[or-cvs] r8729: Update ru. Fixed obsolete revision numbers. (in website/trunk: docs/ru ru)

ygrek at seul.org ygrek at seul.org
Sun Oct 15 10:16:24 UTC 2006


Author: ygrek
Date: 2006-10-15 06:16:05 -0400 (Sun, 15 Oct 2006)
New Revision: 8729

Modified:
   website/trunk/docs/ru/tor-doc-server.wml
   website/trunk/docs/ru/tor-doc-web.wml
   website/trunk/docs/ru/tor-doc-win32.wml
   website/trunk/ru/download-osx.wml
   website/trunk/ru/download-unix.wml
   website/trunk/ru/download-windows.wml
   website/trunk/ru/download.wml
   website/trunk/ru/people.wml
Log:
Update ru. Fixed obsolete revision numbers.

Modified: website/trunk/docs/ru/tor-doc-server.wml
===================================================================
--- website/trunk/docs/ru/tor-doc-server.wml	2006-10-15 07:52:58 UTC (rev 8728)
+++ website/trunk/docs/ru/tor-doc-server.wml	2006-10-15 10:16:05 UTC (rev 8729)
@@ -1,5 +1,5 @@
 ## translation metadata
-# Based-On-Revision: 8518
+# Based-On-Revision: 8688
 # Last-Translator: ygrekheretix at gmail
 
 #include "head.wmi" TITLE="îÁÓÔÒÏÊËÁ ÓÅÒ×ÅÒÁ" CHARSET="KOI8-R"
@@ -318,11 +318,17 @@
 </p>
 <ul>
 <li>nickname ×ÁÛÅÇÏ ÓÅÒ×ÅÒÁ</li>
-<li>ïÔÐÅÞÁÔËÉ ËÌÀÞÁ ×ÁÛÅÇÏ ÓÅÒ×ÅÒÁ (ÓÏÄÅÒÖÉÍÏÅ ÆÁÊÌÁ
+<li>ïÔÐÅÞÁÔËÉ ËÌÀÞÁ ×ÁÛÅÇÏ ÓÅÒ×ÅÒÁ. ðÏÑ×ÌÑÀÔÓÑ × 
+<a href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#Logs">ÌÏÇÅ</a>
+ÐÒÉ ÓÔÁÒÔÅ: ×ÉÄÁ "<tt>moria1 FFCB 46DB 1339 DA84 674C 70D7 CB58 6434
+C437 0441</tt>".
+<!--
+ôÁËÖÅ ÓÏÄÅÒÖÉÍÏÅ ÆÁÊÌÁ
 "fingerprint" × DataDirectory &mdash; × ïó Windows, ÓÍÏÔÒÉÔÅ
 \<i>username</i>\Application&nbsp;Data\tor\ ÉÌÉ \Application&nbsp;Data\tor\;
 × OS X, ÓÍÏÔÒÉÔÅ /Library/Tor/var/lib/tor/; Á × ïó Linux/BSD/Unix,
 ÓÍÏÔÒÉÔÅ /var/lib/tor ÉÌÉ ~/.tor)
+-->
 </li>
 <li>ëÔÏ ×Ù ÔÁËÏÊ, ÞÔÏÂÙ ÍÙ ÚÎÁÌÉ Ó ËÅÍ Ó×ÑÚÁÔØÓÑ ÅÓÌÉ ×ÏÚÎÉËÎÅÔ ÐÒÏÂÌÅÍÁ</li>
 <li>ëÁËÏÅ ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÅ ÂÕÄÅÔ Õ ×ÁÛÅÇÏ ÓÅÒ×ÅÒÁ</li>

Modified: website/trunk/docs/ru/tor-doc-web.wml
===================================================================
--- website/trunk/docs/ru/tor-doc-web.wml	2006-10-15 07:52:58 UTC (rev 8728)
+++ website/trunk/docs/ru/tor-doc-web.wml	2006-10-15 10:16:05 UTC (rev 8729)
@@ -1,5 +1,5 @@
 ## translation metadata
-# Based-On-Revision: 8152
+# Based-On-Revision: 8724
 # Last-Translator: ygrekheretix/gmail
 
