[or-cvs] Link proper viewcvsssessses

Peter Palfrader weasel at seul.org
Tue Jul 25 19:03:08 UTC 2006


Update of /home/or/cvsroot/website/de
In directory moria:/tmp/cvs-serv19076/de

Modified Files:
	documentation.wml 
Log Message:
Link proper viewcvsssessses

Index: documentation.wml
===================================================================
RCS file: /home/or/cvsroot/website/de/documentation.wml,v
retrieving revision 1.11
retrieving revision 1.12
diff -u -p -d -r1.11 -r1.12
--- documentation.wml	25 Jul 2006 12:31:36 -0000	1.11
+++ documentation.wml	25 Jul 2006 19:03:06 -0000	1.12
@@ -1,5 +1,5 @@
 ## translation metadata
-# Based-On-Revision: 1.14
+# Based-On-Revision: 1.15
 # Last-Translator: jens at kubieziel.de, peter at palfrader.org
 
 #include "head.wmi" TITLE="Dokumentation"
@@ -131,7 +131,7 @@
   <li><a href="<cvssandbox>">Regelmäßig aktualisierte CVS Sandbox</a></li>
   <li><a href="http://tor-svn.freehaven.net/svn/tor/trunk">Browse direkt im Repository</a></li>
 # XXX FIXME - still points to cvs thing
-  <li><a href="http://cvs.seul.org/viewcvs/viewcvs.cgi/?root=tor">ViewCVS</a></li>
+  <li><a href="http://cvs.seul.org/viewcvs/viewcvs.cgi/tor/?root=tor">ViewCVS</a></li>
   <li><a href="http://archives.seul.org/or/cvs/">Mailingliste für Commits</a></li>
   <li>anonymer <a href="http://subversion.tigris.org/">subversion</a> Zugang:
    <ul>
@@ -145,7 +145,7 @@
  Um die Webseite auszuchecken:
  <ul>
   <li><a href="<cvssandbox>website">Regelmäßig aktualisierte CVS Sandbox</a></li>
-  <li><a href="http://cvs.seul.org/viewcvs/viewcvs.cgi/website/?root=tor">ViewCVS</a></li>
+  <li><a href="http://cvs.seul.org/viewcvs/viewcvs.cgi/website/?root=torcvs">ViewCVS</a></li>
   <li><a href="http://archives.seul.org/or/cvs/">Mailingliste für Commits (die selbe wie oben)</a></li>
   <li>anonymer pserver Zugang (passwort ist "guest"):
    <ul>More information about the tor-commits mailing list