
+ z dala tych ¼le zachowuj±cych siê. To musi byæ oparte na pewnych cechach cz³owieka
+ (np. has³o, które zna), a nie na cechach sposobu, w jaki transportowany s± jego pakiety. </p>
+
+<p>Oczywi¶cie, nie wszystkie sieci IRC próbuj± blokowaæ wêz³y Tor'a. W koñcu, ca³kiem
+ niema³o ludzi u¿ywa Tor'a, by w prywatno¶ci pou¿ywaæ IRC'a w celu nawi±zania dobrej, legalnej
+ komunikacji bez przywi±zywania ich do ich rzeczywistej to¿samo¶ci. Ka¿da sieæ IRC musi zdecydowaæ,
+ czy blokowanie kilku wiêcej z tych milionów adresów IP, których mog± u¿ywaæ
+ ¼li ludzie, jest warte utraty wk³adu od dobrze zachowuj±cych siê u¿ytkowników Tor'a. </p>
+
+<p>Je¶li jeste¶ blokowany, porozmawiaj z operatorami sieci i wyja¶nij im sytuacjê.
+ Mog± oni w ogóle nie zdawaæ sobie sprawy z istnienia Tor'a lub mog± byæ nie¶wiadomi
+ tego, ¿e adresy, które blokuj± s± punktami wyj¶cia sieci Tor. Je¶li po wyja¶nieniu
+ problemy dojd± do wniosku, ¿e Tor powinien byæ blokowany, rozwa¿ korzystanie z sieci,
+ która daje wiêksz± swobodê wypowiedzi. Mo¿e zaproszenie ich na kana³ #tor na irc.oftc.net
+ pomo¿e im pokazaæ, ¿e nie wszyscy jeste¶my z³ymi lud¼mi. </p>
+
+<p>Ostatecznie, je¶li odkryjesz sieæ IRC, która zdaje siê blokowaæ Tor'a lub
+ jeden z jego punktów wyj¶cia, podaj tê informacjê na <a
+href="http://wiki.noreply.org/wiki/TheOnionRouter/BlockingIrc">stronie ¶ledzenia
+blokad Tor'a przez IRC</a>, ¿eby podzieliæ siê tym z innymi. Co najmniej jedna sieæ
+ IRC sprawdza tê stronê, ¿eby odblokowywaæ punkty wyj¶cia, które zosta³y nies³usznie
+ zablokowane. </p>
+
+<a id="SMTPBans"></a>
+<h3><a class="anchor" href="#SMTPBans">Wasze wêz³y s± zablokowane na serwerze pocztowym, którego chcê u¿ywaæ.</a></h3>
+
+<p>Mimo ¿e <a href="#WhatAboutSpammers">Tor nie jest przydatny do
+ spamowania</a>, niektórym zbyt zagorza³ym twórcom czarnych list wydaje siê,
+ ¿e wszystkie otwarte sieci s± z³e &mdash; próbuj± przymusiæ administratorów sieci
+ odno¶nie spraw polityki, us³ug i trasowania, a potem wyci±gaæ op³aty od ofiar. </p>
+
+<p>Je¶li administratorzy twojego serwera zdecyduj± siê takich czasrnych list, by
+ odrzucaæ pocztê przychodz±c±, porozmawiaj z nimi i opowiedz im o Torze i jego
+ politykach wyj¶cia. </p>
+
+<a id="Bans"></a>
+<h3><a class="anchor" href="#Bans">Chcê zablokowaæ sieci Tor dostêp do mojej us³ugi.</a></h3>
+
+<p>Przykro nam to s³yszeæ. S± sytuacje, gdzie blokowanie anonimowego dostêpu do