 #include "head.wmi" TITLE="îÁÓÔÒÏÊËÁ ÂÒÁÕÚÅÒÁ ÄÌÑ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÑ Tor" CHARSET="KOI8-R"
@@ -13,11 +13,11 @@
 
 <p>åÓÌÉ ×Ù ÉÓÐÏÌØÚÕÅÔÅ Firefox (ÍÙ ÒÅËÏÍÅÎÄÕÅÍ), ×ÁÍ ÎÅ ÎÕÖÎÁ ÜÔÁ ÓÔÒÁÎÉÃÁ.
 ðÒÏÓÔÏ ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔÅ
-<a href="http://freehaven.net/~squires/torbutton/">ÐÌÁÇÉÎ Torbutton</a>,
+<a href="https://addons.mozilla.org/firefox/2275/">ÐÌÁÇÉÎ Torbutton</a>,
 ÐÅÒÅÚÁÐÕÓÔÉÔÅ ÂÒÁÕÚÅÒ, É ×Ó£ ÇÏÔÏ×Ï:
 </p>
 
-<img alt="Torbutton plugin for Firefox"
+<img alt="ðÌÁÇÉÎ Torbutton ÄÌÑ Firefox"
 src="../img/screenshot-torbutton.png"
 border="1">
 
@@ -30,7 +30,7 @@
 <br>äÌÑ Opera ÜÔÏ Tools - Preferences(Advanced) - Network - Proxy servers.
 <br>äÌÑ IE, ÜÔÏ Tools - Internet Options - Connections - LAN Settings - Check Proxy Server - Advanced.</p>
 
-<img alt="Proxy settings in Firefox"
+<img alt="îÁÓÔÒÏÊËÉ ÐÒÏËÓÉ × Firefox"
 src="../img/screenshot-win32-firefox-proxies.jpg" />
 
 <p>

Modified: website/trunk/docs/ru/tor-doc-win32.wml
===================================================================
--- website/trunk/docs/ru/tor-doc-win32.wml	2006-10-15 07:52:58 UTC (rev 8728)
+++ website/trunk/docs/ru/tor-doc-win32.wml	2006-10-15 10:16:05 UTC (rev 8729)
@@ -1,5 +1,5 @@
 ## translation metadata
-# Based-On-Revision: 8471
+# Based-On-Revision: 8724
 # Last-Translator: ygrekheretix ON gmail
 
 #include "head.wmi" TITLE="õÓÔÁÎÏ×ËÁ Tor ÎÁ MS Windows" CHARSET="KOI8-R"
@@ -70,7 +70,7 @@
 ÞÔÏÂÙ ÏÎÉ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÌÉ Tor É Privoxy. äÌÑ ÎÁÞÁÌÁ ÎÁÓÔÒÏÉÍ ÂÒÁÕÚÅÒ.</p>
 
 <p>åÓÌÉ ×Ù ÉÓÐÏÌØÚÕÅÔÅ Firefox (ÍÙ ÒÅËÏÍÅÎÄÕÅÍ), ÐÒÏÓÔÏ ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔÅ
-<a href="http://freehaven.net/~squires/torbutton/">ÐÌÁÇÉÎ Torbutton</a>,
+<a href="https://addons.mozilla.org/firefox/2275/">ÐÌÁÇÉÎ Torbutton</a>,
 ÐÅÒÅÚÁÐÕÓÔÉÔÅ ÂÒÁÕÚÅÒ, É ×Ó£ ÇÏÔÏ×Ï:
 </p>
 
@@ -79,7 +79,8 @@
 <br />
 
 <p>
-(åÓÌÉ ×Ù ÓÏÂÉÒÁÅÔÅÓØ ÚÁÐÕÓËÁÔØ Firefox É Tor ÎÁ ÒÁÚÎÙÈ ËÏÍÐØÀÔÅÒÁÈ, ÓÍÏÔÒÉÔÅ
+(<a href="http://freehaven.net/~squires/torbutton/">ðÏÄÒÏÂÎÅÅ ÐÒÏ Torbutton</a>. 
+åÓÌÉ ×Ù ÓÏÂÉÒÁÅÔÅÓØ ÚÁÐÕÓËÁÔØ Firefox É Tor ÎÁ ÒÁÚÎÙÈ ËÏÍÐØÀÔÅÒÁÈ, ÓÍÏÔÒÉÔÅ
 <a href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#SocksListenAddress">
 ÜÔÏÔ ÒÁÚÄÅÌ FAQ</a>. åÓÌÉ ×Ù ÉÓÐÏÌØÚÕÊÔÅ ÄÒÕÇÏÊ ÂÒÁÕÚÅÒ (ÎÅ Firefox),
 ×ÁÍ ÐÒÉÄ£ÔÓÑ <a href="<page docs/tor-doc-web>">ÓÁÍÏÓÔÏÑÔÅÌØÎÏ ÕËÁÚÁÔØ ÎÁÓÔÒÏÊËÉ ÐÒÏËÓÉ</a>.)

Modified: website/trunk/ru/download-osx.wml
===================================================================
--- website/trunk/ru/download-osx.wml	2006-10-15 07:52:58 UTC (rev 8728)
+++ website/trunk/ru/download-osx.wml	2006-10-15 10:16:05 UTC (rev 8729)
@@ -1,5 +1,5 @@
 ## translation metadata
-# Based-On-Revision: 8216
+# Based-On-Revision: 8698
 # Last-Translator: ygrekheretix/gmail
 
 #include "head.wmi" TITLE="óËÁÞÁÔØ Tor ÄÌÑ OS X" CHARSET="KOI8-R"
@@ -74,6 +74,7 @@
 
 <br />
 
+
 <h2>ðÏÄÒÏÂÎÅÅ</h2>
 
 <ul>

Modified: website/trunk/ru/download-unix.wml
===================================================================
--- website/trunk/ru/download-unix.wml	2006-10-15 07:52:58 UTC (rev 8728)
+++ website/trunk/ru/download-unix.wml	2006-10-15 10:16:05 UTC (rev 8729)
@@ -1,5 +1,5 @@
 ## translation metadata
-# Based-On-Revision: 8216
+# Based-On-Revision: 8698
 # Last-Translator: ygrekheretix/gmail
 
 #include "head.wmi" TITLE="óËÁÞÁÔØ Tor ÄÌÑ Linux/Unix" CHARSET="KOI8-R"

Modified: website/trunk/ru/download-windows.wml
===================================================================
--- website/trunk/ru/download-windows.wml	2006-10-15 07:52:58 UTC (rev 8728)
+++ website/trunk/ru/download-windows.wml	2006-10-15 10:16:05 UTC (rev 8729)
@@ -1,5 +1,5 @@
 ## translation metadata
-# Based-On-Revision: 8216
+# Based-On-Revision: 8698
 # Last-Translator: ygrekheretix/gmail
 
 #include "head.wmi" TITLE="óËÁÞÁÔØ Tor ÄÌÑ Windows" CHARSET="KOI8-R"
@@ -44,13 +44,8 @@
 <tr>
 <td>Windows</td>
 <td>Tor &amp; Privoxy &amp; Vidalia:
-<a href="<local-win32-bundle-stable>"><version-win32-bundle-stable></a> (<a href="<local-win32-bundle-stable-sig>">sig</a>).
-<!--
-<a href="<package-win32-bundle-stable>"><version-win32-bundle-stable></a> (<a href="<package-win32-bundle-stable-sig>">sig</a>).
--->
-<!--
-<a href="<package-win32-bundle-alpha>"><version-win32-bundle-alpha></a> (<a href="<package-win32-bundle-alpha-sig>">sig</a>).
--->
+<a href="<local-win32-bundle-stable>"><version-win32-bundle-stable></a> (<a href="<local-win32-bundle-stable-sig>">sig</a>),
+<a href="<local-win32-bundle-alpha>"><version-win32-bundle-alpha></a> (<a href="<local-win32-bundle-alpha-sig>">sig</a>).
 </td>
 <td><a href="<page docs/tor-doc-win32>">éÎÓÔÒÕËÃÉÉ ÄÌÑ Windows</a></td>
 </tr>
@@ -59,9 +54,7 @@
 <td>äÌÑ ÜËÓÐÅÒÔÏ×</td>
 <td>ôÏÌØËÏ Tor:
 <a href="<package-win32-stable>"><version-win32-stable></a> (<a href="<package-win32-stable-sig>">sig</a>).
-<!--
 <a href="<package-win32-alpha>"><version-win32-alpha></a> (<a href="<package-win32-alpha-sig>">sig</a>).
--->
 </td>
 <td>ÐÏÄÏÂÎÏ <a href="<page docs/tor-doc-unix>#privoxy">ÉÎÓÔÒÕËÃÉÑÍ ÄÌÑ Unix</a>;
 ÓÔÁÒÙÊ 