+ us³ugi ma sens. Ale w wielu przypadkach, s± prostsze rozwi±zania twojego problemu,
+ które w dalszym ci±gu pozwol± u¿ytkownikom bezpiecznie ³±czyæ siê z twoim serwisem.</p>
+
+<p>Po pierwsze, zadaj sobie pytanie, czy mo¿na oddzieliæ w³a¶ciwych u¿ytkowników
+ od pacanów na poziomie aplikacji. Na przyk³ad, móg³by¶ mieæ pewne obszary
+ strony lub pewne przywileje jak wysylanie wiadomo¶ci, dostêpne tylko dla
+ u¿ytkowników zarejestrowanych. £atwo jest stworzyæ aktualn± listê adresów IP
+ Tor'a, które pozwalaj± na ³±czenie siê z twoj± stron±, wiêc móg³by¶ to
+ rozró¿nienie zrobiæ tylko dla u¿ytkowników Tor'a. W ten sposób dostajesz ochronê
+ dostêpu i nie musisz blokowaæ ca³ego serwisu. </p>
+
+<p>Na przyk³ad, sieæ <a href="http://freenode.net/policy.shtml#tor">Freenode IRC</a>
+ mia³a problem ze skoordynowan± grup± osób nadu¿ywaj±cych, które przy³±cza³y
+ siê do kana³ów i subtelnie przejmowa³y rozmowy; ale kiedy oznaczyli wszystkich
+ u¿ytkowników ³±cz±cych siê z Tor'a jako "anonimowych", pozbawiaj±c ich mo¿liwo¶ci
+ wtopienia siê w kana³, te osoby wynios³y siê z powrotem do u¿ywania swoich
+ anonimowych serwerów proxy i sieci botów. </p>
+
+<p>Po drugie pomy¶l, ¿e setki tysiêcy ludzi u¿ywaj± Tor'a codziennie po prostu
+ do "dobrej higieny danych" &mdash; na przyk³ad, by chroniæ siê przed zbieraj±cymi
+ informacje firmami reklamowymi, w czasie swoich normalnych czynno¶ci. Inni
+ u¿ywaj± Tor'a, gdy¿ jest to ich jedyny sposób na przej¶cie przez restrykcyjne
+ lokalne zapory ogniowe. Niektórzy u¿ytkownicy Tor'a mog± w³a¶nie legalnie
+ ³±czyæ siê z twoim serwisem, by wykonywaæ swoje normalne czynno¶ci. Musisz
+ zdecydowaæ, czy blokowanie sieci Tor'a jest warte utraty wk³adu tych u¿ytkowników,
+ jak równie¿ potencjalnych przysz³ych legalnych u¿ytkowników. (Czêsto ludzie nie
+ maj± wiedzy, ilu dobrych u¿ytkowników Tor'a ³±czy siê z ich serwisem &mdash;
+ tego siê nie zauwa¿a, dopóki nie pojawi siê jaki¶ nieuprzejmy.)</p>
+
+<p>Teraz powiniene¶ siê zapytaæ samego siebie, co zrobiæ z us³ugami grupuj±cymi
+ wielu u¿ytkowników za kilkoma adresami IP. Tor w tej kwestii nie ró¿ni siê za
+ bardzo od AOL.</p>
+
+<p>Ostatecznie, proszê pamiêtaæ, ¿e serwery Tor'a maj± <a
+href="#ExitPolicies">indiwidualne polityki wyj¶cia</a>. Wiele serwerów Tor'a
+ w ogóle nie zezwala na po³±czenia wychodz±ce. Wiele z tych, które zezwalaj±
+ na pewne po³±czenia wychodz±ce mo¿e ju¿ blokowaæ po³±czenia z twoim serwisem.