Modified: website/trunk/ru/download.wml
===================================================================
--- website/trunk/ru/download.wml	2006-10-15 07:52:58 UTC (rev 8728)
+++ website/trunk/ru/download.wml	2006-10-15 10:16:05 UTC (rev 8729)
@@ -1,5 +1,5 @@
 ## translation metadata
-# Based-On-Revision: 8551
+# Based-On-Revision: 8667
 # Last-Translator: ygrekheretix/gmail
 
 #include "head.wmi" TITLE="óËÁÞÁÔØ" CHARSET="KOI8-R"
@@ -44,11 +44,9 @@
 
 <tr>
 <td>Windows</td>
-<td>Tor &amp; Privoxy &amp; Vidalia × ÏÄÎÏÍ ÉÎÓÔÁÌÌÑÔÏÒÅ:
-<!--
-<a href="<package-win32-bundle-stable>"><version-win32-bundle-stable></a> (<a href="<package-win32-bundle-stable-sig>">sig</a>).
--->
-<a href="<local-win32-bundle-stable>"><version-win32-bundle-stable></a> (<a href="<local-win32-bundle-stable-sig>">sig</a>).
+<td>Tor &amp; Privoxy &amp; Vidalia:
+<a href="<local-win32-bundle-stable>"><version-win32-bundle-stable></a> (<a href="<local-win32-bundle-stable-sig>">sig</a>),
+<a href="<local-win32-bundle-alpha>"><version-win32-bundle-alpha></a> (<a href="<local-win32-bundle-alpha-sig>">sig</a>).
 </td>
 <td><a href="<page docs/tor-doc-win32>">éÎÓÔÒÕËÃÉÉ ÄÌÑ Windows</a></td>
 </tr>
@@ -61,22 +59,18 @@
 
 <tr>
 <td>Mac OS X 10.4 (Tiger)</td>
-<td>Tor &amp; Privoxy &amp; Vidalia × ÏÄÎÏÍ ÐÁËÅÔÅ:
-<a href="<package-osx-bundle-stable>"><version-osx-bundle-stable></a> 
-(<a href="<package-osx-bundle-stable-sig>">sig</a>),
-<a href="<package-osx-bundle-alpha>"><version-osx-bundle-alpha></a> 
-(<a href="<package-osx-bundle-alpha-sig>">sig</a>).
+<td>Tor &amp; Privoxy &amp; Vidalia:
+<a href="<package-osx-bundle-stable>"><version-osx-bundle-stable></a> (<a href="<package-osx-bundle-stable-sig>">sig</a>),
+<a href="<package-osx-bundle-alpha>"><version-osx-bundle-alpha></a> (<a href="<package-osx-bundle-alpha-sig>">sig</a>).
 </td>
 <td><a href="<page docs/tor-doc-osx>">éÎÓÔÒÕËÃÉÉ ÄÌÑ OS X</a></td>
 </tr>
 