+ Je¶li chcesz blokowaæ wêz³y Tor'a, przejrzyj ich polityki wyj¶cia i blokuj
+ tylko te, które pozwalaj± na po³±czenia z twoj± stron±; pamiêtaj, ¿e polityki
+ wyj¶cia mog± siê zmieniaæ (podobnie jak lista wêz³ów w sieci). </p>
+
+<p>Je¶li naprawdê chcesz to zrobiæ, mamy
+<a href="<svnsandbox>contrib/exitlist">skrypt Pythona, który parsuje
+katalog Tor'a</a>. (Wiedz, ¿e ten skrypt nie poda ci idealnie dok³adnej listy
+ adresów IP, które mog± siê z tob± ³±czyæ przez Tor, gdy¿ po³±czenia z niektórych
+ serwerów Tor'a mog± wychodziæ z innych adresów ni¿ te, które podaje serwer.)
+</p>
+
+<a id="TracingUsers"></a>
+<h3><a class="anchor" href="#TracingUsers">Mam dobry powód, by ¶ledziæ u¿ytkownika Tor'a. Mo¿ecie mi pomóc?</a></h3>
+
+<p>
+Deweloperzy Tor'a nie mog± nic zrobiæ, by wy¶ledziæ u¿ytkowników Tor'a. Te same
+ mechanizmy ochrony, które uniemo¿liwiaj± z³ym ludziom z³amanie anonimowo¶ci Tor'a
+ równie¿ uniemo¿liwiaj± nam dowiedzieæ siê, co siê dzieje.
+</p>
+
+<p>Niektórzy z fanów sugerowali, by¶my przeprojektowali Tor'a, tak by zawiera³
+ <a href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#Backdoor">tylne drzwi</a>.
+ Z tym pomys³em wi±¿± siê dwa problemy. Po pierwsze, to zbytnio os³abia system ze
+ strony technicznej. Posiadanie zcentralizowanego sposobu na po³±czenie u¿ytkowników
+ z ich dzia³aniami jest otwart± dziur± dla napastników wszelkiego typu; a
+ mechanizmy polityki potrzebne do poprawnej obs³ugi tej odpowiedzialno¶ci
+ s± ogromne i nierozwi±zane. Po drugie, ¼li ludzie <a href="#WhatAboutCriminals">i tak siê
+ w to nie z³api±</a>, gdy¿ u¿yj± innych ¶rodków by zapewniæ sobie anonimowo¶æ
+ (kradzie¿ to¿samo¶ci, w³amywanie siê do komputerów i u¿ywanie ich do przekierowania
+ swojego ruchu itd.).
+</p>
+
+<p>
+Pamiêtaæ nale¿y jednak, ¿e to nie znaczy, ¿e Tor jest nie nara¿ony. Tradycyjne
+ techniki policyjne w dalszym ci±gu mog± byæ efektywne wzglêdem Tor'a, jak np.
+ przes³uchiwanie podejrzanych, urz±dzenia pods³uchowe, analiza charakteru pisma
+ i inne fizyczne ¶rodki ¶ledcze.
+</p>
+
+<a id="LegalQuestions"></a>
+<h3><a class="anchor" href="#LegalQuestions">Mam pytania prawne dotyczace nadu¿yæ Tor'a.</a></h3>
+
+<p>My jeste¶my tylko deweloperami. Mo¿emy odpowiadaæ na pytania techniczne,
+ ale to nie z nami nale¿y rozmawiaæ o sprawach prawnych. </p>
+
+<p>Spójrz na
+<a href="<page eff/tor-legal-faq>">Prawne FAQ tor'a</a>,
+i skontaktuj siê bezpo¶rednio z EFF je¶l ibêdziesz mia³ jakiekolwiek dalsze pytania prawne. </p>
+
+ </div><!-- #main -->
+
+#include <foot.wmi>

Modified: website/trunk/pl/foot.wmi
===================================================================
--- website/trunk/pl/foot.wmi	2006-10-16 04:37:52 UTC (rev 8730)
+++ website/trunk/pl/foot.wmi	2006-10-16 05:14:17 UTC (rev 8731)
@@ -2,7 +2,7 @@
 
 ## translation metadata
 # Based-On-Revision: 7852
-# Last-Translator: gooseondaloose at msn.com, laszpio at gmail.com
+# Last-Translator: bogdandr_at_op . pl
 
 #use "functions.wmi"
 
@@ -11,26 +11,29 @@
   <p>
   <i><a href="<page contact>" class="smalllink">Webmaster</a></i> -
 # please also translate "last modified" and "last compiled"
-   Ostatna zmiana: <:{ my @stat = stat('$(LANG)/'.$WML_SRC_FILENAME); print scalar localtime($stat[9]); }:>
+   Ostatnio zmodyfikowane: <:{ my @stat = stat('$(LANG)/'.$WML_SRC_FILENAME); print scalar localtime($stat[9]); }:>
    -
-   Ostatnio opracowane: <: print scalar localtime(); :>
+   Ostatnio wygenerowane: <: print scalar localtime(); :>
   </p>
 # Uncomment this in your translation: (and translate it)
 #####################################
  <: unless (translation_current()) { :>
   <p>
-   Uwaga: Oryginał po angielsku jest nowszy niŪ to tłumaczenie. Oficjalna wersja angielska jest 
-   <:= translation_get_masterrevision() :>, a to przetłumaczenie jest bazowane na wersji 
+   Uwaga: To t³umaczenie mo¿e byæ nieaktualne. Orygina³ po angielsku ma numer wersji
+   <:= translation_get_masterrevision() :> podczas gdy to t³umaczenie jest oparte na wersji
    <:= translation_get_basedonrevision() :>.
   </p>
  <: } :>
-
+ <p>
+ Ani deweloperzy Tor'a, ani EFF nie sprawdzi³y t³umaczenia tej strony pod wzglêdem dok³adno¶ci
+ i poprawno¶ci. T³umaczenie mo¿e byæ przestarza³e lub niepoprawne. Oficjalna strona Tor'a jest
+ po angielsku, pod adresem http://tor.eff.org/
+ </p>
  <: if (has_translations()) { :>
   <p>
-    <b>Uwaga: Ta strona nie jest oficjalną wersją witryny projektu Tor'a, ale tłumaczeną przez ochotnika pracującego społecznie. Oficjalna versja to jest napisana po angielsku.</b>
-	Strona ta jest także dostępna w następujących językach:
+    Ta strona jest tak¿e dostêpna w nastêpuj±cych jêzykach:
    <: print list_translations() :>.<br>
-    Jak ustawić <a href="http://www.debian.org/intro/cn#howtoset">język, w którym wyświetlana jest ta strona</a>.
+    Jak ustawiæ <a href="http://www.debian.org/intro/cn#howtoset">domy¶lny jêzyk dokumentu</a>.
   </p>
  <: }; :>
  </div>

Added: website/trunk/pl/mirrors.wml
===================================================================
--- website/trunk/pl/mirrors.wml	2006-10-16 04:37:52 UTC (rev 8730)
+++ website/trunk/pl/mirrors.wml	2006-10-16 05:14:17 UTC (rev 8731)
@@ -0,0 +1,34 @@
+## translation metadata
+# Based-On-Revision: 7799
+# Last-Translator: bogdandr_at_op . pl
+
+#include "head.wmi" TITLE="Mirrory" CHARSET="ISO-8859-2"
+
+<div class="main-column">
+
+<h2>Tor: Mirrory</h2>
+<hr />
+
+<p>Adres kanoniczny tej strony to <a href="http://tor.eff.org/">http://tor.eff.org</a>,
+ale w innych miejscach znajduje siê kilka mirrorów tej strony.
+</p>
+
+<p>
+Je¶li prowadzisz mirror, proszê napisz wiadomo¶æ do
+<a href="mailto:tor-webmaster at freehaven.net">tor-webmaster at freehaven.net</a>
+a my dodamy twój mirror do listy.