 <tr>
 <td>Mac OS X 10.3 (Panther)</td>
-<td>Tor &amp; Privoxy &amp; Vidalia bundle:
-<a href="<package-oldosx-bundle-stable>"><version-oldosx-bundle-stable></a> 
-(<a href="<package-oldosx-bundle-stable-sig>">sig</a>),
-<a href="<package-oldosx-bundle-alpha>"><version-oldosx-bundle-alpha></a> 
-(<a href="<package-oldosx-bundle-alpha-sig>">sig</a>).
+<td>Tor &amp; Privoxy &amp; Vidalia:
+<a href="<package-oldosx-bundle-stable>"><version-oldosx-bundle-stable></a> (<a href="<package-oldosx-bundle-stable-sig>">sig</a>),
+<a href="<package-oldosx-bundle-alpha>"><version-oldosx-bundle-alpha></a> (<a href="<package-oldosx-bundle-alpha-sig>">sig</a>).
 </td>
 <td><a href="<page docs/tor-doc-osx>">éÎÓÔÒÕËÃÉÉ ÄÌÑ OS X</a></td>
 </tr>
@@ -96,7 +90,7 @@
 </tr>
 
 <tr>
-<td>Source tarballs</td>
+<td>éÓÈÏÄÎÉËÉ</td>
 <td>
 <a href="<package-source-stable>"><version-stable></a> (<a href="<package-source-stable-sig>">sig</a>),
 <a href="<package-source-alpha>"><version-alpha></a> (<a href="<package-source-alpha-sig>">sig</a>).
@@ -143,7 +137,8 @@
 <h2>óÔÁÂÉÌØÎÙÅ ÒÅÌÉÚÙ</h2>
 
 <p>2006-09-29:
-Tor 0.1.1.24 ÐÏÆÉËÓÅÎÙ ÎÅÓËÏÌØËÏ ËÒÉÔÉÞÎÙÈ ÂÁÇÏ× É ÕÌÕÞÛÅÎÁ ÐÒÏÉÚ×ÏÄÉÔÅÌØÎÏÓÔØ.
+Tor 0.1.1.24 ðÏÆÉËÓÅÎÏ <a href="http://archives.seul.org/or/announce/Oct-2006/msg00000.html">
+ÎÅÓËÏÌØËÏ ËÒÉÔÉÞÎÙÈ ÂÁÇÏ× É ÕÌÕÞÛÅÎÁ ÐÒÏÉÚ×ÏÄÉÔÅÌØÎÏÓÔØ</a>.
 </p>
 
 

Modified: website/trunk/ru/people.wml
===================================================================
--- website/trunk/ru/people.wml	2006-10-15 07:52:58 UTC (rev 8728)
+++ website/trunk/ru/people.wml	2006-10-15 10:16:05 UTC (rev 8729)
@@ -1,5 +1,5 @@
 ## translation metadata
-# Based-On-Revision: 8201
+# Based-On-Revision: 8726
 # Last-Translator: ygrekheretix/gmail
 
 #include "head.wmi" TITLE="òÁÚÒÁÂÏÔÞÉËÉ" CHARSET="KOI8-R"
@@ -16,6 +16,10 @@
 É <a href="http://www.wangafu.net/~nickm/">Nick'ÏÍ Mathewson</a>, Ó ÐÏÍÏÝØÀ
 ÍÎÏÇÉÈ ÄÏÂÒÏ×ÏÌØÃÅ× ÓÏ ×ÓÅÈ ÕÇÏÌËÏ× éÎÔÅÒÎÅÔÁ.</p>
 
+<p>Shava Nerad ÐÒÉÓÏÅÄÉÎÉÌÁÓØ Ë ÐÒÏÅËÔÕ × 2006 × ËÁÞÅÓÔ×Å ÉÓÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏÇÏ ÄÉÒÅËÔÏÒÁ.
+ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ <a href="mailto:shava at freehaven.net">Ó×ÑÚÙ×ÁÊÔÅÓØ Ó ÎÅÊ</a> ÐÏ ×ÏÐÒÏÓÁÍ 
+ÐÒÅÓÓÙ É ÆÉÎÁÎÓÉÒÏ×ÁÎÉÑ.</p>
+
 <p>Tor ÂÙÌ ÓÐÒÏÅËÔÉÒÏ×ÁÎ Roger'ÏÍ Dingledine É Nick'ÏÍ Mathewson ÉÚ Free
 Haven É <a href="http://www.syverson.org/">Paul'ÏÍ Syverson</a> ÉÚ
 <a href="http://www.nrl.navy.mil/">Naval Research Laboratory</a>, ÏÓÎÏ×ÁÎÎÙÊMore information about the tor-commits mailing list