+</p>
+
+<table class="mirrors">
+<tr>
+ <th>Kraj</th>
+ <th>Organizacja</th>
+ <th>mirror strony</th>
+ <th>mirror katalogu dist/</th>
+</tr>
+#include <mirrors-table.wmi>
+</table>
+
+ </div><!-- #main -->
+
+#include <foot.wmi>

Added: website/trunk/pl/people.wml
===================================================================
--- website/trunk/pl/people.wml	2006-10-16 04:37:52 UTC (rev 8730)
+++ website/trunk/pl/people.wml	2006-10-16 05:14:17 UTC (rev 8731)
@@ -0,0 +1,31 @@
+## translation metadata
+# Based-On-Revision: 8201
+# Last-Translator: bogdandr_at_op . pl
+
+#include "head.wmi" TITLE="Ludzie" CHARSET="ISO-8859-2"
+
+<div class="main-column">
+
+<h2>Tor: Ludzie</h2>
+<hr />
+
+<p>Projekt Tor jest zarz±dzany przez <a href="http://freehaven.net/">The
+Free Haven Project</a> jako klocek budulcowy dla anonimowych i odpornych na cenzurê
+ systemów komunikacji i publikacji. Tor jest rozwijany przez
+ <a href="http://freehaven.net/~arma/">Roger'a Dingledine'a</a>
+i <a href="http://www.wangafu.net/~nickm/">Nick'a Mathewson'a</a>, z
+pomoc± od wielu wolontariuszy z ca³ego internetu.</p>
+
+<p>Tor zosta³ zaprojektowany przez Roger'a Dingledine'a i Nick'a Mathewson'a z Free
+Haven i <a href="http://www.syverson.org/">Paul'a Syverson'a</a> z
+<a href="http://www.nrl.navy.mil/">Naval Research Laboratory</a>, w oparciu
+o oryginalny pomys³ <a href="http://www.onion-router.net/">trasowania cebulowego</a>
+rozwijany w NRL.</p>
+
+<p>Proszê nie kontaktowaæ siê z nami indywidualne na temat Tor'a &mdash; je¶li
+masz problem lub pytanie, przejrzyj <a href="<page
+contact>">stronê kontaktow±</a> by znale¼æ odpowiednie adresy.</p>
+
+ </div><!-- #main -->
+
+#include <foot.wmi>

Added: website/trunk/pl/research.wml
===================================================================
--- website/trunk/pl/research.wml	2006-10-16 04:37:52 UTC (rev 8730)
+++ website/trunk/pl/research.wml	2006-10-16 05:14:17 UTC (rev 8731)
@@ -0,0 +1,23 @@
+## translation metadata
+# Based-On-Revision: 7673
+# Last-Translator: bogdandr_at_op . pl
+
+#include "head.wmi" TITLE="Badania" CHARSET="ISO-8859-2"
+
+<div class="main-column">
+
+<h2>Tor: Badania</h2>
+<hr />
+
+<p>Przeczytaj <a
+href="http://freehaven.net/anonbib/topic.html#Anonymous_20communication">te
+dokumenty</a> (zw³aszcza te w ramkach), by szybko nabraæ pojêcia o
+systemach anonimowej komunikacji.</p>
+
+<p>Potrzebujemy ludzi do ataku na system, rozbijania ochrony itd.
+ Zobacz dzia³ "Badania" ("Research") na stronie
+<a href="<page volunteer>">wolontariuszy</a>.</p>
+
+ </div><!-- #main -->
+
+#include <foot.wmi>

Added: website/trunk/pl/translation-status.wml
===================================================================
--- website/trunk/pl/translation-status.wml	2006-10-16 04:37:52 UTC (rev 8730)
+++ website/trunk/pl/translation-status.wml	2006-10-16 05:14:17 UTC (rev 8731)
@@ -0,0 +1,151 @@
+## translation metadata
+# Based-On-Revision: 8267
+# Last-Translator: bogdandr_at_op . pl
+
+#include "head.wmi" TITLE="Stan t³umaczenia"
+#use "functions.wmi"
+
+<div class="main-column">
+
+<h2>Tor: Stan t³umaczenia</h2>
+<hr />
+
+<:
+sub do_status($$) {
+	my ($dir, $may_miss_dir) = @_;
+
+	my %files;
+	my @warnings;
+	for my $lang (@LANGUAGES) {
+		opendir(DIR, "$dir/$lang") or
+			$may_miss_dir or die ("Cannot opendir $dir/$lang: $!\n");
+		my @files = grep { $_ ne '.' && $_ ne '..' && $_ =~ m/^[^.]/ && -f "$dir/$lang/$_"} readdir(DIR);
+		closedir DIR;
+
+		for my $file (@files) {
+			$files{$lang}->{$file}->{'all'} = getMetadata("$dir/$lang/$file");
+			if ($lang eq 'en') {
+				$files{$lang}->{$file}->{'rev'} = translation_get_masterrevision_file($dir, $file);
+			} else {
+				$files{$lang}->{$file}->{'based'} = translation_get_basedonrevision_langfile($dir, $lang, $file);
+			};
+		};
+	};
+
+	print "<h1>$dir</h1>\n";
+
+	print "<table border=1>\n";
+	print "<tr>\n";
+	print "<th>Plik</th>\n";
+	printf("<th>%s (%s)</th>\n", $_, $LANGUAGES{$_}) for ('en', grep { $_ ne 'en' } @LANGUAGES);
+	print "</tr>\n";
+	my $HTMLBASE = (defined $ENV{'HTMLBASE'} ? $ENV{'HTMLBASE'} : 'http://tor.eff.org/') . ($dir eq '.' ? '' : $dir.'/');
+
+	for my $file (sort {$a cmp $b} keys %{$files{'en'}}) {
+		my $obs = file_is_obsolete($dir, 'en', $file);
+		my $validatorlink = '';
+		my $htmlfile = $file;
+		if ($htmlfile =~ s/\.wml/.html/) {
+			$validatorlink = sprintf '<br><a href="http://validator.w3.org/check?uri=%s%s.en">walidator</a>',
+				$HTMLBASE, $htmlfile;
+		}
+		print "<tr>";
+		printf "<th>%s</th>", $file;
+		printf '<td%s>Revision %s%s<br>
+		    <a href="http://cvs.seul.org/viewcvs/viewcvs.cgi/website/trunk/%sen/%s?root=tor&amp;view=markup">NAG£ÓWEK</a>
+			%s',
+			($obs ? ' bgcolor="lightgrey"' : ''),
+			$files{'en'}->{$file}->{'rev'},
+			($obs ? ' (przestarza³y)' :''),
+			($dir eq '.' ? '' : $dir.'/'),
+			$file,
+			$validatorlink;
+		for my $lang (@LANGUAGES) {
+			next if $lang eq 'en';
+			my $color;
+			my $status;
+			if ($validatorlink) {
+				$validatorlink = sprintf '<br><a href="http://validator.w3.org/check?uri=%s%s.%s">walidator</a>',
+					$HTMLBASE, $htmlfile, $lang;
+			};
+			if (exists $files{$lang}->{$file}) {
+				my $all_info = '';
+				for my $key (sort {$a cmp $b} keys %{$files{$lang}->{$file}->{'all'}}) {
+					$all_info .= sprintf "%s: %s<br>", $key, $files{$lang}->{$file}->{'all'}->{$key};
+				};
+
+				my $difflink;
+				if ($files{$lang}->{$file}->{'based'} eq $files{'en'}->{$file}->{'rev'}) {
+					$color='lightgreen';
+					$status='aktualny';
+					$difflink='';
+				} else {
+					$status='nieaktualny';
+					if ($files{$lang}->{$file}->{'based'} ne 'unknown') {
+						$difflink=sprintf '<br><a href="http://cvs.seul.org/viewcvs/viewcvs.cgi/website/trunk/%sen/%s?root=tor&amp;r1=%s&amp;r2=%s">zmiany wzglêdem orygina³u</a>',
+							($dir eq '.' ? '' : $dir.'/'), $file, $files{$lang}->{$file}->{'based'}, $files{'en'}->{$file}->{'rev'};
+						$color='yellow';
+					} else {
+						$difflink='';
+						$color='orange'
+					};
+				};
+				printf '<td bgcolor="%s">%s<br>
+					<a href="http://cvs.seul.org/viewcvs/viewcvs.cgi/website/trunk/%s%s/%s?root=tor&amp;view=markup">NAG£ÓWEK</a><br>
+					%s
+					%s
+					%s</td>',
+					$color,
+					$status,
+					($dir eq '.' ? '' : $dir.'/'),
+					$lang, $file,
+					$all_info,
+					$difflink,
+					$validatorlink;
+			} else {
+				$color=($obs ? 'lightgreen' : 'red');
+				$status='brak';
+				printf '<td bgcolor="%s">%s</td>', $color, $status;
+			};
+			delete $files{$lang}->{$file};
+		};
+		print "</tr>\n\n";
+	};
+	print "</table>\n\n\n";
+
+	for my $lang (@LANGUAGES) {
+		next if $lang eq 'en';
+		if (keys %{$files{$lang}} > 0) {
+			print "<p>";
+			printf "<h2>Dodatkowe pliki w %s (%s)</h2>\n", $lang, $LANGUAGES{$lang};
+
+			print "<table border=1>\n";
+			print "<tr>\n";
+			print "<th>Plik</th>\n";
+			print "<th>Oparty na wersji</th>\n";
+			print "</tr>\n";
+			for my $file (sort {$a cmp $b} keys %{$files{$lang}}) {
+				print "<tr>";
+				printf "<th>%s</th><td>", $file;
+				for my $key (sort {$a cmp $b} keys %{$files{$lang}->{$file}->{'all'}}) {
+					printf "%s: %s<br>", $key, $files{$lang}->{$file}->{'all'}->{$key};
+				};
+				printf "</td>";
+				delete $files{$lang}->{$file};
+				print "</tr>\n";
+			};
+			print "</table>\n\n";
+		};
+	};
+};
+
+do_status('.', 0);
+do_status('docs', 1);
+do_status('eff', 1);
+do_status('gui', 1);
+
+:>
+
+</div><!-- #main -->
+
+#include <foot.wmi>

Added: website/trunk/pl/translation.wml
===================================================================
--- website/trunk/pl/translation.wml	2006-10-16 04:37:52 UTC (rev 8730)
+++ website/trunk/pl/translation.wml	2006-10-16 05:14:17 UTC (rev 8731)
@@ -0,0 +1,79 @@
+## translation metadata
+# Based-On-Revision: 8268
+# Last-Translator: bogdandr_at_op . pl
+
+#include "head.wmi" TITLE="Wskazówki na temat t³umaczenia"
+
+<div class="main-column">
+
+<h2>Tor: Wskazówki na temat t³umaczenia</h2>
+<hr />
+
+<p>
+ Je¶li chcesz pomóc w t³umaczenia strony i dokumentacji Tor'a na inne
+ jêzyki, tu znajdziesz podstawowe wskazówki, które maj± ci w tym jak
+ najlepiej pomóc.<br />
+ By pokazaæ, jak aktualne s± nasze t³umaczenia, stworzyli¶my stronê z
+ bie¿±cym <a href="<page translation-status>">stanem t³umaczenia</a>.</p>
+
+<p>
+ Jeste¶my zainteresowani w t³umaczeniu ca³ego serwisu na ka¿dy jêzyk, ale
+ nawet kilka stron bêdzie pomocnych.
+</p>
+
+<ol>
+<li>Zajrzyj do <a
+ href="<svnwebsite>en/"><svnwebsite>en/</a>, gdzie jest zestaw plików ".wml".
+ Najwa¿niejsze do t³umaczenia s± <code>index.wml</code>, <code>overview.wml</code>,
+ <code>download.wml</code>, <code>documentation.wml</code>,
+ <code>foot.wmi</code> i <code>navigation.wml</code>.
+ Mo¿esz oczywi¶cie przet³umaczyæ wiêcej stron ni¿ tylko te, je¶li chcesz:
+ nastêpny przydatny zestaw to pliki ".wml" w <a
+ href="<svnwebsite>docs/en/"><svnwebsite>docs/en/</a>.
+ Zajrzyj do <a href="<svnwebsite>de/"><svnwebsite>de/</a>, by zobaczyæ przyk³ady
+ po¿±danych formatów t³umaczenia.</li>
+
+#<li>Nazwy plików powinny byæ zmienione z index.html na index.xx.html, gdzie xx
+#to dwuliterowy kod twojego jêzyka, wed³ug <a href="http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm">ISO 639</a>.
+#</li>
+
+<li>Pierwsz± lini± w przet³umaczonym pliku powinna byæ linia
+ <br />
+ \# Based-On-Revision: 1.4<br />
+ gdzie 1.4 to numer wersji oryginalnej t³umaczonej strony, by ³atwo mo¿na by³o
+ sprawdziæ, czy strona nie jest przedawniona. Numer wersji mo¿na znale¼æ na
+ górze ka¿dej ze stron -- jest tworzony przez SVN, wiêc
+ <a href="<page documentation>#Developers">sprawd¼</a> najnowsz± wersjê strony.</li>
+
+<li>Drug± lini± w przet³umaczonym pliku powinna byæ linia zawiraj±ca adres e-mail
+ osoby t³umacz±cej:<br />
+ \# Last-Translator: abc at example.com<br />
+ ¿eby¶my mogli siê z tob± skontaktowaæ, je¶li strona musi byæ poprawiona lub zaktualizowana.</li>
+
+<li>Chcieliby¶my tak¿e dostaæ t³umaczenia diagramów na
+ <a href="<page overview>">stronie wprowadzenia</a>. Mo¿esz nam przys³aæ sam
+ tekst, który powinien siê znale¼æ na diagramach, a my zajmiemy siê
+ zrobieniem nowych wersji obrazków.</li>
+
+<li>Przet³umaczone strony powinny zawieraæ odno¶niki do innych przet³umaczonych stron (je¶li
+ zawieraj± do innych).</li>
+
+<li>Przet³umaczone strony powinny w pliku foot.wml zawieraæ nastêpuj±c±
+ informacjê przet³umaczon± na odpowiedni jêzyk: "Ani deweloperzy Tor'a, ani EFF nie
+ sprawdzi³y t³umaczenia tej strony pod wzglêdem dok³adno¶ci
+ i poprawno¶ci. T³umaczenie mo¿e byæ przestarza³e lub niepoprawne. Oficjalna strona Tor'a jest
+ po angielsku, pod adresem http://tor.eff.org/".</li>
+
+<li>U¿ywaj prawid³owych <a href="http://roselli.org/adrian/articles/character_charts.asp">encji
+ znakowych</a>. Mimo ¿e wiêkszo¶æ przegl±darek w dziesiejszych czasach
+ wy¶wietlaj± te znaki poprawnie, chcemy siê zabezpieczyæ, by nie otrzymywaæ
+ zg³oszeñ o b³êdach od ludzi, którzy nie mog± przeczytaæ tekstu.</li>
+
+<li>Pisz swoje t³umaczenie w prawid³owym XHTML, by zminimalizowaæ niezbêdn± pracê
+ przed wrzuceniem strony do SVN. Mo¿esz testowaæ swój kod na <a
+href="http://validator.w3.org/">validator.w3.org</a>.</li>
+</ol>
+
+ </div><!-- #main -->
+
+#include <foot.wmi>More information about the tor-commits mailing list